2 nhóm nitơ

Giáo án 11NC chương 2 Nhóm Nitơ

Giáo án 11NC chương 2 Nhóm Nitơ
... lượng nitơ hiđro lấy theo tỉ lệ hợp thức HD : N2 + 3H2 D 2NH3 Pư : x 3x 2x Còn lại:(1 – x) ( – 3x ) 2x Ở nhiệt độ không đổi : p2/p1 = n2/n1 → 0,9 = (2x + – 4x)/4 → x = 0 ,2 %VN2 =22 ,2% , % VH2 = ... phân hủy thành oxit kim loại + NO2 + O2 to 2Cu(NO3 )2  2CuO + 4NO2 + O2 → c Muối kim loại hoạt động : - Bò phân hủy thành kim loại + NO2 + O2 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2 Bổ sung : - Ở nhiệt độ cao ... giống HNO3 - Vì dùng Cu + H2SO4 để nhận biết muối nitrat Ví dụ : 3Cu + 8NaNO3 + 4H2SO4(l) → 3Cu(NO3 )2+ 2NO+ 4Na2SO4 + 4H2O 3Cu+8H++2NO3-→3Cu2+ + 2NO +4H2O 2NO + O2 → 2NO2 (nâu đỏ ) → GV kết luận...
 • 33
 • 700
 • 3

Vận dụng một số kỹ thuật dạy học hợp tác trong dạy học chương 2 nhóm nitơ SGK hóa học 11 nâng cao

Vận dụng một số kỹ thuật dạy học hợp tác trong dạy học chương 2 nhóm nitơ  SGK hóa học 11 nâng cao
... PPDH hợp tác 13 1 .2. 2 Một số vấn đề PPDHHT 17 Chƣơng 2: VẬN DỤNG MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC HỢP TÁC TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG 2: “NHÓM NITƠ”- SGK HÓA HỌC 11 NÂNG CAO 32 2.1 Nguyên ... động dạy học hợp tác - Thiết kế số cấu trúc hoạt động dạy học hợp tác dạy học số nội dung chƣơng 2: Nhóm Nitơ - SGK Hóa học 1 1nâng cao -Tiến hành TN sƣ phạm : Dạy số chƣơng 2: Nhóm Nitơ SGK Hóa ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA HÓA HỌC  HOÀNG THỊ HOA VẬN DỤNG MỘT SỐ KỸ THUẬT DẠY HỌC HỢP TÁC TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG 2: “NHÓM NITƠ” - SGK HÓA HỌC 11 NÂNG CAO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên...
 • 96
 • 219
 • 0

Vận dụng một số kỹ thuật dạy học hợp tác trong dạy học chương 2 nhóm nitơ SGK hóa học 11 nâng cao

Vận dụng một số kỹ thuật dạy học hợp tác trong dạy học chương 2 nhóm nitơ  SGK hóa học 11 nâng cao
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI KHOA HÓA HỌC HOÀNG THỊ HOA VẬN DỤNG MỘT SỐ KỸ THUẬT DẠY HỌC • • • • HỢP TÁC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG 2: • • • •• “NHÓM NITƠ” - SGK HÓA HỌC 11 NÂNG CAO KHÓA LUẬN TÓT ... để vận dụng hoạt động dạy học sau này, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn khoa học nói chung, môn Hóa học nói riêng Tôi chọn đề tài: “ Vận dụng số thuật dạy học hợp tác ttong dạy học chương ... dựng cách thức tổ chức số cấu trúc hoạt động dạy học hợp tác - Thiết kế số cấu trúc hoạt động dạy học hợp tác dạy học số nội dung chương 2: Nhóm Nitơ - SGK Hóa học lnâng cao Phần 1: MỞ ĐÀU -Tiến...
 • 134
 • 218
 • 0

2 nhóm nitơ

2 nhóm nitơ
... N2 : 20 %; H2 : 40% B N2 : 30%; H2 : 20 % C N2 : 10%; H2 : 30% D N2 : 20 %; H2 : 20 % Câu 31 : Người ta điều chế khí N2 từ phản ứng nhiệt phân amoni đicromat (NH4)2Cr2O7 : (NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + N2 ... phương án ? A KNO2, NO2, O2 B K, NO2, O2 C K2O, NO2 D KNO2, O2 Câu 68 : Nhiệt phân Cu(NO3 )2 thu chất thuộc phương án ? A Cu, O2, N2 B Cu, NO2, O2 C CuO, NO2, O2 D Cu(NO2 )2, O2 Câu 69 : Nhiệt ... án ? A Ag2O, NO2 B Ag2O, NO2, O2 C Ag, NO2, O2 D Ag2O, O2 Câu 70 : Nhiệt phân Fe(NO3 )2 không khí thu chất thuộc phương án ? A FeO, NO2, O2 B Fe, NO2, O2 C Fe2O3, NO2 D Fe2O3, NO2, O2 Câu 71 :...
 • 8
 • 185
 • 2

HÓA 11-12 lý thuyết trọng tâm và bài tập về nhóm nitơ – BẢN WORD- CÓ ĐÁP ÁN

HÓA 11-12 lý thuyết trọng tâm và bài tập về nhóm nitơ – BẢN WORD- CÓ ĐÁP ÁN
... Giấm ăn B Muối ăn Đáp án 10 . B A C D B C C D B C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .C A C D C D B D B D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30.C D B C D C C B A B C Xođa D Clorua vôi 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... NH3 khí oxi nhiệt độ 850 900oC, có xúc tác Pt ? A 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O B 4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O C 4NH3 + 4O2 → 2NO + N2 + 6H2O D 2NH3 + 2O2 → N2O + 3H2O Câu 12 [16 4900]Phản ứng hoá học sau ... 56 [18 5645]Nhiệt phân hoàn toàn KNO3 thu sản phẩm A KNO2, NO2, O2 B KNO2, O2 C KNO2, NO2 D K2O, NO2, O2 Câu 57 [18 5646]Nhiệt phân hoàn toàn Cu(NO3 )2 thu sản phẩm A Cu(NO2 )2, NO2 B CuO, NO2, O2...
 • 11
 • 251
 • 0

10 thi online lý thuyết trọng tâm và bài tập về nhóm nitơ – phần 1 và 2

10 thi online  lý thuyết trọng tâm và bài tập về nhóm nitơ – phần 1 và 2
... Giấm ăn B Muối ăn Đáp án 10 . B A C D B C C D B C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .C A C D C D B D B D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30.C D B C D C C B A B C Xođa D Clorua vôi 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... NH3 khí oxi nhiệt độ 850 900oC, có xúc tác Pt ? A 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O B 4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O C 4NH3 + 4O2 → 2NO + N2 + 6H2O D 2NH3 + 2O2 → N2O + 3H2O Câu 12 [16 4900]Phản ứng hoá học sau ... 56 [18 5645]Nhiệt phân hoàn toàn KNO3 thu sản phẩm A KNO2, NO2, O2 B KNO2, O2 C KNO2, NO2 D K2O, NO2, O2 Câu 57 [18 5646]Nhiệt phân hoàn toàn Cu(NO3 )2 thu sản phẩm A Cu(NO2 )2, NO2 B CuO, NO2, O2...
 • 11
 • 269
 • 0

BÁO CÁO : LỚP 11 TOÁN 2 - NHÓM 1 : MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO : LỚP 11 TOÁN 2 - NHÓM 1 : MÔI TRƯỜNG
... thập kỷ gần Trong kỉ 20 , nhiệt độ trung bình khơng khí gần mặt đất tăng 0,6 ± 0 ,2 °C (1, 1 ± 0,4 °F) Biểu đồ nhiệt độ mặt đất TB tồn cầu 18 60 – 20 00 Nhiệt độ Trái Đất 19 95 -2 0 04 Suy giảm tầng ozon ... nước Bài thuyết trình Nhóm I đến xin kết thúc The end Mọi chi tiết xin liên hệ trụ sở Nhóm đặt bàn 1 -2 Lớp 11 T2 Xin trân trọng cảm ơn >_< ... thơng số đo từ thiên nhiên cho thấy lượng mưa tối đa năm vùng Đà Lạt, Lâm Đồng chừng 10 0- 12 0 mm (các năm trước 15 0 -2 2 0 mm)… Theo Trung tâm khí tượng trên, thu hẹp nhanh rừng nội thành phố Đà Lạt,...
 • 9
 • 165
 • 0

BTTN chuong 1,2 nhom qua xem the nao

BTTN chuong 1,2 nhom qua xem the nao
... chuyển động tự quay khác chiều xung quanh trục riêng electron c Quy tắc Hun : Trong phân lớp, electron phân bố obitan cho số electron độc thân tối đa electron phải có chiều tự quay giống d Quy ... bố obitan cho số electron (3) tối đa electron phải có chiều tự quay (4) Trên obitan có nhiều (5) chúng chuyển động tự quay (6) xung quanh trục riêng electron Đó nội dung nguyên lí quy tắc (7) electron ... = 15), Cl (Z = 17) biến đổi theo chiều sau ? A Tăng B Giảm C Không thay đổi d Vừa giảm vừa tăng 2.21 Tính chất bazơ dãy hiđroxit : NaOH, Mg(OH) 2, Al(OH)3 biến đổi theo chiều sau ? A Tăng B Giảm...
 • 58
 • 109
 • 0

phân chia số lượng 7 thanh 2 nhóm

phân chia số lượng 7 thanh 2 nhóm
... thc hiờn chia tỏch nhúm mỡnh thnh hai nhúm theo ý thớch v g n sụ tng ng Chn tụi! Cũn tụi? Chn tụi i Hóy chn tụi Bộ hóy tỏch nhúm phng tiờ n cua mỡnh thnh hai nhúm: - Một nhóm số lượng - Kiểm ... tụi Bộ hóy tỏch nhúm phng tiờ n cua mỡnh thnh hai nhúm: - Một nhóm số lượng - Kiểm tra nhóm lại đặt số tương ứng Trũ chi Ca hng xe mỏy cú xe, ó bỏn c xe mỏy. bit ca hng cũn li bao nhiờu xe ... án điện tử, bút Các hát xe đạp i õu m vụ i m vng, i ho c, Pớ po Của trẻ Mỗi trẻ bảng gồm thẻ số từ đến Mỗi trẻ phương tiện giao thông đồ chơi tự làm Trng mm non Vn Phỳc _ Giỏo ỏn in t - Cụ...
 • 29
 • 772
 • 3

Đánh giá khả năng thích ứng của 2 nhóm cà chua sinh trưởng vô hạn và hữu hạn đối với điều kiện của 2 vụ thu đông và xuân hè tại gia lâm hà nội

Đánh giá khả năng thích ứng của 2 nhóm cà chua sinh trưởng vô hạn và hữu hạn đối với điều kiện của 2 vụ thu đông và xuân hè tại gia lâm  hà nội
... tiến h nh nghiên cứu đề t i: Đánh giá khả thích ứng nhóm c chua sinh trởng hạn v hữu hạn điều kiện vụ Thu đông v Xuân Gia Lâm H Nội 1 .2 Mục đích v yêu cầu 1 .2. 1 Mục đích Tr ng i h c Nụng ... giống c chua nớc ta 1 .2. 2 Yêu cầu Đánh giá khả sinh trởng, phát triển, cấu trúc nhóm c chua vụ Thu đông v Xuân Đánh giá tình hình nhiễm virus nhóm c chua vụ (đặc biệt vụ Xuân hè) Đánh giá số ... vụ Thu đông 20 06 4.9b Các yếu tố cấu th nh suất tổ hợp lai c chua vụ Xuân 20 07 4.10 74 77 So sánh suất trung bình hai nhóm sinh trởng hữu hạn v hạn hai thời vụ Thu đông 20 06 v Xuân 20 07...
 • 124
 • 574
 • 0

khái quát nhóm nito

khái quát nhóm nito
... d/ NH4Cl Bài : KHÁIQUÁT VỀ NHÓM NITƠ I/ Vị trí nhóm NITƠ bảng tuần hoàn II/ Tính chất chung nguyên tố nhóm NITƠ I/ Vị trí nhóm Nitơ bảng tuần hoàn : ? Nhóm NITƠ gồm nguyên tố ? - Nhóm NITƠ gồm ... nhiêu? a/ b/4 c/5 d/6 Bổ sung : nito khác với nguyên tố khác nhóm VA có hóa trị trạng thái kích thích hay nói cách khác phân lớp d lớp để kích thích e nhảy vào nên nito có số oxh cao +5 hóa trị ... photpho (P) , asen (As) , antimon (Sb) bitmut (Bi) * Một số tính chất nguyên tố nhóm NITƠ II/ Tính chất chung nguyên tố nhóm NITƠ 1/ Cấu hình electron nguyên tử  Trạng thái : ? Lớp electron nguyên...
 • 12
 • 383
 • 5

Bài 9: Khái quát nhóm Nitơ

Bài 9: Khái quát nhóm Nitơ
... H3SbO4 H3BiO4 Một số Oxit Hidrôxit quan trọng nguyên tố nhóm Nitơ : + Oxit : NO2,P2O5 + Hidroxit : HNO3,H3PO4 1) Trong nguyên tố nhóm Nitơ Nitơ có số oxi hóa? Đó số oxi hóa nào? Có số oxi hóa: ... hình e nguyên tử Lớp e có dạng tổng quát ??? ns2 np3 Hãy vẽ Obitan lượng tử nguyên tố nhóm nitơ trạng thái trạng thái kích thích Ở trạng thái nguyên tố nhóm Nitơ có e độc thân nên chúng có hóa ... I) Vị trí nhóm Nitơ bảng nguyên tố tuần hoàn II) Tính chất chung nguyên tố nhóm Nitơ 1) Cấu hình e nguyên tử 2) Sự biến đổi tính chất đơn chất...
 • 23
 • 592
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: bài tập nhóm nitobài tập nhóm nitơso sanh hieu qua mo hinh 1phai 5 giam giua 2 nhom nong dan trong va ngoai hop xa vung kien giang va an giangbt nhom nito co dap ankhái quát nhóm nitobài tập về nhóm nitơbài tập nhóm nito photphobài tập trắc nghiệm về nhóm nitơcác dạng bài tập về nhóm nitơphương trình hóa học nhóm nitơbài 9 khái quát về nhóm nitokhái quát về nhóm nitogiáo an tách nhóm có 2 đối tượng thành 2 nhómgiao an gop 2 nhom trong pham vi 5giáo an tách một nhóm đối tượng thành 2 nhóm lop 3 tuoiĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)DE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học