Bai 24 bai tap aminoaxit

Bai 24 bai tap aminoaxit

Bai 24 bai tap aminoaxit
...  -aminoaxit X thu đ c 3a mol CO2 mol N2 S công th c c u t o có th có c a X A B C D Bài 24 M t aminoaxit ch ch a m t nhóm NH2 m t nhóm COOH, nit chi m 18,67% kh i l ng phân t Công th c c a aminoaxit ... 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c LT H KIT-3: Môn Hóa h c (Th y Ph m Ng c S n) Aminoaxit –Peptit Bài 26 X m t aminoaxit Khi cho 0,01 mol X tác d ng v i HCl dùng h t 80 ml dung d ch HCl 0,125M; ... aminoaxit: glyxin, alanin phenylalanin? A B C D Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c LT H KIT-3: Môn Hóa h c (Th y Ph m Ng c S n) Aminoaxit...
 • 7
 • 37
 • 0

BÀI TẬP AMINOAXIT

BÀI TẬP AMINOAXIT
... H2N-CH2-COO-C3H7 D H2N-CH2-COO-C2H5 Câu 11: (2007-B) Cho loại hợp chất: aminoaxit( X), muối amoni axit cacboxylic(Y), amin(Z), este aminoaxit( T) Dãy gồm loại hợp chất tác dụng đợc với dd NaOH tác dụng ... tối đa loại phân tử tri peptit chứa đồng thời loại amino axit phân tử? A B C D Câu 18: X este -aminoaxit với ancol metylic Hoá 25,75g X thu đợc thể tích thể tích 8g khí O2 điều kiện Công thức ... C2H3(NH2)(COOCH2CH3)2 D C2H3(NH2)(COOH)(COOCH2-CH2-CH2-CH3) Câu 22: Hãy chọn công thức sai số công thức cho dới aminoaxit? A C5H12O2N2 B C3H7O2N C C4H9O2N D C4H8O2N Cõu 23 X l mt amino axit no cha nhúm amino...
 • 3
 • 295
 • 7

bai tap aminoaxit-amin

bai tap aminoaxit-amin
... i Gia tri cua m la A 112,2 B 165,6 C 123,8 D 171,0 Cõu 31: DH-2010 Thuy phõn hoan toan mol pentapeptit X, thu c mol glyxin (Gly), mol alanin (Ala), mol valin (Val) va mol Phenylalanin (Phe) ... hn hp X l A CH3NH2 v C2H5NH2 B C2H5NH2 v C3H7NH2 Cõu 36 : DH-2010 Nu thu phõn khụng hon ton pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thỡ thu c ti a bao nhiờu ipeptit khỏc nhau? A B C D Cõu 37: DH-2010...
 • 3
 • 208
 • 1

bai tap aminoaxit

bai tap aminoaxit
... tử aminoaxit ( gồm chức –NH2 chức –COOH) số lẻ B- Hợp chất aminoaxit phải có tính lưỡng tính C- Dung dịch aminoaxit không làm giấy quì tím đổi màu D-Thuỷ phân protid axit kiềm cho hổn hợp aminoaxit...
 • 3
 • 223
 • 1

CÁC DẠNG bài tập AMINOAXIT(NAM)

CÁC DẠNG bài tập AMINOAXIT(NAM)
... vòng thơm C | 15/ C6H5 – CH2 – H – COOH NH2 Tài Liệu Ôn Tập Lớp 12 Page Phan Trung Nam Trường THPT Lê Hữu Trác B.CÁC DẠNG BÀI TẬP AMINOAXIT DẠNG I: AMINO AXIT (Aa) TÁC DỤNG VỚI AXIT HOẶC BAZƠ 1.amino ... y mol N2 Các giá trị x, y tương ứng a.8 1,0 b.8 1,5 c.7 1,0 d.7 1,5 DẠNG V : BÀI TẬP PROTEIN – PEPTIT - Trong phản ứng trùng ngưng ý: + số phân tử amino axit ngưng tụ =số mắt xích - Cách tính ... gọi X a b Axit β-aminopropionic Axit α-aminopropionic b Metyl aminoaxetat d Amoni acrylat DẠNG IV: BÀI TẬP ĐỐT CHÁY AMINO AXIT + Amino axit : (H2N)tR(COOH)z hay CxH2x+2+t-2k-2cO2cNt hay CXHyOzNt...
 • 33
 • 437
 • 0

BÀI TẬP Aminoaxit

BÀI TẬP Aminoaxit
... H2N-CH2-COO-C3H7 D H2N-CH2-COO-C2H5 Câu11: (2007-B) Cho loại hợp chất: aminoaxit( X), muối amoni axit cacboxylic(Y), amin(Z), este aminoaxit( T) Dóy gồm loại hợp chất tác dụng với dd NaOH tác dụng với ... tối đa loại phân tử tri peptit chứa đồng thời loại amino axit phân tử? A B C D α Câu18: X este -aminoaxit với ancol metylic Hóa 25,75g X thu thể tích thể tích 8g khí O2 cựng điều kiện Công thức ... C2H3(NH2)(COOCH2CH3)2 D C2H3(NH2)(COOH)(COOCH2-CH2CH2-CH3) Câu22: Hãy chọn Công thức sai số Công thức cho aminoaxit? A C5H12O2N2 B C3H7O2N C C4H9O2N D C4H8O2N Cừu 23 X amino axit no chứa nhóm amino nhóm...
 • 3
 • 129
 • 0

100 BÀI TẬP AMINOAXIT, PEPTIT HAY VÀ KHÓ

100 BÀI TẬP AMINOAXIT, PEPTIT HAY VÀ KHÓ
... CO2, H2O N2 khối lượng CO2 nhiều H2O 19,8 gam Y A tripeptit B pentapeptit C tetrapeptit D hexapeptit Câu 41: Peptit X peptit Y có tổng liên kết peptit Thủy phân hoàn toàn X Y thu Gly Val Đốt cháy ... CO2, H2O N2 khối lượng CO2 nhiều H2O 19,8 gam Y A tripeptit B pentapeptit C tetrapeptit D hexapeptit Câu 41: Peptit X peptit Y có tổng liên kết peptit Thủy phân hoàn toàn X Y thu Gly Val Đốt cháy ... 100: Một oligopeptit tạo thành từ glyxin, alanin, valin Thủy phân X 500ml dung dịch H2SO4 1M thu dung dịch Y, cô cạn dung dịch Y thu hỗn hợp Z có chứa đipeptit, tripeptit, tetrapeptit, pentapeptit...
 • 21
 • 2,795
 • 21

BÀI tập AMINOAXIT tác DỤNG với AXIT 2016

BÀI tập AMINOAXIT tác DỤNG với AXIT 2016
... 45,66 g C 65,46 g D Kết khác Câu 22: Cho 4,41 g aminoaxit X tác dụng với dung dịch NaOH d cho 5,73 g muối Mặt khác lợng X nh trờn nu cho tác dụng với dung dịch HCl d thu đợc 5,505 g muối cloruA ... 20,6% phn ng va vi 400ml dung dch HCl 0,5M CTPT ca aminoaxit: A H2NCH2COOH B H2NCH2CH2COOH C H2N(CH2)3COOH D a v c ỳng Cõu 16: Trong phõn t aminoaxit X cú mt nhúm amino v mt nhúm cacboxyl Cho 15,0 ... Cõu 15: un 100ml dung dch mt aminoaxit 0,2M tỏc dng va vi 80ml dd NaOH 0,25M Sau phn ng ngi ta chng khụ dung dch thu c 2,5g mui khan Mt khỏc, li ly 100g dung dch aminoaxit núi trờn cú nng 20,6%...
 • 8
 • 301
 • 1

Bài 20: Phương pháp giải bài tập amin và aminoaxit

Bài 20: Phương pháp giải bài tập amin và aminoaxit
... học LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Sơn Bài 20 Phương pháp giải tập Amin Aminoaxxit Bài 17 X amino axit không phân nhánh có công thức C4H9O2N Khi nhỏ dung dịch HNO2 vào dung dịch chứa X, thấy có bọt ... ml dung dịch NaOH 0,5M, cô cạn thu 3,82 Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Sơn Bài 20 Phương pháp giải tập Amin Aminoaxxit gam muối khan Mặt khác 80 gam dung dịch 7,35% Y tác dụng vừa hết với ... D.H2N-CH2-COO-CH3 Bài 29 X amino axit, phân tử có nhóm COOH Đốt cháy hoàn toàn 8,7 gam X, thu 13,2 gam CO2, 4,5 gam H2O 1,12 lít N2 (đktc) Công thức phân tử X A C3H7O2N B C3H5O2N C C2H5O2N D C4H9O2N Bài 30 Amino...
 • 3
 • 8,111
 • 332

24 câu hỏi kiểm tra trong lớp và bài tập(28/12/06) KẾ TOÁN ĐẠI CƯƠNG

24 câu hỏi kiểm tra trong lớp và bài tập(28/12/06) KẾ TOÁN ĐẠI CƯƠNG
... dung 18) Hình thức kế toán mô hình tổ chức kế toán nội dung bao gồm, ngoại trừ: a) Số nhân viên giữ sổ b) Số lượng sổ c) Kết cấu sổ d) Các loại sổ 19) Tính chất Bản cân đối kế toán: a) Nhất quán ... thu khi: a) Khách hàng toán cho doanh nghiệp tiền mặt b) Khách hàng nhận chưa toán cho doanh nghiệp c) Đã ký gởi với khách hàng, doanh nghiệp nhận tiền ứng trước d) Không câu 11) Điều sau chưa ... kinh tế phát sinh ghi sổ kế toán a) Ký hợp đồng chi nhà xưởng triệu đồng b) Hủy hợp đồng 200 triệu c) Chi tiền nhận hợp đồng với khách hàng triệu đồng d) Tất 12) Thanh toán khoản nợ phải thu sẽ:...
 • 4
 • 674
 • 3

Bài:24 Luyện tập chung

Bài:24 Luyện tập chung
... Thứ năm, ngày 24 tháng năm 2008 toán Luyện tập chung C = d x 3,14 C = r x x 3,14 S = r x r x 3,14 Bài Một sợi dây thép uốn hình bên Tính độ...
 • 9
 • 296
 • 0

Xem thêm