de 112

Tài liệu Đề thi thử đại học môn Hóa - THPT Gia Định (Mã đề 112) ppt

Tài liệu Đề thi thử đại học môn Hóa - THPT Gia Định (Mã đề 112) ppt
... nilon-6,6 có kh i lư ng 0,15 gam S m t xích c a đo n tơ giá tr giá tr sau: A 4.1019 B 3,998.1019 C 39,98.1019 D 4.1018 Câu 57: Thu phân peptit CH3 H2N - CH2 - C - NH - CH - C - NH - CH - (CH2)2COOH ... v i X g n b ng 1,61 X là: A etanol C propan-2-ol B propanol D metanol Câu 49: Nh n bi t ch t sau: C2H5OH, C2H4(OH)2, CH3CHO, CH3COOH, ch c n dùng m t hóa ch t là: A Cu(OH)2/OHB Na2CO3 C NaOH D ... i tơ có ngu n g c xenlulozơ là: A tơ t m; s i bông; nilon-6,6 C s i bông; len; nilon-6,6 B s i bông; len; tơ axetat D tơ visco; nilon-6,6; tơ axetat Câu 44: Đi u đúng: A Ancol isopropylic ancol...
 • 4
 • 541
 • 28

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 112 pptx

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 112 pptx
... etylic Số chất phản ứng với điều kiện thường Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 24297 Hai chất tham gia phản ứng trùng ngưng là: Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) và và Bài : 24296 Glucozơ không ... đktc) cho 0,46 gam etylic (Cho ) Chọn đáp án phản ứng hết với rượu A 0,224 lít B 0,560 lít C 0 ,112 lít D 0,672 lít Đáp án : (A) Bài : 24294 Khi cho 3,75 gam axit aminoaxetic ( , khối lượng muối ... gam D 9,70 gam Đáp án : (A) Bài : 24293 Thể tích khí (ở đktc) cần dung để khử hoàn toàn 16 gam bột (Cho ) Chọn đáp án A 6,72 lít B 3,36 lít C 7,84 lít D 2,24 lít Đáp án : (A) Bài : 24292 Kim...
 • 6
 • 65
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I - NĂM 2011 Môn: HÓA HỌC- KHỐI A +B MÃ ĐỀ 112 pdf

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I - NĂM 2011 Môn: HÓA HỌC- KHỐI A +B MÃ ĐỀ 112 pdf
... – đề thi 112 Câu 43: Khi i u chế axetilen phương pháp nhiệt phân nhanh metan thu hỗn hợp A gồm axetilen, hidro phần metan ch a phản ứng Tỉ kh i A so vơ i hiđro Hiệu suất trình chuyển h a ... 7,20 gam C 2,88 gam D 5,28 gam Câu 36: Phương pháp i u chế sau giúp ta thu 2-clobutan tinh khiết ? A But-1-en tác dụng vơ i hidroclorua B Buta-1, 3- đien tác dụng vơ i hidroclorua C Butan tác ... Ta có : A Dung dịch X ch a mu i Y ch a kim lo i B Dung dịch X ch a mu i Y ch a kim lo i C Dung dịch X ch a mu i Y có kim lo i D Dung dịch X ch a mu i Y có kim lo i Câu 54: Phát biểu dươ i ? A...
 • 5
 • 191
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng môn hóa học lớp 11 mã đề 112 Trường thpt nguyễn trãi ppt

Đề thi khảo sát chất lượng môn hóa học lớp 11 mã đề 112 Trường thpt nguyễn trãi ppt
... t0→ SF6 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : de dai hoc tong hop cho 11 Đề số : 01 28 02 29 03 30 04 31 05 32 06 33 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 15 16 17 18 19 20 21 ... để loại bỏ tạp chất HCl có lẫn khí 39 : H2S là: Cho hỗn hợp khí lội từ từ qua lượng dư dung dịch A AgNO3 B Pb(NO3)2 C NaHS D NaOH Câu Nguyên tử S đóng vai trò vừa chất khử, vừa chất oxi 40 : ... dung dịch X thu kết tủa, lọc hết lượng kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu 2,04 gam chất rắn Giá trị V A 0,448 B 0,672 C 0,224 D 1,344 Câu Liên kết hoá học nguyên tử phân tử H2O 32 :...
 • 18
 • 759
 • 10

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT (THI THỬ) NĂM 2011 - Mã đề 112 doc

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT (THI THỬ) NĂM 2011 - Mã đề 112 doc
... ……… laws restricting hunting and fishing A passed B obeyed C crossed D observed -THE END -Mã đề thi 112 §¸p ¸n m· ®Ò: Bµi : 1 D C D B D D A 10 C 11 D 12 D 13 C Bµi : C C Bµi : Bµi : 14 ... because C although D when C©u 32 Most referees often wear _ black A with B for C in D on đề thi 112 C©u 33 I am not deaf You shout A must B need C needn’t D mustn’t C©u 34 Water polo ... is spent on a lot of money every year B Advertising are spent on a lot of money every year đề thi 112 C A lot of money is spent on advertising every year D A lot of money are spent on advertising...
 • 5
 • 118
 • 0

Đề thi thử đại học môn hóa lần 1 năm 2011 THPT Chuyên Hưng Yên - Mã đề 112 pot

Đề thi thử đại học môn hóa lần 1 năm 2011 THPT Chuyên Hưng Yên - Mã đề 112 pot
... A 10 3,425 kg B 10 3,435 kg C 10 ,3435 kg D 10 ,3425 kg Câu 28: Độ pH dung dịch CH3COONa 0,1M (Kb CH3COO− 5, 71. 10 -1 0 ) A .1 B 10 ,24 C 8,88 D 5 ,12 Trang 2/ – đề thi 11 2 Câu 29: Cho a mol P2O5 tác ... Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Cr=52; Ag = 10 8; Ba = 13 7 Sưu tập : Lê Thanh Phong - Phone : 016 6.88 .13 .14 2 http://t2forever.lairspace.com Trang 5/ – đề thi 11 2 ... xenlulozơ axetat tơ hóa học C Tơ nilon-6 tơ nhân tạo D Các loại sợi vải, sợi len tơ thi n nhiên .HẾT Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) nguyên tố:H = 1; C = 12 ; N = 14 ; O = 16 ; Na = 23; Mg...
 • 5
 • 174
 • 1

Đề thi thử đại học môn hóa lần 1 năm 2011 THPT Chuyên Hưng Yên - Mã đề 112 pdf

Đề thi thử đại học môn hóa lần 1 năm 2011 THPT Chuyên Hưng Yên - Mã đề 112 pdf
... A 10 3,425 kg B 10 3,435 kg C 10 ,3435 kg D 10 ,3425 kg − -1 0 Câu 28: Độ pH dung dịch CH3COONa 0,1M (Kb CH3COO 5, 71. 10 ) Trang 2/ – đề thi 11 2 A .1 B 10 ,24 C 8,88 D 5 ,12 Câu 29: Cho a mol P2O5 tác ... Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Cr=52; Ag = 10 8; Ba = 13 7 Sưu tập : Lê Thanh Phong - Phone : 016 6.88 .13 .14 2 http://t2forever.lairspace.com Trang 5/ – đề thi 11 2 ... xenlulozơ axetat tơ hóa học C Tơ nilon-6 tơ nhân tạo D Các loại sợi vải, sợi len tơ thi n nhiên .HẾT Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) nguyên tố:H = 1; C = 12 ; N = 14 ; O = 16 ; Na = 23; Mg...
 • 5
 • 268
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học 2010 - 2011 Môn: Vật lí 12 - Mã đề 112 pptx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học 2010 - 2011 Môn: Vật lí 12 - Mã đề 112 pptx
... trị cực đ i hiệu i n hai tụ i n U0 Giá tri cực đ i cường độ dòng i n mạch là: A I0 = U0 LC U0 B I0 = U0 L C C I0 = U0 C L D I0 = LC Câu 26: Một vật rắn quay xung quanh trục Một i m vật rắn cách ... suất i n tiêu thụ toàn mạch là: A 440W B 440 W C 220W D 220 W Câu 14: Một mảnh AB đồng chất tiết diện đều, chiều d i l, kh i lượng m T i đầu m B ngư i ta gắn chất i m có kh i lượng Kh i tâm ... )cm Biết th i i m t vật chuyển động theo chiều âm qua li độ x = 4cm Trước th i i m s li độ 24 chiều chuyển động vật là: A x =4 cm chuyển động theo chiều âm B x =4 cm chuyển động theo chiều dương...
 • 5
 • 90
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ _Mã đề : 112 potx

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ _Mã đề : 112 potx
... xạ T l : A: 369h B: 693h C: 936h D: 396h Câu 4 3: Khoảng thời gian ngắn hai lần Wd = Wt vật dao động điều hoà 0,05s Tần số dao động vật l : A: 2,5Hz B: 3,75Hz C: 5Hz D: 5,5Hz Câu 4 4: Một vật tham ... bậc rộng: A: 2,7mm B: 3,6mm C: 3,9mm D: 4,8mm 2 Câu 4 1: Khi chiếu xạ có  = vào katôt tế bào quang điện Uh = - 1,8V Công thoát kim loại làm katôt A: 1,8eV B: 2,7eV C: 3,6eV D: 4,5eV Câu 4 2: Gọi ... màu: A: đỏ B: vàng C: da cam D: chàm Câu 2 8: Một cầu kim loại có công thoát 2,36eV đứng cô lập, chiếu vào cầu xạ có  = 0,36  m điện cực đại cầu đạt A: 0,11V B: 1,09V C: 0,22V D: 2,2V Câu 29:...
 • 5
 • 159
 • 0

ĐỀ ÔN THI CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2011 MÔN TIẾNG ANH 12 – MÃ ĐỀ 112 ppsx

ĐỀ ÔN THI CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2011 MÔN TIẾNG ANH 12 – MÃ ĐỀ 112 ppsx
... understand it” Dad: “ _” A I think that B I think not C I think too D I think so 22 This is the church in the city A) elder B) oldest C) elderly D) older 23 Working for 12 hours a day ... (C) get (D) will have got 16 Is Jane married with a Korean man? _ A I think B I don’t think so C I think not D I don’t think that 17 Children / take / Ha Noi Opera House / parents / last night ... parents of the groom A careless B careful C carefully D carelessly 17 Ann: “This room is filled with smoke.” Tom: “ Yes, this is a _ room” A smoke-filled B smoke-filling C filling-smoke...
 • 14
 • 143
 • 0

KIỂM TRA HỆ SỐ 1 KHỐI 12 MÔN HÓA - MÃ ĐỀ : 112 pot

KIỂM TRA HỆ SỐ 1 KHỐI 12 MÔN HÓA - MÃ ĐỀ : 112 pot
... Na, K Trang 3/3 Mó 11 2 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : húa 12 he so đề : 11 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trang ... D K Câu 22 : Cho cỏc phn ng: CaCl2 + Na2CO3 CaCO3 + 2NaCl Trang 2/3 Mó 11 2 A Câu 23 : A B C D Câu 24 : A Câu 25 : A Câu 26 : A Câu 27 : A Câu 28 : A B C D Câu 29 : A C Câu 30 : A Ca(HCO3)2 ... tng dn Câu 19 : Cú cỏc cht sau : (1) NaCl (2) Ca(OH)2 (3) Na2CO3 (4) HCl (5) K3PO4 Cỏc cht cú th lm mm nc cng tm thi l A 1, 3, B 2, 3, C 2, 3, D 1, 2, Câu 20 : Dn V lớt (ktc) CO2 vo 10 0 ml dung...
 • 4
 • 162
 • 0

KIỂM TRA 1 TIẾT 12 LÝ CƠ BẢN ( NĂM HỌC 2011-2012 ) (MÃ ĐỀ 112) docx

KIỂM TRA 1 TIẾT 12 LÝ CƠ BẢN ( NĂM HỌC 2011-2012 ) (MÃ ĐỀ 112) docx
... u=Acos( 10 0  t ) cm Tốc độ truyền dao động 10 m/s Điểm M cách nguồn A đoạn 0,3 m dao động theo phương trình A u=A Cos (1 0 0  t ) cm B u=A Cos (1 0 0  t +  ) cm 2. ) cm D u=A Cos (1 0 0  t -3  ) cm ... tốc vật sớm pha li độ góc C©u 12 : A B C D C©u 13 : A C©u 14 : A C C©u 15 : A C©u 16 : A B C D C©u 17 : A B C D C©u 18 : A B C D C©u 19 : A C©u 20 : A B C D C©u 21 : A C©u 22 : A B C D C©u 23 ... tần số 10 Hz Chọn gốc tọa độ vị trí cân gốc thời gian lúc vật qua vị trí biên âm Phương trình dao động vật  x=3Cos( 20  t  ) cm B x=3Cos( 20  t ) cm  x=3Cos( 20  t   ) cm D x=3Cos( 20 ...
 • 4
 • 183
 • 1

ĐỀ THI THỬ THQG NĂM 2015 MÔN THI TIẾNG ANH – ĐÁP ÁN ĐỀ 112 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN

ĐỀ THI THỬ THQG NĂM 2015 MÔN THI TIẾNG ANH – ĐÁP ÁN ĐỀ 112 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN
... Question 55-David broke his leg and couldn’t play in the final SOẠN VÀ GIẢNG DẠY BỞI ĐỖ BÌNH THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC binhbac72@gmail.com A David couldn’t play in the final due to his ... can is the energy used to run a color TV set for hours SOẠN VÀ GIẢNG DẠY BỞI ĐỖ BÌNH THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC binhbac72@gmail.com A as much as B less than C not worth being compared ... 80 A suitable B open C likely D suited THE END - SOẠN VÀ GIẢNG DẠY BỞI ĐỖ BÌNH THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC binhbac72@gmail.com ...
 • 4
 • 294
 • 1

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Đề (112)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Đề (112)
... 4.32 - 4.23 = c) 729 : ( 16 .3 + 11 .33) = Câu 6: Tìm số tự nhiên x, biết : a) 8(x - 6) ... vào ô thích hợp : Câu Đúng Sai a) 56: 53 =53 b) 32 = c) 10 5 .10 = 10 5 d) 73.72 = 75 Phần II.Tự luận Câu 5:Thực phép tính (tính nhanh có thể): a) 40 .65 + 40 .10 + 40.25 = ... Câu 6: Tìm số tự nhiên x, biết : a) 8(x - 6) = 32 TaiLieu.VN b) 39 + 4x = : 32 Page c) 5x-5 = 12 5 TaiLieu.VN Page ...
 • 3
 • 136
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Quyết định 3233 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề cương, nhiệm vụ lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016-2025 và giai đoạn 2025-2035Quyết định 2951 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Đông y thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng NinhQuyết định 2708 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế và Khu công nghiệp do tỉnh Khánh Hòa ban hànhQuyết định 33 2016 QĐ-UBND sửa đổi Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 45 2014 QĐ-UBNDQuyết định 569 QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí MinhQuyết định 51 2016 QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý do tỉnh Phú Yên ban hànhQuyết định 3533 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Đồng Bể, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh HóaQuyết định 3535 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Đồng Chùa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh HóaQuyết định 3538 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Đồng Ngư, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh HóaQuyết định 3534 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình đầu mối Bái Thượng, tỉnh Thanh HóaQuyết định 36 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Xây dựng Bình ThuậnQuyết định 3588 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Kim Giao II, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh HóaQuyết định 42 2016 QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà NộiQuyết định 45 2016 QĐ-UBND về quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre do tỉnh Bến Tre ban hànhQuyết định 3585 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Thung Bằng, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh HóaQuyết định 3247 QĐ-BVHTTDL năm 2016 công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hànhQuyết định 2022 QĐ-UBND năm 2016 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng YênQuyết định 1405 QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà NamTuan 9Quyết định 4521 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình xúc tiến Du lịch Nghệ An đến năm 2020