ĐỀ 13

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P2 - Đề 13

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P2 - Đề 13
... + 2q) + 2(2p - 3q) + 3(3p - q)= p(a + 13) + q(2a - 9), Luyện thi mạng Phiên 1.0 www.khoabang.com.vn muốn tốt nên chọn p = - 2a, q = a + 13 r r 2) Để ... 2y - 3z +1) + q(2x - 3y + z + 1) = hay (p + 2q)x + (2p - 3q)y + (-3 p + q)z + (p + q) = 0, có vectơ pháp tuyến r n = (p + 2q ; 2p - 3q ; - 3p + q) r Đỷờng thẳng (D) có vectơ phuơng u(a ; ; -3 ) ... www.khoabang.com.vn Luyện thi mạng Phiên 1.0 _ 13 33 13 + 33 a 8 Kết hợp điều kiện đợc, ta thấy hệ có nghiệm a 13 + 33 a Câu II 1) Viết phơng trình...
 • 4
 • 255
 • 1

Ôn thi ĐH môn hóa - Đề 13

Ôn thi ĐH môn hóa - Đề 13
... mol Ag Tìm CTPT- CTCT – Tên gọi A (ĐS: (OHC-CHO) a Rượu B có nối đôi C= C cóKLPT không 60 đvC Tìm CTPT- CTCT B (ĐS:CH2=CH-CH2-OH) b Rượu D có số nhóm OH số C có KLPT 92 Tìm CTPT- CTCT D (ĐS: ... Phương pháp1:PP1) Ví dụ 1: A: (C, H, O) MA = 74 đ.v.C A: ? PP tìm CTPT Dựa KLPT Giải: - Đặt CTTQ (A): CxHyOz - Theo đề có: MA = 74 đvC ⇔ 12x + y + 16z = 74 (*) ⇒ 16z < 74 ⇒ z < 4,625 ⇒ z = 1; 2; 3; ... (A) : Giải: - Đặt CTTQ (A): CxHyOz Có MA=12x + y + 16z = 74 ( *) ⇒ z = 1; 2; 3; Với z = 1: Có CTPT (A) : C4H10O C3H6O2 Với z =3: (*) ⇔ 12x + y = 26 Có CTPT (A) : C2H2O3 Với z =4: Không tìm x,y...
 • 15
 • 304
 • 3

Đề thi Quản trị học - Đề 13

Đề thi Quản trị học - Đề 13
... cấp quản trò là: A Sự phân chia hay ủy thác bớt quyền hành nhà quản trò cấp cho nhà quản trò cấp B Duy trì quyền hạn nhà quản trò cấp C Giao hết cho cấp quyền hạn D Sự chia quyền hạn nhà quản ... (LẺ) C Người ta chưa học quản trò nên hiệu D Mọi ngưồn lực cho đầu vào việc giải đầu nhà nước lo liệu đầy đủ 10 Nói cấp bậc quản trò, người ta chia ra: A Hai cấp: cấp quản trò cấp thừa hành B ... lãnh đạo 13 Môi trường tổng quát tổ chức bao gồm yếu tố, lực lượng bên tổ chức có ảnh hưởng mạnh mẽ không trực tiếp đến tổ chức Đó yếu tố sau đây, ngoại trừ: A Các yếu tố kinh tế-chính trò-pháp...
 • 2
 • 218
 • 5

Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - Đề 13

Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - Đề 13
... 0.7985324 P-value 0.3703334 0.5668706 0.5979381 0.623689 Lower 95% -3 1.879032 -7 .4857143 -0 .3664353 -0 .5001109 91.532922 1557.1789 Coefficients 24.526297 Intercept X1 X2 X3 F MS 0.1246434 -0 .0954876 ... Xác định giá trị ước lượng Y X thay đổi người ta dùng: Hiệp tương quan Hệ số góc Hệ số tương quan Phương trình hồi qui Tất câu sai Để ước lượng cỡ mẫu thi u thông tin gì? 1- α ε σ Câu a b Tất ... 4.876196 0.2316512 0.1908685 t Stat 0.9217822 0.5847507 0.5380649 -0 .5002796 Upper 95% 80.931626 13. 188433 0.6157221 0.30 9135 6 Điền giá trị thi u bảng kết vào bảng sau: GIÁ TRỊ CẦN TÌM KẾT QUẢ Cỡ mẫu...
 • 6
 • 544
 • 3

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 13

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 13
... number? 13 I had a , which I couldn’t explain, that something terrible was going to happen A feeling B view C sense D thought 14 Mr Smith is a person If he says he will something, ... There is too much in this world A greediness B greed 17 Customer: Can I have a look at that pullover, please? Salesgirl: A It’s much cheaper B Which one? This one? C Sorry, it is out ... Carl’s trial didn’t think that he had committed the crime 32 It couldn’t have been Mary that you heard shouting last night, as she is vacationing in Vermont at the moment A I think Mary is on holiday...
 • 16
 • 576
 • 3

Đề thi thử đại học môn hóa học - đề 13

Đề thi thử đại học môn hóa học - đề 13
... tính chất hóa học hợp chất Fe (III) (chỉ xét tính chất nguyên tố Fe) ? Hợp chất A Fe2O3 Tính axit bazơ Axit Tính oxi hóa - khử B Fe(OH)3 Bazơ Chỉ có tính khử C FeCl3 Trung tính Vừa oxi hóa vừa ... Fe2(SO4)3 Axit Chỉ có tính oxi hóa Chỉ có tính oxi hóa 12 Từ muối ăn KHÔNG thể trực tiếp điều chế chất, hỗn hợp chất ? A NaClO B H2, Cl2 NaOH C Na Cl2 D Na2O2 13 Dưới số cách đề nghị để pha loãng H2SO4 ... 23 Hợp chất KHÔNG thể tham gia phản ứng trùng hợp ? a Axit ω-amino enantoic B Caprolactam C Metyl metacrylat D Butađien-1,3 (Buta-1, 3- ien) 24 Trường hợp có phù hợp cấu tạo ancol tên gọi thông...
 • 9
 • 233
 • 8

Đề thi thử đại học môn sinh học - đề 13

Đề thi thử đại học môn sinh học - đề 13
... thể tạo tổ hợp NST là: A.2n-2, 2n, 2n+2+1; B.2n+1, 2n- 2-2 , 2n, 2n+2; C.2n+1, 2n- 1-1 -1 , 2n; D.2n, 2n-1, 2n+1, 2n-2, 2n+2; C©u 35 :Đột biến cấu trúc NST dễ nhận biết vào kì giảm phân? A.Kì đầu ... lim -> rừng sau sau -> trảng C©u 24 :gỗ -> trảng bụi -> trảng cỏ Sơ đồ không biểu thị diễn A.Diễn phân huỷ; B.bị viết sai; C.Diễn thứ sinh; D.Diễn nguyên sinh; C©u 25 :Người ta phải dùng thể truyền ... giới sinh vật có nguồn gốc tiến hoá có tính kế thừa; B.Sự phát triển sinh vật phản ánh đầy đủ trình tiến hoá chúng; C.Quá trình tiến hoá sinh vật trải qua giai đoạn giống nhau; D.Thế giới sinh...
 • 6
 • 254
 • 15

Đề thi thử đại học môn toán - đề 13

Đề thi thử đại học môn toán - đề 13
... 132 2tt 2=+ 01  2= 0;tt 2= −  13 → Theo gt : * t = ⇒ t1 = , M (1 ; ; 2) , N ( −1 ; ; 1) − 12 11 12 11   11 11 22   11 ⇒ t1 = − , M  − ;− ;−  , N  ; − ;−  * t2 = 13 13 13 13   13 13 ... Pt : x3 + mx + = ⇒ m = − x − Xét f(x) = − x − Ta có x f’(x) - + ( x ≠ 0) x 2 − 2x + ⇒ f ' ( x) = −2 x + = x x x2 +∞ + - +∞ -3 - - - Đồ thị hàm số (1) cắt trục hòanh điểm ⇔ m > −3 Câu II f(x) ... tìm A(1 ; 0), C(6 ; 5), D (-4 ; 0) 2.(S): x2 + y2 + z2 + 2ax + 2by + 2cz + d = có tâm I(-a ; -b ; -c) , R = a + b + c − d O, A, B thuộc (S) ta có : d = , a = -1 , c = -2 d(I, (P)) = • • ⇔ − 2b...
 • 6
 • 359
 • 6

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 13

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 13
... tells D urges Question 80 A a B an C the D this THE END - ĐÁP ÁN ĐỀ 126 B 11 C 21 A 31 B 41 B 51 B 61 A 71 C 12.C 22 A 32 C 42 A 52 C 62 C 72 3.C 13 B 23 A 33 D 43 D 53 A 63 A 73 B 14 B ... computer software A pioneer B navigator C generator D volunteer Question 27: - “ Can I use your motorbike this evening?” - “ ” A Of course, you can B Of course, you might C It’s ... believes that he must something, not just talk about doing something Paul believes in protecting endangered animals, and he protects them in controversial ways Some people think that Watson is a...
 • 8
 • 583
 • 53

Đề thi thử đại học môn vật lý - đề 13

Đề thi thử đại học môn vật lý - đề 13
... vi kính thi n văn A tiêu cự vật kính kính thi n văn lớn nhiều so với tiêu cự vật kính kính hiển vi B thị kính kính hiển vi có độ tụ lớn nhiều so với thị kính kính thi n văn C khoảng cách vật kính ... cực D biên kính thi n văn thành kính hiển vi cách hoán đổi vật kính thị kính cho Câu 31: Một máy ảnh có vật kính tiêu cự 12cm chụp ảnh vật từ vô cực đến vị trí cách vật kính 1m Vật kính phải di ... np =3.10 phôtôn/s Câu 50: Trong giây, số êlectron bị bật khỏi catôt 13 A ne =5.6.10 e/s 13 B ne =2.10 e/s 13 C ne =2.10 e/s 13 D ne =2,81.10 e/s ...
 • 8
 • 244
 • 1

Đề thi thử đại học môn lịch sử - đề 13

Đề thi thử đại học môn lịch sử - đề 13
... giải phóng dân tộc Ngày 05/06/1911, tàu buôn Pháp La-tu-se Tơ-rê-vin, Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn) tìm đường cứu nước Câu II: - Luận cương trị tháng 10/1930 Đảng Cộng Sản Đông ... quân can thi p vào công việc nội miền Nam Việt Nam Nhân dân miền Nam Việt Nam tự định tương lai trị thông qua tổng tuyển cử tự do, can thi p nước - Như vậy, Hiệp định Paris thắng lợi lịch sử quan ... thấy bế tắc đường cứu nước Năm 1906, Người theo cha vào Huế Trong thời gian học trường tiểu học Pháp – Việt trường Quốc học Huế , tiếp xúc với văn minh Pháp, với hiệu “Tự do, Bình đẳng, Bác ái”,...
 • 3
 • 237
 • 0

Bồi dưỡng toán 9 đề 13

Bồi dưỡng toán 9 đề 13
... ùIß@ÀúP›I€Þ§wQv‹ỵa™ @9 ÍN|u91'™àỉD¢jÄz­ž ‡™ä÷Êy{ëe_$´åM£Ç&j­¦÷S*P¶ei¯ÅÉ5)x2¸…kOuCë“Xơ·þŒ­ƒđúì>™xÕ‹â¥í±#„Ê3ỵ~ÿïì F–¢Ỉ—‡§DI¸3Õ ¯e0q Ã`Í’6An9Ơin§ỵíg“lú¯ÙỀùc$R|ä6;¦ã$]¶v§Ð«ži 9 ý@U˜¸ÜWQ^óẮ€z[½‹±NŽ±8‡”wËHÇ—4,h[GYb›2%×Y—õK‹R…(P÷«F`^ ... (”ä8~Ì·¥šìỉþ·÷ÁSðáýơ|욺-زHỈ~Y¿²Å0ỈdG n?!1wä;ỉ>ÊëvXQ®Áõõ£d5Ø«'z$Èç¡`R> 9 ¢’v 9 ü—±ÌÀȤßÉÌ”ýŽYi(l¬†·íĨưÃe"ì0£ÂâzlFỊ !nÈ|ì2aNûí ˜  ç4…Á½p>Ž›7 ø Ä.CÀ ÷†xk 9 ¸‚ L5.A‡D:2¡v¬äBP„HžWØÏ®ëßiÄ`đŒ6Úÿ+IÊp°ðwÃTº?²Ã™_†ÀûúHpè¸F넧L\–`đŒ5s_çÐð¸øÁ:áub.Y ... âY/µƒYv_‹uI¤ư¯ÅĨŒa8„÷‘–+&ŽÅ_é½]3_×q-ÙݾÝw¦%s’´Ùì Page Sheet1 83 Boi duong 13. doc°ðrQ œÂ!¡4¢" ":AMh‰¥J"oPTDܦ”0Ơ€¨¦‡Hé £¤GH(*€€þ &„@@AEGï*`ùâ¢ÌÐ)¥óG÷¾û÷É9d¹wWWWZn¤ÉwÃü”ìììì©ÙS¼ùò®I’䪙x9˜ÌåửFT[ỵQ g'–âÌ”[l?n–`Q4cv0‹/ß/ÂKn@bê5z>6cSŸ†ýBÛOzH¢>ó¥÷ü^...
 • 14
 • 230
 • 0

Đề thi Tiếng Anh HK1 và đáp án lớp 7 (Đề 13)

Đề thi Tiếng Anh HK1 và đáp án lớp 7 (Đề 13)
... children often marbles at recess A B C D play Plays playing Are playing Her father is good fixing things Cõu : A B C D to for at with A lovely livingroom ! Cõu : A B C D Cõu : watch to watch Watching ... neighbors arent friendly 6.Her house is quite clean II/ (2 _ im) Viết câu sau dạng câu cảm thán These films are interesting Its a hot day The restaurant is awful III/ 2_ im) P N HNG DN CHM...
 • 4
 • 708
 • 39

Xem thêm

Từ khóa: giải tích đề 132đề thi thử đại học môn hóa mã đề 132tài liệu đề thi và đáp án tiếng anh trình độ c đề 13 docxtiếng anh trình độ a đề 13 pptđề 13 bài tập lớn pháp luật kinh doanh bất động sảngợi ý giải môn sinh cđ khối b mã đề 138 file wordma de 132 mon sinh 12 nam 2013loi giai chi tiet de thi thu dh khoi a mon hoa hoc lan 3 ma de 132 cua truong thpt nguyen trailoi giai chi tiet de thi thu dh khoi a mon hoa hoc lan 3 ma de 132 nam 2012 2013cua truong thpt nguyen traiđề thi thử đại học lần 2 môn hóa trương thpt chuyên lê quý đôn mã đề 132đề thi thử đh môn hóa của trường thpt chuyên lê quý đôn mã đề 132đề thi thử đại học năm 2014 môn hoa hoc mã đề 132 trường lương thế vinh hà nộiđề thi thử đại học năm 2014 môn thi toán đề 13chuyên đê 13 lý thuyết kim loại kiềm kim loại kiềm thổ nhômlời giải chi tiêt môn hóa mã đề 135 trong kì thi kiểm tra chất lượng thpt trần phúchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây