de va da kt chat luong hoa hoc 12 73117

de va da kt chat luong hoa hoc 12 73117

de va da kt chat luong hoa hoc 12 73117
... dịch H2SO4 loãng thu a lít H2 (đktc) dung dịch X.Cho NaOH dư vào X,lọc kết tủa nung không khí đến khối lượng không đổi cân nặng 12g.Thể tích a số đây: A 2,24lít B 1,12lít C 8,4lít D 5,6lít 38 Cho ... dịch HNO3, CO2 B Dung dịch Na2SO4 C Dung dịch HCl , CO2 D Dung dịch NaOH đặc, CO2 26 Cho 12, 32 lit CO2 (đktc) hấp thụ hết 300 ml dung dịch NaOH 2M Kết thúc phản ứng, cô cạn dung dịch gam chất rắn ... Mg2+ Ca2+ kết tủa dạng hợp chất không tan 33 Dung dịch A chứa NaOH 1M Ca(OH)2 0,01M Sục 2,24 lít (đktc) khí CO2 vào 400 ml dung dịch A, ta thu kết tủa có khối lượng: A Kết khác B gam C 10,2 gam D...
 • 4
 • 43
 • 0

DE VA DA KT CHAT LUONG TRUOC THI

DE VA DA KT CHAT LUONG TRUOC THI
... Kỳ thi kiểm tra chất lợng lớp 12 Năm học 2009-2010 Môn thi : toán Sở gD&ĐT Phú Thọ Trờng thpt Nguyễn Tất Thành Đáp án thang điểm ... x4 + x2 có đồ thị (C) 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) 2) Viết phơng trình tiếp tuyến với đồ thị (C) qua điểm M ( 1, Tâp xác định : D = R 2, Sự biến thi n lim y = a, Giới hạn lim y = ; x ... ; x x = y, = - 4x + 4x = - 4x ( x -1) ; y, = x = -1 x + - + y 3,0 ; 0) 2,0 x + b, Bảng biến thi n y điểm - + - - Hàm số nghịch biến khoảng (-1; 0) (1; + ); đồng biến khoảng ( ;-1) (0;1) Hàm...
 • 5
 • 113
 • 0

TANG BAN DE VA DA LTDH CHAT LUONG CAO-2008. DE 820

TANG BAN DE VA DA LTDH CHAT LUONG CAO-2008. DE 820
... (các thể tích khí bình đợc đo điều kiện nhiệt độ áp suất) Thành phần % theo thể tích CO, CO O2 ban đầu là: A 25%, 50% 25% B 15%, 30% 55% C 20%, 40% 40% D 25%, 25% 50% Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn...
 • 4
 • 277
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÓA HỌC 12ĐỀ 1 ppsx

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÓA HỌC 12 – ĐỀ 1 ppsx
... ta thu kết tủa, đem sấy khô nung đến khối lượng không đổi 5,1g chất rắn Hỏi a có giá trị sau ? A 1, 5M C 1M hay 1, 5M B 1, 5M hay 3M D 1, 5M hay 7,5M Câu 16 Trộn 500ml dung dịch HNO3 0,2M với 500 ... tích hạt nhân là: A B 18 C 2 D 10 6 Câu 30: Cấu hình electron : 1s 2s 2p 3s 3p 4s nguyên tử nguyên tố hóa học sau đây? A Na (Z =11 ) B Ca(Z=20) C K (Z =19 ) D Rb(Z=37) Câu 31: Nguyên tố X có tổng ... B kiềm C trung tính D không xác định Câu 24: Lượng quặng boxit chứa 60% Al2O3 để sản xuất Al (hiệu suất 10 0%) là: A 3 ,14 8 B 4 ,13 8 C 1, 667 D 1, 843 17 6 Câu 25 Đồng (Cu) tác dụng với dung dịch axit...
 • 7
 • 227
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÓA HỌC 12ĐỀ 9 ppt

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÓA HỌC 12 – ĐỀ 9 ppt
... + NH4NO3 Trong hai phản ứng CH3CHO đóng vai trò chất gì? A Chất oxi hóa ứng B chất khử C (1) chất khử, (2) chất oxi hóa D (1) chất oxi hóa, (2) chất khử Câu 46: Gọi tên theo danh pháp quốc tế ... 21: Thổi 8 ,96 lít CO (đktc) qua 16 gam Fe xOy nung nóng Dẫn toàn lượng khí sau phản ứng qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy tạo 30 gam kết tủa Khối lượng sắt thu là: A 9, 2 gam B 6,4 gam C 9, 6 gam D ... Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4 Câu 12: Tìm nhận định sai câu sau đây: A Tất muối nitrat tan chất điện li mạnh B Muối nitrat rắn bền với nhiệt, bị nhiệt phân tạo khí oxi C Muối nitrat thể tính oxi hoá ba...
 • 7
 • 249
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÓA HỌC 12ĐỀ 10 doc

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÓA HỌC 12 – ĐỀ 10 doc
... dạng đơn chất mà tồn dạng hợp chất : A clo có tính oxi hóa mạnh B clo có tính khử hóa mạnh C clo phản ứng với nước D Cả A, B, C Câu 26: Cho Na vào dung dịch CuSO4 thấy: A Na tan xuất chất rắn ... cháy hoàn toàn 0,9g hợp chất hữu A thu 1,32g CO2 0,54g H2O A có KLPT 180 Công thức phân tử A là: A C5H10O5 B C2H4O2 C C6H12O6 D C5H8O7 Câu 38: Cho 2,5kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành rượu ... thoát mạnh hơn)? A muối Cu2+ có tác dụng xúc tác cho phản ứng B xảy ăn mòn hóa học C tạo dạng hỗn hống D xảy ăn mòn điện hóa Câu 28: Axit sau mạnh : A H2SiO3 B H3PO4 C H2SO4 D HClO4 Câu 29: Để nhận...
 • 7
 • 167
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÓA HỌC 12ĐỀ 8 ppsx

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÓA HỌC 12 – ĐỀ 8 ppsx
... Cu(NO3)2 D A, B, C đề Câu 30: Số nguyên tố chu kì là: A 18 B D 18 18 D 18 Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X, dẫn toàn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng bình tăng ... kiệm lượng B Tạo chất lỏng dẫn điện tốt C Tạo hỗn hợp nhẹ bên ngăn không cho Al bị oxi hóa D Cả A, B C Câu 27 : Cho dung dịch có chứa ion : Na+, NH4+, CO32-, PO43-, NO3-, SO42- Dùng hóa chất ... Na2CO3 Câu 15: Cho hợp chất: Cu2S, CuS, CuO, Cu2O Hai chất có thành phần phần trăm khối lượng Cu là: A Cu2S CuO B Cu2S Cu2O C CuS Cu2O D CuS CuO Câu 16: Phèn chua có công thức hóa học sau đây? A Al2...
 • 7
 • 166
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÓA HỌC 12ĐỀ 7 pot

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÓA HỌC 12 – ĐỀ 7 pot
... 4,48 lít khí 2,7g chất rắn không tan Khối lượng kim loại hỗn hợp đầu là: A 2,3 gam 5,4 gam B 4,6 gam 5,4 gam C 3,45 gam 5,4 gam D 2,3 gam 2 ,7 gam Câu 21: Oxit bazơ sau dùng làm chất hút ẩm phòng ... hợp chất sắt sau đây, chất có hàm lượng sắt lớn nhất: FeS, FeS2, Fe2O3, FeO A FeS B FeS2 C Fe2O3 D FeO Câu 23: Lấy số mol KMnO4 MnO2 cho tác dụng với dung dịch HCl đặc dư chất phản ứng tạo lượng ... Dùng hóa chất sau đê phân biệt khí CO2 SO2? A dung dịch Ca(OH)2 B Quỳ tím ẩm C dung dịch Br2 D Cả A, B, C Câu 26: Hoá chất không dùng để làm khô khí Cl2: A CaCl2 B P2O5 C H2SO4 D CaO Câu 27: Trong...
 • 7
 • 214
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÓA HỌC 12ĐỀ 6 pot

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÓA HỌC 12 – ĐỀ 6 pot
... p-CH3-C6H4Br, p-CH2Br-C6H4Br, p-CH2OH-C6H4Br, p-CH2OH-C6H4OH B p-CH2Br-C6H5, p-CH2Br-C6H4Br, p-CH2OH-C6H4Br, p-CH2OH-C6H4OH C p-CH2Br-C6H5, p-CH2Br-C6H4Br, p-CH3-C6H4OH, p-CH2OH-C6H4OH D p-CH3-C6H4Br, ... hợp chất hữu phân tử có chứa nhóm -OH B Rượu hợp chất hữu có nhóm –OH liên kết với cacbon thơm C Rượu hợp chất hữu chứa nhóm –OH liên kết với nguyên tử cacbon no D Rượu hợp chất hữu chứa nhóm –OH ... p-CH2OH-C6H4OH D p-CH3-C6H4Br, p-CH2Br-C6H4Br, p-CH2Br-C6H4OH, p-CH2OH-C6H4OH Câu 46: Thuỷ phân dẫn xuất halogen sau thu ancol? A CH3CH2Cl B CH3-CH=CHCl C C6H5CH2Cl D C6H5Cl E A, B C F A C Câu 47: Thực...
 • 7
 • 192
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÓA HỌC 12ĐỀ 5 pptx

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÓA HỌC 12 – ĐỀ 5 pptx
... Câu 25: Cho hai phản ứng: (1) 2P + 5Cl2  2PCl5 (2) 6P + 5KClO3  3P2O5 + 5KCl Trong hai phản ứng trên, P đóng vai trò là: A Chất oxi hoá B Chất khử C Tự oxi hoá khử D Chất oxi hóa (1), chất ... ứng A [Na+] = 3,5M, [SO42-] = 1,5M, [AlO2 -] = 0,5M B [Na+] = 0,5M, [SO42-] = 0,3M C [Na+] = 0,7M, [SO42-] = 1,5M, [Al3+] = 0,1M D [Na+] = 3,5M, [SO42-] = 0,3M, [AlO2 -] = 0,5M Câu 20: Trong ... axit axetic glixin Câu 34: Dãy chất sau phản ứng với axit axetic: A Cl2, CaO, MgCO3, Na C CaCO3, Mg, CO2, NaOH B Cu, Zn(OH)2, Na2CO3 D NaOH C2H5OH, HCl, Na Câu 35: Phản ứng axit fomic với Ag2O...
 • 7
 • 141
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÓA HỌC 12ĐỀ 4 pps

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÓA HỌC 12 – ĐỀ 4 pps
... X thu 3,36 lit CO2 (đo 0oC, 2atm) 5,4g H2O Công thức phân tử X là: A C3H4O2 B C3H6O2 C C2H2O4 C2H4O2 Câu 34: Cho chất CH3COOH, C2H5OH, HCOOCH3, CH3COOCH3 chất tan nước là: A CH3COOH B C2H5OH ... trăm khối lượng oxit: 75% SiO2, 13% Na2O 12% CaO Công thức hoá học loại thuỷ tinh là: A Na2O CaO.4SiO2 B Na2O.2CaO.5SiO2 C 2Na2O.CaO.6SiO2 D Na2O.CaO.6SiO2 Câu 24: Có thể dùng hoá chất để làm ... B KMnO4 C NaOH D Na2CO3 Câu 43 : Sản phẩm phản ứng cộng propen HCl là: A CH2=CH-CH2Cl B CH2=CCl-CH3 C CH2Cl-CH2-CH3 D CH3-CHCl-CH3 Câu 44 : Khả phản ứng brom vào vòng benzen chất cao ba chất benzen,...
 • 8
 • 185
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÓA HỌC 12ĐỀ 3 ppsx

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÓA HỌC 12 – ĐỀ 3 ppsx
... thu hỗn hợp chất có phản ứng tráng gương Vậy công thức cấu tạo C4H6O2 công thức sau đây? A CH3–C–O–CH=CH2 B H–C–O–CH2–CH=CH2 O O C H–C–O–CH=CH–CH3 D CH2=CH–C–O–CH3 O O Câu 45 Hợp chất sau điều ... chất lit D chất lit Câu 24: Phản ứng sau phản ứng oxi hoá khử t0 A (NH4)2CO3   2NH3 + CO2 + H2O B 4NH3 + Zn(OH)2  [Zn(NH3)4](OH)2 C 2NH3 + H2SO4  (NH4)2SO4 D 2NH3 + 3CuO  N2 + 3Cu + 3H2O Câu ... CH3CHO B CH3COCH3 C CH2=CH-CO-CH3 D CH3CH2CHO Câu 46 CTCT tổng quát anken biểu diễn sau: R1R2C=CR3R4 Điều kiện để xuất đồng phân hình học là: A R1  R2  R3  R4 B R1  R2 R3  R4 C R1  R2 R3...
 • 8
 • 197
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÓA HỌC 12ĐỀ 2 pot

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÓA HỌC 12 – ĐỀ 2 pot
... CuCl2, bình chứa AgNO3 Khi anot bình thoát 22 ,4 lit khí anot bình thoát lit khí? A 11 ,2 lit B 22 ,4 lit C 33,6 lit D 44,8 lit Câu 23 : Cho số nguyờn tố sau 10Ne, 11Na, 8O, 16S Cấu hỡnh e sau: 1s22s22p6 ... Cả phương pháp Câu 42: Cho phản ứng: (1) 2CH3COOH + Na2CO3  2CH3COONa + H2O + CO2 (2) C6H5OH + Na2CO3  C6H5ONa + NaHCO3 Hai phản ứng chứng tỏ lực axit theo thứ tự CH3COOH, H2CO3, C6H5OH, HCO3- ... hỡnh bền vững B Dễ dàng nhận 2e để đạt cấu hỡnh bền vững C Dễ dàng nhận 6e để đạt cấu hỡnh bền vững D Là phi kim hoạt động mạnh Câu 27 : Ion Y- cú cấu hỡnh e: 1s22s22p63s23p6 Vị trớ Y bảng HTTH là:...
 • 7
 • 173
 • 0

CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PPDH THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC, DẠY PHÂN HOÁ ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC BUỔI 2 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4, LỚP 5.

CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PPDH THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC, DẠY PHÂN HOÁ ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC BUỔI 2 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4, LỚP 5.
... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030 025 CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PPDH THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC, DẠY PHÂN HOÁ ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC BUỔI MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4, LỚP ... liệu: CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PPDH THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC, DẠY PHÂN HOÁ ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC BUỔI MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4, LỚP Chân ... Đổi nội dung, PPDH, đổi việc kiểm tra đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức, dạy học phân hoá đối tượng học sinh môn Tiếng Việt Chuẩn kiến thức, môn Tiếng Việt yêu cầu bản, tối thiểu kiến...
 • 17
 • 845
 • 4

Đề KT chất lượng cuối học kì I

Đề KT chất lượng cuối học kì I
... chấm môn toán Trờng Tiểu học TTNSách Đề gi i thiệu kiểm tra định lần ****** A- Trắc nghiệm (2 i m) Năm học 2008 - 2009 Khoanh vào chữ trớc kết M i câu khoanh cho 0,5 i m Đáp án: Câu 1: (0,5đ): ... 45 chai dầu hoả,m i chai chứa 0,75 lít dầu ,m i lít dầu nặng 0,76 kg, vỏ chai nặng 0,25kg H i 45 chai dầu nặng kg? B i gi i M i chai dầu hoả nặng là: 0,75 x 0,76 + 0,25 = 0,82 (kg) (0,75 i m) ... Câu 4: (1 i m ): Tính nhanh: (7,54 x 3,85 + 3,85 x 2,46) x (3 : 0,75) Họ tên giáo viên coi thi Họ tên giáo viên chấm b i: 1/ 1/ 2/ 2/ ...
 • 4
 • 177
 • 0

Xem thêm