De on 10

ĐỀ ÔN 10 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ ÔN 10 CÓ ĐÁP ÁN
... kiện đề nên khơng M’ (chỉ điểm M tmđk đề) -5Sở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 20092 010 Hà Nội MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian phát đề) ĐỀ ... DỤC ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT - 10 NĂM HỌC 2009 - 2 010 Hà Nội Đề thức Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Bµi (2,0 ®iĨm): Cho biĨu thøc: N= ... -7- SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Hà Nội Đề thức KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2009 - 2 010 Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1: (2,0 điểm)     +...
 • 12
 • 157
 • 0

ĐỀ ÔN 10

ĐỀ ÔN 10
... five and arrive in the field at exactly 5.30 A 10 minutes B 15 minutes C 20 minutes D 30 minutes 4/ I continue to work from a quarter past eight till 10. 30 A keep away B keep back C keep down D ... can be conceived as both a creative and a destructive (10) _ New vocabulary: - to be derived from: có nguồn gốc từ - momentum (n.): (thông tục) đà - innovation (n.): sáng kiến, đổi - geometrical ... evening and I (9) _ back at about 11 p.m.” – “ (10) _ too late, dear.” 8/ A go B will go C am going D have gone 9/ A am B will be C was D have been 10/ A Not to come back B Won’t come back C Didn’t...
 • 123
 • 209
 • 0

De on 10

De on 10
... Ête; • Andehyt; Xêtôn • Axit; Este • Gluxit : (-OH) ‰ CH3-OH : (-O-) ‰ CH3-O-CH3 : Nhân benzen, nhóm (-OH) ‰ C6H5-OH ‰ Các loại chức: C, H, O e Phenol • Rượu; Ête; Andehyt; Xêtôn • Andehyt • Axit; ... Ête; • Andehyt; Xêtôn • Axit Axit; Este • Gluxit - C -OH O ‰ CH3 - COOH - C-OO ‰ CH3-COO -CH3 ‰ Các loại chức: C, H, O Cn(H2O)m • Rượu; Ête; Phenol • Andehyt; Xêtôn • Axit; Este • Gluxit Monosacarit ... gốc hydrocacbon a =? m =? CTTQ đề CTTQ đề ‰ Ví dụ 2: Công thức tổng quát Andehit no, chức là: A CnH2n+1(CHO)2 C C B CnH2n-1(CHO)2 CnH2n(CHO)2 D CnH2n-2(CHO)2 CnH2n+2-2a-m(chức)m Andehit no, chức...
 • 68
 • 22
 • 0

De on 10 1

De on 10 1
... BẢO TOÀN KHỐI LƯNG ( ĐLBTKL): Có nội dung cần nhớ ‰Trong dung dòch Σmion dd = Σmchất tan dd Với: m ion =• nion x M ion M ion=Mnguyên tố tạo ion ƒ Ví dụ 5: Na+ : x mol Al3+: y mol ddA SO 2-: z mol ... mol Cl-: t mol Tính khối lương muối ddA theo x, y, z, t ‰Trong dung dòch Σmion dd = Σmchất tan dd m ion = x M ion M ion=Mnguyên tố tạo ion ƒ Ví dụ 5: Na+ : x mol Al3+: y mol ddA SO 2-: z mol Cl-: ... 6: (ĐHQGTP.HCM 19 99) Fe2+ : 0 ,1 mol Al3+: 0,2 mol ddA SO 2-: x mol Cl : y mol Khi cô cạn ddA, thu 46,9 gam rắn Tính x,y ? ƒVí dụ 7:( ĐHYDTP.HCM – 2000) Cho pứ: 0 ,1 mol A+H2O 18 g C3H6O3+ 4,6...
 • 12
 • 15
 • 0

De on 10 2

De on 10 2
... dụng 2: (ĐHQGTP.HCM –1999) Fe2+: 0,1 mol Al3+ : 0 ,2 mol ddA SO2- : x mol Cl- : y mol Khi cô cạn ddA, thu 46,9 gam rắn Tính x,y ? ‰Trong dung dòch Σmion dd = Σmchất tan dd m ion =• nion x M ion ... ĐLBTKL): Có nội dung cần nhớ ‰Trong dung dòch Σmion dd = Σmchất tan dd Với: m ion =• nion x M ion M ion=Mnguyên tố tạo ion ƒ p dụngï 1: Na+ : x mol Al3+: y mol ddA SO 2- : z mol Cl-: t mol Tính khối ... lương muối ddA theo x, y, z, t ‰Trong dung dòch Σmion dd = Σmchất tan dd m ion = x M ion M ion=Mnguyên tố tạo ion ƒ p dụng 1: Na+ : x mol Al3+: y mol ddA SO 2- : z mol Cl-: t mol Tính khối lương...
 • 10
 • 15
 • 0

Tuyển tập đề ôn thi vào lớp 10

Tuyển tập đề ôn thi vào lớp 10
... + y ) = ù Câu (1 điểm) Tìm nghiệm dơng hệ : yz ( y + z ) = 12 ù zx( z + x) = 30 ợ Đề 19 ( Thi tuyển sinh lớp 10 - THPT năm 2006 - 2007 - Hải dơng - 120 phút - Ngày 28 / / 2006 Câu (3 điểm) 1) ... độ điểm M thuộc (P) độ dài đoạn thẳng AM nhỏ II, Các đề thi vào ban tự nhiên Đề 21 Câu 1: (3 điểm) Giải ph-ơng trình a) 3x2 48 = b) x2 10 x + 21 = c) 20 +3= x -5 x -5 Câu 2: (2 điểm) book.mathvn.com ... số đo góc AIF , suy điểm A , B , F , I nằm đờng tròn Đề số 42 Câu ( điểm ) Cho hàm số : y = x a) Nêu tập xác định , chiều biến thi n vẽ đồ thi hàm số b) Lập phơng trình đờng thẳng qua điểm ( ,...
 • 165
 • 1,555
 • 38

10 de ON TN

10 de ON TN
... gam Câu 12: Trong trình điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ, 2+ 2+ A ion Cu nhường electron anot B ion Cu nhận electron catot C ion Cl nhận electron anot D ion Cl nhường electron catot 2 ... chứng tỏ 2+ 3+ 3+ 2+ A ion Fe có tính oxi hoá mạnh ion Fe B ion Fe có tính khử mạnh ion Fe 2+ 3+ 3+ 2+ C ion Fe có tính oxi hoá mạnh ion Cu D ion Fe có tính oxi hoá yếu ion Cu Câu 9: Kim loại ... nóng), sinh sản phẩm hữu A HCOONa CH3OH B CH3COONa CH3OH C HCOOH CH3ONa D CH3ONa HCOONa Câu 40: Polime thuộc loại tơ thiên nhiên A tơ tằm B tơ visco C tơ nitron D tơ nilon-6,6 -HẾT ...
 • 20
 • 268
 • 1

Đề ôn tập chương 2 lớp 10 nâng cao

Đề ôn tập chương 2 lớp 10 nâng cao
... mặt trăng trái đất R = 38 .107 m, khối lượng mặt trăng m = 7,37.1 022 kg, khối lượng trái đất M = 6.1 024 kg a.F = 2, 04.1 020 N b.F = 2, 04.1 021 N c.F = 2. 1 025 N d.F = 22 .1 025 N 56)Một tàu vũ trụ bay hướng ... = 9,8 m/s2 A.g’ = 9,78m/s2, g’’ = 4,35m/s2 B.g’ = 9,88m/s2, g’’ = 3,35m/s2 C.g’ = 9,78m/s2, g’’ = 4,8m/s2 D.g’ = 9,70m/s2, g’’ = 5,43m/s2 59)Một vệ tinh nhân tạo bay quanh trái đất độ cao h = ... dây OB góc 120 Tìm lực A căng hai dây OB T1 OA T2 P a) T1 = 23 ,1N, T2 = 11,5N b) T1 = 30,1N, T2 = 15,7N c) T1 = 11,5N, T2 = 23 ,1N d)T1 = 27 ,2N, T2 = 14,8N 15)Một đèn treo vào tường nhờ dây xích...
 • 8
 • 1,096
 • 7

MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP THI VÀO LƠP 10

MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP THI VÀO LƠP 10
... : Cho x, y hai số thực CMR : y y + x + ( x + y 2) y x 4x 2 2 Dấu đẳng thức xẩy nào? đề số đại học quốc gia hà nội Năm 2000-2001 toán tin Thời gian 150 phút Câu I 1) Tìm tất cặp số nguyên (x, ... CMR : Khi a, b,c số hữu tỉ Câu III 1) Cho tứ giác ABCD CMR : góc B D tứ giác góc vuông tù ACBD 2) Cho đoạn thẳng AC cố định điểm B di động Hãy tìm tập hợp tất điểm B để ABC không tù góc BAC ... 2) Cho cặp số (x,y) thoả mãn điều kiện -1 x+y1 , -1xy+x+y CMR : |x|2 , |y|2 Câu II 1) Giải phơng trình + x = x + 2x x x x 2) Cho f(x) =ax2 +bx+c có tính chất : f(1) , f(4) ,f(9) số hữu tỷ ,...
 • 4
 • 871
 • 3

104 de on thi vao 10

104 de on thi vao 10
... Nèi MI kÐo dµi c¾t c¹nh AB ë N Tõ B kỴ ®êng th¼ng song song víi MN , ®êng th¼ng ®ã c¾t c¸c ®êng th¼ng AC ë E Qua E kỴ ®êng th¼ng song song víi CD , ®êng th¼ng nµy c¾t ®êng th¼ng BD ë F a) ... Tam gi¸c ABC ®ång d¹ng víi tam gi¸c EBD b) Tø gi¸c ADEC vµ AFBC néi tiÕp ®ỵc mét ®êng trßn c) AC song song víi FG d) C¸c ®êng th¼ng AC , DE vµ BF ®ång quy §Ị sè 27 C©u ( 2,5 ®iĨm )  a a −1 ... G Chứng minh: a) Tam giác ABC đồng dạng tam giác EBD b) Tứ giác ADEC AFBC nội tiếp c) AC song song FG d) Các đường thẳng AC, DE BF đồng quy ĐỀ SỐ 38 x + y = Câu 1: a) Giải hệ phương trình: ...
 • 106
 • 338
 • 5

10 đề ôn thi đại học có đáp án

10 đề ôn thi đại học có đáp án
... soạn đề 21-30 Phần thứ : 30 đề thi trắc nghiệm, đề thi tơng đơng đề thi đại học với 50 câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, thời gian làm 90 phút Trong phần hóa học Đại cơng 10 câu, phần hóa học ... kiểm tra, đánh giá dạy học hoá học trờng phổ thông biên soạn sách 30 đề thi trắc nghiệm hoá học luyện thi đại học, cao đẳng Trần Trung Ninh chủ biên soạn đề từ 1 -10, Phạm Ngọc Sơn soạn đề 11-20, ... nhiệm vụ ngời học đợc phát biểu rõ ràng luận đề - Khi làm thi trắc nghiệm, hầu hết thời gian học sinh dùng để đọc suy nghĩ thể tự kiểm tra, đánh giá kiến thức - Tránh đợc việc học tủ, học lệch...
 • 86
 • 484
 • 6

đề ôn số 10

đề ôn số 10
... Mỗi C gắn tối đa nhóm(-OH)  Nhóm (-OH) gắn C no Số nhóm OH ≤ Số C no ( Mối liên hệ số C, số O )  Ví dụ : A rượu đơn có liên kết C=C có KLPT không 60 đvC Tìm A  Giải: A: C n H 2n-1 OH ⇔ 14n ... KLPT không 60 đvC Tìm A C n H 2n+2-2a-m (OH) m Đề: A rượu chưa no có 1lk C=C, chức ⇒ a =  m =1 ⇒ C n H 2n-1 OH  Ví dụ : A rượu đơn có liên kết C=C có KLPT không 60 đvC Tìm A KLPT không 60 ... CTTQ đề Điều kiện tồn rượu  Mỗi C gắn tối đa nhóm(-OH)  Nhóm (-OH) gắn C no Số nhóm OH ≤ Số C no ( Mối liên hệ số C, số O )  Ví dụ 8: Đem oxi hoá hoàn toàn mol rượu no (A) Cần 2,5 mol oxi Tìm...
 • 68
 • 232
 • 0

10 ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ II LỚP 11

10 ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ II LỚP 11
... ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ II ́ ĐỀ SÔ GV: NGUYỄN TRỌNG HIỆP DĐ: 0988655868 Câu 1:(3 điể m) Tinh các giới ̣n sau ́ x − x − 11 x →−1 x2 −1 3x + x − b lim x →−1 ... phương trinh tiế p tuyế n của đồ thi ̣ hàm số y = ̀ x2 + 3x biế t tiế p tuyế n đó vuông góc với x −1 đường thẳ ng có phương trinh y = x − 11 ̀ Câu 4: (3 điể m) Cho hinh tứ diên ... của đồ thi ̣ hàm số y = biế t tiế p tuyế n đó qua điể m ̀ x−2 A(3;0) Câu 4: (3 điể m) Cho hinh chóp S.ABCD có ABCD là hinh thang vuông ta ̣i A và B, AB=BC=a, ̀ ̀ AD=2a SA vuông góc...
 • 5
 • 350
 • 2

Xem thêm