Kiểm tra đánh giá an toàn thông tin cho cổng điện tử

QUY TRÌNH KIỂM TRA ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN CHO ỨNG DỤNG WEB

QUY TRÌNH KIỂM TRA ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN CHO ỨNG DỤNG WEB
... trình kiểm tra đảm bảo ATTT cho ứng dụng web Kiểm tra quản lý cấu hình Kiểm tra xác thực tài khoản Kiểm tra quản lý phiên làm việc Kiểm tra phân quy n tài khoản Kiểm tra xác duyệt thông tin Kiểm ... chung Web • II Quy trình kiểm tra đảm bảo ATTT cho ứng dụng web • III Các công cụ sử dụng để khai thác bảo vệ ứng dụng web I Giới thiệu chung Web • Khái niệm web ▫ World Wide Web (www), gọi tắt web, ... đoạn phim, nhạc, trò chơi thông tin khác trang web địa web mạng toàn cầu mạng nội  Trình duyệt web cho phép người sử dụng truy cập thông tin trang web cách nhanh chóng dễ dàng, đọc định dạng...
 • 30
 • 353
 • 2

Tiêu chuẩn đánh giá an toàn thông tin ppsx

Tiêu chuẩn đánh giá an toàn thông tin ppsx
... dung PP: + Thông tin PP + Mô tả TOE + Môi trường an toàn AT TOE + Những mục tiêu an toàn + Những yêu cầu an toàn - Khách hàng (giao PP cho người đánh giá) -> người đánh giá (đánh giá hình thức, ... lạc tin cậy người sử dụng chức an toàn đích đánh giá chức an toàn đích đánh giá sp CNTT tin cậy khác 2.Những yêu cầu đảm bảo SAR -Tổ chức phân cấp tổ chức phân cấp yêu cầu chức an toàn 2.1 Lớp đánh ... giá mô tả TOE • Đánh giá môi trường ATTT • Đánh giá phần giới thiệu PP • Đánh giá mục tiêu AT • Đánh giá yêu cầu AT CNTT • Đánh giá yêu cầu AT CNTT nêu rõ ràng + Tác vụ đầu Đánh giá mô tả TOE -...
 • 25
 • 642
 • 8

Đánh giá an toàn thông tin thiết bị Android theo cách tiếp cận phân tích liên ứng dụng

Đánh giá an toàn thông tin thiết bị Android theo cách tiếp cận phân tích liên ứng dụng
... đề cập đến việc phân tích nhiều ứng dụng Với phạm vi phân tích thiết bị cho phép phân tích nguy bảo mật thiết bị thay phân tích số ứng dụng thiết bị Phân tích firmware thiết bị di động [52] ... thống phân tích tính an toàn cho cho thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android cài thêm ứng dụng nhóm nhiều ứng dụng dựa vào kỹ thuật phân tích liên ứng dụng Viết thêm số nhóm ứng dụng có sử dụng ... cảm ứng dụng riêng biệt Cần phải mở rộng nghiên cứu theo hướng phân tích liên ứng dụng Tức việc phân tích thông tin gói tin mạng trình trình phân tích liên ứng dụng Quá trình xem trình phân tích...
 • 58
 • 320
 • 0

an toàn thông tin trong thuế điện tử

an toàn thông tin trong thuế điện tử
... nộp thuế, từ việc nhận hóa đơn, tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế, … 14 Tổng quan an toàn thông tin Chương Tổng quan an toàn thông tin 2.1 Định nghĩa an toàn thông tin 2.1.1 Định nghĩa An toàn thông ... dịch điện tử Internet Về vấn đề pháp lý thuế điện tử, cần có quy định người nộp thuế phải cung cấp thông tin dạng điện tử (số hóa) có quy định sử dụng thông tin điện tử quan có liên quan tới thuế ... Nhà nước Tổng quan thuế thuế điện tử Chức phủ điện tử Mặc dù có quan niệm khác nhau, song hiểu cách đơn giản: Chính phủ điện tử ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông để quan phủ đổi mới,...
 • 65
 • 359
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp: An toàn thông tin trong thuế điện tử - Phạm Trọng Khanh

Khóa luận tốt nghiệp: An toàn thông tin trong thuế điện tử - Phạm Trọng Khanh
... nộp thuế, từ việc nhận hóa đơn, tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế, … 14 Tổng quan an toàn thông tin Chương Tổng quan an toàn thông tin 2.1 Định nghĩa an toàn thông tin 2.1.1 Định nghĩa An toàn thông ... dịch điện tử Internet Về vấn đề pháp lý thuế điện tử, cần có quy định người nộp thuế phải cung cấp thông tin dạng điện tử (số hóa) có quy định sử dụng thông tin điện tử quan có liên quan tới thuế ... Nhà nước Tổng quan thuế thuế điện tử Chức phủ điện tử Mặc dù có quan niệm khác nhau, song hiểu cách đơn giản: Chính phủ điện tử ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông để quan phủ đổi mới,...
 • 65
 • 257
 • 0

LUẬN VĂN:AN TOÀN THÔNG TIN TRONG THUẾ ĐIỆN TỬ doc

LUẬN VĂN:AN TOÀN THÔNG TIN TRONG THUẾ ĐIỆN TỬ doc
... dựng hệ thống Thuế điện tử Việt Nam * Công văn Tổng cục Thuế số 3343/TCT-CC Tổng quan thuế thuế điện tử Chương Tổng quan thuế thuế điện tử 1.1 Những vấn đề thuế 1.1.1 Định nghĩa thuế Thuế số tiền ... dịch điện tử Internet Về vấn đề pháp lý thuế điện tử, cần có quy định người nộp thuế phải cung cấp thông tin dạng điện tử (số hóa) có quy định sử dụng thông tin điện tử quan có liên quan tới thuế ... nộp thuế, từ việc nhận hóa đơn, tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế, … 14 Tổng quan an toàn thông tin Chương Tổng quan an toàn thông tin 2.1 Định nghĩa an toàn thông tin 2.1.1 Định nghĩa An toàn thông...
 • 65
 • 333
 • 0

Hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho cổng thông tin điện tử

Hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho cổng thông tin điện tử
... Kha nang h6 trQ'tir cac ban phan ph6i (thong tin va 16i, thai gian C?P nh?t, nang c~p, kenh thong tin h6 trQ'kY thu?t) + Kha nang tuang thich voi cac san phAm cua ben thu (tuang thich gifra nhan ... may chu lam anh hu&ng den ho?t dQng cua c6ng/trang TTDT - V~n hanh frng dl}ng web an toan: trinh bay cac nQi dung co ban can thvc hi~n dS v~n hanh mQt frng dl;lI1gweb an toano Nguai quan tri co ... chu an toan: day la mQt phan d.t quan trQng vi~c dam bao v~n hanh mQt cdng/trang TTD1' an toano NQi dung giup nguai quan tri c~u hinh h~ th6ng may chu mQt cach hqp ly, giam thiSu kha nang bi tin...
 • 28
 • 344
 • 0

Một số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho Công ty cổ phần công nghệ y dược Hà Nội

Một số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho Công ty cổ phần công nghệ y dược Hà Nội
... đề an toàn thông tin Công ty cổ phần công nghệ y dược Nội • Đề xuất số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho Công ty cổ phần công nghệ y dược Nội, nhằm nâng cao lực hoạt động Công ty, ... động Công ty 26 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y DƯỢC HÀ NỘI 3.1 Định hướng phát triển đảm bảo an toàn thông tin cho công ty cổ phần công ... không đảm bảo tính an toàn Do đó, nghiên cứu Một số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho Công ty cổ phần công nghệ y dược Nội đánh giá thực trạng ATTT đề xuất số giải pháp nhằm đảm bảo an toàn...
 • 44
 • 684
 • 3

Nghiên cứu giải pháp an toàn thông tin cho cổng giao tiếp điện tử Hà Nội

Nghiên cứu giải pháp an toàn thông tin cho cổng giao tiếp điện tử Hà Nội
... cú th t to giao din riờng; Chốn thờm kờnh vo giao din: Cho phộp thờm kờnh thụng tin ó xỏc thc vo giao din; Di chuyn kờnh ti v trớ khỏc; Loi b kờnh giao din Chc nng cụng b kờnh thụng tin/ dch v: ... bo an ton cho d liu truyn trờn h thng mng cú th dựng giao thc SSL D liu trao i gia cỏc mỏy tớnh ó c mó húa mc cao, khú cú th gii mó c, khin cho giao dch c an ton, trỏnh nguy c mt mỏt thụng tin ... Chng VN AN TON THễNG TIN TRấN CNG GIAO TIP IN T H NI 1.1 CNG GIAO TIP IN T H NI (H NI PORTAL) 1.1.1 Gii thiu v Cng giao tip in t H Ni 1.1.1.1 Mc tiờu ca Cng giao tip...
 • 111
 • 285
 • 1

nghiên cứu xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn để kiểm tra đánh giá kết quả học tập phần tĩnh điện trong chương trình vật lý đại cương của sinh viên hệ cao đẳng trường đại học an giang

nghiên cứu xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn để kiểm tra đánh giá kết quả học tập phần tĩnh điện trong chương trình vật lý đại cương của sinh viên hệ cao đẳng trường đại học an giang
... tra đánh giá kết học tập phần tĩnh điện chương trình vật đại cương sinh viên hệ cao đẳng Trường Đại học An Giang" Mục đích nghiên cứu đề tài Nghiên cứu xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách ... tài nghiên cứu xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn phần tĩnh điện chương trình vật đại cương đào tạo hệ Cao đẳng sư phạm vật lý, để kiểm tra đánh giá sinh viên học ... thảo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương tĩnh điện, từ rút học cần thiết việc soạn thảo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn áp dụng kiểm tra đánh giá...
 • 115
 • 154
 • 0

Đổi mới kiểm tra đánh giá môn Toán

Đổi mới kiểm tra đánh giá môn Toán
... môn toán + Đề kiểm tra phải ý đến tính phân hóa HS cách tập trung đánh giá mức độ thông hiểu vận dụng kiến thức toán vào giải toán thực tiễn III Định hướng đổi đề kiểm tra đánh giá KQHT môn toán ... dạy) Đánh giá có tác dụng điều chỉnh, định hướng cho trình dạy học II Thực trạng việc biên soạn đề kiểm tra đánh giá KQHT môn toán - Các đề kiểm tra đánh giá kiến thức bản, trọng tâm môn - Tuy ... giá trị (đánh giá lĩnh vực cần đánh giá) IV Qui trình biên soạn đề kiểm tra 1, Các bước Bước 1: Xác định mục đích, yêu cầu kiểm tra, đánh giá Bước 2: Thiết lập ma trận hai chiều cho đề kiểm tra...
 • 25
 • 1,320
 • 15

Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá môn toán

Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá môn toán
... môn toán + Đề kiểm tra phải ý đến tính phân hóa HS cách tập trung đánh giá mức độ thông hiểu vận dụng kiến thức toán vào giải toán thực tiễn III Định hướng đổi đề kiểm tra đánh giá KQHT môn toán ... dạy) Đánh giá có tác dụng điều chỉnh, định hướng cho trình dạy học II Thực trạng việc biên soạn đề kiểm tra đánh giá KQHT môn toán - Các đề kiểm tra đánh giá kiến thức bản, trọng tâm môn - Tuy ... giá trị (đánh giá lĩnh vực cần đánh giá) IV Qui trình biên soạn đề kiểm tra 1, Các bước Bước 1: Xác định mục đích, yêu cầu kiểm tra, đánh giá Bước 2: Thiết lập ma trận hai chiều cho đề kiểm tra...
 • 25
 • 1,278
 • 23

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN TOÁN

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN TOÁN
... dạng toán ta cần lu ý đến Tỉ lệ xích Để cho việc kiểm tra có tác dụng tốt, cần phối hợp khéo léo phơng pháp kiểm tra : kiểm tra miệng, kiểm tra viết, theo dõi quan sát học sinh hàng ngày Kiểm tra ... việc kiểm tra theo hình thức học sinh thảo luận, tự kiểm tra, dới hớng dẫn, gợi mở giáo viên nh trên, ta thấy thời gian có nhiều so với cách kiểm tra thầy hỏi, trò trả lời nhng giáo viên kiểm tra ... độ trung thực, thói quen tự kiểm tra chủ động khắc phục thiếu sót qua kiểm tra Nên chấm trả kiểm tra cho học sinh sớm tốt Khi trả bài, cần đánh giá phân tích kết kiểm tra, mặt sau : - Những vấn...
 • 5
 • 219
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo đánh giá an toàn thông tindịch vụ đánh giá an toàn thông tinxây dựng các tiêu chí kiểm tra đánh giá kiến thức thông tin của sinh viênmô hình đánh giá an toàn thông tin sốnội dung 3 kiểm tra an toàn mạng doanh nghiệp 3 1 mất an toàn thông tin cho doanh nghiệp đang tăngđánh giá tình hình bảo mật an toàn thông tin trong công ty tnhh tm amp dv cửu longđổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá môn toánkiểm tra phép tách bảo toàn thông tinđổi mới kiểm tra đánh giá môn toán thcsmô hình kiểm tra đánh giá trong học chế tín chỉ2 thực trạng việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập tại khoa điện tin tại trường cao đẳng công nghiệp việt đứcvấn đề an toàn thông tin cho mạng máy tínhan toàn thông tin cho cơ sở dữ liệugiải pháp an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệuan toàn thông tin cho webĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học