De DH mon hoa hoc khoi b 2014

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Hóa học khối B THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Hóa học khối B THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế
... 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 CÂU HỎI 10< /b> 11< /b> 12< /b> 13< /b> 14< /b> 15< /b> 16< /b> 17< /b> 18< /b> 19< /b> 20 21 < /b> 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 < /b> 32 ... 2,2-dimetylpropan -1 < /b> - ol, 3-metylbutan -1 < /b> - ol B 2-metylbutan-2-ol, pentan -1 < /b> - ol C 2,2-dimetylpropan -1 < /b> - ol, pentan -1 < /b> - ol D Cả A C Câu 13< /b> : Chia hỗn hợp X gồm Na, Al Fe thành hai phần - < /b> Cho phần vào dung ... ứng hóa < /b> học:< /b> CrCl3 +Cl2 +NaOH → X + NaCl + H2O Chất X A Cr(OH)3 B Na2CrO4 C Na2Cr2O7 D NaCrO2 - < /b> HẾT Trang 5/6 - < /b> đề < /b> thi < /b> 13< /b> 2 MÃ ĐỀ THI < /b> 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2...
 • 6
 • 307
 • 2

Đề&Đáp án môn HÓA HỌC khối B (ĐH 2009)

Đề&Đáp án môn HÓA HỌC khối B (ĐH 2009)
... B C B C B A B C A A A D C B D D A B A B B A D B B D C C C C 852 A D A D B B C C B C B A D A C D C D A A B A B D C C A A A B B D C D C 958 C C C B D B D A A A A B C D C B B A C B D C A A B B B ... A B C D B D A D D C D D B C B C B C C B A D B B C A C D B D C A A C A D A D C D B A C C B B D C B A D C D C A A C C D A B D B A D C D B B B D C A D B D C D C A D C A A A D C C D B B D D C A B ... B A A D A C C D B C C B 269 C A A C A C D A C B D A C C B B B B B B A D A B A C B D B D D B C C A Mã đề 475 637 B B D B D A C D A D C C D A B A D D B A C C A D D A C C A D D B C C C A A D D B...
 • 8
 • 188
 • 0

Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Hóa học khối A, B pot

Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Hóa học khối A, B pot
... Na2CO3; Br2 Số trường hợp < /b> xảy phản ứng hóa < /b> học < /b> là: A B C D Câu 60: Trong số chất: phenylamoni clorua, natri phenolat, vinyl clorua, anlyl clorua, benzyl clorua, phenyl clorua, phenyl benzoat, ... mol H2 b t Ni b nh kín Nung hỗn hợp < /b> X thu hỗn hợp < /b> Y gồm hiđrocacbon có tỉ khối < /b> H2 19,25 Cho toàn hỗn hợp < /b> Y qua b nh đựng dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu m gam kết tủa vàng nhạt 1,568 lít hỗn hợp < /b> khí ... 10:1 Tổng < /b> khối < /b> lượng Gly–Gly Glyxin hỗn hợp < /b> sản phẩm là: A 27,9 gam B 28,8 gam C 29,7 gam D 13,95 gam Câu 52: Trong số chất: clobenzen, toluen, nitrobenzen, anilin, phenol, axit benzoic, benzanđehit,...
 • 5
 • 303
 • 5

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: HOÁ HỌC, khối B

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: HOÁ HỌC, khối B
... A A D A C D A D B C C C D A C D A D B C B A D D A D B C C A C C B D B B B C C C A B C C C B B B B D B B D B D B A C A A C B A C A C A B D C C A B A D D C C B D A ... 55 56 Mã đề < /b> thi < /b> 529 614 140 307 723 835 A D A D A B D A C A A C C C D D B B A B D D B A D D D C C D D D C C B C B D C B A B B A C D A C B B C A B C A A B B A D D C B A A D A C D A D B C C C D...
 • 2
 • 532
 • 2

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: HÓA HỌC, khối B

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: HÓA HỌC, khối B
... 56 Mã đề < /b> thi < /b> 371 402 195 268 659 836 B D B D A B A C A D D C D D A C A C C A C C A D C B C B B A C A D D A B A B D B A D D A D A D D B D C B C C A A D D C A C B A B A D B D B C B C D A C D B C ... B A B A D B D B C B C D A C D B C C D B A B A A C D C D D A B B A B C C B C A B B B C C C D C C B C A D C B C A C B B D B B C B A C C A C B D B C A A D B A A A D C C ...
 • 2
 • 439
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: Bđề 168

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: B mã đề 168
... xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en Dãy gồm chất sau phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), cho sản phẩm là: A 2-metylpropen, cis-but-2-en xiclobutan B xiclobutan, ... trị m A 19,7 B 15,5 C 17,1 D 39,4 Câu 14: Phát biểu sau sai? A Sản phẩm phản ứng xà phòng hoá chất b o axit b o glixerol B Trong công nghiệp chuyển hoá chất b o lỏng thành chất b o rắn C Số nguyên ... 2-metylpropen, cis-but-2-en xiclobutan B xiclobutan, cis-but-2-en but-1-en C xiclobutan, 2-metylbut-2-en but-1-en D but-1-en, 2-metylpropen cis-but-2-en Câu 36: Hoà tan hoàn toàn 47,4 gam phèn chua...
 • 6
 • 210
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: Bđề 259

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: B mã đề 259
... diÖp lôc Trang 4/6 - đề < /b> thi < /b> 259 X, Y Z là: A tinh b t, glucozơ ancol etylic B xenlulozơ, fructozơ khí cacbonic C tinh b t, glucozơ khí cacbonic D xenlulozơ, glucozơ khí cacbon oxit Câu 48: Quá ... chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en Dãy gồm chất sau phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), cho sản phẩm là: A xiclobutan, 2-metylbut-2-en but-1-en B 2-metylpropen, ... xiclobutan, 2-metylbut-2-en but-1-en B 2-metylpropen, cis-but-2-en xiclobutan C xiclobutan, cis-but-2-en but-1-en D but-1-en, 2-metylpropen cis-but-2-en Câu 15: Cho m1 gam Al vào 100 ml dung dịch gồm...
 • 6
 • 166
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: Bđề 314

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: B mã đề 314
... CH3CH(NH3Cl)COOH D H2NCH2COOC2H5 ClH3NCH2COOH Trang 3/6 - đề < /b> thi < /b> 314 Câu 37: Phát biểu sau sai? A Sản phẩm phản ứng xà phòng hoá chất b o axit b o glixerol B Nhiệt độ sôi este thấp hẳn so với ancol có ... thức phân tử C3H7O2N làm màu dung dịch brom Tên gọi X A metyl aminoaxetat B axit α-aminopropionic C axit β-aminopropionic D amoni acrylat Trang 2/6 - đề < /b> thi < /b> 314 Câu 25: Trung hoà 8,2 gam hỗn hợp ... 12: Để phân biệt CO2 SO2 cần dùng thuốc thử A CaO < /b> B dung dịch NaOH C nước brom D dung dịch Ba(OH)2 Câu 13: Dãy gồm chất phân tử có liên kết cộng hoá trị phân cực là: A O2, H2O, NH3 B HCl, O3,...
 • 6
 • 189
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: Bđề 472

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: B mã đề 472
... sản phẩm là: A 2-metylpropen, cis-but-2-en xiclobutan B but-1-en, 2-metylpropen cis-but-2-en C xiclobutan, cis-but-2-en but-1-en D xiclobutan, 2-metylbut-2-en but-1-en Câu 34: Hỗn hợp khí X gồm ... lôc X, Y Z là: A tinh b t, glucozơ ancol etylic C xenlulozơ, glucozơ khí cacbon oxit B tinh b t, glucozơ khí cacbonic D xenlulozơ, fructozơ khí cacbonic Trang 4/6 - đề < /b> thi < /b> 472 Câu 47: Để điều ... dịch H2SO4 đậm đặc B Na2SO3 khan C CaO < /b> D dung dịch NaOH đặc Câu 17: Để phân biệt CO2 SO2 cần dùng thuốc thử A dung dịch Ba(OH)2 B CaO < /b> C dung dịch NaOH D nước brom Câu 18: Phát biểu sau sai? A Trong...
 • 6
 • 255
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: Bđề 637

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: B mã đề 637
... chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en Dãy gồm chất sau phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), cho sản phẩm là: A xiclobutan, cis-but-2-en but-1-en B 2-metylpropen, ... but-1-en B 2-metylpropen, cis-but-2-en xiclobutan C but-1-en, 2-metylpropen cis-but-2-en D xiclobutan, 2-metylbut-2-en but-1-en Câu 22: Chất X có công thức phân tử C4H9O2N Biết: X + NaOH → Y + CH4O ... không khí Nếu cho toàn Y sục từ từ vào dung dịch brom (dư) có m gam brom tham gia phản ứng Giá trị m A 32,0 B 16,0 C 8,0 D 3,2 Trang 3/6 - đề < /b> thi < /b> 637 Câu 37: Nhỏ từ từ 0,25 lít dung dịch NaOH...
 • 6
 • 203
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: Bđề 815

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: B mã đề 815
... sản phẩm là: A 2-metylpropen, cis-but-2-en xiclobutan B but-1-en, 2-metylpropen cis-but-2-en C xiclobutan, cis-but-2-en but-1-en D xiclobutan, 2-metylbut-2-en but-1-en Câu 13: Dãy sau gồm chất ... A B C D Câu 23: Chất X có công thức phân tử C3H7O2N làm màu dung dịch brom Tên gọi X A axit α-aminopropionic B axit β-aminopropionic C metyl aminoaxetat D amoni acrylat Trang 2/6 - đề < /b> thi < /b> 815 ... vào dung dịch brom (dư) có m gam brom tham gia phản ứng Giá trị m A 16,0 B 32,0 C 3,2 D 8,0 Câu 37: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt chất riêng biệt nhóm sau đây? A Mg, Al2O3, Al B Zn, Al2O3,...
 • 6
 • 138
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: HÓA HỌC; Khối Bđề 179

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: HÓA HỌC; Khối B mã đề 179
... với dung dịch NaHCO3 B Thuỷ phân benzyl clorua thu phenol C Vinyl axetat phản ứng với dung dịch NaOH sinh < /b> ancol etylic D Phenol phản ứng với nước brom Trang 2/5 - đề < /b> thi < /b> 179 Câu 25: Đốt cháy ... hoá - khử B Zn2+/Zn Cu2+/Cu A Pb2+/Pb Cu2+/Cu 2+ 2+ D Zn2+/Zn Pb2+/Pb C Mg /Mg Zn /Zn Câu 59: Số amin thơm b c ứng với công thức phân tử C7H9N A B C D Câu 60: Thuốc thử dùng để phân biệt dung ... dùng để phân biệt dung dịch riêng biệt: NaCl, NaHSO4, HCl B NH4Cl C BaCl2 D (NH4)2CO3 A BaCO3 HẾT Trang 5/5 - đề < /b> thi < /b> 179 ...
 • 5
 • 180
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: HÓA HỌC; Khối Bđề 247

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: HÓA HỌC; Khối B mã đề 247
... loại M A Fe B Al C Cu D Mg Trang 4/5 - đề < /b> thi < /b> 247 Câu 50: Cho phản ứng: Br2 + HCOOH → 2HBr + CO2 Nồng độ ban đầu Br2 a mol/lít, sau 50 giây nồng độ Br2 lại 0,01 mol/lít Tốc độ trung b nh phản ... glucozơ, etanol B glucozơ, sobitol C glucozơ, fructozơ D glucozơ, saccarozơ Trang 3/5 - đề < /b> thi < /b> 247 Câu 36: Anđehit no mạch hở X có công thức đơn giản C2H3O Công thức phân tử X B C8H12O4 C C4H6O2 ... nóng, thu sản phẩm gồm muối ancol etylic Chất X B ClCH2COOC2H5 A CH3COOCH2CH3 D CH3COOCH(Cl)CH3 C CH3COOCH2CH2Cl Trang 2/5 - đề < /b> thi < /b> 247 Câu 23: Cho biết thứ tự từ trái sang phải cặp oxi hoá -...
 • 5
 • 156
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: HÓA HỌC; Khối Bđề 513

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: HÓA HỌC; Khối B mã đề 513
... với dung dịch NaHCO3 B Thuỷ phân benzyl clorua thu phenol C Vinyl axetat phản ứng với dung dịch NaOH sinh < /b> ancol etylic D Phenol phản ứng với nước brom Trang 2/5 - đề < /b> thi < /b> 513 Câu 25: Đốt cháy ... hoá - khử B Pb2+/Pb Cu2+/Cu A Mg2+/Mg Zn2+/Zn 2+ 2+ D Zn2+/Zn Cu2+/Cu C Zn /Zn Pb /Pb Câu 59: Số amin thơm b c ứng với công thức phân tử C7H9N A B C D Câu 60: Thuốc thử dùng để phân biệt dung ... dùng để phân biệt dung dịch riêng biệt: NaCl, NaHSO4, HCl B BaCO3 C BaCl2 D NH4Cl A (NH4)2CO3 HẾT Trang 5/5 - đề < /b> thi < /b> 513 ...
 • 5
 • 188
 • 0

Xem thêm