bài 22 xã hội việt nam trọng cuộc khai thác thuộc lần thứ nhất của thực dân pháp lịch sử 11 nguyenvan nhanh

Bài 22: hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất

Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất
... 1897, Pháp bình đònh Việt Nam bước đầu đặt ách đô hộ lên nước ta Bài 22:XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP Pháp hồn thành xâm lược Việt Nam 1.Những chuyển ... sách khai thác thuộc đòa Pháp Việt Nam Mục đích * Năm 1897, toàn quyền Đu me thiết kế tiến việc khai thá hành khai thác thuộc đòa lần thứ c thuộc đòa Pháp Việt Các *Mục đích: Nam gì? sách khai ... thờp phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệi Pháp thuộc nghiệp nặng Những tác động sách khai thác thuộc đòa Pháp Những chuyển biến hội Bên cạnh giai cấp cũ, xuất giai cấp Với nhữn hà -...
 • 35
 • 2,405
 • 4

Bài 22: hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp

Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp
... Chương II : Việt Nam Từ ĐầuThế Kỉ XX Đến Hết Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất (1918) Bài 22: hội Việt Nam khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp - Sau thực dân Pháp bình định xong Việt Nam (1885-1896), ... tế, hội Việt Nam thời kì Pháp tiến hành khai thac thuộc địa Câu 2: Nhận xét biến đổi hội Việt Nam đầu kỉ XX Bài tập: So sánh tình hình kinh tế hội Việt Nam trước khai thác thuộc địa Pháp ... hội Việt Nam trước khai thác thuộc địa Pháp lần thứ • • • • Bài Giảng : Hội Việt Nam Trong Cuộc Khai Thác Thuộc Địa Lần Thứ Nhất Của Thực Dân Pháp SVTH : MSSV : 0511561 Lớp : LS K29 ...
 • 14
 • 8,217
 • 18

bài 22, hội việt nam trong cuộc khai thác thuộc địa của Pháp

bài 22, xã hội việt nam trong cuộc khai thác thuộc địa của Pháp
... II: Việt Nam từ đầu kỉ XX đến hết chiến tranh giới thứ (1918) Bài 22: hội Việt Nam khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp NỘI DUNG CHÍNH Những chuyển biến kinh tế Những chuyển biến hội ... RUỘNG ĐẤT BỊ PHÁP CHIẾM - Công nghiệp: Khai thác mỏ than, kim loại, xi măng, điện, nước MỎ THAN TUYÊN QUANG Biểu đồ Pháp khai thác than đá Việt Nam đầu TK XX - Giao thông vận tải: Pháp trọng Em ... Giai cấp, Dân tộc CỦNG CỐ: CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP KT: Thay đổi, xuất KT TBCN lòng QHSX phong kiến XH: Biến đổi Từ hội phong kiến sang thuộc địa nửa phong kiến KIỂM TRA...
 • 21
 • 306
 • 0

Bai 22: Xa hoi Viet Nam trong cuoc khai thac thuoc dia

Bai 22: Xa hoi Viet Nam trong cuoc khai thac thuoc dia
... hËu C«ng nghiƯp ph¸t triĨn nhá giät Ch­¬ng tr×nh khai th¸c ®· lµm cho nỊn kinh tÕ ViƯt Nam chun biÕn nh­ thÕ nµo CƠ CẤU KINH TẾ VIỆT NAM Trong khai thác lần thứ Cuối kỷ XIX Nơng nghiệp Thủ Thương ... trung vµo khai má ( Than vµ kim lo¹i) Thùc d©n T¹i Ph¸p Ph¸p tiÕn hµnh l¹i tËp trung khai th¸c trªn vµo khai th¸c nh÷ng lÜnh vùc than vµ kim nµo? lo¹i? 500000 415000 258919 BiĨu ®å khai th¸c ... tiÕn hµnh khai th¸c thc ®Þa lÇn thø nhÊt - Mơc ®Ých: V¬ vÐt søc ng­êi søc cđa vµ biÕn ViƯt Nam thµnh thÞ tr­êng ®éc chiÕm cđa Ph¸p - Néi dung: + N«ng nghiƯp: C­íp ®o¹t rng ®Êt Mơc ®Ých khai th¸c...
 • 28
 • 253
 • 0

giáo án bài 22 hội việt nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân pháp - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 22 xã hội việt nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân pháp - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... thôn Việt Nam có giai cấp sinh sống? HS trả lời: giai cấp địa chủ phong kiến Những chuyển biến giai cấp nông dân hội + GV trình bày: Cuộc khai thác thuộc địa Việt Nam thực dân Pháp khai thác ... học -Củng cố: - Từ nước phong kiến, Việt Nam trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến Hai mâu thuẫn hội Việt Nam: Nông dân với phong kiến; dân tộc ta với thực dân Pháp, ngày sâu sắc - Trong ... công bình định Việt Nam quân (năm 1896), thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa Việt Nam cách qui mô Bài tìm hiểu thủ sách trị, kinh tế, văn hoá giáo dục mà Pháp áp dụng khai thác; đồng thời...
 • 7
 • 21,495
 • 136

Bài 22: hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Bài 22: xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp
... Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP Những chuyển biến kinh tế Những chuyển biến hội Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC ... lợi cho Pháp hay cho kinh tế Việt Nam nhân dân Việt Nam? Vì sao? Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP Những chuyển biến kinh tế Những chuyển biến hội Các ... nông dân: Ngày bị bần khác trước không? hoá Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP Những chuyển biến kinh tế Những chuyển biến hội * Các lực lượng hội...
 • 10
 • 859
 • 3

bài giảng lịch sử 11 bài 22 hội việt nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân pháp

bài giảng lịch sử 11 bài 22 xã hội việt nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân pháp
... Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ: a.Nguyên nhân: (Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp) : Cuộc khai thác thuộc ... *Giai cấp -Công nhân: CÔNG DÂN VIỆT NAM THỜI PHÁP THUỘC Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI hội Việt nam biến đổi sâu sắc:Giai ... Những chuyển biến hội xuất lực lượng hội có ý nghĩa nào? Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI hội Việt nam biến đổi sâu...
 • 40
 • 5,415
 • 0

bài 22. HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP

bài 22. XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
... viƯt nam cc khai th¸c lÇn thø nhÊt cđa thùc d©n ph¸p Những chuyển biến a Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ kinh tế a Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ b Tác động: Đặc điểm bật khai thác thuộc địa lần ... Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ kinh tế - 1897: Pơn Đume - làm Tồn a Cuộc khai thác thuộc địa quyền Đơng Dương để hồn thiện lần thứ máy thống trị tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ Tại Pháp lại ... (1918) Bµi 22 x· héi viƯt nam cc khai th¸c lÇn thø nhÊt cđa thùc d©n ph¸p Những chuyển biến a Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ kinh tế a Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ b Tác động: - 1897: Pơn...
 • 31
 • 179
 • 0

Bai 22 Xa hoi Viet Nam trong cuoc khai thac

Bai 22 Xa hoi Viet Nam trong cuoc khai thac
... thiệnbộ máy cai trị tiến hành khai thuộc địa Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc đia Việt Nam hoàn cảnh nào? - Mục đích xâm lược: Vơ vét triệt để sức người, sức biến Việt Nam thành thị trường độc ... nhóm: Tìm hiểu nội dung khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp? nhóm1 Nhóm 2: Dưới tác động khai thác thuộc địa, kinh tế nước ta có  chuyển biến thế nào? - Nội dung khai thác: + Nông nghiệp: ... nghiệp: tập trung vào khai thác mỏ nhằm vơ vét nguồn tài nguyên,khoáng sản, than đá, thiếc, kẽm,…ở Quảng Ninh, Thái Nguyên, Quảng Nam, … + Thương nghiệp: độc chiếm thị trường Việt Nam, đánh thuế nặng...
 • 14
 • 742
 • 0

Bài 22: hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp
... 28 Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP Những chuyển biến kinh tế Pháp thực khai -Năm 1897, Pháp tiến hành Pháp thực chương trình khai thác thuộc địa Việt ... đồ khai thác than đá thực dân Pháp Việt Nam đầu kỷ XX 285.915 415.000 500.000 Dưới tác động khai thác thuộcNamlần thứ Biến chuyển kinh tế Việt địa Việt Nam bước đầu hòa nhập Nam Kinh t thực dân ... địa Việt Nam thác kinh tế khai thác thuộc địa lần thứ nhằm mục đích gì? lĩnh vực Việt Nam với quy mô lớn Nhiều Nhằm khai thác, bóc lột, vơ véthiện cải, thác thực khai sở thiết bị khai thác tài...
 • 14
 • 185
 • 0

Giáo án Lịch sử 11 bài 22: hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Giáo án Lịch sử 11 bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp
... BIẾN CHUYỂN CỦA CÁC GIAI CẤP, TẦNG LỚP XÃ HỘI VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỶ XX DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP G/cấp, tầng lớp Địa vị hội, Thái độ cách mạng xuất thân G/ cấp ... động khai thác thuộc địa lần I Việt Nam GV: Tìm hiểu nội dung khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp: Nhóm 1: Về lĩnh vực kinh tế? Nhóm 2: Thương nghiệp? Nhóm 3: GTVT? Nhóm 4: Dưới tác động khai ... TD Pháp hoàn thành xong trình bình định nước ta (1885-1896) Sau dập tắt xong khởi nghĩa, Pháp bắt tay vào tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ (1897-1914) Vậy khai thác thuộc địa lần I thực dân...
 • 7
 • 141
 • 0

bai22 HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THAC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP

bai22 XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THAC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
... Chương II VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN HẾT CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT(1918) Bài 22 XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP 1.Những chuyển biến kinh ... nghiệp: b Nội dung khai thác - Cơng nghiệp: - Giao thơng vận tải: - Thương nghiệp: XÃ TRONG CUỘC KHAI THÁC Củng cố học HỘI VIỆT NAM CỦA THỰC DÂN PHÁP LẦN THỨ NHẤT - Giai cấp địa chủ phong kiến: ... tế hộiiViệttNam dướiitác động hộ Việ Nam dướ tác động khai thác thứ nhấttlà gì? khai thác thứ nhấ gì? a.Kinh tế phong kiến phát triển b.Nền kinh tế hội thuộc địa hồn tồn c Là kinh tế-xã...
 • 25
 • 1,049
 • 1

bài giảng mô lịch sử 11 bài giảng về hội việt nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân pháp

bài giảng mô lịch sử 11 bài giảng về xã hội việt nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân pháp
... VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP Những chuyển biến hội CƠ CẤU XÃ HỘI VIỆT NAM Trong khai thác lần thứ Cuối kỷ XIX Địa Nông chủ phong kiến Địa chủ dân phong ... VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP Những chuyển biến về kinh tế Những chuyển biến hội Dưới chế độ khai Trong hội thác ta tồn dân nước Thực Pháp ... VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP Pháp khai thác thuộc địa Việt Nam Tiết 34-Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN...
 • 27
 • 3,140
 • 0

HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP

XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
... x hội hộiViệt ViệtNam Nam dướitác tácđộng độngcủa củacuộc khai khaithác thácthứ th nhất nhấtcủa củaTD TD Pháp Pháplà làgì gì?? TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP Kinh ... dung khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp? Những tác động kinh tế nước ta ? Những chuyển biến cấu hội Việt Nam tác động khai thác ? Đánh giá vị trí, vai trò giai cấp, tầng lớp hội Việt ... Việt Nam đầu kỉ XX ? BẮC KỲ AI LAO TRUNG KỲ CAO MIÊN NAM KỲ Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ Việt Nam nhằm mục đích ? Biểu đồ TD Pháp chiếm đoạt ruộng đất nhân dân Việt Nam...
 • 27
 • 302
 • 1

hội Việt nam tong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp

Xã hội Việt nam tong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp
... động giải phóng dân tộc theo hướng Củng cố: (4 phút) - Hướng dẫn HS lập bảng so sánh cấu kinh tế - hội Việt Nam trước khai thác thuộc địa lần thứ Thời gian Trước khai thác thuộc địa Nội dung ... trào chống Pháp - Giai cấp công nhân + Làm việc hầm mỏ, - Cho HS thảo luận theo tổ: Cuộc khai thác thuộc địa thực dân Pháp làm nảy sinh lực lượng hội nào?” - Kết luận: + mau thuẫn dân tộc giai ... học sinh, sinh viên… Kết luận: Tác động khai thác bóc lột thuộc địa: - Ít nhiều làm thay đổi kinh tế Việt Nam - Mâu thuẫn dân tộc giai cấp lòng hội Việt Nam trở nên gay gắt - Nảy sinh tầng lớp,...
 • 4
 • 11,826
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: cau hoi cho bai 22 xa hoi viet nam trong cuoc khai thac thuoc dia lan thu nhat cua thuc dan phapbài 22 xã hội việt nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân phápnguyen nhan chuyen bien ve xa hoi viet nam trong cuoc khai thac thuoc dia lan thu nhatxã hội việt nam trong cuộc khai thác thuộc địacấp cơ bản của xã hội việt nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất lànhững chuyển biến về xã hội việt nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân phápxã hội việt nam tong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân phápviệt nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần 1tình hình việt nam trong cuộc khai thác thuộc điaụ lần thứ nhấtnền kinh tế việt nam sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân pháp nhìn chungcuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân pháp ở việt nam thìnêu những chính sách về kinh tế trong cuộc khai thác thuộc địa lần thú nhất của thực dân phápcuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân pháp tiến hành vào năm nàođâu là giai cấp mới xuất hiện trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân phápcuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân pháp 18971914Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa họcLuyện tập Trang 23Bài 22. p-ph, nhBài 17. u, ưBài 17. u, ưBài 17. u, ưBài 12. i, atrắc nghiệm full chương 1- hàm số- có đáp ánDE KT CHUONG 1-LOP 11