BAI 13 PEPTIT VA PROTEIN cuc hay

BAI 13 PEPTIT VA PROTEIN cuc hay

BAI 13 PEPTIT VA PROTEIN cuc hay
... α-aminoaxít protein đơn giản + (axít nucleic, lipit, gluxit, saccarit) protein phức tạp • Vai trò: tảng cấu trúc chức sống Bảng thống kê số loại protein chức Loại protein Chức Ví dụ Protein cấu ... tụ hai hay nhiều phân tử α-amino axít • Gọi n peptit peptit tạo thành từ n phân tử α-amino axít, polipeptit n=10→50 H2N – CH – CO ( NH – CH – CO) n-2 NH- CH - COOH R R’ R” • Thí dụ: -đipeptit: ... cần cho hạt nảy mầm keratin HIV protein II S Ơ L ƯỢC V Ề C ẤU TRÚC PHÂN T Ử PROTEIN • • Tạo thành liên kết peptit kết hợp amino axit chuỗi poli peptit Các protein khác khác thành phần amino...
 • 45
 • 39
 • 0

Tài liệu Bài 13 PEPTIT VA PROTEIN doc

Tài liệu Bài 13 PEPTIT VA PROTEIN doc
... có chứa nguồn protein dự trữ cần cho hạt nảy mầm keratin HIV protein II SƠ LƯỢC VỀ CẤU TRÚC PHÂN TỬ PROTEIN • • Tạo thành liên kết peptit kết hợp amino axit chuỗi poli peptit Các protein khác ... LOẠI PROTEIN • Định nghĩa: polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục ngàn đến vài triệu đvC α-aminoaxít protein đơn giản + (axít nucleic, lipit, gluxit, saccarit) protein phức tạp • Vai ... n peptit peptit tạo thành từ n phân tử α-amino axít, polipeptit n=10→50 H2N – CH – CO ( NH – CH – CO) n-2 NH- CH - COOH R R’ R” • Thí dụ: -đipeptit: n=2 NH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH gly-glyxin -tripeptit:...
 • 45
 • 425
 • 1

Bài 13 : PEPTIT PROTEIN ppt

Bài 13 : PEPTIT VÀ PROTEIN ppt
... liên kết peptit Phân loại: (gồm loại) HS n/c sgk trả lời Oligopeptit: có từ đến 10 gốc GV: dựa sở để phân loại α-amino axit peptit? Có loại peptit nào? Peptit Chúgn có khác nhau? Polipeptit: có từ ... protein. Cấu trúc Hoạt động 7: Tính chất protein giữ vững nhờ liên kết peptit GV đặt vấn đ : protein tạo III tính chất củaprotein thành từ chuỗi polipeptit mà tính Tính chất vật l : chất polipeptit ... Phân tử protein gồm thành - Protein polipeptit cao phân tử có phần nào? ptử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu Phân tử protein có bậc cấu - Protein gồm loại: trúc? Thế cấu trúc bậc I? + Protein...
 • 8
 • 458
 • 3

BAI 13 12 CO BAN CUC HAY

BAI 13 12 CO BAN CUC HAY
... Bài 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930 Bối cảnh dẫn đến đời tổ chức cộng sản Việt Nam (1929)? Công nhân Sài Gòn bãi công (1929) Bài 13: PHONG TRÀO DÂN ... năm 1929 Số nhà 5D phố Hàm Long – Hà Nội Bài 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930 Ba tổ chức cộng sản đời nào? Bài 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM ... Việt Nam năm 1929 Bài 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930 EM CÓ NHẬN XÉT GÌ VỀ SỰ RA ĐỜI CỦA CÁC TỔ CHỨC CỘNG SẢN Ở VIỆT NAM NĂM 1929 ? Bài 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC...
 • 16
 • 144
 • 0

Bài 9: PEPTIT PROTEIN doc

Bài 9: PEPTIT VÀ PROTEIN doc
... biure Hoạt động II PROTEIN 1.Khái niệm GV: Các em nghiên cứu SGK cho biết định nghĩa protein phân loại Protein polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục ngàn đến vài triệu đvC HS: Đọc ... loại peptit HS: Nghiên cứu SGK trả lời: Tuỳ theo số lượng đơn vị amino axit chia ra: peptit, tri peptit, GV: Các em nghiên cứu SGK cho biết poli peptit (trên 10 ) qui luật phản ứng thuỷ phân peptit ... ainoaxit liên kết với liên GV: Lấy ví dụ mạch peptit yêu cầu kết peptit học sinh liên kết peptit cho biết nguyên Liên kết peptit: –CO–NH– nhân hình thành mạch peptit trên? HS: Theo dõi trả lời GV: Yêu...
 • 6
 • 300
 • 0

Bài 11: PEPTIT PROTEIN potx

Bài 11: PEPTIT VÀ PROTEIN potx
... nhận peptit áp dụng tập nhận biết II – PROTEIN Hoạt động Khái niệm: Protein polipeptit cao phân tử có khối lượng phân tử từ vài chục nghìn đến vài  HS nghiên cứu SGK cho biết định triệu nghĩa protein ... Vai trò protein sống quan trọng protein (SGK) Giáo dục HS thấy tầm quan trọng protein sống từ biết gìn giữ, bảo vệ nguồn protein phù hợp V CỦNG CỐ Peptit ? Liên kết peptit ? Có liên kết peptit ... tra cũ: Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRỊ NỘI DUNG KIẾN THỨC I – PEPTIT Hoạt động 1 Khái niệm  HS nghiên cứu SGK cho biết định * Peptit hợp chất chứa từ đến 50 gốc -amino axit nghĩa peptit liên...
 • 8
 • 801
 • 2

bài giảng hóa học 12 bài 11 peptit protein

bài giảng hóa học 12 bài 11 peptit và protein
... tím Bài 11 : II PROTEIN PEPTIT PROTEIN TIẾT:17 PEPTIT PROTEIN II -PROTEIN Khái niệm Protein ? * Protein polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu PEPTIT PROTEIN ... dung dịch protein xảy tượng protein đông tụ PEPTIT PROTEIN TIẾT:17 b Tính chất hóa học Phản ứng thủy phân Protein Thuỷ phân XT: axit, Kiềm, enzim α-amino axit Bài 11 : PEPTIT PROTEIN Tq: ... VÀ PROTEIN BÀI 11 Phiếu học tập số Loại protein Cấu tạo Ví dụ BÀI 11 Loại protein PEPTIT PROTEIN Phân loại protein Cấu tạo Ví dụ Cấu tạo từ α-amino Anbumin lòng axit trắng trứng, Protein fibroin...
 • 38
 • 644
 • 1

Slide Bài 11 Peptit Protein

Slide Bài 11 Peptit và Protein
... Các hóa hồng trùng ngưng BÀI 11 PEPTIT PROTEIN Người soạn: Lê Thụy Ngọc Trâm Lớp: K38A MSSV: K38.201 .115 NỘI DUNG BÀI HỌC I PEPTIT Khái niệm Tính chất hóa học II PROTEIN Khái niệm Cấu tạo ... chất phức peptit với ion Cu2+ II PROTEIN Khái niệm Protein polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu Khi thủy phân cho hỗn hợp α-amino axit Anbumin Fibroin Protein ... thành phần “phi protein Nucleoprotein Lipoprotein Cấu tạo phân tử protein  Tạo thành liên kết peptit kết hợp: - α-amino axit - chuỗi polipeptit n >50, n số gốc α-amino axit  Các protein khác...
 • 34
 • 287
 • 0

Bai 11 peptit va protein

Bai 11 peptit va protein
... protein b, protein ®¬n gi¶n vµ protein phøc t¹p A, peptit protein - Peptit lµ nh÷ng hỵp chÊt chứa tõ ®Õn 50 gèc aminoaxit liªn kÕt víi b»ng c¸c liªn kÕt peptit - Protein lµ polipeptit cao ... Peptit Protein I, Peptit II Protein TiÕt 18 II Protein Kh¸i niƯm - ph©n lo¹i a, Kh¸i niƯm Protein polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục ... häc: vai trß cđa protein ®èi víi sù sèng - Protein quan träng hµng ®Çu ®èi víi sù sèng cđa ng­êi vµ ®éng vËt - Cã Protein th× míi cã sù sèng Bµi tËp C©u Ph©n biƯt c¸c kh¸i niƯm a, peptit vµ protein...
 • 21
 • 53
 • 0

Bài giảng Luyen tu va cau cuc hay

Bài giảng Luyen tu va cau cuc hay
... 12 thỏng 01 nm 2010 Luyn t v cõu: qua Đặt trả lời câu hỏi đâu? cuục va nhom thi Bài tập 1: Xờp tờn cac loai chim cho ngoc n vaong anh ch hp: go kiờn chim sõu cu meo ( , , , , , ) a)Goi tờn theo ... kim n M: tu hỳ M: búi cỏ Th ba, ngy 12 thỏng 01 nm 2010 Luyn t v cõu: Đặt trả lời câu hỏi đâu? Xờp tờn cac loai chim cho ngoc n vao nhom thich hp: cuục Ht gi chim sõu qua cu meo go kiờn vang anh ... ba, ngy 12 thỏng 01 nm 2010 Luyn t v cõu: Đặt trả lời câu hỏi đâu? Bài tập 1: Xờp tờn cac loai chim cho ngoc n vao nhom thich hp: Bài tập 2: Dựa vào tập đọc học, trả lời câu hỏi sau: a)Bông cúc...
 • 12
 • 500
 • 0

Bài giảng Giao an 4 co CKTKN KNS, cục hay

Bài giảng Giao an 4 co CKTKN và KNS, cục hay
... lớp, khối 4: lớp, khối 3: lớp, khối 2: lớp, khối 1 :4 lớp ) + Tổng số HS: 542 em , tổng số CBGV: 41 ( Giám hiệu: 3, Kế toán:1, Văn th: 1, Th vin: 2, GV: 34) + Tổng phụ trách: Thy H Chớ Quang + Bí ... đời Lúc đầu đội có 34 ngời với 34 súng loại, dới huy đồng chí Võ Nguyên Giáp Hai ngày sau đội lập đợc chiến công vang dội, tiêu diệt dợc đồn : Nà Ngần Phay Khắt 15- - 1 945 Đội VNTTGPQ + Cứu ... Giới thiệu Ban giám khảo, Ban cố vấn chơng trình Thực chơng trình:20' Ngời điều khiển: Ban giám khảo (Do lớp GVCN bầu ra) a Thi trả lời câu hỏi : - Đại diện BGK nêu nội dung, thể lệ , thang điểm...
 • 19
 • 231
 • 0

Amino axit, Peptit Protein - 3000 bài tập hóa học có lời giải hóa học hữu cơ ppsx

Amino axit, Peptit và Protein - 3000 bài tập hóa học có lời giải hóa học hữu cơ ppsx
... chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng Amino axit, Peptit Protein - 3000 tập lời giải Hóa Học Hữu Peptit protein 22.37 (a) Liên kết peptit ? (b) Phân biệt peptit, oligopeptit, polipepetit protein (c) Cho ... este axit cacboxilic : -COOR -CH2OH (+HOR), nhóm disulfua : -S-S- 2-SH Trờng THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng Amino axit, Peptit Protein - 3000 tập lời giải Hóa Học Hữu 22.44 (a) Benzyl ... Lê Quý Đôn - Đà Nẵng H N 11 Amino axit, Peptit Protein - 3000 tập lời giải Hóa Học Hữu Xác định cấu trúc 22.53 Phơng pháp tách riêng peptit ? Peptit chứa nhóm -+ NH3 tự nhóm -COO- tự cuối...
 • 15
 • 2,622
 • 82

300 Bài Toán Lập PT HPT cực hay

300 Bài Toán Lập PT và HPT cực hay
... hoạch đợc thóc Bài 27:Hai vòi nớc chảy vào bể nớc sau 48 phút bể đầy Nếu vòi chảy giờ, vòi hai chảy hai chảy đợc bể Tính thời gian để vòi chảy đầy bể Bài 28: Hai máy bơm bơm nớc vào bể 12 phút ... Bài 17: Một tam giác có chiều cao http://Violet.vn/Alpha_nvt Bài 29: Hai máy bơm bơm nớc vào bể đầy bể Nếu máy bơm bơm máy bơm hai bơm hai máy bơm đợc bể Hỏi máy bơm làm bơm nớc đầy bể giờ? Bài ... giá trị phân số Tìm phân số 24 Bài 98: Nếu thêm vào tử mẫu phân số giá trị phân số giảm Nếu bớt vào tử mẫu, phân số tăng Tìm phân số http://Violet.vn/Alpha_nvt Bài 99: Một thuyền khởi hành từ...
 • 20
 • 724
 • 2

bai kiem tra vat li 12 phan co va song cuc hay

bai kiem tra vat li 12 phan co va song cuc hay
... trí cân bằng, chiều dơng hớng xuống Lấy g = 10m/s2 ; = 10 A x = 6cos(5t + 2) cm B x = 6cos(5t ) cm C x = 6cos(5t - 2)cm D x = 6cos(5t + )cm Câu19 Một lò xo nằm ngang có độ cứng k = 40N/m, đầu ... i l v max , tn s gúc thỡ i qua v trớ cú ta x1 s cú tc v1 vi: 2 2 2 2 v12 = vmax x1 v12 = x1 vmax v12 = vmax + x1 v12 = v max x1 38 Mt vt cú lng 0,4kg c treo di mt lũ xo cú K = 40N/m, ... dao ng iu hũa trờn trc Ox cú phng trỡnh x = Acos( t + ) thỡ cú tc tc thi: v = - A sin ( t + ) v = A cos( t + ) v = A sin ( t + ) v = - A cos( t + ) 38 Mt vt dao ng iu hũa vi tc cc i...
 • 6
 • 229
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp giải bài tập peptit và proteincác dạng bài tập peptit và proteinbài tập peptit và proteinbài tập peptit và protein violetbài tập peptit và protein sgkbai tap peptit va protein co loi giaidang bai tap ve peptit va proteinbai tap trac nghiem ve peptit va proteinmot so bai tap ve peptit va proteinbai tap ve peptit va protein co loi giaibai tap ve peptit và proteinbài tập trắc nghiệm peptit và proteincác dạng bài tập về peptit và proteinamino axit peptit và protein 3000 bài tập hóa học có lời giải hóa học hữu cơ ppsxgián án bai tap va bai hoc chuong oxiluu huynh cuc haycâu hỏi trắc nghiệm vật liệu cơ khíMẫu báo cáo - Đề xuất két quả kiểm tra khảo sát và thảm đinh công trình thi côngNghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hóa của hạt nano Fe và FeB bằng phương pháp mô hình hóaNghiên cứu chế tạo và tính chất quang của vật liệu HA, HAF, βTCP, βTCPSr pha tạp Eu, Er, Dy và Mnmẫu công văn yêu cầu thanh toán chi phí kiểm định bến phà trong xây dựng công trìnhChuyên đề hydrocacbon không noPhân tích việc đánh giá thực hiện công việc tại ban QLDA công trình điện miền bắcLuận bàn về thù lao lao động tại cơ quan tập đoàn điện lực việt namPhân tích chế độ thù lao lao động tại trung tâm điều độ hệ thống điện quốc giaThực trạng và giải pháp trong phát triển nguồn nhân lực tại BQL dự án thủy điện 3Đề cương ôn thi Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Cao học CNTTTẠO EBOOK với MICROSOFT WORD 2016Thánh phêrô và chén đắngNguồn gốc và ý nghĩa mùa chay12 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 có đáp ánChủ tịch hồ chí minh nói về cách mạng tháng tám và quốc khánh 2Chủ tịch hồ chí minh nói về công tác cán bộChủ tịch hồ chí minh nói về sức mạnh đoàn kếtGA TTNNHCM voi CNMarx lenin