On thi TNTHPT 3

On thi TNTHPT 3

On thi TNTHPT 3
... tác dụng với iot cho màu xanh tím đặc trưng (C6 H O [OH ]3 ) n +3nHNO3 H SO4 ,t o  → (C H O [ONO ]3 ) n +3nH 2O xenlulozo trinitrat ÔN THI THPTQG Chương 2: CACBOHYĐRAT B BÀI TẬP Câu 1: Cacbohyđrat ... dịch AgNO3/NH3 D Dung dịch brom ÔN THI THPTQG Chương 2: CACBOHYĐRAT Câu 13: Phản ứng chuyển glucozơ fructozơ thành sản phẩm nhất? A Phản ứng với Cu(OH)2 đun nóng B Dung dịch AgNO3/NH3 C Phản ... [Ag(NH3)2]OH ÔN THI THPTQG Chương 2: CACBOHYĐRAT Câu 10: Saccarozơ có thể tác dụng với: A H2/Ni, to; Cu(OH)2, đun nóng B Cu(OH)2, đun nóng; CH3COOH/H2SO4 đặc, to C Cu(OH)2, đun nóng; dd AgNO3/NH3...
 • 26
 • 16
 • 0

on thi TNTHPT -tieng ANH 3 nam

on thi TNTHPT -tieng ANH 3 nam
... correct 33 They will build a factory in this area A This area will be built a factory in C This area will build a factory B A factory will build in this area D A factory will be built in this area 34 ... will soon be the only ones, (45)… we can solve this problem 36 A harm B risk C danger D threat 37 A plants B animals C forests D vegetation 38 A kill B produce C satisfy D protect 39 A about B for ... A reached B constructed C realized D found out 47 Which of the following is TRUE? A Marconi was born in Ireland B Marconi’s father was a musician C Marconi’s family was poor D Marconi’s mother...
 • 2
 • 232
 • 4

Tài liệu Ôn thi TNTHPT - Chương 3: Amin - Amino ãit

Tài liệu Ôn thi TNTHPT - Chương 3: Amin - Amino ãit
... Axit – aminopropanđioic B Axit – aminobutanđioic C Axit – aminopentanđioic D Axit – aminohexanđioic ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT Chương 3: AMIN AMINO AXIT – PROTEIN Câu 39: X là mô ̣t α – amino axit ... anilin ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT Chương 3: AMIN AMINO AXIT – PROTEIN Câu 6: Amin có bố n đồ ng phân cấ u ta ̣o là: A C2H7N B C3H9N C C4H11N D C5H13N ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT Chương 3: AMIN AMINO ... THPT Chương 3: AMIN AMINO AXIT – PROTEIN Câu 12: Hơ ̣p chấ t nào dưới có tính bazơ yế u nhấ t: A Anilin B Metylamin C Amoniac D Đimetylamin ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT Chương 3: AMIN – AMINO...
 • 48
 • 205
 • 0

ÔN THI TNTHPT CHƯƠNG 3

ÔN THI TNTHPT CHƯƠNG 3
... chất , chất có lực bazơ mạnh ? A.NH3 B.C6H5- CH2 – NH2 C.C6H5-NH2 D.(CH3)2NH Câu 21: Chất sau không làm đổi màu quỳ tím ? A.C6H5NH2 B.NH3 C.CH3NH2 D.CH3NHCH2CH3 Câu 22: Thủy phân protein đến cùng, ... C.CH3CH2CH2NH2 D.H2N-CH-COOH CH2-CH2COOH Câu 33 : Trong tên gọi tên gọi phù hợp với chất CH3 – CH – NH2? CH3 A.Metyletylamin B.Etylmetylamin C.Isopropanamin D.Isopropylamin Câu hỏi ơn thi TNTHPT ... chất amin bậc hai? A.H2N–[CH2]6–NH2 B.CH3–NH–CH3 C.C6H5NH2 D.CH3–CH(CH3)–NH2 Câu 31 : Có đồng phân amin có CTPT C4H11N? A.4 chất B.6 chất C.7 chất D.8 chất Câu 32 : Dung dịch chất làm đổi màu quỳ...
 • 3
 • 127
 • 1

ON thi TNTHPT 2010 (de 3)

ON thi TNTHPT 2010 (de 3)
... United Nations System and its name was shortened from the (38) United Nations International Children's Emergency Fund but it has continued to be known by the popular acronym based on this old name ... some money from me A Because he borrowed some money on me I didn’t want to meet him B Since he borrowed some money from me I haven’t looked at him C.I last met him when he borrowed some money ... brain By reading, you think more and become smarter Reading improves concentration and focus Reading books takes brain power It requires you to focus on what you are reading for long periods Unlike...
 • 4
 • 63
 • 0

On thi TNTHPT va DH vat ly phan 3 (co dap an)

On thi TNTHPT va DH vat ly phan 3 (co dap an)
... 521 Cõu 522 Cõu 5 23 Cõu 524 Cõu 525 Cõu 526 Cõu 527 Cõu 528 Cõu 529 Cõu 530 Cõu 531 Cõu 532 Cõu 533 Cõu 534 Cõu 535 Cõu 536 Cõu 537 Cõu 538 Cõu 539 Cõu 540 Cõu 541 Cõu 542 Cõu 5 43 Cõu 544 Cõu 545 ... 621 Cõu 622 Cõu 6 23 Cõu 624 Cõu 625 Cõu 626 Cõu 627 Cõu 628 Cõu 629 Cõu 630 Cõu 631 Cõu 632 Cõu 633 Cõu 634 Cõu 635 Cõu 636 Cõu 637 Cõu 638 Cõu 639 Cõu 640 Cõu 641 Cõu 642 Cõu 6 43 Cõu 644 Cõu 645 ... lng ca prụtụn l mp = 1,0072 (u) v 1u = 931 MeV/c2 Nng lng liờn kt ca ht nhõn 10 Be l A 6, 433 2 (KeV) B 64 ,33 2 (MeV) C 6, 433 2 (MeV) D 0,6 433 2 (MeV) Cõu 630 : Mt ht nhõn m cú s A, ng yờn phõn ró...
 • 32
 • 94
 • 0

Đề ôn thi cấp 3-Hồng Thuận

Đề ôn thi cấp 3-Hồng Thuận
... G Phơng trình x2 + 7x - = 0, có tích hai nghiệm - H Đờng thẳng qua trung điểm dây dây không qua tâm vuông góc với dây II) Tự chọn (8đ) Câu 1: Cho x2 + x 2x + x Y = +1 x - x +1 x a) Rút gọn Y ... Trng THCS Hng Thun Đề kiểm tra Toán (Thời gian làm 120 phút) I) Trắc nghiệm (2đ) Xác định tính đúng(Đ) sai(S) khẳng...
 • 3
 • 189
 • 0

Ôn thi TNTHPT (mới)

Ôn thi TNTHPT (mới)
... Lớn bãi công -1924, nhiều bãi công công nhân Hà Nội, Nam Đònh, Hải Phòng, Hải Dương,… diễn Đặc biệt bãi công công nhân xưởng Ba Son vào 8/1925, Tôn Đức Thắng lãnh đạo Kể từ đây, giai cấp công nhân ... trận Pháp”, “Tự do, dân chủ”, Thi hành luật lao động”, “bỏ thuế thân”, “Ân xá toàn trò phạm”… -7-1937, bãi công công nhân xe lửa Trường Thi công nhân xe lửa miền Nam Đông Dương -01-5-1938, mit-tinh ... phát”: -1920, công nhân Sài Gòn–Chợ Lớn thành lập Công hội (bí mật), Tôn Đức Thắng đứng đầu -1922, công nhân viên chức Bắc Kỳ đấu tranh đòi nghỉ ngày Chủ nhật có hûng lương -11-1922, công nhân Chợ...
 • 35
 • 196
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi TNTHPT

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi TNTHPT
... khó đông, H qui định máu đông bình thường, gen nói nằm nhiễm sắc thể giới tính X Bố mẹ không bị máu khó đông sinh người con, có người trai bị máu khó đông, số lại máu đông bình thường Con gái họ ... Đêvôn- Phấn trắng B Đại trung sinh gồm kỉ: A/ Cambri - Xilua - Đêvôn - Than đá - Pecmơ B/ Tam điệp - Giura - Phấn trắng C/ Tam điệp - Đêvôn - Phấn trắng D/ Cambri - Xilua - Đêvôn B Đặc điểm không ... 0,36 B Một quần thể gà gồm 1000 Trong có 90 lông trắng, số lại lông đen Cho biết lông đen (A) trội hoàn toàn so với lông trắng (a) Tỉ lệ % số cá thể gà lông đen đồng hợp dị hợp là: a 49% AA : 42%...
 • 53
 • 445
 • 1

Hướng dẫn Ôn thi TNTHPT 2008

Hướng dẫn Ôn thi TNTHPT 2008
... hình khối tròn xoay theo công thức Chủ đề 3: Giải tích tổ hợp Các kiến thức cần nhớ: qui tắc cộng, qui tắc nhân, khái niệm công thức tính hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, công thức nhị thức Niutơn ... tọa độ không gian Các kiến thức cần nhớ: Tọa độ vectơ, tọa độ điểm hệ tọa độ Oxy Biểu thức tọa độ vectơ phương, hướng; độ dài vectơ, vectơ Biểu thức tọa độ phép tính vectơ, tích vô hướng, tính ... tương đối mặt cầu mặt phẳng (cắt nhau, tiếp xúc, không cắt nhau) Các toán có áp dụng phương pháp tọa độ để giải (kể từ khâu thi t lập hệ tọa độ vuông góc, xác định tọa độ yếu tố cho toán điểm, vectơ,...
 • 3
 • 186
 • 0

hướng dẫn ôn thi TNTHPT môn giải tích ( Rất đầy đủ theo chương trình mới)

hướng dẫn ôn thi TNTHPT môn giải tích ( Rất đầy đủ theo chương trình mới)
... Đònh lý (dùng để tìm gía trị m): a) f/(x) ≥ ∀ x ∈ (a;b) ( không hữu hạn điểm∈ (a;b) ) thi f(x) tăng khoảng (a;b) b) f/(x) ≤ ∀ x ∈ (a;b) ( không hữu hạn điểm∈ (a;b) ) thi f(x) giảm khoảng (a;b) ... : y= f(x) có đồ thò (C), y= g(x) có đồ thò (C’) Tìm giao điểm (C) (C’)  Phương pháp giải: B1: phương trình hoành độ giao điểm (C) (C’): f(x) = g(x) (1 ) B2: Giải (1 ) giả sử nghiệm phương trình ... b2 4) (a+bi ) +( c+di) = (a+c)+(b+d)i 5) (a+bi ) ( c+di) = (a−c)+(b−d)i 6) ) (a+bi )( c+di) = (ac − bd)+(ad+bc)i c + di 7) z = a + bi = 2 [(ac+bd)+(ad-bc)i] a +b Bài tốn 2: Giải phương trình...
 • 23
 • 275
 • 0

Giáo án ôn thi TNTHPT 08-09

Giáo án ôn thi TNTHPT 08-09
... đến cảm phục Yêu say từ vóc dáng đến trang phục Chính trang phục truyền thống đậm đà sắc văn hóa thi u nữ Tây Bắc tôn vinh lên vẻ đẹp họ Quang Dũng không khỏi không thán phục đến ngạc nhiên trước ... bàn xa xôi hẻo lánh sông Mã nhân vật chứng kiến tiễn đưa • Mở đầu thơ ta gặp hình ảnh sông Mã, sông gắn liền với lịch sử đoàn quân Tây Tiến Sông Mã chứng kiến gian khổ, chiến công lại chứng kiến ... biết hoá thân cho dáng hình xứ sở Làm nên Đất nước muôn đời ” • Đoạn thơ nh lời nhắn nhủ thi t tha Mở đầu tiếng gọi tha thi t: Em em khiến tính luận không mang 43 màu sắc giáo huấn mà lời tự...
 • 131
 • 168
 • 1

Tài liệu ôn thi TNTHPT - LTĐH 2009

Tài liệu ôn thi TNTHPT - LTĐH 2009
... thi n hà elip nguồn phát sóng vơ tuyến điện mạnh Thi n hà khơng định hình trơng đám mây (thi n hà Ma gien-lăng) b Thi n Hà chúng ta: Thi n Hà thi n hà xoắn ốc, có đường kính khoảng 90 nghìn năm ... thi n Hà vòm trời gọi dải Ngân Hà nằm theo hướng Đơng Bắc – Tây Nam trời c Nhóm thi n hà Siêu nhóm thi n hà: Vũ trụ có hàng trăm tỉ thi n hà, thi n hà thường cách khoảng mười lần kích thước Thi n ... chi phối chủ yếu bỡi ba thi n hà xoắn ốc lớn: Tinh vân Tiên Nữ (thi n hà Tiên Nữ M31 hay NGC224); Thi n Hà chúng ta; Thi n hà Tam giác, thành viên lại Nhóm thi n hà elip thi n hà khơng định hình...
 • 30
 • 178
 • 0

tài liệu ôn thi TNTHPT Năm học 2008-2009

tài liệu ôn thi TNTHPT Năm học 2008-2009
... β C Hạt β D Hạt γ 4.Hrôn tên gọi hạt sơ cấp nào? A Phôtôn leptôn B Leptôn mêzôn C Mêzôn barion D Nuclôn hiperôn Chọn phát biểu sai nói quac A Quac thành phần cấu tạo hrôn C Các quac có điện tích ... 10 tỉ năm nữa, Mặt Trời biến thành lùn 16 Điều không nói thi n hà? A Hệ thống nhiều tinh vân gọi thi n hà B Đường kính thi n hà khoảng 105 năm ánh sáng C Trong thi n hà, chân không D Quaza thi n ... từ trường D Trường hấp dẫn TÀI LIỆU ƠN THI MƠN VẬT LÍ -2008-2009 Cường Trường THPT Đồn Kết GV: Nguyễn Trung 10 Đặc điểm số đặc điểm sau khơng phải đặc điểm chung sóng học sóng điện từ: A Mang lượng...
 • 38
 • 211
 • 0

Xem thêm