Trắc nghiệm hóa 12

Đề cương trắc nghiệm Hóa 12

Đề cương trắc nghiệm Hóa 12
... nghim (C3H4O3)n, vy cụng thc phõn t ca X l A C6H8O6 B C3H4O3 C C12H16O12 D C9H12O9 49 Hp cht hu c no, a chc X cú cụng thc phõn t C7H12O4 Cho 0,1 mol X tỏc dng va vi 100 gam dung dch NaOH 8% thu ... electron hai ion ny bng 28 S electron cú hai nguyờn t A v B ln lt l : A- 14 , 14 B- 12 , 16 C- 12 , 18 D- 12 , 20 CU : Cho 4,4 gam hn hp gm kim loi kim th k cn tỏc dng hon tũan vi dung dch HCl ... un núng thu c 21,6 gam kim loi Ag Cụng thc ca X l (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Ag = 108) A CH3CHO B C3H7CHO C HCHO D C2H5CHO 12 Trong iu kin thớch hp, xeton phn ng c vi A Na B NaOH C [Ag(NH3)2]OH...
 • 46
 • 396
 • 9

146 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12( Đại cương về kim loại)

146 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12( Đại cương về kim loại)
... chảy hợp kim thường thấp nhiệt độ nóng chảy kim loại tạo nên hợp kim D) Hợp kim thường mềm kim loại tạo nên hợp kim Câu 40: Liên kết hợp kim liên kết: A) ion B) cộng hoá trò C) kim loại D) kim loại ... bền vững lên kim loại( oxit kim loại, photphat kim loại) D) A, B, C thuộc phương pháp Câu 51: M kim loại Phương trình sau đây: Mn+ + ne = M biểu diễn: A) Tính chất hoá học chung kim loại B) Nguyên ... điện Câu 50: Cách li kim loại với môi trường biện pháp chống ăn mòn kim loại Cách làm sau thuộc phương pháp này: A) Phủ lớp sơn, vecni lên kim loại B) Mạ lớp kim loại( crom, niken) lên kim loại...
 • 22
 • 3,306
 • 55

Trắc nghiệm hóa 12-Vô Cơ

Trắc nghiệm hóa 12-Vô Cơ
... khử mạnh số kim loại do: A Năng lượng nguyên tử hoá nhỏ B Năng lượng ion hóa nhỏ C Năng lượng nguyên tử hoá lượng ion hóa nhỏ D A, B, C sai Câu 67:Khi cắt miếng Na kim loại,bề mặt vừa cắt có ... thức để biểu diễn clorua vôi? A CaCl2 B Ca(ClO)2 C CaClO2 D CaOCl2 Câu 98: Tiến hành thí nghiệm hình vẽ.Đóng khóa K cho neon sáng sục từ từ khí CO2 vào nước vôi dư CO2 Hỏi độ sáng bóng neon thay ... NaOH C FeCl2 D FeCl3 Câu 123: Dung dịch sau làm quỳ tím hóa đỏ: A NaHCO3 B Na2CO3 C Al2(SO4)3 C Ca(HCO3)2 Câu 124: Phương trình phản ứng hóa học đúng: A 2Al2O3 + 3C t → 4Al + 3CO2 B 2MgO + 3CO...
 • 18
 • 196
 • 7

50 Cau Trac Nghiem Hoa 12 Co Ban.doc

50 Cau Trac Nghiem Hoa 12 Co Ban.doc
... cạn 44,6g chất rắn khan Công thớc hai este là: Câu I.13 trang 44 A C2H5COOCH3 CH3COOC2H5 B HCOOC3H7 CH3COOC2H5 C HCOOC3H7 C2H5COOCH3 D Chỉ có B C Hết./ ... là: A B C D Câu 24: Điều KHÔNG nói glucozơ điều sau đây? A Glucozơ hợp chất gluxit B Glucozơ monosaccarit C Glucozơ cho phản ứng tráng bạc andehit D Glucozơ thành phần mía Câu 25: Công thức thu ... HOCH2CH=CH–CHO B HCOOCH2–CH=CH2 C CH3–COOCH=CH2 D HCOOCH=CH–CH3 Câu 46: Thủy phân hoàn toàn mol este (X) (chỉ chứa chức este) cần vừa đủ 100 g dung dịch NaOH 12% thu 20,4g muối axit hữu 9,2 g ancol CTPT...
 • 4
 • 290
 • 7

TRẮC NGHIỆM HÓA 12

TRẮC NGHIỆM HÓA 12
... toán lấn át tính chất hóa học, làm tính chất hóa học bị lu mờ > tác dụng khắc sâu kiến thức hóa học, làm giảm tác dụng tập Ví dụ: Để m gam bột Fe không khí sau thời gian thu 12 gam hỗn hợp A gồm ... 3m/56 = (12- m).4/32 + 0,1.3 -> m = 10,08 g Suy biến PP bảo toàn e: Giả sử hỗn hợp gồm có Fe Fe2O3 PU: 4Fe + 3O2 -> 2Fe2O3 -> nFe = 4/3nO2 = 4/3 (12- m)/32 Số mol Fe A: = m/56 - 4/3 (12- m)/32 ... Fe,FeO,Fe3O4,Fe2O3 a,b,c,d Ta có PT sau: mA = 56a + 72b + 232c + 160d = 12 (1) nFe = a + b + 3c + 2d = m/56 (2) nO oxit = b + 4c + 3d = (12- m)/16 (3) nNO = a + b/3 + c/3 = 0,1 (4) Có phương trình ẩn số...
 • 4
 • 208
 • 0

124 câu trắc nghiệm hóa 12

124 câu trắc nghiệm hóa 12
... oxi hóa C tính khử tính oxi hóa D có tính oxi hóa, tính khử Câu 119: Nhóm gồm kim loại hòa tan dung dịch H2SO4 loãng là: A K, Mg, Ca, Cu B K, Fe, Zn, Hg C K, Mg, Al, Fe D K, Ca, Zn, Ag Câu 120 : ... Ca, Zn, Ag Câu 120 : Phèn chua có công thức viết gọn B NaAl(SO4)2 12H2O A LiAl(SO4)2 12H2O D NH Al(SO ) 12H O C KAl(SO ) 12H O 2 3 3 4 Trang 11/11 ... 10,8 gam D 54 gam Câu 111: Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch K2CO3 thấy: A Có khí bay B Có kết tủa nâu C Có kết tủa trăng xanh D Có kết tủa nâu khí bay 2+ + 2+ 2+ 3 2 Câu 112: Trong công nghiệp,...
 • 11
 • 240
 • 4

Trac nghiem hoa 12 huu co. HAY .doc

Trac nghiem hoa 12 huu co. HAY .doc
... axit no đa chức có dạng ( C3H4O3)n Vậy công thức phân tử axit no đơn chức là: A C6H8O6 B C9H12O9 C C12H16O12 D C3H4O3 Câu 102: Hợp chất sau este: A C2H5Cl B CH3-O-CH3 C CH3COOC2H5 D C2H5ONO2 Câu ... 15 ,12 D Đáp số khác Câu 22: Hoà tan hoàn toàn 16 gam rượu etylic vào nước đựơc 250 ml dung dòch rượu, cho biết khối lượng riêng rượu etylic nguyên chất 0,8g/ml Dung dòch có độ rượu là: A 5 ,120 ... C3H7OH D C4H9OH Câu 121 : Cho chất : etilen glycol, dung dòch andehit axetic, rượu etylic Dùng hoá chất sau đẻ phân biệt háo chất trên: A CuO B Ca C Ag2O/ddNH3 D Cu(OH)2= Câu 122 : Chất không phản...
 • 25
 • 159
 • 0

Trắc nghiệm hóa 12 hữu cơ

Trắc nghiệm hóa 12 hữu cơ
... axit acrylic, ta dùng thí nghiệm nào: I/ Thí nghiệm dùng dd Br2 thí nghiệm dùng quỳ tím II/ Thí nghiệm dùng dd Br2 thí nghiệm dùng Cu(OH)2 III/ Thí nghiệm dùng dd Br2 thí nghiệm dùng Na A I, II ... nước,ta dùng thí nghiệm nào: I/ Thí nghiệm dùng quỳ tím thí nghiệm dùng phản ứng cháy II/ Thí nghiệm dùng CaCO3 vàø thí nghiệm dùng phản ứng cháy III/ Thí nghiệm dùng Cu(OH)2 thí nghiệm dùng phản ... saccarozơ, ta dùng thí nghiệm nào: I/ Thí nghiệm dùng nước thí nghiệm dùng dd AgNO3/ NH3 II/ Thí nghiệm dùng dd Iot thí nghiệm dùng dd AgNO3/NH3 III/ Thí nghiệm dùng Iot thí nghiệm dùng nước A...
 • 25
 • 232
 • 1

trac nghiem hoa 12

trac nghiem hoa 12
... A 11,2 B 15 ,12 C 17,6 D Tất sai 14 Đốt cháy rượu đơn chức X thu 2,2g CO2 1,08 gam H2O.X có công thức công thức ... có H2SO4 làm xúc tác Khối lượng este tạo thành khì hiệu suất phản ứng 80% A 7,04 g B g C 10 g D 12 g 16.Ở điều kiện nhiệt độ áp suất 17,2 gam hợp chất A ( chứa C , H , O) tích thể tích 5,6 gam...
 • 3
 • 152
 • 0

Chuyên đề trắc nghiệm Hóa 12 - Kim loại

Chuyên đề trắc nghiệm Hóa 12 - Kim loại
... (3a+2b)/2p D V= (2b+a)/p 17 Có dung dòch suốt, dung chứa loại cation loại anion Các loại ion dung dòch gồm Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, Cl-, CO3 2-, NO 3- Đó dung dòch gì? A BaCl2, MgSO4, Na2CO3, Pb(NO3)2 ... gam hỗn hợp hai kim loại kiền thổ thuộc chu kì liên tiếp dung dịch HCl dư thu 5,6 lít khí (đktc) Hai kim loại là: A Be Mg B Mg Ca C Ca Sr D Sr Ba 34 Hòa tan hồn tồn m gam Na kim loại vào 100 ml ... muối cacbonat hai kim loại hai chu ky thuộc nhóm IIA dd HCl dư 3,584l khí CO2 (đktc) dung dòch Y Hai kim loại là: A Ca Sr B Be Ca C Mg Ca D Sr Ba 40 Hoà tan 1,7g hỗn hợp kim loại A nhóm IIA Zn...
 • 8
 • 804
 • 28

Bai tap trac nghiem hóa 12

Bai tap trac nghiem hóa 12
... ng lờn men Nhúm OH hemiaxet al Nhúm chc poliancol Nhúm CHO Glucoz C6H12O6 Fructoz C6H12O6 Saccaroz C12H22O11 Mantoz C12H22O11 Tinh bt (C6H10O5)n Xenluloz (C6H10O5)n +H2O/H+ hoc enzim +H2O/H+ ... H5OH CO 65 X Z E, Q, X, Y, Z ln lt l A C12H22O11, C6H12O6, CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3COONa B (C6H10O5)n, C6H12O6, CH3CHO, CH3COOH, CH3COOC2H5 C (C6H10O5)n, C6H12O6, CH3CHO, CH3COONH4, CH3COOH D Kt ... A B C D Cú bao nhiờu ng phõn ancol bc cú cựng cụng thc phõn t C5H12O ? A B C D Cú bao nhiờu ng phõn cú cựng cụng thc phõn t C5H12O oxi húa bng CuO (to) to sn phm cú phn ng gng ? A B C D Ch dựng...
 • 128
 • 511
 • 2

Trac nghiem hoa 12 huu co

Trac nghiem hoa 12 huu co
... : CH3COOH, H 2CO3 , C6H5OH, H2SO4 độ mạnh ãit xếp theo thứ tự tăng dần sau: A CH3COOH < H 2CO3 < C6H5OH< H2SO4 B.H 2CO3 ...
 • 28
 • 208
 • 0

trac nghiem hoa 12 ottn

trac nghiem hoa 12 ottn
... b 36419 * c 39 112 d 43207 120 .Phng phỏp no sau õy dựng iu ch etanol phũng thớ nghim a Thu phõn dn xut halogen B Lờn men ru c Cho C2H4 tỏc dng vi H2SO4 loóng núng d Tt c iu sai 121 .Thc hin phn ... 324.Hụn hp X gụm kim loai kiờm A, B thuục chu ky kờ tiờp cua BTH Lõy 3,1 (g) X hoa tan hoan toan vao nc thu c 1 ,12 lit H2 (ktc) A, B la kim loai: a> Li, Na b> Na, K c> K, Rb d> Rb, Cs 325.4,41g ... huyt d Trong qu nho chớn 124 .Phn ng no sau õy chng t Gluco cú cu to mch vũng a Phn ng CH3OH / HCl Phn ng vi Cu(OH)2 Phn ng vi dung dch AgNO3 / NH3 d Phn ng H2 /Ni,to 125 .Xỏc nh trng hp ỳng thy...
 • 26
 • 137
 • 0

đề kiểm tra trắc nghiệm hóa 12

đề kiểm tra trắc nghiệm hóa 12
... = Vậy CT amin là: H2O D C4H9N D Anilin D 84,9g - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 201 ...
 • 2
 • 461
 • 4

cau hoi trac nghiem hoa 12

cau hoi trac nghiem hoa 12
... vừa đủ với dd axit axetic thoát 5,6 lit H (đktc) nhấ t Tính khố i lươ ̣ng muố i ta ̣o thành: A: 36,8g B: 39,8g C: 20,8g D: 34,8g Câu 34: Cho m gam Na hòa tan hoa n toàn 100 ml dd ancol ... vào bình 500 ml dd Ca(OH)2 nồ ng đô ̣ aM ta thu đươ ̣c 8g kế t tủa Giá tri ̣của a là: A: 0 ,12 B: 0,16 C: 0,24 D: 0,20 Câu 31: C3H8Ox có cấ u ta ̣o cùng chức hòa tan đươ ̣c Cu(OH)2: A: ... etylic người ta dùng: A Na B Dd NaOH C Dd Brom D Dd NaCl Câu 39: Cho 100 g dd axit no đơn chức 12% tác du ̣ng vừa đủ với 100 ml dd NaOH 2M Công thức của axit là: A HCOOH B C2H5COOH C CH3COOH...
 • 2
 • 243
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm hoá 12đề thi trắc nghiệm hóa 12ôn tập trắc nghiệm hóa 12kiểm tra trắc nghiệm hóa 12câu trắc nghiệm hóa 12câu hỏi trắc nghiệm hóa 12đề trắc nghiệm hóa 12bài tập trắc nghiệm hoá 12phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa 12đề kiểm tra trắc nghiệm hóa 12bài tập trắc nghiệm hóa 12 có đáp ánbài tập trắc nghiệm hóa 12 estebài tập trắc nghiệm hóa 12 chương kim loạibài tập trắc nghiệm hóa 12 chương 1bài tập trắc nghiệm hóa 12 chương 3Đề thi giáo viên giỏi môn toán 9 thành phố vinh năm học 2016 2017(có đáp án)Vật liêu khí cụ điện câu hỏi 2 đđề cương điện tử tương tự5 de HSG tieng anh 9 cuc hot (1)giai sach bai tap XSTK DH KTQD chuong 3 full v3giai sach bai tap XSTK DH KTQD chuong 1 full v3Đề thi giáo viên dạy giỏi phần thi kiểm tra năng lực trường tiểu học thành long, tuyên quang năm 2016 2017TỔNG HỢP KIẾN THỨC CHUNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGHÀNH ĐỀ THI TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON 20162017MAY hàn digitech 4000Đề cương ôn thi học kỳ 1 môn toán lớp 10 năm học 2016 2017DẠY học THỰC HÀNH IN OFFSET NÂNG CAO THEO lý THUYẾT NHẬN THỨC LINH HOẠT tại TRƯỜNG đại học sư PHẠM kỹ THUẬT TP HCMGIÁM sát AN NINH DÙNG kĩ THUẬT xử lý HÌNH ẢNHGIÁO dục HỨNG THÚ học tập CHO SINH VIÊN TRƯỜNG đại học sư PHẠM kỹ THUẬT THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINHGIÁO dục kĩ NĂNG mềm CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ cần THƠGIÁO dục kỹ NĂNG mềm TRONG môi TRƯỜNG kỹ THUẬT ở TRƯỜNG TRUNG học kỹ THUẬT THỰC HÀNH THEO ĐỊNH HƯỚNG TUYỂN DỤNG của DOANH NGHIỆP NHẬT tại VIỆT NAMBí kíp sử dụng máy tính casioClinical philosophy philosophy as therGIẢI PHẪU SINH lý hệ TIẾT NIỆUGIẢI PHẪU SINH lý hệ TUẦN HOÀN02 routing protocol khai niem phan loai