Phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại xã bằng cả, huyện hoành bồ, tỉnh quảng ninh

Phát triển hình du lịch cộng đồng tại bằng cả, huyện hoành bồ, tỉnh quảng ninh

Phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại xã bằng cả, huyện hoành bồ, tỉnh quảng ninh
... XÂY DỰNG MÔ HÌNH DU LỊCH CỘNG ðỒNG TẠI XÃ BẰNG CẢ, HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH 54 3.3.1 Nguyên tắc xây dựng hình du lịch cộng ñồng Bằng Cả, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh ... cứu phát triển du lịch cộng ñồng Bằng Cả huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh b Nhiệm vụ nghiên cứu: - Thực trạng tiềm phát triển hình du lịch cộng ñồng Bằng Cả, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh ... ñể phát triển du lịch cộng ñồng Bằng Cả, Hoành Bồ, Quảng Ninh; ñồng thời phân tích, ñánh giá thực trạng phát triển Bằng Cả ñể triển khai hình du lịch Qua ñó xây dựng hình du lịch cộng...
 • 105
 • 122
 • 1

Đánh giá hiện trạng và đề xuất hình bảo tồn rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng tại lê lợi, huyện hoàng bồ, tỉnh quảng ninh

Đánh giá hiện trạng và đề xuất mô hình bảo tồn rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng tại xã lê lợi, huyện hoàng bồ, tỉnh quảng ninh
... nhiệm bảo vệ rừng ngập mặn (11/30 phiếu) 3.5 Hiện trạng khai thác, quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học rừng ngập mặn Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 3.5.1 Hiện trạng khai thác hải sản rừng ... 3.6 Đề xuất hình bảo tồn đa dạng sinh học rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 3.6.1 Cơ sở pháp lý việc giao đất giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn Luật ... kinh tế hội 3.1.3 Hiện trạng sở hạ tầng 3.1.4 Môi trường 3.2 Hiện trạng rừng ngập mặn Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 3.2.1 Diện tích rừng Theo khảo sát trạng đất lâm nghiệp huyện...
 • 13
 • 436
 • 1

Đánh giá hiện trạng và đề xuất hình bảo tồn rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng tại Lê Lợi, huyện Hoàng Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Đánh giá hiện trạng và đề xuất mô hình bảo tồn rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng tại xã Lê Lợi, huyện Hoàng Bồ, tỉnh Quảng Ninh
... TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG NGUYỄN THIÊN HƢƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH BẢO TỒN RỪNG NGẬP MẶN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ LÊ LỢI, HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Môi trƣờng ... công tác bảo tồn rừng ngập mặn Lợi 62 3.5 Hiện trạng khai thác, quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học rừng ngập mặn Lợi 65 3.6 Đề xuất hình bảo tồn đa dạng ... rừng ngập mặn số vùng cửa sông Việt Nam đƣợc tập hợp phụ lục [15] c Rừng ngập mặn Quảng Ninh Hiện trạng diễn biến diện tích rừng ngập mặn Quảng Ninh Rừng ngập mặn Quảng Ninh phân bố 11/14 huyện, ...
 • 118
 • 774
 • 0

thực trạng và giải pháp phát triển hình du lịch cộng đồng trên địa bàn thôn mỹ sơn, duy phú, huyện duy xuyên, tỉnh quảng nam

thực trạng và giải pháp phát triển mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn thôn mỹ sơn, xã duy phú, huyện duy xuyên, tỉnh quảng nam
... II :Thực trạng giải pháp phát triển hình du lịch cộng đồng địa bàn thôn Mỹ Sơn, Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam  Giới thiệu hình du lịch cộng đồng Thế phát triển du lịch dựa vào ... nghiên cứu: thôn Mỹ Sơn, Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam Phần II: Nội dung nghiên cứu CHƯƠNG I: Đặc điểm địa bàn thôn Mỹ Sơn, Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam phương pháp nghiên ... cứu I Đặc điểm địa bàn nghiên cứu thôn Mỹ Sơn, Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam Vùng nghiên cứu: Duy Phú 14 đơn vị hành huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam Cách trung tâm hành huyện khoảng...
 • 28
 • 542
 • 4

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp phát triển hình nông lâm kết hợp tại Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp phát triển mô hình nông lâm kết hợp tại xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
... cho người dân địa phương việc làm cần thiết Xuất phát từ lý tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển hình NLKH Dân Tiến, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên Để ... nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 19 Đối tượng nghiên cứu hệ canh tác NLKH Dân Tiến, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên 3.1.2 Điạ điểm tiến hành nghiên cứu Dân Tiến, huyện Nhai, tỉnh Thái ... phát triển hình NLKH Dân Tiến, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá tiềm nhân tố ảnh hưởng đến phát triển NLKH địa bàn - Đề xuất giải pháp phát triển hình NLKH nhằm nâng cao...
 • 87
 • 894
 • 8

Đánh giá hiệu quả kinh tế một số hình nông lâm kết hợp tại đạp thanh huyện ba chẽ tỉnh quảng ninh

Đánh giá hiệu quả kinh tế một số mô hình nông lâm kết hợp tại xã đạp thanh  huyện ba chẽ  tỉnh quảng ninh
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÂM VĂN ĐÔNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ MỘT SỐ MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI XÃ ĐẠP THANH - HUYỆN BA CHẼ TỈNH QUẢNG NINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ... nhiệm khoa Lâm nghiệp giáo viên hướng dẫn Tôi tiến hành thực tập khóa luận Đánh giá hiệu kinh tế số hình nông lâm kết hợp Đạp Thanh - Huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh Kết đề tài nỗ lực thân ... nghiên cứu hệ thống nông lâm kết hợp Đạp Thanh - huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành - Địa điểm thực tập Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh - Thời gian...
 • 70
 • 388
 • 0

Bước đầu tìm hiểu về hình du lịch cộng đồng tại bản Sín Chải, Sapa.

Bước đầu tìm hiểu về mô hình du lịch cộng đồng tại bản Sín Chải, Sapa.
... l ch 12 12 1.1 Tài ngun du l ch t nhiên 1.2 Tài ngun du l ch nhân văn 12 14 Q trình hình thành mơ hình du l ch c ng ng t i b n Sín Ch i Các ho t ng du l ch c ng ng t i Sín Ch i 15 17 3.1 D ch ... cho du khách, hồn ch nh mơ hình du l ch c ng ng Các s n ph m du l ch c ng ng c a b n Sín Ch i s ơc gi i thi u t i Trung tâm Thơng tin du l ch d ch v Sapa Các ho t ng du l ch c ng ng t i b n Sín ... mơ c bán cho du khách 3.3 Mơ hình du l ch c ng Th a Thiên Hu : ng t i khu du l ch Su i Voi - Su i Voi m t i m du l ch Th a Thiên Hu xã L c Tiên, huy n Phú L c, t nh Lo i hình du l ch Su i Voi...
 • 35
 • 842
 • 2

Bước đầu tìm hiểu về hình du lịch cộng đồng tại bản Sín Chải, Sapa

Bước đầu tìm hiểu về mô hình du lịch cộng đồng tại bản Sín Chải, Sapa
... cho du khách, hồn ch nh mơ hình du l ch c ng ng Các s n ph m du l ch c ng ng c a b n Sín Ch i s ơc gi i thi u t i Trung tâm Thơng tin du l ch d ch v Sapa Các ho t ng du l ch c ng ng t i b n Sín ... l ch 12 12 1.1 Tài ngun du l ch t nhiên 1.2 Tài ngun du l ch nhân văn 12 14 Q trình hình thành mơ hình du l ch c ng ng t i b n Sín Ch i Các ho t ng du l ch c ng ng t i Sín Ch i 15 17 3.1 D ch ... phát tri n du l ch c ng ng n mơ hình Sapa - Cát Cát - Sín Ch I - Núi X D án “ H tr du l ch b n v ng t i huy n Sapa , 11.2001 Nguy n ình Hòe, Vũ Văn Hi u Du l ch b n v ng Lê Văn Lanh Du l ch sinh...
 • 35
 • 456
 • 1

Nghiên cứu xây dựng hình du lịch cộng đồng tại huyện cao phong, tỉnh hòa bình

Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch cộng đồng tại huyện cao phong, tỉnh hòa bình
... tin du lịch, quý IV, Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục du lịch) Hội đồng khoa học kỹ thuật – Tổng cục du lịch (2010), Bản tin du lịch, quý I, Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục du lịch) ... năm 2009 11 Phòng văn hóa thông tin huyện Cao Phong (2010), Kế hoạch phát triển du lịch huyện Cao Phong giai đoạn 2010 - 2015 12 Võ Quế (2006), Du lịch cộng đồng lý thuyết vận dụng, Tập 1, NXB ... hóa, Thể thao Du lịch Hòa Bình (2008), Báo cáo Đánh giá hoạt động du lịch năm 2006 - 2008, phương hướng, nhiệm vụ năm 2009 – 2010 14 Trần Đức Thanh (2005), Nhập môn khoa học du lịch, NXB Đại...
 • 8
 • 102
 • 1

Tài liệu Báo cáo " Truyền thống dòng họ với sự phát triển nguồn lực con người - nghiên cứu tại Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh " potx

Tài liệu Báo cáo
... hệ thống hoá số sở lý luận dòng họ, gia đình v phát triển nguồn lực ngời; Nghiên cứu truyền thống dòng họ với phát triển nguồn lực ngời Mão Điền v đề xuất số ý kiến nhằm phát huy giá trị truyền ... huy giá trị truyền thống dòng họ với phát triển nguồn lực ngời điều kiện ĐịA BN V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 2.1 Địa bn nghiên cứu Mão Điền, huyện Thuận Thnh, tỉnh Bắc Ninh l nằm vùng châu thổ ... nghiệp di hơn, có truyền thống hiếu học Đó l dòng họ Nguyễn Xuân, Nguyễn Duy v Vũ Đăng Chọn dòng họ có thời gian lập nghiệp dòng họ khác Đó l dòng họ Phạm, dòng họ Bùi, dòng họ Lê Ti liệu...
 • 10
 • 312
 • 0

Báo cáo " Truyền thống dòng họ với sự phát triển nguồn lực con người - nghiên cứu tại Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh" potx

Báo cáo
... hệ thống hoá số sở lý luận dòng họ, gia đình v phát triển nguồn lực ngời; Nghiên cứu truyền thống dòng họ với phát triển nguồn lực ngời Mão Điền v đề xuất số ý kiến nhằm phát huy giá trị truyền ... huy giá trị truyền thống dòng họ với phát triển nguồn lực ngời điều kiện ĐịA BN V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 2.1 Địa bn nghiên cứu Mão Điền, huyện Thuận Thnh, tỉnh Bắc Ninh l nằm vùng châu thổ ... lập nghiệp di hơn, có truyền thống hiếu học Đó l dòng họ Nguyễn Xuân, Nguyễn Duy v Vũ Đăng Chọn dòng họ có thời gian lập nghiệp dòng họ khác Đó l dòng họ Phạm, dòng họ Bùi, dòng họ Lê Ti...
 • 10
 • 339
 • 0

Điều tra cơ cấu và đánh giá hiệu quả một số hình nông lâm kết hợp tại trường thủy, huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình

Điều tra cơ cấu và đánh giá hiệu quả một số mô hình nông lâm kết hợp tại xã trường thủy, huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình
... "Điều tra cấu đánh giá hiệu số hình Nông lâm kết hợp Trường Thủy, huyện lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình" PHẦN TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1.Khái niệm Nông lâm kết hợp Nông lâm kết hợp ( NLKH) ... "Điều tra cấu đánh giá hiệu hình NLKH Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình" kết nghiên cứu bước đầu Trường Thủy Thông qua kết hình người dân địa phương nói riêng người dân nông ... Lâm Nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Huế đồng ý giáo viên hướng dẫn Ths Hồng Bích Ngọc, tiến hành thực đề tài Điều tra cấu đánh giá hiệu số hình Nông lâm kết hợp Trường Thủy, huyện Lệ Thủy,...
 • 61
 • 173
 • 1

Định hướng phát triển loại hình du lịch đền chùa tại Hà Nội mở rộng

Định hướng phát triển loại hình du lịch đền chùa tại Hà Nội mở rộng
... Trưng, Nội) Nội - Chùa Tây Phương - Chùa Thầy - Nội( Công ty cổ phần du lịch thương mại _ TKV ) Nội - Đền Sóc - Cổ Loa - Nội ( Công Ty TM & DV Du Lịch Nội) Nội - Chùa Trầm - Chùa ... ngưõng nhu cầu tham quan khách du lịch, thể qua thăm viếng tới đền chùa, loại hình du lịch lâu đời lại loại hình du lịch Nội mở rộng 1.2 Phân loại loại hình du lịch 1.2.1 Căn vào mục đích chuyến ... vào mùa du lịch Loại hình du lịch có ý nghĩa quan trọng phát triển du lịch quốc gia gửi khách lẫn quốc gia đón khách điểm đến du lịch f) Du lịch thuê bao: Đây loại hình du lịch phát triển rộng rãi,...
 • 24
 • 356
 • 0

Định hướng phát triển lọai hình du lịch đền chùa tại Hà Nội mở rộng

Định hướng phát triển lọai hình du lịch đền chùa tại Hà Nội mở rộng
... Trưng, Nội) Nội - Chùa Tây Phương - Chùa Thầy - Nội( Công ty cổ phần du lịch thương mại _ TKV ) Nội - Đền Sóc - Cổ Loa - Nội ( Công Ty TM & DV Du Lịch Nội) Nội - Chùa Trầm - Chùa ... du lịch đền chùa Thực trạng chung cho nước, thực trạng việc du lịch đền chùa miền Bắc, cụ thể Nội mở rộng có vấn đề gì? 2.2 Thực trạng du lịch đền chùa Nội mở rộng 2.2.1 Thực trạng số đền ... Gian - Nội Nội - Chùa Đậu - Lụa Vạn Phúc - Nội Nội - Đền Nguyên Phi Ỷ Lan - Chùa Dâu - Chùa Bút Tháp - Đền Đô Chùa Phật Tích - Đền Bà Chúa Kho - Nội (Công Ty TM & DV Du Lịch Nội) ...
 • 24
 • 260
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thực trạng và đề xuất phát triển mô hình nông lâm kết hợp tại xã minh tiến huyện hữu lũng tỉnh lạng sơncác giải pháp phát triển mô hình chăn nuôi heo thịt tại xã mỹ khánh huyện phong điền thành phố cần thơphát triển kinh tế và phân hóa giàu nghèo của người dao xã tân dân huyện hoành bồ tỉnh quảng ninh thực trạng và những vấn đề đặt ranghiên cứu xây dựng phát triển mô hình du lịch dựa vào cộng đồng tại chùa hươngphát triển bền vững du lịch cộng đồngcác mô hình du lịch cộng đồngmô hình du lịch cộng đồng là gìgiới thiệu về mô hình du lịch cộng đồngđánh giá thực trạng các mô hình nông lâm kết hợp tại xã minh tiến huyện lục yên – tỉnh yên báitiềm năng phát triển loại hình du lịch sinh thái cộng đồngchủ trương chính sách cho việc phát triển loại hình du lịch sinh thái cộng đồngluận vănđánh giá tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng tại huyện konplông tỉnh kon tum pptphát triển loại hình du lịch sinh tháihiện trạng tiềm năng và giải pháp phát triển loại hình du lịch team building ở hải phòngđề tàitiềm năng phát triển loại hình du lịch văn hóa ở vùng miền núi lào cai potchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học