Tinh gia 2 TH 2 2014

Tinh gia 2 TH 1 2014

Tinh gia 2 TH 1 2014
... D D D A A A A 10 B D 11 D D 12 D C 13 D D 14 B C 15 A A 16 D C 17 A A 18 D A 19 A B 20 B A 21 D B 22 C A 23 A C 24 C A 25 D A 26 D C 27 B A 28 B C 29 D C 30 C B 31 A D 32 B C 33 A D 34 D A 35 ... cần dùng A 10 ,0 62 B 2, 515 C 3,5 12 D 5,0 31 (C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nC2H5OH + 2nCO2 Theo sơ đồ: 1 62 > 2. 46 Theo : x=? 1 62 1 62 10 0 ⇒x= , hiệu suất tồn q trình 70%, m = = 5,0 31 46 46 70 ... 42, 91% C. 41, 61% D 47,75% CO2 = 0,95 mol, nH2O = 1, 15 mol C6H12O6, CH3COOH HCHO đềù có cơng th c chung CnH2nOn CnH2nOn + n O2  nCO2 + n H2O ; C2H6O2 + 5/2O2  2CO2 + 3H2O a mol b mol => b= nH2O...
 • 17
 • 23
 • 0

Tinh gia 2 TH 2 2014

Tinh gia 2 TH 2 2014
... (CH3)2NH ; C2H5NH2 Tính bazơ tăng theo chiều từ trái qua phải là: A C6H5NH2 < NH3 < C2H5NH2 < (CH3)2NH B C6H5NH2 < NH3 < (CH3)2NH < C2H5NH2 C C2H5NH2 < C6H5NH2 < (CH3)2NH < NH3 D NH3 < C2H5NH2 < ... giá trị a A 48,60g 3,2M B 65,34g 1,6M C 54,92g 1,2M D 38,50g 2, 4M Câu 24 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm CH2O, CH2O2, C2H2O2 có cấu tạo mạch hở có số mol thu CO2, H2O Hấp th hết sản phẩm cháy ... 108,0 D 86,4 Câu 25 Cho cân bằng: H2(k) + I2(k)  2HI(k) (1) 2NO(k) + O2(k)  2NO2(k) (2) CO(k) + Cl2(k)  COCl2(k) (3) CaCO3(r)  CaO(r) + CO2(k) (4) 3Fe(r) + 4H2O(k)  Fe3O4(r) + 4H2(k) (5) Các...
 • 12
 • 6
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC HÓA THPT TĨNH GIA 2 NĂM 2014

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC HÓA THPT TĨNH GIA 2 NĂM 2014
... CnH2nOn CnH2nOn + n O2 nCO2 + n H2O ; C2H6O2 + 5/2O2 2CO2 + 3H2O a mol b mol => b= nH2O – nCO2 = 0 ,2 ; na = 0,55 => mX = 20 ,7 + 0,95 44 – ( 0,55 + 2, 5 0 ,2) 32 = 28 ,9 gam => % mC2H6O2 = 0 ,2. 62 ... FeCl2 + H2 (2) 2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O (3) BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl (4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4 → Fe(OH )2 + (NH4)2SO4 (5) 2AlCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Al(OH)3 + 6NaCl + 3CO2 Các ... 2NaNO2 + O2 x x /2 2Mg(NO3 )2 2MgO + 4NO2 + O2 Mol y y 2y y /2 Theo giả thi t có hệ phương trình: 148y + 85x = 3,18 40y + 69x = 1,78 → x = 0, 02 ; y= 0,01 Pthh: 2NO2 + 1/2O2 + H2O → 2HNO3 Mol 0, 02 0,005...
 • 17
 • 358
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ THPT TĨNH GIA 2 NĂM 2014

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ THPT TĨNH GIA 2 NĂM 2014
... CnH2nOn CnH2nOn + n O2 nCO2 + n H2O ; C2H6O2 + 5/2O2 2CO2 + 3H2O a mol b mol => b= nH2O – nCO2 = 0 ,2 ; na = 0,55 => mX = 20 ,7 + 0,95 44 – ( 0,55 + 2, 5 0 ,2) 32 = 28 ,9 gam => % mC2H6O2 = 0 ,2. 62 ... FeCl2 + H2 (2) 2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O (3) BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl (4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4 → Fe(OH )2 + (NH4)2SO4 (5) 2AlCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Al(OH)3 + 6NaCl + 3CO2 Các ... 2NaNO2 + O2 x x /2 2Mg(NO3 )2 2MgO + 4NO2 + O2 Mol y y 2y y /2 Theo giả thi t có hệ phương trình: 148y + 85x = 3,18 40y + 69x = 1,78 → x = 0, 02 ; y= 0,01 Pthh: 2NO2 + 1/2O2 + H2O → 2HNO3 Mol 0, 02 0,005...
 • 17
 • 533
 • 14

ĐỀ THI THỬ đại học lần II 2014 môn sinh học trường THPT tĩnh gia 2

ĐỀ THI THỬ đại học lần II  2014 môn sinh học  trường THPT tĩnh gia 2
... SỞ GD & ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT TĨNH GIA ( Đề thi có trang ) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM HỌC 20 13 - 20 14 MÔN: SINH HỌC ( Thời gian: 90 phút ) Mã Đề: 3 02 Họ tên thí sinh : Số báo ... SỞ GD & ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT TĨNH GIA ( Đề thi có trang ) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM HỌC 20 13 - 20 14 MÔN: SINH HỌC ( Thời gian: 90 phút ) Mã Đề: 303 Họ tên thí sinh : Số báo ... ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II SỞ GD & ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT TĨNH GIA ( Đề thi có trang ) NĂM HỌC 20 13 - 20 14 MÔN: SINH HỌC ( Thời gian: 90 phút ) Mã Đề: 304 Họ tên thí sinh : Số báo...
 • 16
 • 672
 • 19

Đề HSG lý 10 THPT Tĩnh Gia 2 (06 - 07) + đáp án

Đề HSG lý 10 THPT Tĩnh Gia 2 (06 - 07) + đáp án
... F1 '+ ' =0 suy -k1(l1+x)+k2(l2-x)=0 (0,5đ) F k l k l Từ đó: x= 2k + k 1 =1,5 .1 0- 2m=1,5 (cm) (0 ,25 đ) 2) Chọn gốc vị trí cân Theo định luật bảo toàn ta có: 2 kx = mv2m vm = x k +k ... A= (2) mg 2hk 1+ = 0. 02 3m = 3cm =3,46cm 0 .25 đ k ( M + m) g Câu 3 (2 điểm) 1)Theo ta vẽ đợc đồ thị nh hình dới (2x0,375đ) 2) Từ (1) đến (2) trình đẳng nhiệt nên ta có: p1V1=p2V2 Với p1=p2 (a) ... Trờng THPT Tĩnh Gia II Tổ Vật đáp án Đề thi tuyển sinh vào lớp 11 khối A năm học 20 06 -2 0 07 Câu 1(3,5 điểm) 1)v0= gl (1 cos ) =3,16m/s (0,75đ) T=mg( 3-2 cos )=1N (0,75đ) 2) x=v0t=3,16t;...
 • 3
 • 274
 • 1

HSG Lý 11 Tĩnh Gia 2 (06 - 07) + Đáp án

HSG Lý 11 Tĩnh Gia 2 (06 - 07) + Đáp án
... Trờng THPT Tĩnh Gia Đáp án môn Vật Kỳ thi chọn đội tuyển hsg lớp 11 THPT Năm học 20 06 -2 0 07 Tổ Vật Câu (5,0 điểm) a) =3 điểm Chọn hệ tọa độ thẳng đứng, chiều từ xuống, gốc vị trí cân -Xét vật ... A M L J B D C 450 K A B Từ hình vẽ: =(n1/n2)sin450= sin 1,5 2n2 = sin 450 = cos = n2 2n2 2n2 n2sin =n1sin450 suy Ta có Sin =cos nên n2=1 ,27 5 +Khi KK hợp với SI góc 450: Trong trờng hợp ... điểm) (2) (0 ,25 điểm) 4R = 4Z L (3) (0 ,25 điểm) Theo UC =20 V suy từ (3) ta có UC=4UL; UL=4(V) (0 ,25 điểm) U U L = cos = U = 10 (V) cos = C U (4) (0 ,25 điểm) ZC=ZL+R Mặt khác ta có (0 ,25 điểm) Thay...
 • 4
 • 177
 • 0

Tài liệu Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ THPT Tĩnh Gia 2 Thanh Hóa docx

Tài liệu Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ THPT Tĩnh Gia 2 Thanh Hóa docx
... H2N - CH2CONH - CH2CONH - CH2COOH B H2N - CH2CH2CONH - CH2CH2COOH C H2N - CH2CH2CONH - CH2COOH D H2N - CH2CONH - CH(CH3) - COOH Trang 4/4 - Mã đề: 135 Sở GD-ĐT Thanh Hoá Trường THPT Tĩnh Gia THI ... COOH C H2N - CH2CONH - CH2CONH - CH2COOH D H2N - CH2CH2CONH - CH2CH2COOH Câu 60 A B C D Trang 4/4 - Mã đề: 20 3 Sở GD-ĐT Thanh Hoá Trường THPT Tĩnh Gia THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 20 09 -20 10 Môn: ... + 2H+ Cu2+ + 2Ag Zn2+ + Cu C Cu + 2Ag+ D Zn + Cu2+ Câu 55 Hợp chất sau thuộc loại đipeptit? A H2N - CH2CH2CONH - CH2CH2COOH B H2N - CH2CONH - CH(CH3) - COOH C H2N - CH2CH2CONH - CH2COOH D H2N...
 • 21
 • 192
 • 0

Đề thi thử trường tĩnh gia 2 (có giải chi tiết)

Đề thi thử trường tĩnh gia 2 (có giải chi tiết)
... B C D Sở GD & ĐT Thanh Hoá Trường THPT Tĩnh Gia THI THỬ CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC LẦN Năm Học 20 13 – 20 14 ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ (Mã đề 345) Câu 1: chọn C HD; Tại điểm M vùng giao thoa mà hiệu khoảng cách ... U1 + U2 L1 L2 L2 L1 A L1.L2 = R1.R2 B L1 + L2 = R1 + R2 C = D = R1 R2 R1 R2 Câu 42 Một lắc lò xo dao động điều hoà đoạn thẳng dài 10 cm với chu kì dao động s Thời gian ngắn để lắc từ vị trí ... D 5,2cm Câu 41 Hai cuộn dây (R1, L1) (R2, L2) mắc nối tiếp đặt vào hiệu điện xoay chi u có giá trị hiệu dụng U Gọi U1 U2 hiệu điện hiệu dụng cuộn cuộn hai Điều kiện để U = U1 + U2 L1 L2 L2 L1...
 • 10
 • 947
 • 35

Đề thi HSG Vật lý THPT Tĩnh Gia 2

Đề thi HSG Vật lý THPT Tĩnh Gia 2
... = n2sin =n1sin450 suy sin =(n1/n2)sin450= n2 2n2 2n2 2n2 Ta có Sin =cos nên n2=1 ,27 5 +Khi KK hợp với SI góc 450: Trong trờng hợp tia ló KK trùng với cạnh DA S 1,5 Ta có sin =1/n2; cos ... L ZC=ZL+R = (0 ,25 điểm) tg= (3) (0 ,25 điểm) Theo UC =20 V suy từ (3) ta có UC=4UL; UL=4(V) (0 ,25 điểm) Mặt khác ta có cos = U C U L = cos = U = 10 (V) U (0 ,25 điểm) Thay vào (2) tìm đợc R=150 ... = 4(cm) x = A sin = 4(cm) Chọn gốc thời gian lúc thả vật, ta có: t=0 v = A cos = = (rad ) Vậy phơng trình dao động vật là: x=4sin(60t+ / 2) (cm) Câu (5 điểm) a)Tính R, L, C +Khi mắc...
 • 3
 • 369
 • 2

THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2010 - 2011THPT TĨNH GIA 2 pptx

THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2010 - 2011THPT TĨNH GIA 2 pptx
... THPT TĨNH GIA THI THỬ Đ I HỌC LẦN I NĂM 20 10 - 20 11 MÔN: SINH HỌC - HỌC ( Th i gian: 60 phút ): Mã đề: 3 12 Câu 1: Tỉ lệ kiểu gen dị hợp thu đ i phép lai AAaa (4n) x AAaa (4n) là: A 34 / 36 B 27 ... 0 ,21 ; nhóm máu A ( kiểu gen IAI0, IAIA ) chiếm tỉ lệ 0,45; nhóm máu AB ( kiểu gen IAIB ) chiếm 0,3 Tần số tương đ i alen IA, IB I0 quần thể là: A IA = 0,3 ; IB = 0,5 ; I0 = 0 ,2 B IA = 0 ,2 ; IB ... 0 ,21 ; nhóm máu A ( kiểu gen IAI0, IAIA ) chiếm tỉ lệ 0,45; nhóm máu AB ( kiểu gen IAIB ) chiếm 0,3 Tần số tương đ i alen IA, IB I0 quần thể là: A IA = 0,5 ; IB = 0,3 ; I0 = 0 ,2 B IA = 0 ,2 ; IB...
 • 9
 • 147
 • 0

skkn sử dụng phương pháp dạy học hợp tác trong dạy học bài tập toán - chương phương pháp toạ độ trong không gian trung học phổ thông tĩnh gia 2

skkn sử dụng phương pháp dạy học hợp tác trong dạy học bài tập toán - chương phương pháp toạ độ trong không gian trung học phổ thông tĩnh gia 2
... dụng phương pháp dạy học hợp tác dạy học giải tập chương tọa độ không gian có tính khả thi - Học hợp tác làm tăng khả nhận thức HS; - Học hợp tác làm tăng hội cho HS yếu vươn lên; - Học hợp tác ... pháp dạy học hợp tác Trường THPT Tĩnh Gia 2, GV: Nguyễn Thị Bình 2. 3 Thiết kế số tình dạy học hợp tác dạy học giải tập chương phương pháp toạ độ không gian - Một tình dạy học hợp tác trước hết ... xác phương pháp dạy học hợp tác SKKN: Sử dụng phương pháp dạy học hợp tác Trường THPT Tĩnh Gia 2, GV: Nguyễn Thị Bình + Có 100% GV trả lời chưa xác câu hỏi: Nêu giống khác dạy học hợp tác dạy học...
 • 19
 • 360
 • 0

skkn tăng cường sự tham gia của học sinh trong giờ nói thông qua việc điều chỉnh một số hoạt động phần speaking sách tiếng anh 11 tại trường thpt tĩnh gia 2

skkn tăng cường sự tham gia của học sinh trong giờ nói thông qua việc điều chỉnh một số hoạt động phần speaking sách tiếng anh 11 tại trường thpt tĩnh gia 2
... phần SPEAKING cho phù hợp với đối tượng HS trường THPT Tĩnh Gia cần thiết Mục đích đề tài Điều chỉnh số phần SPEAKING sách TIẾNG ANH 11 (Chương trình chuẩn) nhằm tăng cường tham gia HS học ... học nói Đề tài nhằm mục đích nghiên cứu lý GV nên điều chỉnh số nói sách TIẾNG ANH 11 cho phù hợp với đối tượng học xác định hiệu HĐ điều chỉnh nhằm tăng cường tham gia HS học nói trường THPT ... phải điều chỉnh Hoạt động (Activity 3) (Task 3, Tiếng Anh 11 trang 149): GV điều chỉnh để có tính giao tiếp • Thời gian: Điều chỉnh áp dụng vào ngày 25 tháng năm 20 13 lớp 11 A11, trường THPT Tĩnh...
 • 20
 • 306
 • 1

skkn phương pháp khai thác và sử dụng kênh hình trong dạy học lịch sử 12 chương trình chuẩn phần lịch sử thế giới trung học phổ thông tinh gia 2

skkn phương pháp khai thác và sử dụng kênh hình trong dạy học lịch sử 12 chương trình chuẩn phần lịch sử thế giới trung học phổ thông tinh gia 2
... kiến mà sử dụng có hiệu trường sở tại: Phương pháp khai thác sử dụng kênh hình dạy học Lịch sử 12 chương trình chuẩn - phần Lịch sử giới Do thời gian, khuôn khổ sáng kiến tác giả không trình ... hết nội dung phương pháp khai thác, sử dụng hết 90 tranh ảnh sách giáo khoa lịch sử 12 Đề tài đưa gợi ý mang tinh chất định hướng chung phương pháp giới thiệu phương pháp sử dụng số tranh ... lượng dạy học lại chưa quan tâm cách đầy đủ Trong dạy Lịch sử THPT có giáo viên coi việc sử dụng kênh hình nhằm minh họa cho dạy thêm sinh động, có sử dụng khai thác phương pháp nội dung khai thác...
 • 21
 • 860
 • 4

Xem thêm