www tinhgiac com tai lieu ly hoa

Tài liệu THUYẾT HÓA HỮU CƠ CỰC HAY

Tài liệu LÝ THUYẾT HÓA HỮU CƠ CỰC HAY
... hu c cú mt hay nhiu nhúm hiroxi (OH) liờn kt vi nhng nguyờn t cacbon no ca gc hirocacbon Ru cú mt nhúm OH phõn t gi l ru n chc hay monoancol Ru cú nhiu nhúm OH phõn t gi l ru a chc hay poliancol ... (x + y) = 0,11 Thay nx + my = 0,08, rỳt x + y = 0,11 0,08 = 0,03 Tớnh a: a = (14n + 18)x + (14m + 18)y hay a = 14nx + 18x + 14my + 18y 34 Ghộp n s c a = 14(nx + my) + 18(x + y) Thay cỏc giỏ tr ... polietilen (PE), n l h s trựng hp Trựng hp l quỏ trỡnh cng liờn tip nhiu phõn t nh ging hay tng t thnh phõn t ln hay cao phõn t Phn ng oxi hoỏ: CnH2n + 3n O2 o t nCO2 + nH2O Trong cụng nghip, ngi...
 • 38
 • 1,232
 • 36

Tài liệu thuyết Hóa học hữu cơ ppt

Tài liệu Lý thuyết Hóa học hữu cơ ppt
... Hố gv: Chí Thành CHƯƠNG III GLIXERIN - LIPIT I PHẦN LÍ THUYẾT KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ CĨ NHIỀU NHĨM CHỨC Định nghĩa Những hợp chất hữu phân tử có từ hai nhóm chức trở lên hợp chất hữu có ... = O glucozơ GLIXERIN Cơng thức cấu tạo lí tính Glixerin ancol đa chức C3H8O3 Cơng thức cấu tạo Tính chất hóa học a Phản ứng với Natri b Phản ứng với axit (phản ứng este hóa) c Phản ứng với Cu(OH)2 ... ANĐEHIT FOMIC - CH2O Cơng thức cấu tạo nhóm nhóm chứa anđehit Tính chất lí hóa Chất khí, khơng màu, khó ngửi, tan tốt nước Dung dịch 40% anđehit fomic gọi fơmn (fomalin) Tính chất hóa học - Phản ứng...
 • 15
 • 2,113
 • 102

Tài liệu thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 20 docx

Tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 20 docx
... NH3 t o k t t a màu vàng CTCT c a X Y l n lư t là: A CH3-CH=C=CH2, CH2=CH-CH=CH2 B CH3-CH=C=CH2, CH ≡ C-CH2-CH3 C CH2=CH-CH=CH2, CH ≡ C-CH2-CH3 D CH2=CH-CH=CH2, CH3-C ≡ C-CH3 44 Đ c m c u t o ... Cho ch t sau nh không bão hoà thành phân t l n 24 Nh ng ch t v t li u sau ch t d o: (1) CH2= CH- CH= CH2 (2) CH 3- CH- COOH Polietylen Đ t sét t NH2 (3) HCHO C6 H5OH (4) HO- CH 2- COOH Trư ng h p ... v m t hoá h c, không cháy đ b n nhi t không cao − Các lo i tơ poliamit: s n ph m trùng ngưng aminoaxit ho c điaxit v i điamin Trong chu i polime có nhi u nhóm amit - HN - CO - : + Tơ capron:...
 • 11
 • 718
 • 5

Tài liệu thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 21 ppt

Tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 21 ppt
... ph n ng có mol e ch t kh ng mol e ch t oxi hoá thu vào - Các ví d : Ví d 1: Tr n 60g b t Fe v i 30g b t lưu huỳnh r i đun nóng (không có không khí) thu đư c ch t r n A Hoà tan A b ng dd axit ... t b o toàn kh i lư ng: mrư u = mete = mH O mH O = mrư u - mete = 132,8 – 111,2 = 21, 6 g 2 T ng s mol ete = s mol H2O = S mol m i ete = 21, 6 = 1,2 18 1,2 = 0,2 mol Ví d 4: Hoà tan hoàn toàn 23,8g ... có: x = Ví d 2: H n h p A g m kim lo i R1, R2 có hoá tr x, y không đ i (R1, R2 không tác d ng v i nư c đ ng trư c Cu dãy ho t đ ng hóa h c c a kim lo i) Cho h n h p A ph n ng hoàn toàn v i dd HNO3...
 • 11
 • 401
 • 2

Tài liệu luận của chủ nghĩa Mác về con người và vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại doc

Tài liệu Lý luận của chủ nghĩa Mác về con người và vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại doc
... DUNG CHƯƠNG I LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ CON NGƯỜI I.Bản chất người a Quan điểm nhà triết học trước Mác người: Có thể nói vấn đề người vấn đề quan trọng giới từ trước tới Đó vấn đề mà nhà khoa ... lượng người lao động Ti ểu Lu ận Tri ết H ọc Do nhận thức tầm quan trọng vấn đề người, đặc biệt vấn đề người nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước ta nay, nên em chọn đề tài tiểu luận: luận ... ểu Lu ận Tri ết H ọc CHƯƠNG II: VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC I Tính tất yếu khách quan công nghiệp hoá đại hoá Công nghiệp hoá, đại hoá xu hướng phát triển nước...
 • 28
 • 207
 • 0

Tài liệu thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 1 docx

Tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 1 docx
... 1s22s22p63s23p63d14s2 10 0 : Nguyên t có s e 13 c u hình l p : A- 3s23p2 C 3s23p1 B- 2s22p1 D 3p14s2 10 1: T ng s h t p,n,e m t nguyên t 21 c u hình electron là: A- 1s22s22p4 B 1s22s22p2 B- C 1s22s22p3 D 1s22s22p5 ... 13 B- 10 nguyên t C- 500 nguyên t D- 10 00 nguyên t 77: V i đ ng v 6C12 16 8O 16 8O 16 8O 14 6C đ A- lo i C lo i B- 18 lo i ng v 8O16, 8O17, 8O18 s phân t CO2 đư c t o là: D 12 lo i 78 : M t nguyên ... sai : A- 1s < 2s B- 3d < 4s C 4s > 3s D 3p < 3d 45 99 : Kí hi u c a nguyên t : 21X s có c u hình electron là: A- 1s22s22p63s23p64s23d1 B- B 1s22s22p63s23p64s13d2 C- 1s22s22p63s23p63d3 D- 1s22s22p63s23p63d14s2...
 • 19
 • 403
 • 0

Tài liệu thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 2 ppt

Tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 2 ppt
... 0,4 Cho nguyên t canxi (Z = 20 ), c u hình electron c a ion Ca2+ là: A 1s22s22p63s23p64s1 B 1s22s22p63s23p6 C 1s2 2s22p63s23p64s24p1 D 1s22s22p63s23p64s2 Khoanh tròn vào ch Đ n u phát bi u đúng, ... không phân c c : A N2, Cl2, HCl, H2, F2 B N2, Cl2, I2 , H2, F2 C N2, Cl2, CO2, H2, F2 D N2, Cl2, HI, H2, F2 Các ion Na+, Mg2+, F- có m chung : A Có s proton B Có s electron C Có s nơtron D Không ... nào? A H2SO3, SO3, Na2SO3, KHSO B H2SO4, SO3, Na2SO4, KHSO C H2SO3, SO2, Na2SO3, KHSO D H2SO3, H2S, Na2SO3, KHSO 20 Phân t metan có nguyên t cacbon tr ng thái lai hóa t di n Kí hi u c a lai hóa t...
 • 7
 • 415
 • 1

Tài liệu thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 3 pdf

Tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 3 pdf
... t ion sau: Ca2+, HSO 3- , SO3 2-, HSO 4-, NH4+, Al2O3, CH3COO- Nh ng ch t hay ion có tính bazơ ? A SO3 2- , CH3COO – B SO3 2-, CH3COO - , HSO3 C NH4+, Ca2+, Al O3 D HSO 4-, HSO 3- , NH4+ 110: Theo đ nh ... H2SO3 C H2S < NH4+ < HSO 3- < HSO 4- < H2SO3 42: D H2SO3 < HSO 4-...
 • 17
 • 507
 • 1

Tài liệu thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 4 pdf

Tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 4 pdf
... là: A: +4 B: -4 C: +2 D: -2 13: S oxi hoá c a Clo phân t CaOCl2 là: A- Là C-là (+1) B- Là (-1 ) D-là (-1 ) (+1) 14: Cho phương trình ph n ng: FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O ... ph n h c: ng hoá SO2 + KMnO4 + H2O → ch t là: A- K2SO4 , MnSO4 B- MnSO4 , KHSO4 C- MnSO4 , K2SO4 , H2SO4 D- MnSO4 , KHSO4 , H2SO4 21: phương trình ph n ng sau: 2KMnO4 + 16HCl = 2KCl + 2MnCl2 + ... t oxi hoá c a anion anot trơ sau đúng? A Cl-, Br-, S 2-, I-, OH- B S 2-, Cl-, I-, Br ,- OHC S 2-, I-, Br-, Cl-, OH- D S 2-, I-, Br-, OH-, Cl109: Theo ph n ng sau: Cu2+ + Fe = Fe2+ + Cu (1) Phát bi...
 • 21
 • 356
 • 0

Tài liệu thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 5 ppt

Tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 5 ppt
... t S P C - Làm ch t đ n r ti n D - C 30: Cho HCl vào Clorua thu đư c: A- CaCl2 +Cl2 B- CaCl2 + H2O + Cl2 C- CaCl2 + HClO D- CaCl2 + HCl 31: Brôm Iot ch t l ng ch t r n công th c A - Là phi ... d n t Flo đ n i t 2: Ch n câu không đúng: A- Clo ch có m t s oxi hoá (-1 ) B- Clo có s oxi hoá : (-1 ), (+1), (+3), ( +5) , (+7) C- Clo có s oxi hoá (-1 ) đ c trưng D- Do c u hình 3d tr ng nên Clo ... 2HCl - Cl2+2KBr =t 2KCl+Br2 - H2 + Br2 = 2HBr ph n ng ch ng t Br ch t ôxi hoá Clo: A- 1, B- 2, C- 1, 2, D- Đáp s khác 36 Ch n câu nh n xét A - Nh n I2 b ng h tinh b t B - Nh n dd Br2 b ng SO2 C -...
 • 16
 • 393
 • 2

Tài liệu Phân hoá của vành đa thức theo các phần tử liên hợp và ứng dụng trong thuyết mã docx

Tài liệu Phân hoá của vành đa thức theo các phần tử liên hợp và ứng dụng trong lý thuyết mã docx
... nhân - Lớp CE vành Z thoả mãn tiên đề vành, chúng tạo nên vành Điều cho phần tử liên hợp vành đa thức Z2n với n khác Xây dựng XCB theo phân tử liên hợp luỹ đẳng nuốt 2.1 Xây dựng theo lớp CEs ... luỹ đẳng nuốt vành Z10 theo phân hoạch chuẩn Theo kết phần ta thấy lớp phần tử liên hợp Z 2n có cấu trúc vành đại số, dựa vào cấu trúc đại số ta hoàn toàn xây dựng đợc XCB n Trong vành Z [ x ... xây dựng XCB Trong vành Z [ x ] x10 + , tức vành Z2n với n = ta thấy có tất 32 (2 n) thặng d bậc thặng d bậc có tất 32 (2 n) phần tử liên hợp Các thặng d bậc vành đa thức bao gồm đơn thức có...
 • 8
 • 350
 • 0

Tài liệu VĂN HÓA QUẢN LÝ- VŨ QUỐC TUẤN docx

Tài liệu VĂN HÓA QUẢN LÝ- VŨ QUỐC TUẤN docx
... trình kinh doanh, v n th tr ng th gi i , kh n ng c) Minh b ch hóa, công khai hóa th ch , sách m t yêu c u r t quan tr ng c a v n hóa qu n lý, không nh ng nh m b o m quy n c thông tin c a dân ... b , công ch c có v trí cao ph i g ng m u th hi n v n hoá qu n lý theo h ng ó ) V n hóa qu n lý ph i c c th hóa m i c quan hành thành nh ng quy ch c quan, n i quy công s , ó có nh ng quy nh c ... o m òi h i doanh nhân ph i ch p hành úng pháp lu t, ó v n hóa qu n lý c th hi n sinh ng cu c s ng th ng ngày xây d ng th c hi n v n hóa qu n lý nh ã nói i u ki n n c ta hi n nay, c n gi i quy...
 • 5
 • 167
 • 1

Tài liệu thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 6 docx

Tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 6 docx
... (ch t ch th h tinh b t) Thiosunfat dùng k thu t n nh CÂU H I VÀ BÀI T P Cho phương trình cho nh n e c a nguyên t nhóm VIA - X+2e=X 2- - X - 4e=X4 - X-2e=X2+ - X - 6e=X6+ 7: Cho phương trình ph ... A- X :60 % O2 40% O3,Y:70%H2 và3 0% CO B- X:70%O2 30%O3,Y:80% H2 20% CO C- X:50%O2 50%O3 , Y :60 % H2 40% CO D- X: 60 % O2 40%O3,Y:80%H2 20% CO 16: c u hình S A - 1s2 2s2 2p4 C - 1s2 2s2 2p6 3s2 B - ... gi m d n A - 23% B - 21% C - 20% D - 19% 9: H n h p n B - Bán kính nguyên t tăng d n A - H n h p g m O2 H2 C - Các h p ch t v i hydro có công th c H2O, H2S, H2Se, H2Te D - C A, B, C B - Ph n ng...
 • 12
 • 745
 • 0

Tài liệu thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 7 docx

Tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 7 docx
... Tính ch t v t lý: NH3 ch t khí không màu, mùi khai x c, nh không khí, tan nhi u H2O ( 20oC, m t th tích nư c có th hoà tan 70 0 th tích NH3 khí) NH3 hoá l ng −33,6 oC, hoá r n 77 ,8oC − Tính ch ... C 9,4g D 0,94g 3- 1 17 Đ nh n bi t ion PO4 thư ng dùng thu c th AgNO3, b i vì: A T o khí có màu nâu B T o dd có màu vàng C T o k t t a có màu vàng D T o khí không màu hoá nâu không khí 118 Đ nh ... ng HNO3 : A 100,8 g C 1 57, 5 g B 126 g D 78 ,75 g 59: Cho axit HNO3 tác d ng v i 3,6 gam Mg Gi s ph n ng t o khí N2 V y th tích N2 thu đư c : A 3,36 lít C 0, 672 lít B 6 ,72 lít D 1,12 lít 60: Hoá...
 • 18
 • 429
 • 0

Xem thêm