Phu nhuan TPHCM 2 2014

Phu nhuan TPHCM 2 2014

Phu nhuan TPHCM 2 2014
... 359 20 B 483 20 C 134 21 C 20 8 21 A 359 21 C 483 21 D 134 22 B 20 8 22 C 359 22 C 483 22 C 134 23 D 20 8 23 A 359 23 A 483 23 D 134 24 C 20 8 24 C 359 24 D 483 24 A 134 25 D 20 8 25 D 359 25 D 483 25 ... 134 26 A 20 8 26 D 359 26 D 483 26 B 134 27 A 20 8 27 D 359 27 C 483 27 C 134 28 C 20 8 28 D 359 28 B 483 28 D 134 29 A 20 8 29 B 359 29 C 483 29 B 134 30 B 20 8 30 C 359 30 B 483 30 C 134 31 D 20 8 ... trường hợp trên? A 1,5 B 1 ,2 C 1,8 D 2, 0 Câu 52: Đốt cháy 0 ,2 mol hợp chất A thuộc loại tạp chức thu 26 ,4 gam khí CO 2, 12, 6 gam H2O, 2, 24 lít khí nitơ (đktc) lượng O2 cần dùng 0,75 mol Số đồng phân...
 • 7
 • 16
 • 0

Phu nhuan TPHCM 3 2014

Phu nhuan TPHCM 3 2014
... B A D A B made 4 83 B B D B A C C D A B D A D C B B B C C B D D A A D A A A Trang 6/7 - Mã đề thi 134 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... Fe(OH)2, Fe(OH )3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3 )3, FeSO4, Fe2(SO4 )3, FeCO3 phản ứng với dd HNO3 đặc, nóng dd HCl Số phản ứng xảy thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là: A 10 B C D Câu 43: Đốt cháy ... Câu 33 : Cho chất: Al, Al2O3, Al2(SO4 )3 , ZnO, Sn(OH)2, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, KHSO4, Fe(NO3)2, (NH4)2CO3 Số chất phản ứng với dung dịch HCl, dung dịch NaOH là: A 10 B C D Trang 3/ 7 - Mã đề thi 134 ...
 • 7
 • 15
 • 0

KIẾN THỨC THÁI ĐỘ VÀ NHU CẦU GIÁO DỤC VỀ GIỚI TÍNH CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGÔ TẤT TỐ, Q.PHÚ NHUẬN, TPHCM NĂM 2008

KIẾN THỨC THÁI ĐỘ VÀ NHU CẦU GIÁO DỤC VỀ GIỚI TÍNH CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGÔ TẤT TỐ, Q.PHÚ NHUẬN, TPHCM NĂM 2008
... tình dục học sinh kiến thức Tỷ lệ học sinh kiến thức chung vấn đề giới tính không cao (31,5%) Điều cho thấy việc cung cấp kiến thức cho em học sinh vô cần thiết Thái độ vấn đề giới tính ... mà học sinh muốn nhận Kiến thức giới tính tăng cao theo khối lớp học sinh nam học sinh thái độ việc QHTD tuổi VTN cao nữ Việc có nhận thông tin giới tính từ bạn bè giúp học sinh kiến thức ... Kiến thức vấn đề giới tính Khảo sát kiến thức chung vấn đề giới tính có 31,5% học sinh tham gia nghiên cứu có kiến thức Kiến thức chung định nghĩa 4/6 vấn đề giới tính nêu Bảng 2: Tỷ lệ học sinh...
 • 9
 • 223
 • 1

de thi thu thpt quoc gia nam 2016 mon toan truong thpt phu nhuan tphcm lan 1

de thi thu thpt quoc gia nam 2016 mon toan truong thpt phu nhuan tphcm lan 1
... thi thử ĐH lần (PN) 2 015 - 2 016 Câu (1, 0đ) Cho hàm số (1) y= 2x − x +1 Tập xác định: D = 3R \ { 1} y'= > 0, ∀x ∈ D Hàm số tăng hàm số ( x +( − −∞ 1) 1) 1; ;+∞ cực trị Bảng biến thi n x -∞ -1 ... Câu (1, 0đ) Tính x +3 −8 a) b) Câu (1, 0đ) 0.25 ∫ ( log ( x − ) < ⇔ ⇔ < x < 10 log ∫02x( x −x 3−) >x0 + dx ) ) ( 1 x x − x + 1x 5dx = ∫ x 41dx − ∫ x x + 1dx = − J = − J2 J = ∫ x x 5+ 10 dx ... 1+ y 1 = 1+ x − x ⇔ y 2 ( ) + x2 − x + y 1 = x2 Suy đk y > , kết hợp pt (1) suy đk x > (x = ko nghiệm pt (2) y ( , Xét hàm … Suy ) + y2 1 = + x2 − x ⇔y x2 ( 0,25 )  1 1 + y − =  + − 1 ÷...
 • 5
 • 42
 • 0

Đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh trường THPT Phú Nhuận, TP. HCM năm 2014 (lần 2)

Đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh trường THPT Phú Nhuận, TP. HCM năm 2014 (lần 2)
... cold D give it a chance The end of the text _ Good luck ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN MÔN TIẾNG ANH - NĂM 2014 - Mã đề 157 A 17 D 33 B 49 D 65 D B 18 A 34 D 50 C 66 C D 19 C 35 D 51 D 67 A B 20 A 36 ... I think the time has come when you should put your toe in the water at least A go for a swim B give it a try C feel the cold D give it a chance The end of the text _ Good luck ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ... precautions like we did, this tragedy need never have happened A If they had not behaved so foolishly, they would not have involved us, either, in this tragedy B The tragedy is that this could have been...
 • 9
 • 307
 • 1

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
... thu khac 01,1' ph6ng phal thu ng~n han kh606i 158 20 0 B TAl SAN DAI 22 0 I 154 22 1 22 2 22 3 22 7 22 8 22 9 23 0 II 24 1 24 2 25 0 25 2 25 8 25 9 H~N Tai san c6 dinh Hi san c6 dinh hQ>u hinh Nguyen gia Gia tr] ... (1.176.447.003) (27 1.300.638) (1.447 747.641 ) (24 0.6 62 628 ) ( 328 . 529 .189) ( 322 .6 42 866) (569.191.817) ( 322 .6 42 866) se cu6i narn (1.417 109.631) ( 922 .4 72. 693) (2. 339.5 82. 324 ) 52. 105 683. 125 44.936.8 62 52. 150 ... 1.087.344.363.095 41 .21 1 .26 9.054 46.405 .22 4.453 22 .733. 421 .4 62 19. 924 28 5.797 4. 728 .913.186 12. 001.5 52. 590 13.748.934.406 1.845.657 .24 6 12. 633. 728 . 820 1 .23 0.465.405.174 1 ,23 9,106,817,480 481.197.370. 522 497.858.3 82. 162...
 • 38
 • 72
 • 0

Đề thi thử đại học lần 1 2014 môn sinh học TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN

Đề thi thử đại học lần 1 2014 môn sinh học TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN
... 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 B D A D B C B A A C D C B C B D B Trang 7 /11 - Mã đề thi 13 5 ĐÁP ÁN SINH 12 – ĐH LẦN 213 213 213 213 213 213 213 ...
 • 11
 • 770
 • 34

Đề thi thử đại học môn tiếng anh trường THPT phú nhuận, TP HCM năm 2013 (lần 2)

Đề thi thử đại học môn tiếng anh trường THPT phú nhuận, TP HCM năm 2013 (lần 2)
... hand on this?” - Laura: “ ” A I have only two hands B No My hands are busy now C No, I can’t I’m not very busy D Uh, sorry, but I am busy at the moment Câu 67: Sam: “Let me make you something ... you something to drink.” - Lydia: “ ” A Thanks, but I don’t think I can B Sorry, but I’d rather not C Please I’m really thirsty D No That’s very kind of you Câu 68: Dr Smith: “Remember not ... was special B I only called the police at last C I only called the police when I have tried everything else D I only called the police at the last moment Câu 35: The students did not take to their...
 • 7
 • 319
 • 2

Đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh trường THPT Phú Nhuận, TP. HCM năm 2014 (lần 1)

Đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh trường THPT Phú Nhuận, TP. HCM năm 2014 (lần 1)
... to learn A a terrible thing B a great pleasure Câu 21: The US Congress office building is adjacent to the Capitol building A within B next to C far from D behind Câu 22: Think about the interviewer’s ... teach a (29) many things of value to the future accountant, doctor or electrician Do they also teach anything of value to the future employee? Yes, they teach the one thing that is perhaps ... more careful about this A No matter how intelligent you may be, you should be more careful about this B No matter whatever intelligent you may be, you should be more careful about this C No matter...
 • 8
 • 205
 • 1

Đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh trường THPT Phú Nhuận, TP. HCM năm 2014 (lần 3)

Đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh trường THPT Phú Nhuận, TP. HCM năm 2014 (lần 3)
... circuit B building C guiltless D suitable - HẾT ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN KHỐI A1, D MÔN: ANH VĂN NĂM HỌC: 2013 -2014 MÃ ĐỀ 132 A 17 D 33 D 49 D 65 C D 18 C 34 D 50 B 66 D B 19 B 35 ... I will help you this time A Despite of my strong disapproval of your behavior, I will help you this time B Although I strongly disapproved of your behavior, but I will help you this time C Despite ... the newspaper before breakfast A does B writes C makes D works Câu 32: No one has cleaned this street this week, ? A has he B hasn’t he C have they D haven’t they Câu 33: Imagine when...
 • 10
 • 228
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Game TheoryZerosum gamesExtensive gamesĐáp án Phương pháp giải và những lưu ý cần biết về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm sốNghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh thanh hóa giai đoạn 2010 2015Nghiên cứu phát triển hệ thống quản lý tài nguyên nước ngầm bằng công nghệ GIS và ứng dụng tại tỉnh bắc ninhRèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngBài giảng môn CFABài 8. Nhiễm sắc thểslide thuyet trinh quan tri tai chinhKỹ năng tạo động lực làm việcBài 8. Nhiễm sắc thểBài 63. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thaiđồ án tốt nghiệp chung cư cán bộ công nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sài gònQuy trình cán nguội băng tônPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG sản ở HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾNÂNG CAO HÌNH ẢNH điểm đến DU LỊCH vườn QUỐC GIA BẠCH mã, TỈNH THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu ảnh hưởng của nồng đô và thời gian ngâm tẩm poluteylenglycol (PEG) đến một số tính chất cơ học chủ yếu của gỗ keo lá tràm (acacia auriculiformis)Nghiên cứu động học, động lực học và độ bền hệ thống lái máy kéo bông sen 20tieu luan quan tri logistic