Dien chau 4 NA 2 2014

Dien chau 4 NA 2 2014

Dien chau 4 NA 2 2014
... 3 ,4 B 3,6 C 2, 0 D 2 ,4 Câu 48 : X Y đồng phân X, Y tác dụng với NaOH theo phương trình sau X + NaOH → C2H4O2NNa + CH4O Y + NaOH → C3H3O 2Na + Z + H2O Z chất đây: A H2 B CH3NH2 C NH3 D CH3OH Câu 49 : ... với 20 0 ml dung dịch KMnO4 aM H2SO4 Giá trị a A 1 ,25 B 0 ,25 C 0, 125 D 0 ,2 Câu 23 : Có hợp chất hữu có CTPT là: CH2O, CH2O2, C2H2O3 C3H4O3 Số chất vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với dd NaOH, ... Ba(HCO3 )2 vào dung dịch: CaCl 2, Ca(NO3 )2, NaOH, Na2 CO3, KHSO4, Na2 SO4, Ca(OH )2, H2SO4, HCl Số trường hợp có tạo kết tủa A B C D Câu 12: Cho phản ứng sau: (1) Ba + H2O (2) phân hủy CH4 (1500oC,...
 • 4
 • 17
 • 0

Đề thi thử đại học môn Hóa khối A,B năm 2014 lần 2 THPT Diễn Châu 4

Đề thi thử đại học môn Hóa khối A,B năm 2014 lần 2 THPT Diễn Châu 4
... KHỐI A,B NĂM 20 14 - THPT DIỄN CHÂU 1B 2D 3C 4C 5C 6C 7D 8D 9D 10B 11C 12A 13B 14B 15C 16D 17A 18A 19D 20 A 21 B 22 D 23 C 24 B 25 B 26 D 27 C 28 B 29 D 30A 31B 32A 33A 34D 35A 36A 37B 38C 39B 40 B 41 C 42 B 43 C ... 33A 34D 35A 36A 37B 38C 39B 40 B 41 C 42 B 43 C 44 C 45 D 46 C 47 A 48 D 49 A 50B Các em ý theo dõi đề thi thử đại học môn Hóa khối A,B namw 20 14 Tuyensinh 247 .com ... dịch H2SO4 loãng không thấy khí bay Dung dịch Y phản ứng vừa đủ với 20 0 ml dung dịch KMnO4 aM H2SO4 Giá trị a A 1 ,25 B 0 ,25 C 0, 125 D 0 ,2 Câu 22 : Có hợp chất hữu có CTPT là: CH2O, CH2O2, C2H2O3...
 • 9
 • 132
 • 0

DE THI THU DH KHOI D 2011-TRUONG DIEN CHAU 4-co DA

DE THI THU DH KHOI D 2011-TRUONG DIEN CHAU 4-co DA
... C C D C D A D D A B B D D D A D A D D C B D D B C B C C B D B C B C C D C D A D D a A D A D D C B D D A C A B B C D C A C B d B C B C C D c A B B C B D B C B C C D C D A D D A B C A A D D D C ... 70 71 D A C C B A B A D A D D C B D D C B D D D C C b A C A B A b A C B B D D D D A C A B B C D C A C C C B A C A B A B A C A A D d D D A D D A B B D D D D B C B C C C A A D D D C A C D A D C C ... A A D D D C A C D A D C C B C D B C B C C A C C B A B A D A D D C B D D A D C C B C B D D D C 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A A D D D C A C d C A C D A D C C b B D D D A C C B a C B A C A B A B a\...
 • 8
 • 141
 • 0

DE THI+DA HS GIOI TRUONG KHOI 10-TRUONG THPT DIEN CHAU 4

DE THI+DA HS GIOI TRUONG KHOI 10-TRUONG THPT DIEN CHAU 4
... things A want B need C search D situation We had a French architect our villa A designing B designed C to design D design Hurry! The next bus at 7.15 A leaves B leave C will leave D is leaving ... below and decide which answer (a, B, C, or D) best fits each space (1mark x 10 = 10marks) C A A B D D B A C 10 C III - Fill in the blanks with a suitable word (1mark x 10 = 10marks) not dependent ... B with C to D of 14 He doesnt work as hard as he A is B was C didnt D used to 15 Each of you a share in the work A have B has C having D going to have 10 11 12 13 14 15 II Identify the mistakes...
 • 9
 • 114
 • 0

Hoang mai NA 2 2014

Hoang mai NA 2 2014
... (H2N)2C2H3COOH C H2NC3H5(COOH )2 D H2NC3H6COOH Câu 29 : Pư sau có phương trình ion rút gọn: HCO3- + OH- → CO 32- + H2O? A Ca(HCO3) + 2NaOH → CaCO3 + Na2 CO3 + 2H2O B 2NaHCO3 + Ca(OH )2 → CaCO3 + Na2 CO3 ... ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT MÃ 135 MÔN HÓA THÁNG 5 -20 14 CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 MÃ 135 A B C B B ... cắt nhỏ) vào 20 gam dd H 2SO4 9,80% Sau kết thúc pư thu dd X Nồng độ chất tan có dd X là: A 23 ,22 % B 23 , 12% C 22 , 12% D 31,96% Câu 18: Cho 2, 24 lít khí CO2 (ở đktc) lội vào 20 0 ml dd NaOH 1,50M,...
 • 11
 • 25
 • 0

Quynh luu 1 NA 2 2014

Quynh luu 1 NA 2 2014
... MgCl2 Mg Mg(NO3 )2 Mg(OH )2 (1) MgCO3 + 2HCl MgCl2 + C O2 + H2O (2) MgCl2 đpdd Mg + Cl2 (3) Mg + 2HNO3 loãng Mg(NO3 )2 + H2 (4) Mg(NO3 )2 + 2KOH Mg(OH )2 + 2KNO3 Cho biết phản ứng sai: A (1) (3) B (2) ... Câu 29 : Cho chất sau trộn với (1) CH3COONa + CO2 + H2O → (2) (CH3COO)2Ca + Na2 CO3 → → (3) CH3COOH + NaHSO4 (4) CH3COOH + CaCO3 → → (5) C17H35COONa + Ca(HCO3 )2 (6) C6H5ONa + NaHCO3 → Trang 2/ 4 ... C6H5NO2 + 3Fe +6HCl → C6H5NH2 + 3FeCl2 + 2H2O C C6H5NH2 + 3Br2 → 2, 4,6-Br3C6H2NH3Br + 2HBr D CH3NH2 + O2 → CO2 + N2 + H2O Câu 19 : Cho chất sau: Phenol (1) , Anilin (2) , Toluen(3), Metyl phenyl ete(4),...
 • 4
 • 63
 • 0

Đề thi và đáp án Toán Vòng 2 Diễn Châu 2014-2015

Đề thi và đáp án Toán Vòng 2 Diễn Châu 2014-2015
... nshidm ld: x: t vit x :2 Vdy D{t: :0 x: y:'G\sxJ 0,5 0,5 0,5 0,5 x :2 + xt+5x:y3 +2 0,5 Phuong trinh dd cho trd thAnh: yt - 2y + = e ( y + 2) (y2 - 2y +2) = 0. y +2= e y = - Thavy:- 2. taduoc: xt+5x - ... MA2 + MC2 -zME.MC2 : ACa -zr,lftf AC2 16Ra - gnf.vtt2 Tuong t-u: MBa + MDa : 16R4 - 8K-'.MK' + MAO + MB* + MC* + MD* 32R* _ 8R' ( MH'+ :32Ra- 8FP'Ff :24 R4 dpcm = 1(b) Ap dUtrg BAt deng thirc Cd ... €xt*5x+6:0 a J x:- ex: -2 hoic:x: NhAn vd pt thf - VOynghiQmPTld: 2vitxnhat voi r6i cQng vdo pt thv ta dugc: -3 (x+y )2+ 2(x+y): I0+6J, e(x*y* 1)': Q+ " 12) tex*y* 1: t G+ Ji) €x* v :2+ Jz hodc: - 4- J,...
 • 4
 • 233
 • 1

Giải tích mạng điện - Chương 4.2

Giải tích mạng điện - Chương 4.2
... trình (4.25 ), (4.26 ) (4.27 ) vào (4.24 ) ta thu được: r r EVoìng = C t [z]C.I Voìng (4.27 ) (4.28 ) Phương trình đặc tính mạng điện cấu trúc vòng tham khảo là: r r EVoìng = ZVoìng.I Voìng (4.29 ) Từ ... với biến tham số mạng điện gốc với mạng điện liên thông thêm vào Mạng điện thêm vào thu kết nối với nhánh giả mắc nối tiếp với nhánh bù mạng điện gốc Để giữ nguyên đặc tính mạng liên thông tổng ... GIẢI TÍCH MẠNG 4.5 CÁCH THÀNH LẬP MA TRẬN MẠNG BẰNG SỰ BIẾN ĐỔI TRỰC TIẾP 4.5.1 Phương trình đặc tính mạng điện Mạng điện ghép nối tập hợp nhánh có mối liên...
 • 15
 • 315
 • 1

co tuyet dien chau 2

co tuyet dien chau 2
... cards Flowers Gifts Birthday cards Flowers Candles Candles Birthday cake Balloons Gifts September 22 nd 20 08 Unit 3: A party Period 1:Reading New words         Blow out (v) Adult (n) Joke (v) ... People go out to dinner v People blow out candle , one for each year v Task 2: Underline the wrong word and provide the correct one eighth Lisa’s family and friends are at her seventhbirthday party ... and Luis are happy to be together for their golden anniversary Match a verb in Column A with a suitable phrase in column B A B Blow out a Party or anniversary Sing b Cake and ice cream Celebrate...
 • 10
 • 160
 • 0

Tài liệu Đề thi thử ĐH - CĐ lần 2 năm 2010_THPT Diễn Châu 5 pptx

Tài liệu Đề thi thử ĐH - CĐ lần 2 năm 2010_THPT Diễn Châu 5 pptx
... f = 50 Hz Khi dòng điện qua tụ I1 = 0,2A Để dòng điện qua tụ I2 = 0 ,5 A cần tăng hay giảm tần số lần? A lần B 3 ,5 lần C lần D 2, 5 lần Câu 29 Một bếp điện hoạt động lưới điện có tần số f = 50 Hz ... 0,62s B 1,62s C 1,97s D 1,02s Câu 39 Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà x = 2cos(2t+π /3) cm x2 = 2cos(2t-π /6) cm Phương trình dao động tổng hợp là: A x = 2cos(2t+π /6) cm B.x = 2cos(2t+π ... = vật có li độ 2cm có vận tốc v = -2 0 15 cm/s Phương trình dao động vật là: A x = 2cos(10 t + π /3) B x = 4cos(10 t - π /3) C x = 4cos(10 t + π /3) D x = 2cos(10 t - π /3) Câu 35 Một vật khối...
 • 6
 • 184
 • 0

Xem thêm