De on 10 2

De on 10 2

De on 10 2
... dụng 2: (ĐHQGTP.HCM –1999) Fe2+: 0,1 mol Al3+ : 0 ,2 mol ddA SO2- : x mol Cl- : y mol Khi cô cạn ddA, thu 46,9 gam rắn Tính x,y ? ‰Trong dung dòch Σmion dd = Σmchất tan dd m ion =• nion x M ion ... ĐLBTKL): Có nội dung cần nhớ ‰Trong dung dòch Σmion dd = Σmchất tan dd Với: m ion =• nion x M ion M ion=Mnguyên tố tạo ion ƒ p dụngï 1: Na+ : x mol Al3+: y mol ddA SO 2- : z mol Cl-: t mol Tính khối ... lương muối ddA theo x, y, z, t ‰Trong dung dòch Σmion dd = Σmchất tan dd m ion = x M ion M ion=Mnguyên tố tạo ion ƒ p dụng 1: Na+ : x mol Al3+: y mol ddA SO 2- : z mol Cl-: t mol Tính khối lương...
 • 10
 • 15
 • 0

BO DE ON KTHK 2(10 11) LOP 2

BO DE ON KTHK 2(10 11) LOP 2
... telephones/./ there/ a/ is / red / this / telephone/./ / you/ what / /?/ am / a / I / student /./ a / pencil/ this / is / ?/ Exercise 2: Hoàn ... this a book bag ? Is this a marker? a Yes, it is a Yes, it is b No, it isn’t b No, it isn’t Is this a ruler ? Is this a desk? a Yes, it is a Yes, it is b No, it isn’t b No, it isn’t Is this a board? ... board? Is this a crayon? a Yes, it is a Yes, it is b No, it isn’t b No, it isn’t Name: TEST Part 1: Match: Nối a book a pencil a bag a chair a wastebasket a ruler Part 2: Choose and write:...
 • 10
 • 57
 • 0

đề ôn số 2

đề ôn số 2
... - p + X Câu 30: Hạt 7 số prôtôn số nơtrôn hạt nhân X a 8prôtôn 12 nơtrôn b 8prôtôn nơtrôn c 6prôtôn nơtrôn d 6prôtôn 12 nơtrôn Câu 31: Chiết suất tuyệt đối môi trường số a.Chỉ phụ thuộc chất ... lượng không đổi a Vận tốc b Bước sóng c Tần số d Tần số vận tốc 21 0 Câu 42: Chất phóng xạ pôlôni Po có chu kỳ bán rã 138 ngày Tính khối lượng Po có độ phóng xạ ci a 0 ,20 mg b 2, 22 mg c 0 ,22 2 mg ... U = 120 V, f = 50 Hz Tính độ lệch pha dòng điện hiệu điện hai đầu mạch a 0, 327 rad b 0, 427 rad c 0, 727 rad d 0, 927 rad Câu 26 : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng hai khe a = 2mm, D = 1 ,2 m chiếu...
 • 3
 • 199
 • 0

Đề ôn ĐH 2 có đáp án

Đề ôn ĐH 2 có đáp án
... + 6t  2x − 2y + z + =  Giải hệ ta I ( − Bán kính mặt cầu (S) : IB = (− 21 ; ; 22 ) 2 21 − 2) + ( ) + 19 = 2 967 3 2 Phương trình mặt cầu ( S ) ( x + ) + ( y − 21 967 ) + ( z − 22 ) = 2 II)Theo ... trị lớn nhỏ hàm số : đoạn [-3 ;2] y = x + 2x + Ta tập xác định hàm sô R Hàm số liên tục R x +1 y'= x2 + 2x + ⇒ y ' = ⇔ x = −1∈ [−3; ] Ta y(-3) = ; y(-1) =2 ; y (2) = 13 Vậy giá trị lớn hàm ... OA nên vectơ pháp tuyến : n = ; ; ) Mp(P) qua điểm B(0 ; ; 0), vectơ pháp tuyến ( n = ; ; ) nên phương trình : ( (y – 2) 3 + 2z = ⇔ 3y + 2z – = b)Tìm tọa độ điểm H hình chiếu vuông góc...
 • 4
 • 179
 • 0

MÔN HÓA HỌC ĐỀ ÔN SỐ 2

MÔN HÓA HỌC ĐỀ ÔN SỐ 2
... MOD : hung23991 yahoo:hung23991 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ C 11 C 21 B 31 B 41 B B 12 B 22 B 32 B 42 D D 13 C 23 C 33 C 43 A A 14 C 24 A 34 D 44 D D 15 C 25 B 35 B 45 D D 16 C 26 B 36 B 46 A A 17 A 27 B 37 B ... hung23991 yahoo:hung23991 Câu 17: R-NO2 +Fe +H2O→Fe3O4 +R-NH2 Các hệ số theo thứ tự chất là: A 4,9,4,3,4 B 4,8,4,3,4 C 2, 4 ,2, 3,4 D 2, 3 ,2, 3,4  Câu 18: Cho pứ X+ NO3 + H+  M2+ + NO +H2O Các hệ số ... khối lượng sắt bị oxi hóa là: A 99,9% B 60% C 81,4% D 48,8% Câu 22 : CTTQ Este sinh axit đơn no đồng đẳng benzen là: A.CnH2n - 6O2 B.CnH2n – 8O2 C.CnH2n - O2 D CnH2n -2O2 Create PDF files without...
 • 10
 • 207
 • 0

de on toan 2

de on toan 2
... Vẩy Cá Con có lợi ích gì? a Vẩy Cá Con làm cho Cá Con đẹp thêm b Vẩy Cá Con làm mái chèo, bánh lái c Vẩy Cá Con làm nước không thấm vào người Cá Con d Vẩy Cá Con áo giáp bảo vệ thể Cá Con Em thấy ... ôn HK2 Họ tên: …………………… Lớp:…………………… Đọc Tôm Càng Cá trả lời câu hỏi dây: Khi tập đáy sông, Tôm Càng gặp chuyện gì? a Thấy vật lạ bơi đến c Thấy vật b Thấy vật to lớn d Thấy vật đẹp Cá Con làm ... hú, cuốc, quạ Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp câu sau: Hai bên bờ sông hoa phượng vĩ nở đỏ rực Con vật mang đặc điểm tinh ranh a Cáo b Hổ c Nai d Gấu 10 điền tên vật thích hợp vào chỗ chấm: Nhanh...
 • 2
 • 153
 • 0

Gián án DE ON THI 2

Gián án DE ON THI 2
... Stella D Stella couldn't, too 31 All things _, Professor Taylor is the best instructor I've ever had A considered B to consider C considering D considerable 32 It's getting more and to ... following passage Desertification The Sahara Desert is growing by 10km each year The whole earth gets 600km2 of desert area more every year This process is called "desertification." This term started ... boiled or bottled water is necessary 23 Let's it anymore! A not mention B not to mention C not mentioning D don't mention 24 _, America depends on Africa for 40% of its oil imports...
 • 29
 • 322
 • 0

Tài liệu Đề ôn HSG 2

Tài liệu Đề ôn HSG 2
... a + 2( a + b ) điểm a2 b2 = 2a + 3b ) + 3a + 2b 1 a + 2a + 3b b + 3a + 2b + + = (a2+b2)( 2 2 2 2a + 3b 3a + 2b 2a + 3b 3a + 2b 1 + = 2a + 3b + 3a + 2b 2 2a + 3b 3a + 2b B +2 [( ) ( 12 2 = ... 4c(a+b )2 a + b 16 abc 4c(a + b) 4c(3 c) 4c 12c + (2c 3) a + b 16 Vậy 9(a+b) 16abc Hay abc a2 b/ (2 ) B = b + (a + b) + Tổng: đ (1) b2 a + ( a + b) Ta có (a+b )2 2( a2+b2) a2 b2 B b + 2( a ... 2b 2 2a + 3b 3a + 2b B +2 [( ) ( 12 2 = 5 Vậy 12 = 2 ( 2a + 3b )(3a + 2b ) B Dấu = xảy Theo ta có : a + b = Mà: S = ) )] ( 2a + 3b )( 3a + 2b ) B 1 a +b + 5= a b a 5b 5 a=b Tổng: 4đ Câu3...
 • 4
 • 62
 • 0

DE ON KI 2 CO LOI GIAI

DE ON KI 2 CO LOI GIAI
... ABC CMR: 2 a) cotA+cotB+cotC = a + b + c R ; abc b) b2-c2 = a(bcosC-ccosB) c) sinC = sinAcosB+sinBcosA; A B C d) S = r2(cot +cot +cot ) 2 e) b = a.cosC + c.cosA; f) Cho: a2006 + b2006 = c2006 CMR: ... cot α = cos α = − 21 sin α §k: x ≠ 2 2x 22 x( x − 2) + x + 22 ⇔ + ≤ − ≤ x +2 x 2 x −4 x −4 x −4 x − x − 20 ⇔ ≤0 x2 − §Ỉt f(x)= x − x − 20 B¶ng xÐt dÊu f(x) x2 − x -∞ -2 2x2- 3x - 20 + - x2 - + ... 16, 42 giê b) Ta cã: sin α + cos α = ⇔ cos α = - sin α = 1- 21 = 25 25 §iĨm 2, 0 0,5 0 ,25 0 ,25 2, 0 0,5 ⇔ cos α = ± 21 π V× < α < π nªn cos α < VËy cos α = - 21 sin α =− tan α = cos α 21 0,5 0,5 cot...
 • 35
 • 155
 • 0

bộ đề ôn2

bộ đề ôn kì 2
... N©ng cao C©u 4b: Tính giới hạn sau: lim( x −1 − x −1) x→ 20 09 2. TÝnh tỉng S = 1.C 120 09 + 2. 2C2009 + 3 .22 C3 + 4 .23 C2009 + + n.2n−1 C2009 20 09 Bé ®Ị thi líp 11 ThÇy gi¸o : Vò Hoµng S¬n §Ị sè A ... C©u 3: n2 +1 lim n n2 - lim x 2 B PhÇn riªng (3 ®) Thí sinh làm hai phần (phần 2) 1.Theo chương trình Chuẩn C©u 4a: Tứ diện SABC có ABC tam giác vuông cân đỉnh B AC = 2a , cạnh SA vuông góc ... (7.0®) I Tr¾c nghiƯm: (2 ®) II Tù ln: (5 ®) C©u 1: Cho hµm sè  x2 − x ≠  f(x) =  x + − 16 x ≠  CMR hµm sè liªn tơc t¹i x = C©u 2: Tìm giới hạn sau: 2 x +2 x − 3x + π  x2 − cho hµm sè f (...
 • 9
 • 123
 • 0

ĐỀ ÔN CHUYÊN 2

ĐỀ ÔN CHUYÊN 2
... 26 It’s difficult to pay one’s bills when prices keep A growing B gaining C rising D raising 27 She her neighbor’s child for the broken window A blamed B accused C complained D denied 28 ... up)(61) (smoke) ( 62) B most of the earth's surface (cover) (63) by water C This bike (use) (64) for more than six years D Her grandfather (die) (65) 20 years ago She (never ... The kids (sleep) (75) when the bell rang M The Pikes (move) (76) to London since 20 02 N You look tired You (work) (77) hard? O Ba and Phong (know) (78) each other quite...
 • 5
 • 185
 • 3

ĐỀ ÔN 10 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ ÔN 10 CÓ ĐÁP ÁN
... kiện đề nên khơng M’ (chỉ điểm M tmđk đề) -5Sở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 20092 010 Hà Nội MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian phát đề) ĐỀ ... DỤC ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT - 10 NĂM HỌC 2009 - 2 010 Hà Nội Đề thức Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Bµi (2,0 ®iĨm): Cho biĨu thøc: N= ... -7- SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Hà Nội Đề thức KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2009 - 2 010 Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1: (2,0 điểm)     +...
 • 12
 • 157
 • 0

đề ôn ĐH 2 - 2010

đề ôn ĐH 2 - 2010
... 20 0; G=300, X=400 C A= 75; U=150; G =22 5; X=300 D A =20 0; U=400; G=600; X=800 Cõu 22 : Mt loi thc vt cú b NST 2n= 16 S loi th ba kộp khỏc cú th xut hin qun th ca loi l: A 30 B 28 C 18 D 21 Cõu 23 : ... xỏc -> cỏ -> chim -> ngi C To n bo -> cỏ -> ngi D To n bo -> thõn mm -> cỏ -> ngi Cõu 30: Quỏ trỡnh phn nitrat húa l quỏ trỡnh: A Chuyn húa NO2 thnh NO3 B Chuyn húa NH4 thnh NO3 C Chuyn húa N2 ... A, a D AA, O, aa Cõu 24 : mt loi thc vt, b nhim sc th 2n = 24 Cú th d oỏn s lng nhim sc th n mt t bo ca th ba ang kỡ sau ca quỏ trỡnh nguyờn phõn l A 26 B 28 C 50 D 52 Cõu 25 : Mt on gen cu trỳc...
 • 7
 • 100
 • 0

Xem thêm