Bai 23 bai tap amin

23 câu có lời giải Bài tập amin đề 2

23 câu có lời giải Bài tập amin đề 2
... HCl thu 19,11g muối Amin công thức A H2NCH2CH2NH2 B CH3CH2NH2 C H2NCH2CH2CH2CH2NH2 D H2NCH2CH2CH2NH2 Câu 20 : Cho 18,6 gam ankylamin tác dụng với dung dịch FeCl3 (dư), thu 21 ,4 gam kết tủa Công ... amin CnH2n +2+ kNk (Amin chứa k nguyên tử N) => Khi đốt mol amin, tạo nCO2 = n, nH2O = n + + k /2 ; nN2 = k /2 Do đó: 0,1.(n + n + + k /2 + k /2) = 0,5 2n + k = => n = 1; k = ; amin NH2-CH2-NH2 ... 4,6 g amin, nCH2(NH2 )2 = 0,1 mol => nHCl = 0 ,2 mol => Đáp án A Câu 12: Đáp án : A Gọi công thức amin CnH2n +2+ kNk => Khi đốt, nCO2 = n mol , nH2O = n +1 + k /2 (mol) Mà VCO2 : VH2O = : => 2n = n...
 • 10
 • 1,971
 • 39

Bai 23 bai tap amin

Bai 23 bai tap amin
... Trang | - Khóa h c LT H KIT-3: Môn Hóa h c (Th y Ph m Ng c S n) Amin (đktc) Ch t Y A etylmetylamin B butylamin C etylamin D propylamin Câu 22: Cho dãy ch t: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH ... tím m chuy n sang màu xanh là: A anilin, metyl amin, amoniac B amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit C anilin, amoniac, natri hiđroxit D metyl amin, amoniac, natri axetat + CH3I + HONO + CuO ... 14 trung hoà 250 ml dung d ch etylamin c n 200 gam dung d ch HCl 3,65% N ng đ mol c a etylamin b ng A 1M B 2M C 4M D 0,8M Bài 15 trung hoà 400 gam dung d ch amin đ n ch c X n ng đ 5,9% c n dùng...
 • 4
 • 48
 • 0

Bài 20: Phương pháp giải bài tập amin và aminoaxit

Bài 20: Phương pháp giải bài tập amin và aminoaxit
... học LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Sơn Bài 20 Phương pháp giải tập Amin Aminoaxxit Bài 17 X amino axit không phân nhánh có công thức C4H9O2N Khi nhỏ dung dịch HNO2 vào dung dịch chứa X, thấy có bọt ... ml dung dịch NaOH 0,5M, cô cạn thu 3,82 Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Sơn Bài 20 Phương pháp giải tập Amin Aminoaxxit gam muối khan Mặt khác 80 gam dung dịch 7,35% Y tác dụng vừa hết với ... D.H2N-CH2-COO-CH3 Bài 29 X amino axit, phân tử có nhóm COOH Đốt cháy hoàn toàn 8,7 gam X, thu 13,2 gam CO2, 4,5 gam H2O 1,12 lít N2 (đktc) Công thức phân tử X A C3H7O2N B C3H5O2N C C2H5O2N D C4H9O2N Bài 30 Amino...
 • 3
 • 8,096
 • 331

tuyển chọn bài tập amin

tuyển chọn bài tập amin
... 0,5 = 0,01 mol Theo pứ : nKOH = y n amin ⇒ 0,01 = y 0,01 ⇒ y =1 80 ml dung dịch KOH 0,5 M ⇒ n KOH = 0,08.0,5 = 0,04 mol Theo pứ : n amin = n KOH = 0,04 mol ⇒ Mamin = : 0,04 = 75 đvC Câu 28.a (H2N)xR(COOH)y ... Ta có : nHCl = 0,08 0,125 = 0,01 mol Áp dụng đlbt khối lượng : m amin + m HCl = m muối m amin = 1,835 - 0,01 36,5 = 1,47 gam Mamin = 1,47 : 0,01 = 147 đvC Câu 29.b Câu 30.a CxHyOzNt + (x + y/4 ... 150 c.97 d.120 29: Trung hoà 2,94 gam amino axit A có khối lượng phân tử 147 lượng vừa đủ dung dịch NaOH, đem cô cạn dung dịch thu 3,82 gam muối Biết A α –aminoaxit có cấu tạo mạch không phân...
 • 6
 • 582
 • 29

bài tập amin

bài tập amin
... hỗn hợp gồm amin đơn chức no đồng đẳng liên tiếp tác dụng vừa đủ với dd HCl 1M, cô cạn dd thu 31,68g hỗn hợp muối a/ Thể tích dd HCl dùng là: A 100 ml B 16 ml C 32 ml D 320 ml b/ Nếu amin trộn ... tăng dần công thức phân tử amin là: A CH3 - NH2; C2H5 - NH2; C3H7NH2 B C2H7N; C3H9N; C4H11N C C3H9N; C4H11N; C5H13N D C3H7N; C4H9N; C5H11N Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 6,2g amin no đơn chức phải dùng ... chức phải dùng 10,08 lít oxy (đktc) Vậy công thức amin no là: A C2H5 - NH2 B CH3 - NH2 C C3H7 - NH2 D C4H9 - NH2 Câu 15: Hỗn hợp X gồm đimetylamin hidrocacbon đồng đẳng Đốt chấy hoàn toàn 100ml...
 • 2
 • 327
 • 13

Bai tap amin

Bai tap amin
... bình tăng 21,12 gam Tên gọi amin A metylamin etylamin B etylamin n-propylamin C n-propylamin n-butylamin D iso-propylamin iso-butylamin Câu 14: Số lượng đồng phân aminoaxit ứng với công thức ... cháy hoàn toàn amin đơn chức, no, bậc thu CO2 H2O với tỷ lệ mol tương ứng 2:3 Tên gọi amin A etyl metylamin B đietylamin C metyl iso-propylamin D đimetylamin Câu 26: Cho 0,01 mol aminoaxit X tác ... 18: Cho hỗn hợp aminoaxit no chứa chức axit chức amino tác dụng với 110ml dung dịch HCl 2M dung dịch A Để tác dụng hết với chất A cần dùng 140ml dung dịch KOH 3M Tổng số mol aminoaxit A 0,1 B...
 • 3
 • 200
 • 3

Tài liệu Bài tập amin-amino-axit protein-Hồ Chí Tuấn docx

Tài liệu Bài tập amin-amino-axit protein-Hồ Chí Tuấn docx
... ch a, b, c… - V i amin b c 3, ch n m ch dài nh t ch a N làm m ch chính, N có ch s v trí nh nh t http://ebook.here.vn - Thư vi n Bài gi ng, ð thi tr c nghi m ð t m t nguyên t N trư c m i nhóm th ... ARN nh ADN, thư ng t n t i d ng xo n ñơn http://ebook.here.vn - Thư vi n Bài gi ng, ð thi tr c nghi m M TS CHÚ Ý KHI GI I BÀI T P M t s d ng t p hay h i: a) So sánh l c bazơ c a amin b) ð m ñ ng ... FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3CH3NH3Cl Ph n ng th nhân thơm c a anilin http://ebook.here.vn - Thư vi n Bài gi ng, ð thi tr c nghi m V1 NG D NG VÀ ðI U CH ng d ng (SGK hóa h c nâng cao l p 12 trang 60)...
 • 13
 • 1,846
 • 43

CHUYÊN đề 9 bài tập AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN (THEM)

CHUYÊN đề 9 bài tập AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN (THEM)
... H2NCH2COOCH3 Bài 95 : Hợp chất CH3 NH CH2CH3 có tên A Đimetylamin B EtylMetylamin C N-Etylmetanamin D Đimetylmetanamin Bài 96 : Chất amin bậc ? A H2N CH2 NH2 B (CH3)2CH NH2 C CH3 NH CH3 ... cấu tạo amino axit X là: A.CH3 CH2 COOH B.H2N CH2 COOH C.NH2 CH2 CH2 COOH D CH3 CH(NH2) COOH Bài 56: Amin có chứa 15,05% N khối lượng có CT : A.C2H5NH2 B.CH3 CH2 NH2 C.C6H5NH2 ... chức COOH C Aminoaxit chức nhóm chức NH2 D Tất sai Bài 108: Khi thủy phân đến protein thu chất : A  -Gucozơ  -Glucozơ B Axit C Amin D   Aminoaxit Bài 1 09: Trong chất sau : X1: H2N CH2 –...
 • 15
 • 1,129
 • 6

chủ đề 9 - lý thuyết phương pháp và bài tập amin - aminoaxit - protein

chủ đề 9 - lý thuyết phương pháp và bài tập amin - aminoaxit - protein
... CHUYÊN ĐỀ 9: AMIN AMINOAXIT PROTEIN A B C D Bài 1 69: Cho chất có cấu tạo sau : (1) CH3 - CH2 - NH2 (2) CH3 - NH - CH3 (3) CH3 - CO - NH2 (4) NH2 - CO - NH2 (5) NH2 - CH2 - COOH(6) C6H5 - NH2 ... mạch : (- HN - CH2 - CH2 - COO - HN - CH2 - CH2 - COO - )n Monome tạo polime : A H2N - CH2 - COOH B H2N - CH2 - CH2COOH C H2N - CH2 - CH2 - CH2 - COOH D Không xác định Bài 181: Số đồng phân amino ... 8,9gam este A thu 13,2gam khí CO2, 6,3gam H2O 1,12 lit N2(đktc) CTCT A B luyenthithukhoa.vn -9 - CHUYÊN ĐỀ 9: AMIN AMINOAXIT PROTEIN A NH2-CH2-COOCH3 NH2-CH2-COOH B NH2-CH2-CH2-COOCH3 NH2-CH2-COOH...
 • 25
 • 2,252
 • 7

bài tập AMIN. đã chỉnh sửa bổ xung doc

bài tập AMIN. đã chỉnh sửa bổ xung doc
... 2 Bài 17: Hỗn hợp X gồm hai amino axit no, bậc A B A chứa hai nhóm axit, nhóm amino B chứa MA MB nhóm ... axit cháy tạo thành NO2) lấy toàn sản phẩm cho vào 200 gam dd NaOH 8%, dd Z Tính C% NaOh dư dùng Z Bài 18: Một hỗn hợp Y gồm hai amino axit Y1 Y2 phân tử chất có mạch cacbon (mạch hở), tổng số mol ... chiếm tỷ lệ mol nhiều Y2 Xác định CTCT có Y1 Y2 Tính thành phần % theo khối lượng Y1 Y2 hỗn hợp Y Bài 19: Một chất hữu thiên nhiên (A) chứa C, H, N,O có tỷ khối nitơ 3,18 Đốt cháy hoàn toàn 0,2...
 • 5
 • 261
 • 5

bài tập amin aminoaxit protein

bài tập amin aminoaxit protein
... α – aminoaxit m ch không phân nhánh Cho 14,7 gam A tác d ng v i NaOH vùa c 19,1 gam mu i A α – aminoaxit dư i ây ? A Alanin B Glixin C Axit glutamic D áp án khác Câu 45 t cháy hoàn toàn amin ... 0,01 mol aminoaxit A tác d ng v a v i 50 ml dung d ch NaOH 0,2M Cô c n dung d ch sau ph n ng thu c 1,69 gam mu i Kh i lư ng mol c a A là: A 147 B 148 C 169 D K t qu khác Câu 41 X m t aminoaxit ... Phân t protit chu i polipeptit t o nên, phân t polipeptit t o thành t m t xích aminoaxit B Bài t p Câu 32 Cho 0,01 mol amin A tác d ng v a v i 50 ml dung d ch HCl 0,2M Cô c n dung d ch sau ph n ng...
 • 6
 • 445
 • 9

Xem thêm