BÀI tập CHUYÊN đề điện PHÂN

bài tập chuyên đề điện phân

bài tập chuyên đề điện phân
... Câu 11 : Điện phân 100ml dung dịch chứa NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn với I = 1,93A Thể tích dung dịch sau điện phân xem không đổi hiệu suất phản ứng điện phân 100% Thời gian điện phân để ... dung dịch trước điện phân Câu :Điện phân 100ml dung dịch Fe2(SO4)3 1M (điện cực trơ), với cường độ dòng điện I = 2,68A thời gian t bắt đầu có khí thoát catot (hiệu suất trình điện phân 100%) Giá ... 1505s D 1930s Câu 14 : Điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 0,50M Na2SO4 0,10M (điện cực trơ, hiệu suất điện phân 100%) với cường độ 10A 35 phút 23 giây Dung dịch sau điện phân có khả hoà tan m gam...
 • 2
 • 1,277
 • 17

Bài tập chuyên đề Điện phân

Bài tập chuyên đề Điện phân
... dịch sau điện phân có pH = 3, hiệu suất điện phân 80%, thể tích dung dịch coi không đổi Nồng độ AgNO3 trước điện phân A 0,25.10-3M B 0,5.10-3M C 1,25.10-3M D 0,25.10-3M Câu 24: Điện phân dung ... điện phân Trong trình điện phân trên, sản phẩm thu anot A khí Cl2 H2 B khí Cl2 O2 C có khí Cl2 D khí H2 O2 Câu 26: Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol CuSO4 0,12 mol NaCl dòng điện ... Looking My Love Câu 29: Điện phân 200ml dung dịch CuSO dùng điện cực trơ dòng điện chiều Kết thúc điện phân catot bắt đầu có bọt khí bay Để trung hòa dung dịch sau kết thúc điện phân, dùng vừa đủ 50ml...
 • 3
 • 225
 • 0

Bài tập chuyên đề điện phân ôn thi đại học có lời giải

Bài tập chuyên đề điện phân ôn thi đại học có lời giải
... Theo đề điện phân đến catot xuất bọt khí dừng điện phân, để catot xuất bột khí phải điện phân H2O bên cực catot nên Cu2+ phải điện phân hết Theo ion Cl - điện phân hết ion Cu 2+ điện phân ... Na+ không tham gia điện phân Cu 2+ điện phân trước, hết ion Cu2+, H2O điện phân cực anot (+) : Cl-, SO42-, H2O SO42- không tham gia điện phân, Cl - điện phân trước, hết ion Cl-, H2O điện phân ... dung dịch X môi trường bazơ axit Trường hợp 1: dung dịch X môi trường bazơ → catot điện phân H 2O theo đề điện phân đến nước bắt đầu bị điện phân hai điện cực ngừng điện phân, chứng...
 • 13
 • 643
 • 12

BÀI tập CHUYÊN đề điện PHÂN

BÀI tập CHUYÊN đề điện PHÂN
... hành điện phân V lít dung dịch NaCl 1M CuSO 1,8M (bằng điện cực trơ màng ngăn xốp) tới nước bắt đầu điện phân điện cực dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm m gam Dung dich sau điện phân ... phút điện phân (với cường độ dòng điện 5,1A) ngưng điện phân, lấy dung dịch sau điện phân tác dụng với V (ml) dung dịch HCl 1,2M trung hòa vừa đủ Giá trị V A 150 B 240 C 300 D 360 Câu 25: Điện phân ... 38: Tiến hành điện phân dung dịch chứa NaCl 1M Cu(NO 3)2 1,5M điện cực trơ tới nước bắt đầu điện phân cực dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm 29,5 gam Dung dịch sau điện phân hòa tan...
 • 15
 • 529
 • 0

Bài tập chuyên đề các phản ứng vô cơ thường gặp(p-01)

Bài tập chuyên đề các phản ứng vô cơ thường gặp(p-01)
... loại M, có hóa trò n, vào 200ml dd AgNO3 0,1M Sau phản ứng thu 200ml dd A miếng kim loại M (có Ag bám vào) Khối lượng miếng kim loại sau phản ứng có khối lượng tăng thêm 1,52g a Khối lượng dung ... với khối lượng dung dòch AgNO3 lúc đầu? b Xác đònh kim loại M c Tính nồng độ mol dung dòch A Các phản ứng xảy hoàn toàn ĐS: a klddA nhỏ 1,52g b M Cu c dd Cu(NO3)2 0,05M Câu Nhúng kim loại Y (hóa ... KL ddA > dd HCl 1,1g ; m = 1,47g) Câu Cho 16,25g Zn vào 200ml dd Fe2(SO4)3 0,5M Sau kết thúc phản ứng, thu m gam chất rắn dd A a Tính m b Khối lượng dung dòch A với dung dòch Fe2(SO4)3 lúc đầu...
 • 2
 • 1,138
 • 27

Bài tập chuyên đề các phản ứng vô cơ thường gặp (p-02)

Bài tập chuyên đề các phản ứng vô cơ thường gặp (p-02)
... chất gì? Tính khối lượng chất tan? (các phản ứng xảy hồn tồn) Câu Sục từ từ a mol khí SO2 vào dung dịch chứa b mol Ba(OH)2 Viết phương trình phản ứng xảy ứng với trường hợp có Tìm điệu kiện ... hợp số mol chất thu theo a,b ứng với trường hợp (khơng tính dung mơi nước) Câu Sục từ từ x mol khí CO2 vào dung dịch chứa y mol NaOH Viết phương trình phản ứng xảy ứng với trường hợp có Tìm điệu ... độ mol/lít dung dịch sau phản ứng Coi thể tích dung dịch khơng thay đổi pha trộn (Ba = 137 ; S = 32 ; O = 16) ĐS: 150 ml; 34,95 g BaSO4 ; NaCl 4/7M; Na2SO4 1/7M Bài tập 33’ Cho 250 ml dung dòch...
 • 2
 • 576
 • 24

Bài tập chuyên đề các phản ứng vô cơ thường gặp (p-03)

Bài tập chuyên đề các phản ứng vô cơ thường gặp (p-03)
... dòch HCl (dư), thu 2,24 lít H2 (đktc) (Các phản ứng xảy hoàn toàn, thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn) Tính phần trăm khối lượng kim loại hỗn hợp X Sau phản ứng phần II, lọc, dd Y Tính thể tích ... Cho 450 ml dung dòch NaOH 1M vào dung dòch Y Tính khối lượng kết tủa thu Các phản ứng xảy hoàn toàn ĐS: a Al b 7,02g Bài 10 7,15 gam kim loại A hòa tan hết vào 30,112 ml dung dòch HNO3 56% (có ... Tỉ khối Y H2 19 Tính x Bài a Cho từ từ giọt (vừa khuấy đều) dung dịch HCl đến dư vào dung dịch Na 2CO3 b Cho từ từ giọt (vừa khuấy đều) dung dịch Na2CO3 vào dung dịch HCl Bài Hòa tan hết 5,4 gam...
 • 2
 • 429
 • 13

BAI TAP CHUYEN DE 12 PHAN DAO DONG CO HOC

BAI TAP CHUYEN DE 12 PHAN DAO DONG CO HOC
... trí lò xo không biến dạng thả nhẹ, vật dao động điều hoax.Chọn gốc tọa độ VTCB, chiều dương hướng xuống, gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động Phương trình dao động vật là: π x = 5sin(10t − )cm ... Bỏ qua ma sát Con lắc dao động theo phương thẳng đứng với góc lệch cực đại so với phương thẳng đứng α = 30 Vận tốc lực căng dây vật VTCB là: A A v = 1,62m/s; T = 0,62N C v = 4,12m/s; T = 1,34N ... 5m / s C D v= m/s Dùng liệu sau để trả lời câu hỏi 47, 48 Con lắc đơn có chiều dài l1 dao động với chu kì T1 = 1, 2s , lắc có độ dài l2 dao động với chu kì T2 = 1, s Câu 47: Chu kì lắc đơn có...
 • 7
 • 923
 • 45

Bài tập chuyên đề 12 phần sóng cơ

Bài tập chuyên đề 12 phần sóng cơ
... trị bước sóng không thay đổi Câu 147: Phát biểu sau không đúng: A Dao động âm có tần số miền từ 16Hz đến 20kHz B Về chất vật lý sóng âm, sóng siêu âm, sóng hạ âm sóng C Sóng âm song dọc D Sóng siêu ... 0,225s, sóng truyền quãng đường: A 0,225 lần bước sóng B 4,5 lần bước sóng C 2,25 lần bước sóngD 0,0225 lần bước sóng Câu 156: Nguồn phát sóng biểu diễn: u = 3sin20π t(cm) Vận tốc truyền sóng 4m/s ... trình truyền sóng, pha dao động truyền phần tử môi trường dao động chỗ B Quá trình truyền sóng trình truyền lượng C Bước sóng khoảng cách điểm gần phương truyền sóng dao động pha D Sóng truyền...
 • 7
 • 1,110
 • 7

Bài soạn Chuyên đề điện phân

Bài soạn Chuyên đề điện phân
... bột Al 2O3 Biết trình điện phân đc tiến hành đến H2O bắt đầu bị điện phân hai điện cực ngừg lại 1) Tính m? 2) Sau điện phân khối lượng Catốt tăng bao nhiêu? 3) Sauk hi điện phân khối lượng dung ... − 0,006 = 0,014mol 22,3 =số mol CuSO4 bị điện phân = số mol NaCl bị điện phân Vậy (1) có 0,028 mol NaCl bị điện phân , (2) có 0,012 mol NaCl bị điện phân ,còn CuSO4 tham gia (1) 0,014 mol nên ... ml dung dịch.Khi điện phân, Ag2SO4 bị điện phân trước theo pứ 2Ag2SO4 + 2H2O → 4Ag + O2 +2 H2SO4 Giả sử Ag2SO4 bị điện phân hết, ta thu 2.8.10-4=16.10-4 mol Ag , thời gian điện phân t tính theo...
 • 16
 • 237
 • 6

78 bài tap chuyen de ve phan ung doi chay cua chat huu co

78 bài tap  chuyen de ve phan ung doi chay cua chat huu co
... lít CO2 (các thể tích đo đkc) Công thức cấu tạo este hỗn hợp Y là: A CH3COOCH3 HCOOC2H5 B C2H5COOCH3 HCOOC3H7 C CH3COOCH3 CH3COOC2H5 D HCOOCH2-CH2-CH3 HCOO-CH(CH3)-CH3 Câu 49 Đun nóng ancol đơn ... phản ứng Công thức cấu tạo thu gọn muối X A CH3COONa C2H5COONa B C2H5COONa C3H7COONa C C2H3COONa C3H5COONa D CH3COONa HCOONa Câu 31 Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức, mạch hở X hiđrocacbon Y Đốt ... gam Công thức hai hợp chất hữu X A HCOOH HCOOC2H5 B C2H5COOH C2H5COOCH3 C HCOOH HCOOC3H7 D CH3COOH CH3COOC2H5 Câu 24 Cho hợp chất hữu cơ: (1) ankan; (2) ancol no, đơn chức, mạch hở; (3) xicloankan;...
 • 8
 • 1,522
 • 59

bài tập chuyên đề điện ly

bài tập chuyên đề điện ly
... dịch A? b Tính pH dung dịch A? 34 ĐH Y Hà Nội 1999: Độ điện li axit axetic (CH3COOH ) dung dịch CH3COOH 0,1M 1% Tính pH dung dịch axit 35 Đề thi ĐH khối B 2002 Cho hai dung dịch H2SO4 có pH = ... thu đợc? 36 ĐH Y Dợc TP HCM 2000 Tính độ điện li axit focmic HCOOH Nếu dung dịch HCOOH 0,46% (d = 1g/ml) axit có pH = 37 ĐH S Phạm Hà Nội 2000 Tính độ điện li axit focmic HCOOH dung dịch HCOOH ... HCOOH 0,007M có pH = 38 Cho dung dịch CH3COOH có pH = 4, biết độ điện li = 1% Xác định nồng độ mol /lít dung dịch axit 39 a (Đề 19, ĐH Dợc 1997, CĐ Lơng Thực- Thực Phẩm 2004) Cho dung dịch...
 • 10
 • 249
 • 0

bài tập chuyên đề este (phân loại đầu đủ)

bài tập chuyên đề este (phân loại đầu đủ)
... 10,4 gam DẠNG : BÀI TOÁN HỖN HỢP ESTE * Bài toán hai este đồng phân: - Phản ứng cháy: Gọi CTPT để viết phương trình phản ứng Hai este tạo từ axit ancol no đơn chức: CnH2nO2 n≥4 Hai este đơn chức ... axit ancol Bài 6: Cho câu sau đâyCác câu là: este dẫn xuất axit cacboxylic Khi thay nguyên tử H nhóm cacboxyl axit cacboxylic gốc hiđrocacbon este este có tác dụng với kim loại kiềm este có tác ... xeton - Este thơm: CH3COO-C6H5 + 2NaOH → CH3COONa + C6H5ONa + H2O n NaOH Nhận xét: sản phẩm phản ứng hai muối n = 2số chức este este * Một số ý: + Nếu khối lượng muối Na lớn khối lượng este este...
 • 12
 • 118
 • 2

bài tập chuyên đề điện xoay chiều có giải chi tiết luyện thi đại học

bài tập chuyên đề điện xoay chiều có giải chi tiết luyện thi đại học
... điện xoay chi u ba pha Dòng điện xoay chi u ba pha hệ thống ba dòng điện xoay chi u, gây ba suất điện động xoay chi u tần số, biên độ lệch pha đôi * Cấu tạo hoạt động máy phát điện xoay chi u ... biến áp thi t bị A biến đổi tần số dòng điện xoay chi u B khả biến đổi điện áp dòng điện xoay chi u  Ôn tập Lý 12 chương trình nâng cao  Trang 18 C làm tăng công suất dòng điện xoay chi u ... dòng điện xoay chi u thành dòng điện chi u Khi đặt hiệu điện không đổi 30V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp với cuộn cảm độ tự cảm H dòng điện đoạn mạch dòng điện chi u cường...
 • 22
 • 326
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập chuyên đề điện li khóbài tập chuyên đề các phản ứng vô cơ thường gặp p03bai tap hoa chuyen de dien phanbài tập trắc nghiệm chuyên đề điện phânbài tập chuyên đề khối đa diệnbài tập chuyên đề sự điện libài tập chuyên đề thể tích khối đa diệnbài tập chuyên đề hình học phẳngbài tập chuyên đề hiệu ứng nhiệt của phản ứngbài tập chuyên đề dòng điện không đổibài tập chuyên đề nguyên hàm tích phânbai tap chuyen de truyen dong dien zenbài tập chuyên đề vật lý 12bài tập chuyên đề đại sốbài tập chuyên đề rượu phenolbtvn logic va dk ung dungĐề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Tây Hồ – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình) trường THPT Đức Hòa – Long AnĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)KIEN THUC LIEN MON: PHÂN LOẠI VÀ TÁI SỬ DỤNG RÁC THẢI TRONG TRƯỜNG THCS CỰ NẪMquy trình chiết xuất một số alcaloid từ lá dừa cạnNHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTtổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2Tai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.93 nguyen nhat minh phuong 310 316phương pháp làm bánh flan tại nhàbài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trình