Đề cương ôn tập HKII sử 11 lịch sử 11 admin gdtxchonthanh

Đề cương ôn tập HKII lớp 11

Đề cương ôn tập HKII lớp 11
... chất có công thức chung CnH2n anken B tất ankenđều có công thức CnH2n C Tất chất làm màu dung dịch Br2 anken D Tất anken có đồng phân hình học 22 Hợp chất 2,4 –đimetylpent -1 –en ứng ới công thức: ... 67,7% 33,3% D 70% 30% 17 Một ankan A có công thức đơn giản C2H5 Công thức phân tử A là: A C4H10 B C5H12 C C2H6 D C6H14 18 Số đồng phân cấu tạo anken có công thức phân tử C5H10 là: A B C D CH3 19 ... A Màu dung dịch không đổi B Màu dung dịch đậm lên C Màu dung dịch nhạt dần D Màu dung dịch từ không màu  màu đỏ 15 Một xicloankan có tỉ khối so với N2 Công thức phân tử X là: A C3H6...
 • 12
 • 814
 • 12

Đề cương ôn tập HKII (10-11)

Đề cương ôn tập HKII (10-11)
... finished it on time Relative clause : Defining and Defining (giới hạn ) non- Defining(giới hạn không giới hạn ) people that who Subject things that which people that / Who (m) Object things that...
 • 6
 • 64
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII - HÓA 11 CƠ BẢN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII - HÓA 11 CƠ BẢN
... hoàn toàn 3,375 g ankin X Sau phản ứng thu 5600ml khí ( đkc ) a Tìm CTPT X b Tìm CTCT X ( biết X không phản ứng ới dung dịch AgNO / NH3 ) Chất hữu X đồng đẳng anđêhit fomic Khi 5,8 g X tác dụng với ... X Dẫn 3,36 lít hỗn hợp A gồm propin etilen vào lượng dư dung dịch AgNO NH3 thấy 0,840 lít khí không hấp phụ thoát có m gam kết tủa Các thể tích khí đo đktc Tính %V khí A tính m? Đốt cháy hoàn ... từ từ 3,36 lít hỗn hợp gồm etilen propilen (đkc) vào dung dịch brom thấy dung dịch bị nhạt màu không khí thoát Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng 7,0 g.Tính %V khí hỗn hợp đầu Cho 2,24 lít...
 • 2
 • 210
 • 2

Đề cương ôn tập HKII(10-11)

Đề cương ôn tập HKII(10-11)
... d) Chứng minh: EH // BC EH = 10) Cho tam giác vuông C có góc A 600 Tia phân giác góc BAC cắt BC E kẻ EK vuông góc với AB ( K ∈ AB ) Kẻ BD vuông góc với tia AE ( D ∈ tia AE ) Chứng minh: a) ... d) AI < IC µ 9) Cho tam giác vuông ABC có A = 90 Đường trung trực AB cắt AB E BC F CMR: a) FA = FB; b) Từ F vẽ FH ⊥ AC (H ∈ AC)...
 • 2
 • 52
 • 0

Đề cương ôn tập HKII Toán 11-chuẩn- THPT Phạm Phú Thứ - Đà Nẵng

Đề cương ôn tập HKII Toán 11-chuẩn- THPT Phạm Phú Thứ - Đà Nẵng
... 4) y = 4) y = cos x Trng THPT Phm Phỳ Th- Nm hc 201 0-2 011 ễn HK 2- Lp 11 Chun B-HèNH HC Chng III: VEC-T TRONG KHễNG GIAN QUAN H VUễNG GểC TRONG KHễNG GIAN I Lý thuyt 1.Vec-t khụng gian: a ễn li ... Trng THPT Phm Phỳ Th- Nm hc 201 0-2 011 x + x Bi 6: Cho hm s f(x) = x + 2 x + m ễn HK 2- Lp 11 Chun x x = Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s liờn tc ti x = - Dng 3: Chng minh phng ... hm hp nh lý: y 'x = y'u u 'x ' v' ữ = (v = v(x) 0) v v Trng THPT Phm Phỳ Th- Nm hc 201 0-2 011 3.o hm ca hm s lng giỏc: ễn HK 2- Lp 11 Chun sin x : x sinx nh lý: lim =1 x x s inu = (vi u=u(x))...
 • 8
 • 80
 • 0

de cuong on tap HKII English 11

de cuong on tap HKII English 11
... Waterloo A Napoleon Bonaparte who C Napoleon Bonaparte, that B Napoleon Bonaparte, who D Napoleon Bonaparte, whose b Combine each pair of sentences The woman is my mother She understands me best ... family’s dentist He is a popular dentist in the city → Romeo and Juliet were lovers Their parents hated each other → This is Mrs Jones Her son won the championship ... he speaks English very well  He is …………………………………………………………………… VII CONJUNCTIONS: both ….and, not only ….but also, either ….or, neither ….nor Both ….and : đông từ hình thức số nhiều Not only …………...
 • 5
 • 81
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII11

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII LÝ 11
... tiêu cự? - Công dụng? - Công thức tính số bội giác ngắm chừng vô cực? Bài toán tự luận : - Hệ thống nắm vững phần công thức + tên gọi, đơn vò, liên hệ, phụ thuộc, tỉ lệ đại lượng công thức - Trình ... v mặt phẳng vuông góc với đường sức từ trường 23 - p dụng biểu thức đònh nghóa từ thông Đề (dạng tóm tắt) Chương IV: Từ trường Hướng giải Đáp án 1/ 2/ Một đoạn dây có I= 8A đặt vuông góc với vectơ ... học 29 - Vận dụng công thức thấu kính để giải tập đơn giản: Tìm D, f ,d, d’,k, A’B’, tính chất ảnh - Dựng ảnh vật thật tạo thấu kính 11/ TKHT: f = 20cm, vật thật AB cao 3cm vuông góc trục A, cách...
 • 9
 • 85
 • 0

De cuong on tap HKII - Hoa 11

De cuong on tap HKII - Hoa 11
... butan Câu 13: Tách nước tạo olefin từ ancol sau: a) 2- metyl pentan -3 –ol b) 3- metyl pentan -2 –ol c) 2,3 –dimetyl butan -2 –ol d) –metyl butan -2 –ol e) ancol isobutylic Câu 14:Hidrat hóa anken ... 17: Viết CTCT đồng phân andehit gọi tên Andehit có CTPT C4H8O, C5H10O , C6H12O Câu 18:Viết CTCT đồng phân đơn chức , mạch hở gọi tên chất - C3H8O, C4H10O - Andehit xeton : C3H6O, C4H8O Phần 5:Hoàn ...  metan  andehit fomic  amoni cacbonat → → → (4) (5) (6) ancol A  andehit B  amoni fomat → → (1) (2) (3) (4) (5) k)propan  metan  metyl clorua  ancol metylic  andehit fomic ...
 • 4
 • 145
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII- L11-CB VÀ NC - DÀNH RIÊNG CHO HS 11 ÔN THI HK

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII- L11-CB VÀ NC - DÀNH RIÊNG CHO HS 11 ÔN THI HK
... 2-Metyl butan-3 -ol B 1, 1- imeyl propan-2-ol C 3-Metyl butan-2-ol D 1, 2- imeyl propan- 1-ol 73 Anken thích hợp để điều chế ancol sau (CH3CH2)3C-OH là: A 3-etylpent-2-en B 3-etylpent-3-en C 3-etylpent-1-en ... 3-Metylbut-1-en B 2-Metylbut-1en C 3-Metylbut-2-en D 2-Metylbut-2-en 68.ChÊt nµo sau ®©y cã nhiƯt ®é s«i cao nhÊt ? A CH3 - CH2 - OH B CH3 - CH2 - CH2 - OH C CH3 - CH2 - Cl D CH3 - O-CH3 69 Ancol sau tách ... A.1-brom-3-clobutan B 2-brom-3-clobutan C 2-brom-2-clobutan D 2-clo-3-brombutan C D 63 .Cho ancol (CH3)2C(OH)CH2CH3, bậc ancol : A B 64 Khi oxi hố ancol X CuO (t0) ta thu Xeton tương ứng Vậy A ancol...
 • 9
 • 356
 • 6

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC 11 - HKII

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC 11 - HKII
... X: Integer; d) Var X : Char; Cõu 11: Cho khai bỏo bin v khai bỏo u ca th tc TT: Var x, y : Integer ; St :String ; Procedure TT( Var a : Integer ; b : String); -Lnh no ỳng : a) TT(x +1, St) ; b) ... Write(x); END -Kt qu in l: a) b) c) d) Cõu 16 : Khi chy chng trỡnh : Var x : Integer; Procedure TTA ; Var x : Integer; Begin x:= 7* 5; Write(x, ,); End; BEGIN x:=4; TTA; Write(x:2); END -Kt qu in ... Procedure Doicho( Var a : Integer; b : Integer); Var z : Integer; Begin z:=a; a:=b; b:=z; End; -Sau thc hin cỏc lnh: x:=7; y:=3; Doicho(x, y); thỡ giỏ tr ca x, y l: a) x=7, y=7 b) x=3, y=3 c)...
 • 3
 • 5,437
 • 138

Đề cương ôn tập địa lý 11 HKII

Đề cương ôn tập địa lý 11 HKII
... +Bắc: ôn đới gió mùa =>Khí hậu ôn hòa Tlợi: phát triển nông nghiệp Kkhăn: gây lũ lụt vào mùa hạ -Sông ngòi: nhiều sông (Hoàng Hà, -Sông ngòi: sông nơi bắt nguồn Trường Giang) sông lớn chảy phía Đông ... bố dân cư: dân cư tập trung đông đúc miền Đông, đồng châu thổ, thành phố lớn; Miền Tây dân cư thưa thớt + Dân cư phân bố không đồng đều: 63% thành thị 37% nông thôn ->Ở miền Đông thất nghiệp, ... bồn địa =>Thuận lợi: phát triển nông nghiệp xen bồn địa +Khó khăn: Thiếu đất sx -> kk việc phát triển nông nghiệp.(trồng trọt) +Thuận lợi: Phát triển chăn nuôi (nuôi cừu) -Khí hậu: ôn đới lục địa...
 • 7
 • 1,378
 • 47

đề cương ôn tập cuối năm môn lịch sử lớp 4

đề cương ôn tập cuối năm môn lịch sử lớp 4
... luật mới, Bộ luật Gia Long Nội dung luật quy định: Những kẻ mu phản mu không phân biệt thủ phạm hay tòng phạm bị xử lăng trì Ông, cha, con, cháu, anh, em kẻ từ 16 tuổi trở lên bị chém đầu Con trai ... tịch thu Câu 9: Kinh thành Huế quần thể công trình kiến trúc nghệ thuật tuyệt đẹp Đây di sản văn hóa chứng tỏ tài hoa sáng tạo nhân dân ta, đợc UNESCO công nhận di sản văn hóa giới vào ngày 11- ... Long, mở đầu cho việc thống đất nớc Câu 7: - Về sách kinh tế: Quang Trung ban bố "Chiếu khuyến nông, lệnh cho dân bỏ làng quê phải trở quê cũ cày cấy, khai phá ruộng hoang - Về văn hóa, giáo dục:...
 • 2
 • 3,410
 • 16

Xem thêm