cac phan ung cua kim loai

Các phản ứng của kim loại

Các phản ứng của kim loại
... gam hhA: Mg, Al, Fe phản ứng hết với ddHCl Sau phản ứng cô cạn thu 42,55 gam muối khan Thể tích H2 (ĐKC) thu bằng: A 8,96L B 0,08L C 11,2L D 16,8L Gợi ý 1: Kim Loại pứ với Axit loại n H+ =2 pứ M ... nH+ = pứ m Muối HCl = Kim Loại pứ với Axit loại nH pư mMn++ m Gốc axit H+ + Cl = n += Hpứ (Muối) nCl m Mn+= m M nH m Muối =mM pứ + 35,5 n H Gợi ý 3: Kim Loại pứ với Axit loại Với HCl m Muối = ... 10,08L B C 11,2L D 16,8L +71 n 71 H2 Ví dụ : Cho 21 gam hhA: Zn, Al, Fe phản ứng hết với ddH2SO4 thu 13,44 lit H2 (ĐKC) Sau phản ứng cô cạn được: A 18,96 g rắn B 19,08 g rắn C 20,05 g rắn D D Giá...
 • 33
 • 894
 • 2

Các phản ứng của kim loại.

Các phản ứng của kim loại.
... Cho 10,6 gam hhA: Mg, Al, Fe phản ứng hết với ddHCl Sau phản ứng cô cạn thu 42,55 gam muối khan Thể tích H2 (ĐKC) thu bằng: A 8,96L B 0,08L C 11,2L D 16,8L Gợi ý 1: Kim Loại pứ với Axit loại nH ... B C 11,2L D 16,8L +71 71 n H2  Ví dụ : Cho 21 gam hhA: Zn, Al, Fe phản ứng hết với ddH2SO4 thu 13,44 lit H2 (ĐKC) Sau phản ứng cô cạn được: + mMuối = mKLpứ m Gốc mMuối 〉 mKLpứ mMuối 〉 21 gam ... D Giá trò khác axit  Ví dụ 10: Cho 21 gam hhA: Zn, Al, Fe 21 phản ứng hết với ddH2SO4 thu được13,44 lit H2 (ĐKC) 13,44 Sau phản ứng cô cạn được:  Với H SO mMuối = mM mMuối= = 78,6,4 22,4 A...
 • 33
 • 272
 • 0

cac phan ung cua kim loai

cac phan ung cua kim loai
... 28,6 g g n Ag = 0,22 mol  Ví dụ 5: Ankan A Hidrocacbon mà phân tử chứa liên kết đơn B Hidrocacbon mạch vòng C Hidrocacbon mạch thẳng D Hidrocacbon no D mạch vòng  Ví dụ 6: Những cặp chất đồng ... 0,08L C 11,2L D 16,8L Gợi ý 1: Kim Loại pứ với Axit loại nH + =2 pứ M + H+ nH Muối =m m M n+ M pư M n+ Muối Gốc axit m Muối = mM n++ m Gốc axit  Gợi ý 2: nH + = pứ Kim Loại pứ với Axit loại nH ... hhA: Ag, Cu, Fe HNO3 đặc; thu 11,2 lit (đkc) NO2 Cô cạn dung dòch thu gam rắn? A 52,04 B.51,15 C 50,6 D.Giá trò khác  Gợi ý 1: Hoá trò cao Kim loại pứ với Axit loại KL + Axit loại Muối + H O+ SP...
 • 33
 • 31
 • 0

Bài tập về phản ứng của kim loại với dung dịch muối - bài tập tự luyện pot

Bài tập về phản ứng của kim loại với dung dịch muối - bài tập tự luyện pot
... ñài tư v n: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa h c LTðH môn Hóa h c – Th y Ng c Bài t p v ph n ng c a kim lo i v i dung d ch mu i Câu 24: Cho 5,1 gam h n h p X g m Mg Fe vào 250 ml dung d ch CuSO4 sau ... mol mu i dung d ch gi m Kim lo i M là: A Zn B Fe C Mg D Ni Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa h c LTðH môn Hóa h c – Th y Ng c Bài t p ... nghi m v i dung d ch X ch a AgNO3 0,15M Cu(NO3)2 0,01M - H c sinh A cho m gam Mg vào 200 ml dung d ch X thu ñư c gam ch t r n dung d ch Y - H c sinh B cho vào 200 ml dung d ch X 0,78 gam kim lo i...
 • 5
 • 1,870
 • 35

Bài tập về phản ứng của kim loại và hợp chất với axit - bài tập tự luyện doc

Bài tập về phản ứng của kim loại và hợp chất với axit - bài tập tự luyện doc
... 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa h c LTðH môn Hóa h c – Th y Ng c Bài t p v ph n ng c a kim lo i h p ch t v i axit Câu 43: Cho 18 gam h n h p b t Al, Al2O3 m t kim lo i R hoá tr II không ñ i - N u ... v n: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa h c LTðH môn Hóa h c – Th y Ng c Bài t p v ph n ng c a kim lo i h p ch t v i axit Câu 30: Hòa tan hoàn toàn 8,8 gam h n h p kim lo i ki m vào 500 lít dung d ... cacbonat sunfit c a m t kim lo i ki m vào dung d ch HCl dư, thu ñư c 3,36 lít h n h p khí (ñktc) Kim lo i ki m A Li B Na C K D Rb Câu 34: Cho t t dung d ch ch a 0,015 mol HCl vào dung d ch ch a a...
 • 4
 • 994
 • 27

PHẢN ỨNG CỦA KIM LOẠI

PHẢN ỨNG CỦA KIM LOẠI
... 50) X kim loại phản ứng với dung dịch H 2SO4 loãng, Y kim loại tác dụng với dd Fe(NO 3)3 Hai kim loại X,Y A Fe, Cu B Cu, Fe C Ag, Mg D Mg, Ag 3+ 2+ 51) Để khử Fe thành Fe dùng lượng dư kim loại ... 3,8,8,3,8,4 47) Cho hỗn hợp bột kim loại: a mol Mg, b mol Al phản ứng với dung dịch hỗn hợp chứa c mol Cu(NO 3)2, d mol AgNO3 Sau phản ứng thu hỗn hợp rắn chứa kim loại biểu thức liên hệ a, b, c, ... Fe B Na C K D Ba 23) Cho kim loại M tác dụng với khí Cl muối X, cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl muối Y Nếu cho kim loại M tác dụng với muối X thu muối Y Kim loại M A Mg B Zn C Al D Fe...
 • 3
 • 198
 • 0

PHẢN ỨNG CỦA KIM LOẠI VỚI MUỐI ppt

PHẢN ỨNG CỦA KIM LOẠI VỚI MUỐI ppt
... thức 2: Kim loại không tan nước KLA + Muối KLB → KLB + Muối KLA (cơ chế kim loại đẩy kim loại khỏi muối ) Điều kiện: KLA không tan nước KL A ứng trước KL B ( dãy hoạt động hoá học Bêkêôp) Muối ... gam bột Al phản ứng vừa đủ với dung dòch muối XCl3 tạo thành dung dòch Y Khối lượng chất tan dung dòch Y giảm 4,06 gam so với dung dòch XCl3 Xc đònh công thức muối XCL3 Giải: Phản ứng: Al + XCl3 ... viết phản ứng Công thức 1: Kim loai tan H2O KL + H2O → Bazơ + H2 (1) Bazơ + Muối → Bazơ mới+ Muối (2) Muối pứ: Tan tan Sản phẩm (2) phải có: Chất kết tủa Chất bay Chất khó điện ly Công thức 1: Kim...
 • 23
 • 204
 • 0

skkn mối quan hệ giữa số mol sản phẩm khử với số mol gốc axít trong muối của kim loại được tạo ra trong phản ứng giữa kim loại với axit (axit dư hoặc vừa đủ ) - trường thpt vĩnh thạnh

skkn mối quan hệ giữa số mol sản phẩm khử với số mol gốc axít trong muối của kim loại được tạo ra trong phản ứng giữa kim loại với axit (axit dư hoặc vừa đủ ) - trường thpt vĩnh thạnh
... nhận để tạo mol sản phẩm khử a - b = x hóa trị gốc số mol e chất oxihóa nhận để tạo mol sản phẩm khử = hóa trị gốc số mol gốc axit (trong muối kim loại) số mol sản phẩm khử ( *) n gin ,ta cú ... th qui c : goi s mol electron cht oxihúa nhn to mol sn phm kh l s oxihúa gim t ( *) số oxihóa gi ả m số mol gốc axit (trong muối kim loại) = hóa trị gốc số mol sản phẩm khử ị 3-p dng : Nu s dng ... +5 - = số oxihóa gi ả m = số mol e N nhận = 0,186 = 0,186 (mol ) , (vi n l s mol NO3 1 hóa trị gốcNO-3 n/ l s mol SO 2- = số oxihóa gi ả m 2- hóa trị gốcS O = +6 số mol e S nhận = 0,047 (mol ) ...
 • 8
 • 942
 • 6

đánh giá sự hợp lý của các loại hình sử dụng đất nông nghiệp của huyện thanh Trì hà nội trên quan điểm phân bố của Kim loại nặng

đánh giá sự hợp lý của các loại hình sử dụng đất nông nghiệp của huyện thanh Trì hà nội trên quan điểm phân bố của Kim loại nặng
... mẫu đất Thanh Trì 48 Bảng 4.4: Kết phân tích nớc sử dụng tới Thanh Trì 49 Bảng 4.5: Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp (trồng trọt) kiểu sử dụng đất Huyện Thanh Trì - Nội vi 50 Bảng 4.6: Hàm ... thiết Vì đề tài Đánh giá hợp loại hình sử dụng đất nông nghiệp Huyện Thanh Trì Nội quan điểm phân bố kim loại nặng đất trồng nớc tới đợc thực góp phần cho việc quy hoạch đất sản xuất rau ... ) hàm lợng Pb, Cd đất cao - Khả hấp thu Cd trồng mạnh so với Pb Đó tiến hành đề tài Đánh giá hợp loại hình sử dụng đất quan điểm phân bố KLN đất trồng nớc tới Huyện Thanh Trì - Nội...
 • 150
 • 159
 • 0

Các phản ứng của muối với Axit

Các phản ứng của muối với Axit
... tiếp theo) Các Công thức viết phản ứng Cần nhớ công thức sau: Công thức 1: MUỐI phản ứng với Kỳ trước AXIT LOẠI Công thức 2: MUỐI phản ứng với AXIT LOẠI Công thức 3: MUỐI phản ứng với AXIT LOẠI ... CAO Công thức 2:(pứ với HNO3, H2SO4 đặc) Muối + Axit loại Muối + H2O + SP khử ĐK: Muối phản ứng phải có tính khử Có nhóm muối phản ứng Nhóm muối 1: 2CO3 ; - SO 2NO3 ; ; Nhóm muối 2: Cl - Sunfua, ... (đặc)→ Fe(NO3)3 +NO2 + H2O Axit loại Công thức 2: Hoá trò CAO Muối + Axit loại Muối + H2O + SP khử (HNO3, H2SO4 đặc) ĐK: Muối phản ứng phải có tính khử (*) p dung 1: Viết phản ứng (nếu có) b Fe(NO3)3...
 • 29
 • 898
 • 0

Các phản ứng của muối với muối

Các phản ứng của muối với muối
... riêng cho muối Các muối Al3+, Fe3+, Zn2+ muối A Phản ứng với muối: Pứ:? CO32-; HCO3- ; SO32-; muối B 2- ; HS- ; AlO - ; HSO S Thứ tự pứ: Hydroxyt ↓ + Axit Muối A + H2Odd + Muối B + Axit → Muối + ... Có công thức viết phản ứng Công thức 1: Muối + Muối Muối (Phản ứng trao đổi) Muối pứ: Tan tan Sản phẩm phải có: Chất kết tủa Chất bay Chất khó điện ly Công thức 1: Muối + Muối Muối Sản phẩm phải ... Viết cân phản ứng a ddAlCl3+ ddKAlO2 b ddAlCl3 + ddNa2S c ddAlCl3 + dd NaHCO3 Công thức 2: Khi gặp Các muối Al3+, Fe3+, Zn2+ Muối A Phản ứng với muối: CO32-; HCO3- ; SO32-; B -; - ; HSO - Muối S2-...
 • 25
 • 483
 • 1

Tài liệu PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHANH SẢN PHẨM TRONG CÁC PHẢN ỨNG CỦA HỢP CHẤT PHOTPHO doc

Tài liệu PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHANH SẢN PHẨM TRONG CÁC PHẢN ỨNG CỦA HỢP CHẤT PHOTPHO doc
... lệ (14 trường hợp) mà không hiểu rõ chất phản ứng Do toán hỗn hợp bazơ em lúng túng * Để nắm rõ chất phản ứng hạn chế lối mòn ta vận dụng kiến thức “Chương ... quan hệ a b để xác định chất dung dịch sau phản ứng (xem P2O5 tác dụng với H2O chuyển hoàn toàn thành H3PO4) Hướng dẫn: Dựa vào sơ đồ để biện luận II- Muối photphat tác dụng với hợp chất khác Dựa ... HPO42PO43- + 2H+ → H2PO4PO43- + 3H+ → H3PO4 + Hai chất không ứng cạnh dãy không tồn dung dịch, chúng tác dụng hết với để tạo sản phẩm chất ứng hai chất đó: PO43- + H2PO4- → 2HPO42H3PO4 + HPO42-...
 • 4
 • 454
 • 6

LUẬN VĂN CÁC PHẢN ỨNG CỦA MÀNG TẾ BÀO ĐỐI VỚI TÁC DỤNG CỦA CÁC XUNG ĐIỆN

LUẬN VĂN CÁC PHẢN ỨNG CỦA MÀNG TẾ BÀO ĐỐI VỚI TÁC DỤNG CỦA CÁC XUNG ĐIỆN
... đặt tế bào vào trường điện sinh điện màng bào quan bên tế bào, điện thường nhỏ điện cảm ứng màng tế bào điện thấp để thực hiệu ứng electroporation, màng tế bào đưa tín hiệu cho phép, màng bào ... giá trị tham số, điện cảm ứng màng bào quan vượt điện cảm ứng màng tế bào Đặc biệt là, xuất bên tế bào quan dẫn điện bào tương, màng tế bào quan có độ điện thẩm thấp màng tế bào Kotnik phân tích ... lên màng tế bào, đó, xung điện dài yếu có biểu ngược lại Các hiệu ứng kết điện cảm ứng màng Trong báo mình, Kotnik tìm điều kiện cho điện cảm ứng màng bào quan vượt điện cảm ứng màng tế bào Điều...
 • 54
 • 564
 • 0

Xem thêm