Hóa nguyễn huệ lần 8

Hóa nguyễn huệ lần 8

Hóa  nguyễn huệ  lần 8
... Câu 38: Nhỏ từ từ 200 ml dung dịch X gồm NaOH 1M Ba(OH) 1,5M vào 100ml dung dịch Y gồm H2SO4 1M ZnSO4 2,5M, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam kết tủa giá trị m A 89 ,70 B 19 ,80 C 78, 05 D 79 ,80 ... HNO3 tạo sản phẩm Giá trị m gần với giá trị A 6 ,8 B 5 ,8 C 6,1 D 7 ,8 Câu 35: Cho 100 ml dung dịch amino axit X nồng độ 0,2M phản ứng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,25M, thu dung dịch Y Biết ... 2,24 lít khí (đktc) - Phần 3: Tác dụng với Na (vừa đủ), thu 4, 48 lít khí (đktc) 25 ,8 gam rắn khan Công thức phân tử A A C5H10O2 B C4H8O2 C C6H12O2 D C3H6O2 Câu 31: Cho 47 gam hỗn hợp X gồm ancol...
 • 4
 • 8
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán 2015 THPT Nguyễn Huệ Lần 8

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán 2015 THPT Nguyễn Huệ Lần 8
... hoctoancapba.com - Kho đề thi THPT quốc gia, đề kiểm tra có đáp án, tài liệu ôn thi đại học môn toán Trường THPT Nguyễn Huệ ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ SỐ trang Nội dung Câu 1b Gọi A(a ; ... 6a − 8b + c = c = 15 − 2a   bán kính R = a + ( − a ) − ( 15 − 2a ) = ( a − 4a + ) 0,25 hoctoancapba.com - Kho đề thi THPT quốc gia, đề kiểm tra có đáp án, tài liệu ôn thi đại học môn toán ... THPT quốc gia, đề kiểm tra có đáp án, tài liệu ôn thi đại học môn toán Trường THPT Nguyễn Huệ trang ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ SỐ · · · · MAN = 600 Suy MIN = 1200 ⇒ I MN = I NM = 300 hạ IH ⊥ ( d ) ⇒ IH...
 • 3
 • 687
 • 0

Đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn huệ lần 1 2013

Đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn huệ lần 1 2013
... HẾT www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang - Mã đề thi 13 2 www.DeThiThuDaiHoc.com CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 M132 A B A A D D B D B C A C A C ... lượng nitơ A B 11 ,11 % 14 ,14 % Khối lượng A B là: A 8,28 g 10 ,08g B 9,84g 11 ,52g C 8,28g 11 ,88g D 10 ,08g 11 ,88g Câu 32: Nung 8,42 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg, Fe oxi sau thời gian thu 11 ,62 gam hỗn ... www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang - Mã đề thi 13 2 www.DeThiThuDaiHoc.com Phần II: Theo chương trình nâng cao ( từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Cho hỗn hợp Thi thu 2 013 -THPT CHUYÊN NGUY N HU...
 • 6
 • 1,164
 • 77

Đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn huệ lần 2 2013 có lời giải

Đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn huệ lần 2 2013 có lời giải
... 97,14% B 24 ,35% C 12, 17% D 48,71% Câu 59: Cho dung dịch Fe(NO3 )2 tác dụng với dung dịch: Na2S; H2S; H2SO4 (loãng); H2SO4 (đặc); CH3NH2; AlCl3; AgNO3; Na2CO3; Br2 Số trường hợp xảy phản ứng hóa học ... nhau: (1) Pb(NO3) +H2S (2) Zn(NO3 )2 + Na2S (4) FeS2 + HCl (5) AlCl3 + NH3 (6) NaAlO2 +AlCl3 (3) H2S + SO2 (7) FeS + HCl (8) Na2SiO3 + HCl (9)NaHCO3 + Ba(OH)2dư (10)NaHSO4 + BaCl2 Số lượng phản ứng ... lại 22 ,4 gam chất rắn không tan Thành phần % khối lượng tạp chất loại quặng nêu là: A 8% B 25 % C 5,6% D 12% Câu 24 : Cho chất sau: Cu, FeS2, Na2SO3, Al4C3, K2S, S, NaCl, Cu2O, KBr, Fe3O4, Fe(OH )2, ...
 • 5
 • 1,148
 • 72

Đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn huệ lần 4 2013 có lời giải

Đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn huệ lần 4 2013 có lời giải
... 13 14 15 16 17 18 19 20 C B D A B B B A C C B A A B C A A C C D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B B C A D D C A A A C B C A C C D A B D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... N2 B H2SO4 H2S C HNO3 N2O D HCl H2 Câu 36: Cho a gam P2O5 vào dung dịch chứa a gam KOH, thu dung dịch X Chất tan dung dịch X là: A KH2PO4 H3PO4 B K2HPO4 K3PO4 C KH2PO4 K2HPO4 D K3PO4 KOH Câu ... kẽm tan hết dung dịch axit nói 40 0C phút Để hoà tan hết mẫu kẽm axit nói 45 0C cần thời gian? A 103,92 giây B 60,00 giây C 44 ,36 giây D 34, 64 giây Câu 29: X CTPT C4H11O2N Khi cho X tác dụng với...
 • 6
 • 1,093
 • 59

Đề và đáp án thi thử đại học môn hóa Chuyên Nguyễn Huệ lần 2 pdf

Đề và đáp án thi thử đại học môn hóa Chuyên Nguyễn Huệ lần 2 pdf
... khí màu vàng lục X, Y, Z A Cr2O3, K2CrO4, K2Cr2O7 B CrO, K2CrO4, K2Cr2O7 C CrO, K2Cr2O7, K2CrO4 D CrO3, K2Cr2O7, K2CrO4 Câu 56: Hòa tan 1,0 gam quặng crom axit, oxi hóa Cr 3+ thành Cr2O 72- Sau ... brom 0 ,2 M Sau phản ứng thể tích khí lại 24 0 cm3 Công thức phân tử hidrocacbon là: A C2H2 C3H8 B CH4 C4H6 C C2H6 C3H6 D C2H6 C3H4 - HẾT -ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐỀ 1 32 209 357 ... B D D B A B B A A A A C B D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 D D C C D...
 • 7
 • 298
 • 1

đề thi thử đại học môn hóa có đáp án trường chuyên nguyễn huệ lần 1

đề thi thử đại học môn hóa có đáp án trường chuyên nguyễn huệ lần 1
... B 1) a T2 P, 13 2 1, ? r32 I4 13 2 L32 15 L32 13 2 732 13 2 l_32 ]_32 r32 r3z 732 r32 L32 r)z 13 2 B I6 i1 10 19 20 2I 13 2 22 732 ?-3 r32 24 1- a LJZ L32 r32 i32 r32 25 26 21 2B t32 29 30 31 32 33 L32 ... lTl:6u 36 nft xich doan mach to nilon-6,6 vd to capron n€u trdn lAn luot ld A 12 1 va I 52 8 .11 3vd 114 C 12 1 vd 14 D 11 3 vd 15 2 c 2SO,(kllf)+o,(khi) cdn bing: iip suAt, gidm nhiOt Gi6m dp su6t, tbng ... TOml.dung dich Fl2SOr 1M vdo 10 0m1 dung dich Na1CO3 ll\4 thu duoc dung dich Y Cho Ba(OIi), du vdo dung dich Y thi kl6i luo-ng k6t tua thu aiuo-c lA: ts 1, 82g c.28 ,13 g D 16 ,31g Cdu 2i: ChAt nAo...
 • 5
 • 218
 • 1

Đề thi thử THPT quốc gia chuyên nguyễn huệ lần 4 năm 2015 môn hóa

Đề thi thử THPT quốc gia chuyên nguyễn huệ lần 4 năm 2015 môn hóa
... Câu 20: Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Fe3O4, CuO oxi chiếm 22, 74% khối lượng hỗn hợp Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 13 ,44 lít CO (điều kiện tiêu chuẩn) sau thời gian thu chất rắn Y hỗn hợp khí Z có ... loãng dư thu dung dịch T 10 ,41 6 lít NO (điều kiện tiêu chuẩn, sản phẩm khử nhất) Cô cạn dung dịch T thu 3,186m gam muối khan m có giá trị gần là: A 40 B 48 C 47 D 46 Câu 21: Cho phát biểu sau: ... m có giá trị gần là: A 64, 4 B 75,9 C 67,8 D 65, Câu 28: Ứng với công thức phân tử C4H10On có đồng phân ancol mạch cacbon không nhánh? A 13 B C 10 D Trang 3/5 - Mã đề thi 132 Câu 29: Trong tự...
 • 5
 • 398
 • 1

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN THỨ 3 môn hóa nguyễn huệ

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN THỨ 3 môn hóa nguyễn huệ
... sau môi trường kiềm: CH 3CHCl2(1), CH3COOCH=CH-CH3(2), CH3COOC(CH3)=CH2 (3) , CH3CH2CCl3(4), CH3COO-CH2-OOCCH3(5), HCOOC2H5 (6) Nhóm chất sau thuỷ phân có sản phẩm tham gia phản ứng tráng gương ... Câu 23: Cho phản ứng: X + 3NaOH  → C6H5ONa + Y + CH3CHO + H2O Y + 2NaOH CaO→ T + 2Na2CO3  ,t CH3CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH t → Z + … o Trang 2/4 - Mã đề thi 132 Z + NaOH CaO→ T + Na2CO3  ... vừa đủ với 85 ml dung dịch NaOH 1M, thu 2,76 gam C2H5OH Công thức CxHyCOOH là: A C2H3COOH B CH3COOH C C2H5COOH D C3H5COOH Câu 38 : Công thức chung amino axit no, mạch hở, có hai nhóm cacboxyl nhóm...
 • 4
 • 199
 • 0

de thi mon hoa chuyen nguyen hue lan 4

de thi mon hoa chuyen nguyen hue lan 4
... H2SO4 → … Vậy chất sản phẩm : (chọn phương án nhất) A Fe2(SO4)3, MnSO4 , K2SO4, Cl2, H2O B Fe2(SO4)3, MnSO4 , K2SO4, HCl, H2O C FeSO4, MnSO4 , K2SO4, FeCl3, H2O D FeCl3, Fe2(SO4)3, MnSO4 , K2SO4, ... NaNO2 + H2O B 4KClO3 → KCl + 3KClO4 C 2Na2O2+ 2H2O → 4NaOH + O2 D Fe3O4 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O Trang 2 /4 - Mã đề thi 132 Câu 29: Cho chất sau: axit glutamic, valin, lysin, alanin, trimetylamin, ... có tỷ khối so với CH 1,25 Nồng độ mol Br V có giá trị là: A 0, 14 M 2,352 lít B 0, 04 M 1,568 lít C 0, 04 M 1, 344 lít D 0, 14 M 1, 344 lít Câu 22: Hiđro hóa hoàn toàn hiđrocacbon không no, mạch hở...
 • 4
 • 136
 • 0

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên nguyễn huệ lần 1

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên nguyễn huệ lần 1
... tên gọi là : A 1, 1,2-tribrompropan B 1, 2,3-tribrompropan 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com C 1, 1 ,1- tribrompropan D 1, 2,2-tribrompropan Câu 18 Hòa tan hoàn ... 5 .14 → %N = = 19 ,5% (75.5 + 89 + 11 7 − 4 .18 ) → Chọn D Câu 44: Chọn đáp án D A clo B F C N → Chọn D Câu 45: Chọn đáp án D 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com ... lượng: 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com A.A Cn H n+1O2 N → C3n H n −1O4 N → 3nCO2 + BTKL  → m + 0, 2.40 = 10 ,52 + 6n − H 2O → n = → (M AA = 89) m 18 → m...
 • 18
 • 411
 • 0

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên nguyễn huệ lần 2

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên nguyễn huệ lần 2
... 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com 7,1  −  n e = n Cl − = 35,5 = 0 ,2   → V = 0, 04 .22 ,4 = B 4a + 6b = 0 ,2  O :a a = 0, 02    A  → →  O3 : b  32a ... thu 43 ,2 gam Ag 13,8 gam muối amoni axit hữu Công thức Y giá trị m là: A HOOC-CH2-COOH 19,6 B HOCO-COOH 27 ,2 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com C HOCO-CH2-COOH ... CH − CH − CH − OOCH 2 2  → Chọn D Câu 27 : Chọn đáp án D Câu 28 : Chọn đáp án A → Chọn 6,37 − 0,06. 52 = 65 0,05 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Bu tan →...
 • 20
 • 621
 • 0

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên nguyễn huệ lần 3

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên nguyễn huệ lần 3
... 54,4 C 58 ,3 D 46,6 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Câu 39 : Cho hỗn hợp gồm 0,01 mol Al 0,02 mol Mg tác dụng với 100ml dung dịch chứa AgNO3 Cu(NO3)2, sau ... ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Câu 1: Chọn đáp án C Chú ý quan trọng : OH → ONa + H ↑ BTKL  → m = ∑ (C, H,O) = 0,27.12 + 0 ,31 .2 ... Fe(NO3 )3 = 0 ,32  → 22,72  BTKL  → 0 ,32 .3 = 0 ,3. 2 + 3n NO → → O : 0 ,3   → V = 2,688 → A Chọn A → n Y = 0,28 → ∆n ↓= n pu H2 = 0,56 − 0,28 = 0,28 → H = Câu 13: B 1000 đề thi môn Hóa lời...
 • 20
 • 312
 • 0

Đề thi thử THPT QG 2015 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên nguyễn huệ lần 1

Đề thi thử THPT QG 2015 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên nguyễn huệ lần 1
... CnH2n+1O2N v n X 2C n H 2n +1O2 N C 2n H 4n O3N + 2nH O 3a 1, 5a 3C n H 2n +1O2 N C 3n H 6n 1O N + ( 3n 0, ) H O a (mol) 4n .1, 5a = 1, 35.2 na = 0, 45 a = 0 ,15 BTNT.H 6n m = 0 ,15 .89 = 13 ,35(gam) ... CO2 = 0 ,1( mol) n H 2O = 0, 2(mol) Ta cú : Y Y n H2 Na RCOONa : 0 ,1 BTKL = 0 ,15 NaOH : 0 ,1 0 ,1( R + 67 + 40 + R + 53) = 19 BTNT.H RCH ONa : 0 ,1 R = 15 X : CH CH OH Cõu 21: Chn ỏp ... Cõu 25: Chn ỏp ỏn B a(mol) n CO = 1, 2(mol) BTNT.O X+Y n Trong = 1, 2.2 + 1, 1 1, 35.2 = 0,8 O Ta cú : n H2O = 1, 1(mol) 1, Phản ứng Số C X Y= 0, = = 1, 35(mol) n O2 2, = 5,5 cú hai trng...
 • 12
 • 402
 • 1

Xem thêm