de kiem tra hoa hoc huu co 12 93953

de kiem tra hoa hoc huu co 12 93953

de kiem tra hoa hoc huu co 12 93953
... este –O -CO- ) ; 0,25đ Về thành phần nguyên tố tơ poliamit tơ lápsan có C,H,O tơ poliamit có nitơ tơ láp san nitơ Tơ nilon 6,6 HN-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4 -CO n ; Tơ láp san O-CH2-CH2-O -CO- CO n 0,25đ ... HOOC-(CH2)4-COO xt , T , P Trungngung HN-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4 -CO n +2nH2O 0,25đ + Tơ polyamit khác với tơ láp san cấu tạo : Trong phân tử tơ polyamit có liên kết amit( có nhóm chức amit -NH -CO- ) tơ ... O2 xCO2 + ½ yH2O + ½ t N2 0,25đ Số mol H = (25,2:18)*2 = 2,8mol ( 2,8gam) 0,25đ P *V 2*15, 68 = = 1, 4mol 22, Số mol hỗn hợp gồm CO2 vàN2 = R * T , * 273 273 M Z = 20,857*2= 41,714 Đặt số mol CO2 ...
 • 3
 • 32
 • 0

Đề kiểm tra hóa học hữu pdf

Đề kiểm tra hóa học hữu cơ pdf
... 1,335g M phản ứng vừa đủ với dd HCl tạo 1,8825g muối M có công thức cấu tạo sau đây: A B .(trang 109) C .(trang 109) D Kết khác Bài 26 Có lọ nhãn, lọ chứa dd sau: riêng biệt Hãy chọn trình tự tiến ... Bài 20 Khi lấy 3,33g muối cloru kim loại có hoá trị II lượng muối nitrat kim loại có số mol muối clorua nói trên, thấy khác 1,59g Kim loại kim loại sau đây: A Mg B...
 • 3
 • 201
 • 0

đề kiểm tra hóa 11cb hưu lần 2

đề kiểm tra hóa 11cb hưu cơ lần 2
... là: A CnH2n+1OH B CnH2n-2OH C CnH2n -2( OH )2 D CnH2n+1O Câu Cho chất C6H5OH; C2H5OH; C3H7OH; CH3OC2H5 có nhiệt độ sôi là: t1; t2; t3; t4 Vậy A t2 > t1 > t3 > t4 B t1 > t3 > t2 > t4 C t1 > t2 >t3 > ... sơ đồ: a) C2H6 C2H5Cl  C2H5OH  (C2H5)2O b) C6H5Br  C6H5ONa C6H5OH  C6H2(NO2)3OH Câu Đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam ancol đơn chức toàn sản phẩm thu cho qua hai bình, bình có chứa H2SO4 đặc, ... CH3OH(H2SO4đ; 140 C); Cu(OH )2; H2SO4(1700C) vào C2H5OH có trường hợp xẩy phản ứng: A B C D Câu 10 Để nhận biết chất lỏng: Styren, benzen Toluen ta sử dụng hóa chất A H2 B HBr C Dung dịch Br2 D Dung...
 • 2
 • 337
 • 5

ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC LỚP 12 (CÓ ĐÁP ÁN)

ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC LỚP 12 (CÓ ĐÁP ÁN)
... ; 0,25 mol Câu 13: Trong phản ứng hóa học: A Nhôm thể tính khử B Nhôm thể tính oxi hóa C Nhôm vừa thể tính khử vừa thể tính oxi hóa D Nhôm tính khử tính oxi hóa Câu 14: Cho hỗn hợp gồm 0,025 ... (Cho biết: H = 1; O = 16; C = 12; N = 14; S = 32; Cl = 35,5; Na = 23; Ca = 40; Mg = 24; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64) ĐÁP ÁN Câu Đáp án D D B B A C C A C 10 B 11 D 12 A 13 A 14 D 15 C 16 A 17 C ... D gam Câu 25: Khi điện phân NaCl nóng chảy, catot xãy A Sự khử ion ClB Sự oxi hóa ClC Sự khử ion Na+ D Sự oxi + hóa Na Câu 26: Rót 100ml dung dịch NaOH vào 200ml dd AlCl 0,2M Lấy kết tủa sấy...
 • 5
 • 493
 • 3

HÓA HỌC HỮU 12 TRONG ĐỀ THI ĐH -CĐ 2007-2012

HÓA HỌC HỮU CƠ 12 TRONG ĐỀ THI ĐH -CĐ 2007-2012
... 107 D; 108 B; 109 C; 110 C; 111 C; 112 D; 113 A; 114 B; 115 C; 116 B; 117 C; 118 A; 119 C; 120 B; 121 D; 122 D; 123 B; 124 A; 125 B; 126 D; 127 A; 128 D; 129 D;130 D; 131 B; 132 D; 133 B; 134 ... Câu 84 (ĐHA-2 012) Cho phát biểu sau: (a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở thu số mol CO2 số mol H2O (b) Trong hợp chất hữu thi t phải có cacbon hiđro (c) Những hợp chất hữu có thành ... CH3-COO-CH=CH2 D CH2=CH-COO-CH3 Câu 41 (ĐHB-2 012) Số trieste thủy phân thu sản phẩm gồm glixerol, axit CH3COOH axit C2H5COOH A B C D (ĐH A-2009) Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99g hỗn hợp hai este dung...
 • 13
 • 252
 • 1

Xây dựng các đề kiểm tra Hóa học 11 nâng cao phần vô ppt

Xây dựng các đề kiểm tra Hóa học 11 nâng cao phần vô cơ ppt
... dung dch 0,05M l: A 0,081% B 0, 0118 % C 0,028% Cõu 11: Thang pH thng dựng t n 14 l vỡ: A trỏnh ghi [H+] vi s m õm B Tớch s ion ca nc [OH][H+] = 1014 250C C pH dựng o dung dch cú [H+] nh 51 D ... sai s cỏc cõu sau: A Phõn ure l phõn m cú hm lng N cao nht (46%) B Phõn m nitrat dựng thớch hp cho vựng t chua mn C Mun cho cõy cú sc khỏng bnh cao ngi ta s dng phõn KCl D Tt c u sai Cõu 5: Hu ... D 4% Cõu 8: cú 1m3 khớ CO dựng lũ luyn thộp cn dựng bao nhiờu lớt khớ CO2 (ktc) thi qua than núng ? Bit rng hiu sut quỏ trỡnh t 85% A 117 ,65l B 858,23l C 588,23l D 117 6,47l Cõu 9: Cho 3,0g bt...
 • 64
 • 283
 • 0

DE KIEM TRA HOA HOC 12 C7 lan 2 2011 pdf

DE KIEM TRA HOA HOC 12 C7 lan 2 2011 pdf
... CH3NH2 C2H5NH2 B C2H5NH2 C3H7NH2 C C3H5NH2 C2H5NH2 D CH3NH2, C3H9NH2 Câu 25 : Cho quỳ tím vào dd đây, dd làm quỳ tím hóa xanh là? A CH3COOH B H2NCH2COOH C.H2NCH2(NH2)COOH D HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH ... amilopectin C PVC D PE 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Họ tên:………………………………… Lớp: 12C ĐỀ KIỂM TRA TIẾT LẦN MÔN: HÓA HỌC 12 NÂNG CAO Câu 1: Cho 4 ,2 gam hỗn hợp X gồm hai ... A H2N-CH2-COOH B CH3-CH2NH2-COOH C HOOC-CHNH2-CH2-COOH D CH3-CH2-CO-NH2 Câu 28 : Phản ứng tính bazơ amin: +  → A C2H5NH2 + H2O ¬  C2H5N H + OH B CH3NH2 + HCl  CH3NH3Cl → C C2H5NH2 + HNO2...
 • 12
 • 173
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC KÌ I KHỐI 12 ppsx

ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC KÌ I KHỐI 12 ppsx
... D II/ PHẦN TỰ LUẬN ( 7,0 i m): Câu 1(1,0 i m): Hoàn thành dãy chuyển hóa sau (ghi rõ i u kiện có): (1) (2) (3) (4) (C6H10O5)n  C6H12O6  C2H5OH  C4H6  Cao su buna     Câu (1,0 i m): ... pháp hóa học phân biệt dung dịch sau: Glucozơ, lòng trắng trứng, anilin, etyl axetat Câu (3,0 i m): Đốt cháy hoàn toàn amino axit no, mạch hở X (có nhóm COOH, nhóm NH2) thu 4,48 lít CO2 1 ,12 lít ... Câu 9: B Câu 10: B Câu 11: C Câu 12: C II/ PHẦN TỰ LUẬN (7,0 i m) Câu Đáp án Thang i m H ,t Câu 0,25 đ (1) (C6H10O5)n + nH2O  n C6H12O6  enzem 0,25 đ (2) C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2  xt ,t...
 • 4
 • 75
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC 12 pot

ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC 12 pot
... thu 19,15g hỗn hợp muối clorua Khối lượng hidroxit hỗn hợp là: A 1,17g – 2,98g B 1,12g – 1,6g C 8g – 5,6g D 1,12g – 1,92g Câu 29: Trong muối sau, muối không bị nhiệt phân? A NaHCO3 B Ca(HCO3)2 ... 7,0g muối cacbonat KL hoá trị II 3,92g chất rắn KL dùng là: A Ca B Mg C Ba D Fe Câu 23: Dãy chuyển hóa thực được? A Al  Al2O3  NaAlO2  Al(OH)3 B Al  AlCl3  Al(OH)3  Al2O3 C Al2O3  Al  NaAlO2 ... hidroxit bền vững bảo vệ C Nhôm kim loại hoạt động D Có lớp màng oxit bền vững bảo vệ Câu 18: Chỉ dùng hóa chất phân biệt dung dịch: KNO3, CuCl2, AlCl3, NH4Cl? A dung dịch HCl B dung dịch NaCl C dung...
 • 2
 • 73
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC 12 + HƯỚNG DẪN GIẢI ppt

ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC 12 + HƯỚNG DẪN GIẢI ppt
... 20 Khẳng định : A Phản ứng hóa hợp phản ứng oxi hóa khử B Phản ứng phân hủy phản ứng oxi hóa khử C Phản ứng trao đổi phản ứng oxi hóa khử D Phản ứng thay phản ứng oxi hóa khử 21 Phản ứng chứng ... khử SO2 : SO +Cl2 +2 H O  H SO4  HCl   Câu trả lời b Phản ứng thể tính oxi hóa SO2 : SO +2 H S  3S  2 H 2O   Câu trả lời a Phản ứng thể SO2 oxit axit : SO +2 NaOH  Na 2SO +H O   Câu ... cộng hóa trị Vậy Z phi kim  Câu trả lời d 18 Clorua Z có liên kết cộng hóa trị, nên câu trả lời c 19 Trong H2O2, số oxi hóa oxi -1 Trong F2O, số oxi hóa oxi +2  Câu trả lời c 20 Phản ứng hóa...
 • 8
 • 119
 • 0

tuyển tập: đề kiểm tra Hóa Học lớp 12

tuyển tập: đề kiểm tra Hóa Học lớp 12
... Cõu Nguyờn t Z cú cu hỡnh e l: 1s 2s 2p 3s Z cú : A 11 nơtron, 12 proton B 11 proton, 12 nơtron C 13 proton, 10 nơtron D 11 proton, 12 electron Cõu Cho bit hin tng xy v gii thớch bng phng trỡnh ... lớt khớ (ktc) anot v 3 ,12 gam kim loi catot Cụng thc ca mui ó in phõn l : 193 A NaCl B LiCl C KCl D CsCl Cõu 15 Mt hp kim Na-K tỏc dng ht vi nc c 2,0 lớt khớ (o 0C, 1 ,12 atm) v dung dch D Th ... kh C Cht t oxi hoỏ t kh D Tt c u sai 197 Cõu 48 T hi ca imeylamin so vi heli l: A 11,25 B 12, 15 C 15 ,12 D 22,5 Cõu 49 Cao su buna-N c to t phn ng ng trựng hp cỏc monome no sau õy: A CH2=CH2,...
 • 228
 • 436
 • 0

Đề kiểm tra hóa học lớp 12 đề 6

Đề kiểm tra hóa học lớp 12 đề 6
... Trong dãy biến hóa: C2H6  C2H5Cl  C2H5OH  CH3CHO  CH3COOH  CH3COOC2H5  C2H5OH       Số phản ứng oxi hóa - khử dãy biến hóa A B C D Câu 46: Cho polime sau: tơ nilon -6, 6 (a); poli(ure-fomanđehit) ... vừa đủ sau phản ứng xảy hoàn toàn cô cạn dung dịch thu 257,36g chất rắn khan Giá trị m là: A 150,88 B 155,44 C 167 ,38 D 212, 12 Câu 36: Cho chất sau: toluen, etilen, butađien, stiren, vinylaxetilen, ... kết tủa Giá trị m A 16, 0 B 8,0 C 6, 0 D 10,0 Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn 2, 76 gam hỗn hợp X gồm CxHyCOOH, CxHyCOOCH3, CH3OH thu 2 ,68 8 lít CO2 (đktc) 1,8 gam H2 O Mặt khác cho 2, 76 gam X phản ứng vừa...
 • 4
 • 149
 • 0

Xem thêm