de thi thu tot nghiep hoa hoc 12 39799

de thi thu tot nghiep hoa hoc 12 39799

de thi thu tot nghiep hoa hoc 12 39799
... Câu 12: Hai chất hữu đơn chức X Y đồng phân có công thức phân tử C 3H6O2 Khi cho 7,40 gam X Y tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ sau cô cạn dung dịch thấy: từ X thu 9,60 gam chất rắn; từ Y thu ... 14: P.V.C điều chế từ khí thi n nhiên theo sơ đồ: 15% 95% 90% CH4   → C2H2  → CH2 = CHCl  → PVC Thể tích khí thi n nhiên (đktc) cần lấy điều chế P.V.C ?(khí thi n nhiên chứa 95% metan ... dung dịch CuCl2 thu 1 ,12 lit khí (đktc) anot Ngâm đinh Fe dung dịch lại sau điện phân, phản ứng xong thấy khối lượng đinh Fe tăng thêm 1,2g Số gam Cu điều chế từ thí nghiệm A 12, 8g B 3,2g C 9,6g...
 • 5
 • 33
 • 0

Đề thi thử tốt nghiệp sinh học 12 theo cấu trúc của bộ

Đề thi thử tốt nghiệp sinh học 12 theo cấu trúc của bộ
... sử dụng A lai giống đực tốt nhập nội với giống tốt địa phương B lai giống tốt nhập nội với giống đực tốt địa phương C lai giống đực, tốt địa phương khác D lai giống đực, tốt địa phương Câu 18 : ... dựa nghiên cứu: A.Về biến đổi cấu trúc gen B.Về biến đổi cấu trúc phân tử protein C.Về biến đổi cấu trúc axit nuclêic D.Về biến đổi cấu trúc AND Câu 29 : Ruồi giấm có khoảng 5000 gen, tỷ lệ giao ... lọc tiến hành theo nhiều hướng khác dẫn tới phân li tính trạng Câu 28 : M.Kimura (1971) đề xuất quan niệm đại đa số đột biến cấp phân tử trung tính dựa nghiên cứu: A.Về biến đổi cấu trúc gen B.Về...
 • 3
 • 290
 • 2

Tài liệu ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn thi: HOÁ HỌC docx

Tài liệu ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn thi: HOÁ HỌC docx
... gam C 250 gam D 300 gam Câu 29 Trung hòa 11,8 gam amin đơn chức cần 200 ml dung dịch HCl 1M Công thức phân tử X A C2H5N B CH5N C C3H9N D C3H7N Trang 2/3 - Mã đề thi 516 Câu 30: Tơ sản xuất từ ... dịch có môi trường kiềm, muối A Na2CO3 B NaCl C KHSO4 D MgCl2 - HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 516 ... axetic B glucozơ, ancol etylic C glucozơ, etyl axetat D glucozơ, anđehit axetic Câu 37: Nguyên liệu dùng để sản xuất nhôm A quặng manhetit B quặng boxit C quặng đôlômit D quặng pirit Câu 38:...
 • 3
 • 202
 • 0

đề thi thử tốt nghiệp hóa 12 2010 đề 4

đề thi thử tốt nghiệp hóa 12 2010 đề 4
... 25: Thể tích nước brom 3% (d = 1,3g/ml) cần dùng để điều chế 4, 4 gam kết tủa 2 ,4, 6 – tribrom anilin A 1 64, 1ml B 49 ,23ml C 146 ,1ml D 16 ,41 ml Câu 26: Có amino axit có công thức phân tử C3H7O2N A B ... A Ba B Sr C Ca D Mg Câu 14: Công thức phân tử cao su thi n nhiên A ( C5H8)n B ( C4H8)n C ( C4H6)n D ( C2H4)n Câu 15: Những tính chất vật lí chung kim loại tính dẻo, ... CH3NH2, C2H5NH2 C C3H9N; C4H11N D C4H11N; C5H13N Câu 34: Trùng ngưng m gam glixin (axit aminoetanoic), hiệu suất 80%, thu 68 ,4 gam polime 21,6 gam nước Trị số m : A 112, 5 gam B 72 gam C 90 gam...
 • 3
 • 174
 • 1

đề thi thử tốt nghiệp hóa 12 2010 đề 5

đề thi thử tốt nghiệp hóa 12 2010 đề 5
... trị m A 14,4 B 45 C 11, 25 D 22 ,5 Câu 25: Từ 16,20 xenlulozơ người ta sản xuất m xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ 90%) Giá trị m A 26,73 B 33,00 C 25, 46 D 29,70 Câu ... Fe(NO3)3, HNO3 C Fe(NO3)2 D Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 Câu 15: Từ C2H4 có chứa 30% tạp chất điều chế PE ? (Biết hiệu suất phản ứng 90%) A 2 ,55 B 2,8 C 2 ,52 D.3,6 Câu 16: Cho kim loại M tác dụng với Cl2 ... gam B 129 ,50 gam C 116, 25 gam D 103,60 gam Câu 34: Cho 0,69 gam kim loại kiềm tác dụng với nước (dư) thu 0,336 lít khí hiđro (ở đktc) Kim loại kiềm (Cho Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85) A Rb...
 • 3
 • 182
 • 1

đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán 2014 1 (12)

đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán 2014 1 (12)
... A(2;0; - 1) , B (1; - 2;3),C (0 ;1; 2) 1) Chứng minh điểm A,B,C không thẳng hàng Viết phương trình mặt phẳng (A BC ) 2) Viết phương trình mặt cầu tâm B, tiếp xúc với đường thẳng AC 2 014 Câu V (1, 0 ... A(2;0; - 1) , B (1; - 2;3),C (0 ;1; 2) 1) Chứng minh điểm A,B,C không thẳng hàng Viết phương trình mặt phẳng (A BC ) 2) Tìm toạ độ hình chiếu vuông góc gốc toạ độ O lên mặt phẳng (A BC ) Câu V (1, 0 ... 1 I = 2) Tính tích phân: ò (1 + x )e dx x x 3) Tìm giá trị lớn nhỏ hàm số: y = e (x - x - 1) đoạn [0;2] Câu III (1, 0 điểm): Cho hình chóp S.ABCD có cạnh...
 • 3
 • 161
 • 0

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn: Sinh học - Lớp 12đề thi 472 pot

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn: Sinh học - Lớp 12 Mã đề thi 472 pot
... dạng nào, biến đổi thức XTT thành vô nghĩa? A)Thay cặp nuclêôtit thuộc B)Mất cặp D)Lắp thêm nuclêôtit thuộc C)Thay cặp X=G thành cặp A=T thuộc cặp nuclêôtit thuộc Câu 5: Gen đột ... C)công nghệ tế bào D)công nghệ gen ĐÁP ÁN Câu 1-1 0 A C B C A B B B A C 1 1-2 0 B C A B B A B d D A 2 1-3 0 B B C C C B D D C B 3 1-4 0 C B B D A C C C A A 4 1-5 0 B C C C B C B D /// /// ... phía Câu 38: Ở gà, gen qui định hình dạng mào nằm NST thường, A-B- qui định mào hình hồ đào, A-bb qui định mào hình hoa hồng, aaB- qui định mào hình hạt đậu, aabb qui định mào hình Cho gà dị hợp...
 • 17
 • 169
 • 0

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT Lớp 12, năm học 2010 - 2011 pptx

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT Lớp 12, năm học 2010 - 2011 pptx
... techniques … ( 39 ) can be learned to help deal with this A relaxed life-style, a balanced diet and … ( 40 ) of fresh air and exercise – these things are all important 36 A with B about C for D ... still single 27 “What are you going to after school, Hien?” – “… ” A I think I’m not going to live at home anymore B I think you already know what I mean C I’m broke and I can’t pay my debt now ... believe this 41 Dolphins talk with … A words B their hands C sounds D music 42 Dolphins make more sounds … A above water B underwater 43 Dolphins like to be … A at an aquarium B lonely 44 In this...
 • 3
 • 180
 • 0

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Năm học: 2010 – 2011 LỚP 12 pot

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Năm học: 2010 – 2011 LỚP 12 pot
... work D all A, B and C are correct THE END 41 Sở GD & ĐT Đồng Tháp ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Đề số Đề gồm 80 câu Thời gian làm 90 phút I Pick out the word that has the underlined ... lot of money D He saves money for his future plans THE END 27 ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH Bộ đề số Học kỳ Không phân ban 50 câu (đề 1) *Chọn từ có phần gạch phát âm khác với từ lại: 1/ A.door ... friend haven’t decided what to this evening You say _ A What did we this morning ? B What have we this evening? C What are we doing this evening? D What shall we this evening? 35 Mr Pike _...
 • 52
 • 124
 • 0

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP Năm học 2010-2011 MÔN TIẾNG ANH 12 pot

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP Năm học 2010-2011 MÔN TIẾNG ANH 12 pot
... The thieves wore gloves so as to avoid leaving any fingerprints A The thieves wore gloves so as to not leave any fingerprints B The thieves wore gloves so that not leave any fingerprints C The thieves ... I couldn’t drink D The coffee was so hot that I couldn’t drink it ANSWER Năm học 2010-2011 B 11.C 21.D 31.C 41.B D 12 C 22.B 32.D 42.A 3.A 13.B 23.A 33.A 43.B D 14.C 24.B 34.A 44.A C 15.B 25.A ... gold medals and Vietnamese marksman Nguyen Manh Tuong who owned five gold medals during the Games were awarded the most …………20………… athlete title Nguyen Danh Thai, Minister – Chairman of the State...
 • 4
 • 101
 • 0

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2011 MÔN: VẬT LÝ 12 pptx

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2011 MÔN: VẬT LÝ 12 pptx
... sau ảnh vật thật qua gương cầu đúng: A: Vật thật qua gương cầu lõm cho ảnh thật; B :Vật thật xa gương cầu lồi cho ảnh thật nhỏ vật; C: Vật thật xa quay tâm gương cầu lõm cho ảnh ảo; D: Vật thật ... chất vật nóng sáng; B: Quang phổ liên tục phụ thuộc nhiệt độ vật nóng sáng; C: Quang phổ liên tục không phụ thuộc nhiệt độ, chất vật nóng sáng; D: Quang phổ liên tục phụ thuộc nhiệt độ chất vật ... vào tế bào quang điện có catốt làm Na cường độ dòng quang điện bão hoà 3A Số electron bị bứt khỏi catốt giây là: A: 1,875 1013; B: 2,544 1013; C: 3,263 1 012; D: 4,827 1 012 Câu20: Phát biểu sau...
 • 4
 • 96
 • 0

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: VẬT LÝ 12 pptx

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: VẬT LÝ 12 pptx
... sau ảnh vật thật qua gương cầu đúng: A: Vật thật qua gương cầu lõm cho ảnh thật; B :Vật thật xa gương cầu lồi cho ảnh thật nhỏ vật; C: Vật thật xa quay tâm gương cầu lõm cho ảnh ảo; D: Vật thật ... chiều, nhỏ vật lần cách thấu kính 6cm Tiêu cự kính vị trí vật để có ảnh nhỏ vật lần là: A: f = -1 2cm d2 = 24cm; B: f = 2cm d2 = 8cm; C: f = -6 cm d2 = 4cm; D: f = 4cm d2 = 8cm; Câu30: Trong thí nghiệm ... bậc 2; D: Vân tối bậc Câu33: Một vật sáng AB đặt trước gương cầu cho ảnh ảo bé vật bốn lần cách vật 72cm Tiêu cự f gương cầu là: A: - 20cm; B: +30cm; C: 40cm; D: -3 0cm Câu34: Chọn đáp án đúng:...
 • 4
 • 92
 • 0

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn hóa học 2015 đáp án chi tiết

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn hóa học 2015 đáp án chi tiết
... RO2 C RO D R2O3 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2015 Môn thi: HOÁ HỌC Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ THI CHÍNH THỨC (đề thi có 04 trang) Họ, tên thí sinh: ... ĐÀO TẠO D AlCl3 D phenol lỏng D + D Rb KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2015 Môn thi: HOÁ HỌC Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ THI CHÍNH THỨC (đề thi có 04 trang) Họ, tên thí sinh: ... gam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO D 25,2 gam KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2015 Môn thi: HOÁ HỌC Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ THI CHÍNH THỨC (đề thi có 04 trang) Họ, tên thí sinh: ...
 • 54
 • 135
 • 0

HAI ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP HÓA 12 (HAY)

HAI ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP HÓA 12 (HAY)
... TRIỆU SƠN IV-THANH HÓA ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN: HÓA 12 Thời gian làm bài: 60 phút (40 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: .Phòng thi số: ĐỀ: I/ Phần chung ... Sự oxi hoá phân tử nước Câu 9: Hai kim loại Al Cu phản ứng với dung dịch A NaCl loãng B H2SO4 loãng C HNO3 loãng D NaOH loãng Câu 10: X, Y chất hữu đồng phân Hóa 12 gam hỗn hợp chất thu 4,48 lít ... sinh 45 gam nước CTPT X là:: A C3H7N B C3H9N C CH5N D C4H11N 2+ Câu 26 Thứ tự số cặp oxi hóa - khử dãy điện hóa sau : Fe /Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+ Cặp chất không phản ứng với là: A Fe dung dịch FeCl2...
 • 8
 • 191
 • 0

Đề thi thử tốt nghiệp Vật lí 12 THPT Lê Lợi, Thanh Hóa (Nguyễn Trung Thành) môn vật lý

Đề thi thử tốt nghiệp Vật lí 12 THPT Lê Lợi, Thanh Hóa (Nguyễn Trung Thành) môn vật lý
... 0,5 s, khối lượng vật m = 0,4 kg (lấy π = 10 ) Giá trị cực đại lực đàn hồi tác dụng vào vật là: A Fmax= 5 ,12 N B Fmax= 525 N C Fmax= 256 N D Fmax= 2,56 N A T = π Câu 27: Một vật dao động điều ... nhỏ 155V Trong giây đèn sáng lên tắt lần? A 50 lần B 150 lần C 100 lần D 200 lần Câu 25: Chu kì dao động điện từ tự mạch LC xác định hệ thức sau Trang 2/3 - Mã đề thi 132 2π C L B T = π LC C T ... C T = 1,0s D T = 0,8s - - HẾT -Chữ kí người coi thi: Trang 3/3 - Mã đề thi 132 ...
 • 3
 • 71
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử tốt nghiệp hóa học 2013đề thi thử tốt nghiệp hóa học violetđề thi thử tốt nghiệp hóa học 2012bo de thi thu tot nghiep hoa hoc nam 2014đề thi thử tốt nghiệp hóa 12đề thi thử tốt nghiệp sinh họcđề thi thử tốt nghiệp lịch sử 12đề thi thử tốt nghiệp hoáđề thi thử tốt nghiệp anh văn 12đề thi thử tốt nghiệp hóa 2012 có đáp ánđề thi thử tốt nghiệp hóa có đáp ánđề thi thử tốt nghiệp hóa 2012đề thi thử tốt nghiệp hoá 2014đề thi thử tốt nghiệp hoá 2013đề thi thử tốt nghiệp sinh học 2011Singapo Regulation07 Du thao NQ DHCD bat thuong 2016Business statistics in practice CANADIAN EDITION 2nd edition bowerman test bankBài 8. Ngôi kể trong văn tự sựCanadian income taxation 2014 2015 planning and decision making 17th edition buckwold test bankNghi quyet DHCD 2011(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) SINHBusiness ethics ethical decision making and cases 10th edition ferrell test bankBusiness ethics now 3rd edition ghillyer test bankBusiness mathematics 13th edition clendenen test bankNghi quyet DHCD 2009Chương II. §1. Khái niệm về mặt tròn xoayBusiness driven information systems 5th edition baltzan test bankBusiness ethics a textbook with cases 8th edition shaw test bankBusiness and administrative communication 10th edition locker test bankBusiness and professional communication KEYS for workplace excellence 2nd edition quintanilla test bankBusiness and professional ethics 7th edition brooks test bankBusiness and society ethics sustainability and stakeholder management 8th edition carroll test bankCalculus 10th edition anton test bankCalculus early transcendental functions 6th edition larson test bank