Bai 1 1 bai tap nguyen tu

50 Bài tập nguyên tử (1)

50 Bài tập nguyên tử (1)
... R? Bài 32: Tổng số hạt nguyên tử R 34 - Cho biết số hiệu nguyên tử số khối nguyên tố? - Viết cấu hình e nguyên tố đó? - Cho biết nguyên tố kim loại hay phi kim? Bài 34: Viết cấu hình e nguyên tử ... bảng HTTH? Bài 50: Tổng số hạt nguyên tử nguyên tố 34 a Xác định khối lượng nguyên tử nguyên tố đó? b Viết cấu hình e nguyên tố đó? c Nguyên tố kim loại hay phi kim? d Cho biết vị trí nguyên tố ... nhân? Bài 24: Nguyên tử X có bán kính 1,28A0 khối lượng riêng 7,89 g/cm3 Biết rắng nguyên tử chiếm 74% thể tích, lại khe trống Tính khối lượng mol nguyên tử X? Bài 25: Bán kính nguyên tử khối...
 • 4
 • 1,183
 • 23

50 Bai tap nguyen tu (1)

50 Bai tap nguyen tu (1)
... Bài tập Hóa 10 Thaonguyenh81@yahoo.com.vn 63 65 63 65 a Đồng thiên nhiên gồm hai loại đồng vị 29 Cu 29 Cu với tỉ số ... g 3s 3p h 3d34s2 Bài 36: Viết cấu hình e Fe, Fe2+; fe3+; S; S2- biết Fe ô thứ 26 số ô S 16 bảng tu n hoàn? Bài 37: Cation R+ có cấu hình e phân lớp 2p6 a Viết cấu hình e nguyên tử nguyên tố R? ... hình e đầy đủ X? Bài tập nguyên tử bảng HTTH Website: violet.vn/thethao0481 Bài tập Hóa 10 Thaonguyenh81@yahoo.com.vn b Xác định số hiệu nguyên tử, số khối, tên gọi X, Y? c X, Y chất kim loại,...
 • 4
 • 267
 • 3

Bài 1,2,3,4,5,6 trang 1 5, 16 SGK hóa 8: Bài tập Nguyên tử

Bài 1,2,3,4,5,6 trang 1 5, 16 SGK hóa 8: Bài tập Nguyên tử
... lớp b )Nguyên tử có khả liên kết electron Bài (Trang 15 SGK hóa 8) Cho biết sơ đồ số nguyên tử sau : Hãy : số p hạt nhân, số e nguyên tử số e lớp nguyên tử Nguyên tử Số p hạt nhân Số e nguyên tử ... nhân coi khối lượng nguyên tử Bài (Trang 15 SGK hóa 8) a)Trong nguyên tử, electron chuyển động xếp ? b) Nhờ đâu mà nguyên tử có khả liên kết ? Hướng dẫn giải a)Trong nguyên tử, electron chuyển ... nguyên tử Số lớp electron Số e lớp Neon 2 Cacbon 6 Nhôm 13 13 3 Canxi 20 20 Xme thêm: Giải nguyên tố hóa học: Bài 1, 2,3,4 ,5,6 , 7,8 trang 20 Hóa lớp ...
 • 2
 • 754
 • 0

Bai 1 bai tap nguyen tu bang tuan hoan p2

Bai 1 bai tap nguyen tu bang tuan hoan p2
... Câu 13 Kh i l Nguyên t , b ng tu n hoàn hoá h c ng nguyên t trung bình c a nguyên t bo 10 , 81 Bo g m đ ng v : 10 5B 11 5B Thành ph n % đ ng v 11 5 B phân t H3BO3 A 15 % B 14 % C 14 , 51% D 14 ,16 % ... A 12 B 13 C 14 D 15 Câu 21 T ng s nguyên t có 0 ,1 mol phân t canxi hiđrocacbonat A 3, 612 .10 22 B 6,622 .10 23 22 C 2,408 .10 D 2,408 .10 23 Câu 22 Xét nguyên t : 1H, 3Li, 7N, 8O, 9F, 2He, 10 Ne, 11 Na ... xác ? A 1s22s23p63s23p63d64s2 B 1s22s22p63s23p63d54s1 C 1s22s22p63s23p63d84s1 D 1s22s22p63s23p63d104s24p1 Câu 26 Cho bi t c u hình electron c a nguyên t sau : X : 1s22s22p63s23p4 ; Y : 1s22s22p63s23p64s2...
 • 5
 • 34
 • 0

Bai 1 1 bai tap nguyen tu

Bai 1 1 bai tap nguyen tu
... ng v 11 H 12 D Bi t nguyên t kh i c a hidro 1, 008, nguyên t kh i c a oxi 16 Trong 27,024 gam n c nói có s nguyên t đ ng v 12 D là: A .14 , 214 .10 21 B.33,502 .10 22 21 C .13 ,352 .10 D .14 ,455 .10 21 Câu ... ng v 16 8 O, 17 8 O, 18 8 O Cacbon có hai đ ng v là: 12 6 C, 13 6 C V y có 12 lo i phân t khí cacbonic đ c t o thành gi a cacbon oxi 16 17 18 (9) Hiđro có đ ng v 11 H , 12 H , 13 H oxi có đ ng v 18 ... 13 electron C nh n 12 electron D nh ng 13 electron 17 18 Câu 49:Hiđro có đ ng v 11 H ; 12 H ; 13 H Oxi có đ ng v 16 O ; O; O S lo i phân t H2O t i đa có thành ph n đ ng v khác A B C D 18 12 13 ...
 • 7
 • 26
 • 0

Hệ thống bài tập nguyên tử

Hệ thống bài tập nguyên tử
... khối nguyên tử 14 Tổng số proton, nơtron số electron nguyên tử nguyên tố 34 a Hãy mô tả cấu tạo nguyên tử nguyên tố b Viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố c Xác định tính chất hóa học nguyên ... electron hai nguyên tố gọi tên chúng 20 Nguyên tố A có cấu hình lớp 4s 24p6, A = 79 Em tính số nơtron nguyên tử thuộc nguyên tố A 21 Tổng số proton, nơtron số electron nguyên tử nguyên tố thuộc ... 94,12% R Tìm khối lượng nguyên tử nguyên tố 26 Oxit cao nguyên tố ứng với công thức R 2O5, hợp chất với hiđro có %H = 8,82 Tìm khối lượng nguyên tử tên nguyên tố R 27 Một nguyên tố tạo hợp chất...
 • 4
 • 794
 • 13

50 Bài tập nguyên tử và HTTH

50 Bài tập nguyên tử và HTTH
... ngun tố đó? Bài 83: Oxit cao ngun tố ứng với cơng thức RO3 Trong hợp chất với hidro có 5,88% H khối lượng Tìm ngun tố đó? Bài tập ngun tử bảng HTTH Website: violet.vn/thethao0481 Bài tập Hóa 10 ... bảng HTTH? Bài 73: Tổng số hạt p, n, e ngun tử ngun tố thuộc phân nhóm nhóm VII 28 a Tính khối lượng ngun tử? b Viết cấu hình e? Bài 74: Cho A B ngun tố thuộc phân nhóm chu kì liên tiếp HTTH ... Bài tập Hóa 10 Thaonguyenh81@yahoo.com.vn Bài 66: Hỗn hợp hai đồng vị có ngun tử khối trung bình 40,08 hai đồng vị có số n Đồng vị có số khối nhỏ chiếm 96%, lại % ngun tử có số khối...
 • 4
 • 499
 • 1

50 Bài tập nguyên tử và HTTH (2)

50 Bài tập nguyên tử và HTTH (2)
... ngun tố đó? Bài 83: Oxit cao ngun tố ứng với cơng thức RO3 Trong hợp chất với hidro có 5,88% H khối lượng Tìm ngun tố đó? Bài tập ngun tử bảng HTTH Website: violet.vn/thethao0481 Bài tập Hóa 10 ... bảng HTTH? Bài 73: Tổng số hạt p, n, e ngun tử ngun tố thuộc phân nhóm nhóm VII 28 a Tính khối lượng ngun tử? b Viết cấu hình e? Bài 74: Cho A B ngun tố thuộc phân nhóm chu kì liên tiếp HTTH ... Bài tập Hóa 10 Thaonguyenh81@yahoo.com.vn Bài 66: Hỗn hợp hai đồng vị có ngun tử khối trung bình 40,08 hai đồng vị có số n Đồng vị có số khối nhỏ chiếm 96%, lại % ngun tử có số khối...
 • 4
 • 356
 • 2

50 BAI TAP NGUYEN TU

50 BAI TAP NGUYEN TU
... 3s23p5 h 3d34s2 2+ 3+ 2Bài 36: Viết cấu hình e Fe, Fe ; fe ; S; S biết Fe ô thứ 26 số ô S 16 bảng tu n hoàn? Bài 37: Cation R+ có cấu hình e phân lớp 2p6 a Viết cấu hình e nguyên tử nguyên tố R? ... viết cấu hình e? b X có hai đồng vị tự nhiên, đồng vị thứ có số nguyên tử nhiều đồng vị thứ hai 50% Hạt nhân đồng vị thứ hạt nhân đồng vị thứ hai notron Xác định số khối đồng vị? Bài 42: X kim ... 45,32 gam muối natri a Tìm khối lượng mol B tên gọi B? b Biết B có hai đồng vị A2 B A1 B A1 B chiếm 50% số nguyên tử khối số khối A1 lớn số khối A2 đơn vị - Tìm số khối A1, A2 - Viết phản ứng B với...
 • 3
 • 344
 • 2

bài tập nguyên tử - Tự luận hay đấy

bài tập nguyên tử - Tự luận hay đấy
... - Trong M có hiệu số n-p = - Trong ngun tử Mvà X có hiệu số pM – pX = - Tổng số notron ngun tử M X 36 - Tổng số khối ngun tử phân tử M X 36 - Tổng số khối ngun tử phân tử MCl 76 Tính số khối ... M4X3 biết: - Tổng số hạt phân tử A 214 - Trong M3+ ,X 4- có số e - Tổng số hạt ngun tử M nhiều ngun tử X 106 hạt Xác dịnh cơng thức phân tử A 35 10/ Cho ngun tố MRX dó R đồng vị 17 Cl - Trong M ... ngun tử ngun tố X,Y biết tổng số electron phân lớp ngồi ngun tử ngun tố X khơng phải khí b/ Xác định số hiệu ngun tử X,Y 6/ Nguyên tố A mà nguyên tử có phân lớp 3p B nguyên tố mà nguyên tử có...
 • 2
 • 878
 • 7

Bài tập nguyên tử- Hóa 10

Bài tập nguyên tử- Hóa 10
... 80%&16% D 25%& 71% 11 10 Câu 18: Nguyên tố Bo có đồng vị B (80%) B (20%) Nguyên tử khối trung bình Bo A 10, 2 B 10, 6 C 10, 4 D 10, 8 37 35 Câu 19: Clo có hai đồng vị 17 Cl 17 Cl Nguyên tử khối trung ... khối C Số hiệu nguyên tử D Số P Câu 30: Kí hiệu hóa học biểu thị đầy đủ đặc trưng cho nguyên tử nguyên tố hóa học cho biết: A số A số Z B số A C nguyên tử khối nguyên tử D số hiệu nguyên tử Câu ... X1 Nguyên tử khối trung bình X là: A 15 B 14 C 12 D Đáp án khác, cụ thể là: 19 32 32 Câu 35: Nguyên tử F khác với nguyên tử 15 P nguyên tử 15 P : A hơ n nguyên tử F 13p B nguyên tử F 6e C nguyên...
 • 7
 • 866
 • 31

BAI TAP : NGUYEN TU

BAI TAP : NGUYEN TU
... hiệu ntử : A 23 B 24 C 25 D.26 Câu2 9: Biết cấu hình e nguyên tố A; 1s 22s22p63s23p64s1 B: 1s22s22p63s1 2 C 1s 2s 2p 3s 3p D: 1s22s22p4 E: 1s22s22p5 Thứ tự tăng tính phi kim nguyên tố : a B...
 • 6
 • 285
 • 2

Lí thuyết thông hiểu và giải nhanh bai tập nguyên tử hidro

Lí thuyết thông hiểu và giải nhanh bai tập nguyên tử hidro
... Banme D Laiman Banme Câu 14 Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho điểm đây? A Hình dạng quỹ đạo êlectron B Trạng thái có lượng ổn định C Mô hình nguyên tử có hạt nhân D Lực tương tác êlectron ... Câu 29 Năng lượng ion hóa nguyên tử hiđrô 2,178.10−18 J Bước sóng ngắn xạ mà nguyên tử hiđrô phát là: A 0,1220μm B 0, 0913μm C 0, 0656μm D 0, 4324μm Câu 30 Nguyên tử hiđrô nhận lượng kích thích, ... phổ nguyên tử hiđrô, vạch H α , H β , H γ , H δ dãy Banme, có bước sóng nằm khoảng bước sóng A tia Rơnghen B ánh sáng nhìn thấy C tia hồng ngoại D tia tử ngoại Câu 24 Năng lượng ion hóa nguyên tử...
 • 4
 • 902
 • 8

Bài soạn 50 bai tap nguyen tu va HTHH Hoa 10

Bài soạn 50 bai tap nguyen tu va HTHH Hoa 10
... violet.vn/thethao0481 Bài tập Hóa 10 Thaonguyenh81@yahoo.com.vn a Xác định A, B viết cấu hình e hai ngun tử? b Tính C% dd M? Bài 102 : Y hidroxit ngun tố M thuộc nhóm IA IIA IIIA Cho 80g dd 50% Y pư hết ... với hidro có 5,88% H khối lượng Tìm ngun tố đó? Bài tập ngun tử bảng HTTH Website: violet.vn/thethao0481 Bài tập Hóa 10 Thaonguyenh81@yahoo.com.vn Bài 84: Hợp chất khí với H ngun tố ứng với cơng ... kim X thuộc nhóm VIIA, tạo thành dung dịch A Gọi tên X? Tính C% dd A? Bài 105 : (chưa soạn. , mời thầy tham gia soạn tiếp) Bài tập ngun tử bảng HTTH Website: violet.vn/thethao0481 ...
 • 4
 • 303
 • 2

BÀI TẬP NGUYÊN TỬ docx

BÀI TẬP NGUYÊN TỬ docx
... electron hai nguyên tố gọi tên chúng 18 Nguyên tố A có cấu hình lớp 4s24p 6, A = 79 Em tính số nơtron nguyên tử thuộc nguyên tố A 19 Tổng số proton, nơtron số electron nguyên tử nguyên tố thuộc ... 94,12% R Tìm khối lượng nguyên tử nguyên tố 24 Oxit cao nguyên tố ứng với công thức R2O5, hợp chất với hiđro có %H = 8,82 Tìm khối lượng nguyên tử tên nguyên tố R 25 Một nguyên tố tạo hợp chất ... phần cấu tạo nguyên tử nguyên tố 20 Một nguyên tố X có hai đồng vị X1 X2 Đồng vị X1 có tổng số hạt 18 Đồng vị X2 có tổng số hạt 20 Biết % đồng vị X X hạt X1 Xác định khối lượng nguyên tử trung bình...
 • 3
 • 199
 • 1

Xem thêm