Đề ôn thi tốt nghiệp chương 6

Đề ôn Thi tốt nghiệp chương I và II

Đề ôn Thi tốt nghiệp chương I và II
... Con l¾c ®¬n cã ®é d i l, kho¶ng th i gian Δt nã thùc hiƯn ®ỵc dao ®éng Gi¶m bít ®é d i cđa nã i 16cm, còng kho¶ng th i gian Δt nh tríc nã thùc hiƯn ®ỵc 10 dao ®éng ChiỊu d i cđa l¾c ban ®Çu lµ ... chất có kh i lượng m bán kính R Momen qn tính vành tròn trục quay qua tâm vành tròn vng góc v i mặt phẳng vành tròn 1 2 2 A I = mR B I = mR C I = mR D I = mR C©u 19 Một vật dao động i u hòa ... t¾t dÇn mµ ng i ta ®· t¸c dơng ngo i lùc biÕn ® i i u hoµ vµo vËt dao ®éng B Dao ®éng tr× lµ dao ®éng t¾t dÇn mµ ng i ta ®· t¸c dơng ngo i lùc vµo vËt dao ®éng cïng chiỊu v i chiỊu chun ®éng...
 • 5
 • 180
 • 0

chuyên đề ôn thi tốt nghiệp chuong III hinh học lớp 12

chuyên đề ôn thi tốt nghiệp chuong III hinh học lớp 12
... + C × + × − ×2 − 1 32 + 12 + (−2) 14 Câu 12 : Trên không gian với hệ toạ độ oxyz cho hai điểm A(2;-1;2) , B(5;2;3) mặt cầu (S) có phương trình: 2x2 + 2y2 + 2z2 +12y -12x -16z+14=0 a Tìm toạ độ ... 5y -z -2 =0 đường thẳng  x = 12 + 4t  d:có phương trình:  y = + 3t  z = 1+ t  a Tìm toạ độ giao điểm M d ( α ) Từ viết phương trình mặt phẳng ( β ) qua M vuông góc với d b Viết phương tắc ... Viết phương tắc đường thẳng qua N(2;-3;1) // với d Giải α ) ta có 3( 12+ 4t) + 5(9+3t) - (1+t) - =0 ⇔ t=-3 a Thay d vào (  x = 12 + ×( −3) =   y = + ×(−3) = ⇒ M( 0;0;-2)  z = + (−3) = −2  với...
 • 7
 • 245
 • 1

8 đề ôn thi tốt nghiệp chương 5,6,7 (cực hay)

8 đề ôn thi tốt nghiệp chương 5,6,7 (cực hay)
... chùm sáng tượng có thay đổi không? Cho h = 6,625.10 -34 J.s ; c = 3.108m/s A Có, không thay đổi B.Không, có thay đổi C Có, có thay đổi D Không, không thay đổi 19 ĐỀ THAM KHẢO 02A: Khi chiếu xạ ... 6,652.10-34J.s 18 ĐỀ THAM KHẢO 04B: Chiếu chùm sáng đơn sắc bước sóng λ = 0, 589 µm vào katot tế bào quang điện Công thoát kim loại dùng làm katot A = 5, 68. 10 -19J Hỏi có dòng quang điện không? Nếu tăng ... A 7,4 ngày B 8, 04 ngày C 8, 4 ngày D 7,04 ngày 28 Tính số hạt β sinh khối lượng iốt lại 0,52g A 6,022.1021 hạt B 6,342.1021 hạt C 6,022.1020 hạt D 6,342.1020 hạt ĐỀ ƠN TẬP CHƯƠNG 5,6,7 VẬT LÝ...
 • 5
 • 181
 • 0

Đề ôn thi tốt nghiệp chương Hạt nhân nguyên tử

Đề ôn thi tốt nghiệp chương Hạt nhân nguyên tử
... sai phản ứng hạt nhân: A Phản ứng hạt nhân trình biến đổi tương tác dẫn đén biến đổi hạt nhân nguyên tử B Trong phương trình phản ứng hạt nhân: A + B → C + D A, B, C, D hạt nhân hay hạt p, n, e-… ... nước nặng nguyên liệu công nghiệp nguyên tử B Hầu hết nguyên tố hỗn hợp nhiều đồng vị C Nguyên tử Hidrô có hai đồng vị Đơteri Triti D Đơn vị khối lượng nguyên tử khối lượng nguyên tử cácbon Câu ... số prôtôn giảm Câu 17 Phát biểu sau sai nói lực hạt nhân? A Lực hạt nhân loại lực mạnh loại lực biết B Lực hạt nhân có tác dụng khoảng cách hai nuclôn nhỏ kích thước hạt nhân C Lực hạt nhân có...
 • 4
 • 179
 • 4

Đề ôn thi tốt nghiệp chương 6

Đề ôn thi tốt nghiệp chương 6
... (cho Cu = 64 , Fe = 56) A 0,5M 6, 4 g B 1M 12,8 g C 0,3M 4 ,6 g D 0,4M 6, 4 g **Câu 26: Cho Zn kim loại, khối lượng 8,5 gam vào dung dịch FeSO4 , sau phản ứng lấy Zn ra, rửa nhẹ, làm khô cân 7 ,6 gam ... Trường THPT Phú Quới-Tài liệu ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2011-2012 A Mg B Al C Fe *Câu 49: Cho cấu hình electron nguyên tử sau: a/ 1s22s22p63s1 b/ 1s22s22p63s23p64s2 Các cấu hình nguyên tố ... Quới-Tài liệu ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2011-2012 C Chu kì nhóm IIIB D chu kì 3, nhóm IIIA Câu 2: Nhôm thuộc chu kì 3, nhóm IIIA Vậy cấu hình electron nhôm A 1s22s22p63s23p63d1 B 1s22s22p63s23p1...
 • 16
 • 25
 • 0

BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG 6 potx

BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG 6 potx
... hoá tiền sinh học- tiến hoá sinh học B tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học- tiến hoá tiền sinh học C tiến hoá tiền hóa học- tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học D tiến hoá tiền hóa học - tiến ... định sinh học B Tiến sinh học C Thoái sinh học D Phân hóa sinh học PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT 1/ Trình tự giai đoạn phat sinh phát triển sống trái đất A tiến hoá hoá học ... hình thành loài 19/ Sự phân loại sinh giới dựa đặc điểm về: A Hình thái,hoá sinh B Hình thái ,sinh học phân tử C Hoá sinh, sinh học phân tử D Hình thái,hoá sinh, sinh học phân tử 20/ Một loài trình...
 • 50
 • 3,125
 • 20

BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG 5 pps

BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG 5 pps
... giúp di truyền y học phát triển: A Sinh học cá thể sinh học quần thể B Sinh học phân tử sinh học tế bào C Sinh học cá thể sinh học phân tử D Sinh học cá thể sinh học tế bào 53 / Thể ba cặp NST ... 75% C 50 % D 25% 37/ Di truyền học dự đoán bố mẹ có kiểu gen Aa x aa, alen lặn gây bệnh nằm NST thường.Xác suất sinh trai bị bệnh A 100% B 75% C 50 % D 25% 38/ Trong bệnh di truyền người bệnh thi u ... Y.Một người bị bệnh máu khó đông có bố mẹ bình thường ông ngoại họ bị bệnh máu khó đông.Khả để người em trai người bị bệnh máu khó đông là: A 100% B 50 % C 25% D 12 ,5% 49/ Bệnh mù màu đột biến...
 • 21
 • 362
 • 2

BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG 4 potx

BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG 4 potx
... 20/ Để tạo giống, chủng vi khuẩn có khả sản xuất qui mô công nghiệp chế phẩm sinh học như: axit amin, vitamin, enzim, hoocmôn, kháng sinh , người ta sử dụng A kĩ thuật di truyền lọc cá thể B ... muốn B sở khoa học chon lọc đầu dòng sở sinh học điều luật cấm hôn nhân gần C không trì tính trạng mong muốn bố mẹ đời lai D tạo cá thể đồng hợp khác kiểu gen có giá trị khác sản xuất 42 / Ở thực ... tổ hợp D Gây biến đổi gen khác 4/ Trường hợp sau không xem sinh vật bị biến đổi gen ? A Cà chua bị bất hoạt gây chín sớm B Bò tạo nhiều hoocmôn sinh trưởng nên lớn nhanh,năng suất thịt sữa tăng...
 • 25
 • 1,066
 • 13

BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG 3 ppt

BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG 3 ppt
... nuôi giao phối ngẫu nhiên có 32 cá thể lông đen,96 cá thể lông lang, 72 cá thể lông trắng.Tần số tương đối alen A a là: A 0 ,3 0,7 0,6 B 0,7 0 ,3 C 0,4 D 0,6 0,4 33 / Vốn gen quần thể A tổng số ... 0,16AA : 0,48Aa : 0 ,36 aa 32 / Ở loài vật nuôi, alen A qui định kiểu hình lông đen trội không hoàn toàn so với alen a qui định màu lông trắng,kiểu gen dị hợp Aa cho kiểu hình lông lang đen trắng.Một ... alen gen là: 2 ,3, 4 Số kiểu gen đồng hợp số kiểu gen dị hợp tất gen quần thể ngẫu phối nói là: A 12 36 B 24 18 36 D 24 36 C 18 23/ Một quần thể có gen I,II,III.IV ; số alen gen là:2 ,3, 4,5 Số kiểu...
 • 19
 • 285
 • 1

BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG 2 pptx

BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG 2 pptx
... trội tổ hợp gen đời là: A 35/ 128 B 40 /25 6 35 /25 6 C D 56 /25 6 6/ Cơ thể mang cặp gen dị hợp tự thụ tần số xuất alen trội tổ hợp gen đời là: A 28 / 128 B .28 /25 6 14 /25 6 D 8 /25 6 C 7/ Cơ thể mang cặp gen ... tính F2 là: A 25 % mắt đỏ : 25 % mắt trắng : 50% đực mắt trắng B 25 % mắt đỏ : 25 % mắt trắng : 50% đực mắt đỏ C 25 % mắt đỏ : 25 % mắt trắng : 25 % đực mắt đỏ : 25 % đực mắt trắng D 50% mắt đỏ : 25 % đực ... Bạch tạng 2: Ngón ngắn 3: Mù màu 4: Hồng cầu lưỡi liềm 5: Dính ngón tay 2- 3 6: Máu khó đông Động kinh 8: Túm lông tai Phát biểu là: 7: A 1 ,2, 3,4,5,6,8 B 2, 3,45,6,8 1 ,2, 4,5,7,8 C D 3,5,6,8 22 / Ở ruồi...
 • 51
 • 164
 • 0

tuyen tap de on thi tot nghiep

tuyen tap de on thi tot nghiep
... cinema Question IV :Phonetics: A Choose the words whose underlined part is pronounced differently from the other 18 A Hear B Near C Beer D Hair 19 A Sure B Future C Picture D Adventure 20 A Debt B ... often watch it on TV " He says " she isn't working here " " I have an English lesson today but I haven't done my homework yet " a pupil said 10 " This English ... worker said " when will the final decision be made ? " 17 Frank asked Ann " where have you been ? " 18 All of the farming are asking " when is this drought going to end ? "...
 • 5
 • 195
 • 0

ĐỀ Ôn thi Tốt Nghiệp 2007-2008(Thế Giới)

ĐỀ Ôn thi Tốt Nghiệp 2007-2008(Thế Giới)
... Trong năm 1945 – 1949, sản lượng công nghiệp chiếm nửa sản lượng công nghiệp toàn giới (56,4% vào năm 1948) + Năm 1949, sản lượng nông nghiệp gấp lần sản lượng nông nghiệp Anh, Pháp, CHLB Đức, Ý, ... tế Nhật Bản: + Sự không cân đối kinh tế công nghiệp nông nghiệp + Những khó khăn lượng, nguyên liệu lương thực phải nhập từ bên + Sự cạnh tranh, chèn ép Mĩ, Tây Au nước công nghiệp 2- Những thành ... như: sáng tạo công cụ sản xuất (máy tính, máy tự động …), nguồn lượng (nguyên tử, nhiệt hạch, mặt trời …), vật liệu (chất pôlime), cách mạng xanh nông nghiệp, cách mạng giao thông thông tin liên...
 • 8
 • 153
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề ôn thi tốt nghiệp thpt môn vănđề ôn thi tốt nghiệp văn 12đề ôn thi tốt nghiệp môn hóa12đề ôn thi tốt nghiệp tiếng anhđề ôn thi tốt nghiệp thpt môn toánđề ôn thi tốt nghiệp toán 12đề ôn thi tốt nghiệp năm 2011đề ôn thi tốt nghiệp thpt môn hóađề ôn thi tốt nghiệp môn hóađề ôn thi tốt nghiệp lý 12đề ôn thi tốt nghiệp toán tiểu họcđề ôn thi tốt nghiệp tiếng anh 200810 đề ôn thi tốt nghiệpbộ đề ôn thi tốt nghiệp môn hóachuyên đề ôn thi tốt nghiệp môn hóaHiệp khí đạo trong đời sống hằng ngày koichi tohe, 183 trangHình ý quyền Hình ý quyền PDFPhương pháp chiến đấu của lý tiểu long điêu luyện thủ cước pháp 1993 trần đồng quang hòaPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ05. Bao cao KQ HDKD 2012 SHAhuong dan nhan co tuc bang tien matnq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 20175. Phieu lay bieu quyet6. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van banBC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013Du thao Nghi quyet DHCD DHG Pharma 2013Du thao Quy che bau cu HDQT-BKS 2014-2018A Chuong trinh - the le bieu quyetTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH The le bau cuThai cuc quyen thuong thuc van dapfb comsachvothuatco 016761 46892 zalo fb callTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 06 Bao cao cua HDQT09 Quyet Nghi DHCD 2014Báo Cáo Tài Chính 2014 – Thép Nhà BèBao cao tai chinh 6 thang nam 2015