de 120

Đề 120''''

Đề 120''''
...
 • 4
 • 186
 • 0

Đáp án & đề ktra HK1 Lý 11 (mã đề 120) (new)

Đáp án & đề ktra HK1 Lý 11 (mã đề 120) (new)
... vào catôt thời gian phút 13giây Trang 2/3 - Mã đề thi 120 Đáp án MÔN : 11 Ban 2010 - 2 011 MÃ ĐỀ : 120 I Trắc nghiệm: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 II.Tự luận: Câu ... chất bán dẫn không đúng? A Điện trở suất chất bán dẫn lớn so với kim loại nhỏ so với chất điện môi B Tính chất điện bán dẫn phụ thuộc nhiều vào tạp chất có mặt tinh thể C Điện trở suất chất bán ... Eb = 12 (V); rb = (Ω) B Eb = (V); rb = 1,5 (Ω) C Eb = (V); rb = (Ω) D Eb = 12 (V); rb = (Ω) Câu 11 : Trong nguồn điện lực lạ có tác dụng A làm dịch chuyển điện tích dương từ cực dương nguồn điện...
 • 3
 • 172
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 120

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 120
... Cho sơ đồ chuyển hóa : Glucozơ → X → Y → CH3COOH Hai chất X, Y Chọn đáp án A B C D Đáp án : (C) Bài : 11564 Khi hòa ... án A B C D Đáp án : (D) Bài : 11560 Khi thực phản ứng tách nước rượu (ancol ) X, thu anken Oxi hóa hoàn toàn lượng chất X thu 5,6 lít CO2 (ở đktc) 5,4 gam nước Có công thức cấu tạo phù hợp với...
 • 6
 • 249
 • 0

Tài liệu 150 đề thi cao học ( Đề 91 - Đề 120) pptx

Tài liệu 150 đề thi cao học ( Đề 91 - Đề 120) pptx
... giao điểm (P) (d), vuông góc với (d) nằm (P) (P): 2x + y + z - = (d): ĐỀ SỐ 102 CÂU 1: (3 điểm) Cho hàm số: y = -x4 + 2mx2 - 2m + (Cm) 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số m = 2) CMR: (Cm) qua ... đường thẳng (d1): 2x - y + = (d2): 3x + 6y - = tạo tam giác cân có đỉnh giao điểm hai đường thẳng (d1) (d2) 2) Tìm tập hợp điểm không gian cách ba điểm A(1; 1; 1), B (- 1 ; 2; 0) C(2; -3 ; 2) ĐỀ SỐ 111 ... trình: (d1): kx - y + k = (d2): (1 - k)x + 2ky - (1 + k) = 1) Chứng minh k thay đổi (d1) qua điểm cố định 2) Với giá trị k, xác định giao điểm (d1) (d2) 3) Tìm quỹ tích giao điểm k thay đổi ĐỀ SỐ...
 • 39
 • 270
 • 0

Đề thi thử đại học Môn vật lí - Mã đề 120 pdf

Đề thi thử đại học Môn vật lí - Mã đề 120 pdf
... biểu sai cấu tạo kính thi n văn: A Kính thi n văn có hai phận vật kính thị kính B Khoảng cách vật kính thị kính không thay đổi C Thị kính l thấu kính hội tụ cĩ tiu cự ngắn D Vật kính l thấu kính ... 50  F Hiệu điện cực đại hai tụ 5V Năng lượng lượng dao động mạch chu kì dao động mạch A 0,625mJ; 6,25.1 0-4 J;  s 100 B 0.25mJ;  s 10 C 2,5.1 0-4 J;  s 100 D  s 10 25 Một vật nặng có khối lượng ... Kích thích vật dao động điều hoà với biên độ 4cm Vận tốc lớn vật A 0,4cm/s B 0,04cm/s C 4cm/s D 40cm/s 26 Một vật dao động điều hoà có phương trình x= 6sin( 10t   )cm Lúc t = 0,2s vật có vận...
 • 7
 • 159
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐAI HỌC- CAO ĐẲNG 2011 MễN THI : ANH VĂN- MÃ ĐỀ 120 potx

ĐỀ THI THỬ ĐAI HỌC- CAO ĐẲNG 2011 MễN THI : ANH VĂN- MÃ ĐỀ 120 potx
... A: except B: except for C: apart from D: in addition Cõu 42 A: if B: for C: what D: that Cõu 43 A: so B: such C: these D: those Cõu 44 A: they B: to C: for D: who Cõu 45 A: die out B: die C: ... A: except B: except for C: apart from D: in addition Cõu 47 A: if B: for C: what D: that Cõu 48 A: so B: such C: these D: those Cõu 49 A: they B: to C: for D: who Cõu 50 A: die out B: die C: ... A: except B: except for C: apart from D: in addition Cõu 52 A: if B: for C: what D: that Cõu 53 A: so B: such C: these D: those Cõu 54 A: they B: to C: for D: who Cõu 55 A: die out B: die C:...
 • 30
 • 147
 • 0

MẪU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I ANH LỚP 12 –ĐỀ 120 doc

MẪU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I ANH LỚP 12 –ĐỀ 120 doc
... _ A responsibility B work C job D activity Câu 36: Which of these following is NOT mentioned concerning young people starting work? A Anxiety B Encouragement C Fear D Poor preparation Câu 37: ... prospects in their mind as the time to start work gets nearer It is the duty of the school and family to prepare these young people for their future jobs Câu 32: The main idea of the passage is ... A Learning at university B Making an important decision at 16 C Starting to work after leaving school D Getting to know about new jobs Câu 33: Why some young people want to find a job after...
 • 4
 • 121
 • 0

ĐỀ THI HỌC KỲ I KHỐI 12 NĂM HỌC 2010-2011 Môn: TIÊNG ANH - Mã đề 120 pptx

ĐỀ THI HỌC KỲ I KHỐI 12 NĂM HỌC 2010-2011 Môn: TIÊNG ANH - Mã đề 120 pptx
... Asians It is a practice that is becoming less and less socially acceptable Smoking is prohibited in many places It is not allowed in any public buildings, on any public transportation ( including ... prepared to provide identification Question 12: The main idea of the passage is _ A Smoking is becoming less and less B Smoking is allowed everywhere socially acceptable C Smoking is good for ... public transportation ( including airplane flights within the United State), in shops, in movies theaters, schools, and office buildings The general rule is if you are indoors, then you probably are...
 • 4
 • 173
 • 0

ĐỀ THI HỌC KỲ I KHỐI 12 NĂM HỌC 2010-2011 Môn: TIÊNG ANH - Mã đề 120 pot

ĐỀ THI HỌC KỲ I KHỐI 12 NĂM HỌC 2010-2011 Môn: TIÊNG ANH - Mã đề 120 pot
... Asians It is a practice that is becoming less and less socially acceptable Smoking is prohibited in many places It is not allowed in any public buildings, on any public transportation ( including ... prepared to provide identification Question 12: The main idea of the passage is _ A Smoking is becoming less and less B Smoking is allowed everywhere socially acceptable C Smoking is good for ... public transportation ( including airplane flights within the United State), in shops, in movies theaters, schools, and office buildings The general rule is if you are indoors, then you probably are...
 • 4
 • 95
 • 0

Đề kiểm tra thử học kỳ 1 MÃ ĐỀ 120 docx

Đề kiểm tra thử học kỳ 1 MÃ ĐỀ 120 docx
... Ninh đề 12 0 - Trang3 ĐÁP ÁN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Gv: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Ngơ An Ninh 35 36 37 38 39 40 đề 12 0 - Trang4 ... lượng mC : mO = : 11 Biết A khơng làm phai màu dung dịch Br2 Vậy A A monosaccarit, C5H10O5 B Tinh bột, (C6H10O5)n C saccarozơ, C12H22O 11 D fructozơ, C6H12O6 C©u 19 : Đun nóng 1, 1 gam este đơn no ... HCOOC3H7 D CH3COOCH3 Gv: Ngơ An Ninh đề 12 0 - Trang2 C©u 26 : Để trung hòa 2,8g chất béo cần 5,0ml dung dịch KOH 0,1M Chỉ số axit mẫu chất béo là: A C B 11 D 10 C©u 27 : Ưu điểm chất giặt rửa...
 • 4
 • 123
 • 0

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I - Mã đề: 120 pdf

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I - Mã đề: 120 pdf
... tên g i A 2-mêtylbutanol- B 3-mêtylbutanol- C 3-mêtylbutanol- D 2-mêtylbutanol- Câu 33 : Tách nước từ phân tử rượu : 2, 3- dimetyl pentanol-2 ta sản phẩm chất chất sau : A CH3 - CH = C(CH3)-CH(CH3)2 ... 21 : Hợp chất hữu chứa nhiều nhóm chức giống g i A Không có hợp chất B Hợp chất đơn chức C Hợp chất tạp chức D Hợp chất đa chức Câu 22 : Khi cho anđehit phản ứng v i O2 xt Mn2+ anđehit thể tính ... có liên kết hiđrô v i nước D Etanol tác dụng v i nước n Ag Câu 31 : CH3CHO tham gia phản ứng tráng gương thu tỉ lệ n CH3CHO A B C D Câu 32 : Theo danh pháp IUPAC hợp chất (CH3)2CH- CH 2- CH 2- OH...
 • 3
 • 122
 • 0

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LỢNG GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn thi: Hoá học - Mã đề: 120 pps

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LỢNG GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn thi: Hoá học - Mã đề: 120 pps
... tên g i A 2-mêtylbutanol- B 3-mêtylbutanol- C 3-mêtylbutanol- D 2-mêtylbutanol- Câu 33 : Tách nước từ phân tử rượu : 2, 3- dimetyl pentanol-2 ta sản phẩm chất chất sau : A CH3 - CH = C(CH3)-CH(CH3)2 ... 21 : Hợp chất hữu chứa nhiều nhóm chức giống g i A Không có hợp chất B Hợp chất đơn chức C Hợp chất tạp chức D Hợp chất đa chức Câu 22 : Khi cho anđehit phản ứng v i O2 xt Mn2+ anđehit thể tính ... Không Oxi hoá, Khử B Oxi hoá, Khử C Oxi hoá D Khử Câu 23 : HCOOH tham gia phản ứng tráng gương A Axit đầu dãy đồng đẳng B Mang tính axit C phân tử chứa nhóm - COOH D phân tử chứa nhóm -CHO Câu...
 • 3
 • 69
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Đề (120)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Đề (120)
... 46 43 42 b) 78 : 75 Câu (2 điểm) Tính nhanh a) 13 8 + 34 + 62 + 66 b) 453 + 318 + 14 7 + 22 c) 25 11 d) 12 5 Câu (2 điểm)Tìm x a) x : 13 = 46 b) 6x – = 742 TaiLieu.VN Page ... b) M = { 8 ;10 ;12 ; ;10 0} Tính số phần tử tập hợp M Câu (2 điểm) Thực phép tính a) 47 + 15 + 46 b) 12 20 c) 234 – 37 – 48 d) ( 26 + 49) : Câu (1 điểm) Tính a) 46 43 42 b) 78 : 75 Câu...
 • 2
 • 148
 • 0

ẢNH HƯỞNG của mùa vụ, lứa đẻ và THỂ TRẠNG đến HOẠT ĐỘNG của BUỒNG TRỨNG bò sữa SAU đẻ 120 NGÀY NUÔI tại BA vì, hà nội

ẢNH HƯỞNG của mùa vụ, lứa đẻ và THỂ TRẠNG đến HOẠT ĐỘNG của BUỒNG TRỨNG bò sữa SAU đẻ 120 NGÀY NUÔI tại BA vì, hà nội
... 743 Ảnh hưởng mùa vụ, lứa đẻ thể trạng đến hoạt động buồng trứng sữa sau đẻ 120 ngày nuôi Ba Vì, Nội Bệnh buồng trứng sữa xảy bốn mùa năm, nhiên bệnh xảy nhiều mùa xuân mùa hè Bệnh buồng ... P...
 • 7
 • 231
 • 0

Xem thêm