de thi thu dh y ha noi mon hoa hoc 60053

de thi thu dh y ha noi mon hoa hoc 60053

de thi thu dh y ha noi mon hoa hoc 60053
... đồ chuyển hoá sau: Tinh bột X Y axit axetic X, Y là: A glucôzơ, etyl axetat B Glucôzơ, anđêhit axetic C Glucôzơ, ancol etylic D ancol etylic, anđêhit axetic Câu 57 Dùng muối iốt hàng ng y để phòng ... ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M NaOH 0,1M thu dung dịch X Cho từ từ dung dịch X vào 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M thu kết tủa Y Để thu lượng kết tủa Y lớn giá trị m là: Đề Hóa - Mã đề 123 Trang ... số gam Ag thu là: A 43,2g B 10,8g C 2,16g D 20,52g Câu 27 Khối lượng axit axetic chứa giấm ăn thu cho lên men lít rượu etylic hiệu suất phản ứng 100% (khối lượng riêng rượi etylic nguyên chất...
 • 5
 • 43
 • 0

De thi HSG 9 TP Ha Noi mon Hoa hoc 2008-2009

De thi HSG 9 TP Ha Noi mon Hoa hoc 2008-2009
... toàn m gam hỗn hợp Z cần vừa đủ 270ml dung dịch HCl 2M, sau phản ứng thu đợc 30, 09 gam hỗn hợp muối sắt clorua khan Tìm m Câu V (2,75 điểm) 1/ Bằng phơng pháp hóa học, làm để tách đợc khí metan ... trình hóa học phản ứng xảy 2/ Lấy lợng chất hai hiđrocacbon Cxhy Và Cx + 2Hy + ( x, y số nguyên, dơng) đem đốt cháy hoàn toàn thấy thể tích oxi cần dùng hai phản ứng gấp 2,5 lần Các thể tích đo ... thể tích đo điều kiện nhiệt độ áp suất a) Viết phơng trình hóa học phản ứng xảy b) Tìm công thức hai hiđrocacbon Câu VI (3,0 điểm) 1/ Để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí gồm C 2H4, C6H12 Và C7H8...
 • 2
 • 211
 • 2

Trường THPT Chuyên Hưng Yên - ĐỀ THI THỬ ĐH & CĐ THÁNG 4 - Môn: HÓA HỌC ppt

Trường THPT Chuyên Hưng Yên - ĐỀ THI THỬ ĐH & CĐ THÁNG 4 - Môn: HÓA HỌC ppt
... H2N-CH2-COOH; HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH C6H5-CH2-CH(NH2)-COOH.* C H2N-CH2-COOH; H2N-CH2-CH(NH2)-COOH C6H5-CH(NH2)-COOH D H2N-CH2-COOH; HOOC-CH(NH2)-COOH C6H5-CH(NH2)-COOH 27 Ph n ng este hóa gi a axit ... C 4, 84 gam D 7,2 gam 26 Thu phân h p ch t H2N CH2 CO NH CH CO NH CH CO NH CH2 COOH CH2 COOH CH2 C6H5 thu đư c aminoaxit A H2N-CH2-COOH; H2N-CH(CH2-COOH)-CO-NH2 H2N-CH(CH2-C6H5)-COOH B H2N-CH2-COOH; ... u t o c a (X) là: B NH2 - CH2 - COO - CH(CH3)2 A CH3(CH2)4NO2 C NH2 - CH2COO - CH2 - CH2 - CH3 * D H2N - CH2 - CH2 - COOC2H5 49 Cho m t lu ng khí CO qua ng s đ ng 0, 04 mol h n h p X g m FeO Fe2O3...
 • 4
 • 177
 • 0

Đề thi thử ĐH lần 2 -2011. Môn Hóa học khối AB

Đề thi thử ĐH lần 2 -2011. Môn Hóa học khối AB
... phản ứng: (a) CaOCl2+ H2SO4 → (b) Na2O2+ H2O → (c) KMnO4+ H2S+ H2SO4 → (d) CO2+ Na2CO3 + H2O → (e) KI+ O3+ H2O → (f) CO2+ Na2SiO3+ H2O → Số phản ứng tạo đơn chất A B C D Câu 42 Cho biết tổng số ... hóa học: K2Cr2O7 + Na2S + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + S + K2SO4 + Na2SO4 + H2O Sau cân phương trình với hệ số số nguyên, tối giản tổng hệ số chất phương trình phản ứng A 27 B 28 C 25 D 26 Câu 28 Thực hai ...  Câu 22 Cho dãy chuyển hóa: Glixin → A  → X ; Glixin  → B → Y X Y là: A ClH3NCH2COONa B ClH3NCH2COOH ClH3NCH2COONa C ClH3NCH2COONa H2NCH2COONa D ClH3NCH2COOH H2NCH2COONa Câu 23 Tiến...
 • 4
 • 88
 • 0

DE THI THU DH 2011 HA NOI - Dương Bá Tình -

DE THI THU DH 2011 HA NOI - Dương Bá Tình -
... cold, they decided to go for a picnic B However cold it was, they decided to go for a picnic C If it had not been cold, they would not have gone for a picnic D It was very cold so they decided to ... orbiting Saturn This means that Saturn has the most extensive satellite system yet found among the nine planets of our solar system More than one-third of Saturn’s satellites have been discovered ... late 1650s Huygens correctly theorized that there was indeed a ring It was not until the mid-19th century that J.C Maxell demonstrated mathematically that these rings were composed of minute...
 • 6
 • 126
 • 0

DE THI THU DH 2011 HA NOI - Dương Bá Tinh

DE THI THU DH 2011 HA NOI - Dương Bá Tinh
... hard as Mary _ A would B does C had D did Câu 23: Of the Charles’ many novels, Great Expectations is perhaps _ to many readers A most satisfying one B the most satisfying one C more than ... special D I only called the police when I had tried everything else Câu 72: I wasn’t a bit surprised to hear that Kate had failed her driving test A That Kate had failed in her driving test surprising ... to get food, lumber, and other products for people (60) _ causing harm to ecosystems Câu 51: A harm B harms C harmful D harmless Câu 52: A a little B few C a few D little Câu 53: A food B feed...
 • 7
 • 83
 • 0

DE THI THU DH 2011 HA NOI + DAP AN - Thầy Dương Bá Tình - ThPT Vân Cốc

DE THI THU DH 2011 HA NOI + DAP AN - Thầy Dương Bá Tình - ThPT Vân Cốc
... A the angriest B the most angry C the more angry D angrier and angrier Question 34 She is _ a spectator A more an athlete than B more of an athlete than C an athlete more than D an athlete ... Titan is the second moon of Saturn B Ganymede has a substantial atmosphere C Ganymede is bigger than Titan D Titan and Ganymede are moons of Jupiter Question 65 Which of the following words is defined ... orbiting Saturn This means that Saturn has the most extensive satellite system yet found among the nine planets of our solar system More than one-third of Saturn’s satellites have been discovered...
 • 6
 • 1,006
 • 0

De thi thu DH - DHSP Ha Noi

De thi thu DH - DHSP Ha Noi
... đ+Ơ x - lim = +Ơ, lim = - ; tim cn ng: x = + - x đ1 x đ1 Bng bin thi n: ã th: 0,25 0,25 Gi M(m; 0,25 2m - ) m -1 Tip tuyn ca (C) ti M: y = 1,0 -1 ( m - 1) x - m) + ( 2m - m -1 2m ), B(2m-1; ... danh: - WWW.MATHVN.COM - P N THANG IM THI TH I HC NM 2011 Mụn thi: TON Cõu I ỏp ỏn í ã TX : D = R\ {1} ã im 1,0 S bin thi n: y = -1 ( x - 1) < 0, "x ẻ D 0,25 Hm s nghch bin trờn: ( - ;1) ... B (-1 ; -3 ; 4) MA - MB = MA - MB ' Ê AB ' ng thc xy M, A, B thng hng ị M l giao im ca (P) v AB ỡx = 1+ t ù AB: y = -3 ù z = -2 t ợ 0,25 0,25 0,25 M (-2 ; -3 ; 6) VII.b 0,25 k: x 0, y > ỡ1 ỡ ù log x -...
 • 25
 • 156
 • 0

4 Đề thi thử ĐH - ĐHSP Nội 2011

4 Đề thi thử ĐH - ĐHSP Hà Nội 2011
... đ+Ơ x - lim = +Ơ, lim = - ; tim cn ng: x = + - x đ1 x đ1 Bng bin thi n: ã th: 0,25 0,25 Gi M(m; 0,25 2m - ) m -1 Tip tuyn ca (C) ti M: y = 1,0 -1 ( m - 1) x - m) + ( 2m - m -1 2m ), B(2m-1; ... D: ax + by + 4a 5b = 0, D hp vi AC mt gúc 45 0 ị a = 3, b = -4 hoc a = 4, b = ị AB: x - y + 32 = 0; AD : x + y + = 2 ị BC : x + y - 24 = 0; CD : x - y + = Gi I l tõm hỡnh vuụng ị I( - ; ) ị C ( ... B (-1 ; -3 ; 4) MA - MB = MA - MB ' Ê AB ' ng thc xy M, A, B thng hng ị M l giao im ca (P) v AB ỡx = 1+ t ù AB: y = -3 ù z = -2 t ợ 0,25 0,25 0,25 M (-2 ; -3 ; 6) VII.b 0,25 k: x 0, y > ỡ1 ỡ ù log x -...
 • 25
 • 84
 • 0

5 Đề thi thử ĐH - ĐHSP Nội

5 Đề thi thử ĐH - ĐHSP Hà Nội
... F(1; - 3) Hết -Dự kiến thi thử lần sau vào ngày 27,28 tháng năm 2010 TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III NĂM 2010 TRƯỜNG THPT CHUYÊN – ĐHSP ... Hết Thi thử lần sau vào ngày 8,9 tháng năm 2010 TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN – ĐHSP ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN V NĂM 2010 Môn thi: TOÁN _ Thời gian làm ... ( - ; 0) qua điểm M ( 1; 33 ) Hãy xác định tọa độ đỉnh (E) Hết -Dự kiến thi thử lần sau vào ngày 17,18 tháng năm 2010 TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ...
 • 5
 • 123
 • 0

Đề thi thử ĐH,CĐ (rất hay) Môn Hóa

Đề thi thử ĐH,CĐ (rất hay) Môn Hóa
... kiềm là: A Li B Na C K D.Rb Câu 26: : Mệnh đề không 2+ A Cu khử Fe 2+ B Cu dung dòch oxi hóa Fe 3+ 2+ C Fe có tính oxi hóa mạnh Cu 2+ 2+ + 2+ + D Tính oxi hóa ion tăng theo thứ tự: Cr , Fe , H , ... chất là: A 0,24 B 0,08 C.0,12 D 0,16 Câu 38:Trong pin hóa học Zn-Cu, điện cực A Zn xảy q trình oxi hóa B Zn xảy q trình khử C Cu xảy q trình oxi hóa D Cu xảy q trình khử Câu 39:Để điều chế rượu polivinylic ... tự chất là: A 4,2,8,2,3,11 C 2,1,8,2,3,2,11 B 4,1,16,4,6,4,22 D 8,2,8,2,4,4,22 Câu 10: Bản chất hóa học sợi len A polieste B protit C cacbohidrat Câu 11: Các axit không làm màu ddBr2 là: C (C3H5O2)...
 • 6
 • 309
 • 5

Đề thi thử ĐH đợt 1 - 2014 - môn Hóa - TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1

Đề thi thử ĐH đợt 1 - 2014 - môn Hóa - TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1
... tử với H2SO4 đặc 14 0 oC hốn hợp Y (giả sử xẩy phản ứng tạo ete) Số chất tối đa Y là? A 14 B 10 C 11 D 15 Câu 23: Khi tiến hành đồng trùng ngưng axit ω -amino hexanoic axit ω -amino heptanoic ... H2O (không thấy có khí thoát ra) dung dịch có pH = 1, 7 Giá trị m1 m2 A 4,5 6,39 B 2,700 3 ,19 5 C 3,60 2 ,13 0 D 1, 80 0,260 Câu 27: Cho 0 ,1 mol α-amino axit X tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl ... nhiệt độ thường A B C D - HẾT -Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) nguyên tố: H = 1; Li = 7; Be =9; C = 12 ; N = 14 ; O = 16 ; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K =...
 • 4
 • 2,337
 • 101

Đề thi thu ĐH va dap an mon sinh hoc 2010

Đề thi thu ĐH va dap an mon sinh hoc 2010
... dạng loài hệ sinh thái ao 055: Khong giỏ tr xỏc nh ca mt nhõn t sinh thỏi m ú sinh vt cú th tn ti v phỏt trin n nh theo thi gian c gi l A mụi trng B gii hn sinh thỏi C sinh thỏi D sinh cnh 056: ... 54: Khong giỏ tr xỏc nh ca mt nhõn t sinh thỏi m ú sinh vt cú th tn ti v phỏt trin n nh theo thi gian c gi l A mụi trng B gii hn sinh thỏi C sinh thỏi D sinh cnh Cõu 55: Qỳa trỡnh giao phi ó ... tiờu chun hoỏ sinh C tiờu chun hỡnh thỏi D tiờu chun a lý sinh thỏi 031: ng lc ca quỏ trỡnh chon lc t nhiờn l Trang 8/11 - Mó thi 132 A cỏc tỏc nhõn ca iu kin sng t nhiờn B s u tranh sinh tn ca...
 • 11
 • 238
 • 0

de thi thu dh co dap an mon hoa

de thi thu dh co dap an mon hoa
... 0,13 mol hỗn hợp X ( số mol CH3OH X 0,08 mol) thu 0,25 mol CO2 A,B là: A HCOOH HCOOCH3 B CH3COOH CH3COOCH3 C C2H5COOH C2H5COOCH3 D C3H7COOH C3H7COOCH3 Câu 36 Cho sơ đồ chuyển hóa sau đây: A + ... loại axit béo A C15H31COOH C17H35COOH B C17H31COOH C17H33COOH C C17H33COOH C15H31COOH D C17H33COOH C17H35COOH Câu 44 Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu Y 2a mol CO 2.Mặc khác để trung hoà a mol ... gam chất X tác dụng với axit HCl ( dư) thu 13,95 gam muối khan Công thức cấu tạo thu gọn X là: A H2NCH2COOH B CH3CH2CH(NH2)COOH C CH3CH(NH2)COOH D CH3CH(NH2)COOH Câu 41 Thể tích H2 ( đktc) Cần để...
 • 5
 • 234
 • 1

Đề thi thử ĐH - Trường Trung Thanh hoá

Đề thi thử ĐH - Trường Hà Trung Thanh hoá
... V Bỏ qua động êlectron bứt khỏi catốt Cho e = - 1,6.10 - 19 C;c= -3 4 3.10 m/s; h = 6,625.10 J.s bước sóng ngắn tia X ống phát là: - 11 - 11 - 10 - 12 A 8,12.10 m B 8,21.10 m C 8,12.10 m D 8,21.10 ... xạ có màu: A lam B chàm C đỏ D vàng Câu 46: Thông tin sai nói hệ Mặt Trời? A Mặt Trời trung tâm hệ thi n thể nóng sáng B Thi n vương tinh hành tinh nằm xa Mặt Trời C Tất hành tinh quay xung quanh ... điện từ lớn D Sóng điện từ sóng ngang Trong trình lan truyền sóng điện từ điện trường biến thi n từ trường biến thi n dao động phương vuông góc với phương truyền sóng Câu 23: Mạch điện xoay chiều...
 • 5
 • 205
 • 0

Xem thêm