đề số 003

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 003

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 003
... thời điểm dới : A) Ngay sau vật bắt đầu dao động đợc phần t chu kì B) Ngay sau vật bắt đầu dao động đợc nửa chu kì C) Ngay sau vật bắt đầu dao động đợc chu kì D) Khi vật qua vị trí cân 42) Câu ... động M đạt cực đại : A) = (2n + 1) ( với n ) B) = (2n + 1) ( với n ) C) = 2n ( với n ) D) = (2n + 1) ( với n ) 41) Vận tốc vật dao động điều hoà có độ lớn đạt giá trị cực đại thời điểm ... Hiệu điện hai tụ trễ pha cờng độ dòng điện 43) Cho vật dao động điều hoà với phơng trình x = cos ( 2t + 0,25 ) cm Lúc vật có động vận tốc vật có độ lớn : A) cm/s B) cm/s C) 2 cm/s D) cm/s 44)...
 • 5
 • 165
 • 0

Đề kiểm vật lý lớp 10 thời gian 15 phút - Đề số 003 docx

Đề kiểm vật lý lớp 10 thời gian 15 phút - Đề số 003 docx
... + at D X= xo- v0t + at X= xo- v0t – at Câu : Một chất điểm chuyển động nhanh dần theo chiều dương trục OX có vận tốc ban đầu v ,v0 giá trị vận tốc vật thời điểm t t0 = vận tốc vật thời điểm t ... hệ quy chiếu cần có tối thiểu yếu tố sau A Một vật làm mốc hệ toạ độ B Một hệ toạ độ thước đo C Một hệ toạ độ mốc thời gian D Một vật làm mốc mốc thời Câu : Một chất điểm chuyển động thẳng nhanh ... toạ đọ gốc thời gian nơi lúc xe chân dốc Quãng đường xa theo sườn dốc mà ô tô lên A 250 m B 225 m C 300 m D 220 m Câu 14 : Một vật rơi tự giây cuối rơi 34,3 m Cho g= 9,8 m/s2 Thời gian từ lúc...
 • 8
 • 168
 • 1

Đề kiểm tra động học chất điểm - vật lý 10 Đề số 003 ppt

Đề kiểm tra động học chất điểm - vật lý 10 Đề số 003 ppt
... Câu : Tốc độ trung bình chất điểm cho ta biết A Mức độ nhanh chuyển động B Vị trí, quỹ đạo chuyển động C Quỹ đạo chuyển động chất điểm D Thời gian chuyển động chất điểm Câu : Hai ô tô xuất phát ... đường chất điểm B Chất điểm đường thẳng quay vị trí ban đầu có độ dời không C Độ dời dương âm D Véc tơ độ dời véc tơ nối vị trí đầu vị trí cuối chất điểm chuyển động Câu 12 : Đặc điểm sau chuyển động ... dương trục OX Phương trình chuyển động chất điểm có dạng đây: A C X= xo+ v0t – at B X= xo+ v0t + at D X= xo- v0t + at X= xo- v0t – at Câu : Một chất điểm chuyển động nhanh dần theo chiều dương...
 • 8
 • 208
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ Trường THPT Vân Cốc - Đề số 003 pptx

ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ Trường THPT Vân Cốc - Đề số 003 pptx
... nguồn âm tần số âm nghe nhỏ tần số nguồn âm 15) + Hai âm có âm sắc khác do: A) Số lượng cường độ hoạ âm chúng khác B) Tần số khác C) Độ cao độ to khác D) Tần số, độ cao độ to khác 16) + Một lắc ... k = 32 N/m 17) + Điều kiện sau điều kiện cộng hưởng: A) Tần số lực cưỡng phải lớn nhiều tần số riêng hệ B) Tần số lực cưỡng f tần số riêng f0 hệ C) Chu kì lực cưỡng phải lớn chu kì riêng hệ D) ... hòa với phương trình x = Acosωt có W Động vật thời điểm t A) Wđ = Wsin2ωt B) Wđ = Wcos2ωt C) Wđ = (W/4) sin2ωt D) Wđ = (W/2) cosωt Khởi tạo đáp án đề số : 003 1D; 2B; 3C; 4A; 5D; 6D; 7C; 8A; 9C;...
 • 3
 • 152
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN SINH HỌC ĐỀ SỐ 003 Sở GD-ĐT Bình Định Trường THPT Trưng Vương pot

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN SINH HỌC ĐỀ SỐ 003 Sở GD-ĐT Bình Định Trường THPT Trưng Vương pot
... Trẻ đồng sinh trứng giống kiểu gen B) Trẻ đồng sinh khác trứng gi i tính hay khác gi i tính C) Trẻ đồng sinh trứng luôn gi i tinh D) Trẻ đồng sinh khác trứng sinh từ hợp tử 12) Giao ph i gần tự ... gãy liên kết hydro hai mạch AND 17) Trong giảm phân tạo giaop tử, phát sinh đột biến gen g i dạng đột biến A) Đột biến giao tử B) Đột biến soma C) Đột biến soma tiền ph i D) Đột biến tiền ph i 18) ... Tất lo i sinh vật dùng chung mã di truyền C) Nhiều ba mã hóa cho lo i axic amin D) M i lo i sinh vật cố mã di truyền riêng 23) Để xác định tình trạng gen nhân hay gen tế bào chất quy định, ta...
 • 14
 • 177
 • 0

đề thi thử đại học môn vật lý đề số 003 . pdf

đề thi thử đại học môn vật lý đề số 003 . pdf
.. . điện triệt tiêu hoàn toàn: + Hằng số Plăng h = 6,62 5.1 0-34 J.s Vận tốc ánh sáng c = 3.1 08 m/s Điện tích electron -e = 1, 6.1 0-19 C Khối lợng electron me = 9, 1.1 0-31 Kg A) UAK   -1,88 V 2,35 .. . 3m 12) Vật sáng AB cố định cách đoạn 80cm thấu kính hội tụ f=20cm di chuyển khoảng ngời ta tìm đợc vị trí cho ảnh rõ nét ảnh có độ cao A) cao gấp lần vật vật B) cao vật C) D) cao gấp lần vật 13) .. .  F) D) Co = 8/9 (  F) 26) Nếu tần số sóng điện từ f = 104Hz vận tốc sóng điện từ c = 3.1 08m/s bớc sóng sóng điện từ là: A) 10 m -4 B) 3.1 0 m C) .1 0-4m D) 3.1 04m 27) Đối với máy phát điện xoay...
 • 17
 • 61
 • 0

Test on English - Đề số : 003 ppsx

Test on English - Đề số : 003 ppsx
... 3 9: A examination B requirement C philosophy D geography Câu 4 0: A psychology B university C economics D application THE END T111 Thong Linh Highschool Class: 12CB … Name: ………………………… TEST OF ENGLISH ... twenty-second." A on that you'll arrive B when you'll arrive C when you'll arrive on D you'll arrive then Câu 1 9: It was just a friendly get-together Everyone was wearing _clothes No one needed ... Câu 3 8: A physical B compulsory C cinema D carefully Câu 3 9: A geography B philosophy C examination D requirement Câu 4 0: A application B economics C university D psychology THE END T112 Thong...
 • 10
 • 190
 • 0

Đề thi thử đại học, cao đẳng môn hóa học - Đề số 003 pps

Đề thi thử đại học, cao đẳng môn hóa học - Đề số 003 pps
... 39 Cặp chất đồng đẳng ? A propen (C3H6) xiclobutan (C4H8) B butađien-1,3 (buta-1, 3- ien) (C4H6) propin (C3H4) C n-butan (C4H10) i-butan (C4H10) D benzen (C6H6) cumen (C9H12) 40 Số đồng phân cấu ... OH D CH3 C bậc CH3 CH3 25 Rượu (ancol) oxi hóa không hoàn toàn tạo sản phẩm xeton ? A ancol n-butylic B ancol i-butylic C ancol s-butylic D ancol t-butylic 26 Phenol anilin tham gia phản ứng ... chất ion vừa đóng vai trò chất oxi hóa, vừa đóng vai trò chất khử phản ứng oxi 2− hóa - khử (không xét vai trò nguyên tố oxi) số chất ion sau : Na, Na+, S 2-, Fe2+, SO2, SO , HCl HNO3 ? A B C...
 • 5
 • 49
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG – ĐỀ SỐ 003 ppsx

ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG – ĐỀ SỐ 003 ppsx
... predicted that within twenty years automobiles _ almost completely of plastic A were made B have made C will be made D are made 29 When the passenger , will you please give him this package? ... terms A four- years B four- year C fours- years’ D fours- year 32 What did that man die ? –A heart attack A in B for C of D about 33 I known a very nice girl _ older sister is a famous ... constituted twenty six (38) of Singapore’s GDP in 2005 The manufacturing industry is well –diversified into electronic petroleum refining chemicals, (39) _ engineering and biomedical...
 • 4
 • 97
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA Vật lý 10 đề số : 003 doc

ĐỀ KIỂM TRA Vật lý 10 đề số : 003 doc
... Người phanh gấp đến vật cản đứng lại Độ lớn gia tốc thời gian hãm phanh : A 0,15 (m/s2) ; 100 (km) B 1,5 (m/s2) ; 100 (s) C.2,25 (m/s2) ; 6,67(km) D.2,25 (m/s2) ; 6,67(s) Câu 10. Hai ôtô A B chạy ... chuyển động xe : A x = 15 t t- t 12 B.x = 15 t + t 12 C.x = -15 t + t 12 D.x = -15 t 12 Câu 17 Thả bi từ độ cao 10 (m) xuống mặt đất Hòn bi rơi 3(s) Vận tốc rơi : A 10 (m/s) B 10 (m/s) C 30 (m/s) ... tốc không đổi : 60km/h 40km/h Thời điểm vị trí hai xe gặp l : A 0,25 h ; 10km B 1/4h ; 15km C 0,25h ; 12km D 2,5h ;15km Câu 30 Hai xe xuất phát hai thành phố Hà Nội Hải Phòng cách 100 km , lúc...
 • 6
 • 186
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 đề số : 003 docx

ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 đề số : 003 docx
... gian để vật vịng D Tần số f chuyển động trịn số vịng vật giây Cu4 Một vật rơi từ độ cao (m) xuống mặt đất 2(s) Nếu rơi từ độ cao 12 (m) ? A 2 (s) B (s) C (s) D (s) Cu Chọn phát biểu đúng: A Trong ... Người phanh gấp đến vật cản đứng lại Độ lớn gia tốc thời gian hm phanh l : A 0,15 (m/s2) ; 100 (km) B 1,5 (m/s2) ; 100 (s) C.2,25 (m/s2) ; 6,67(km) D.2,25 (m/s2) ; 6,67(s) Cu 10. Hai ôtô A B chạy ... chuyển động xe : A x = 15 t - t 12 B.x = 15 t + t 12 C.x = -15 t + t 12 D.x = -15 t - t Cu 17 Thả hịn bi từ độ cao 10 (m) xuống mặt đất Hịn bi rơi 3(s) Vận tốc rơi : 12 A 10 (m/s) B 10 (m/s) C 30...
 • 8
 • 244
 • 1

ĐỀ THI THỬ Môn thi: HOÁ HỌC Đề số: 003 pps

ĐỀ THI THỬ Môn thi: HOÁ HỌC Đề số: 003 pps
... Nguyên tử R A Li B Na C K D Cl Câu 31 : Nhận xét sau sai? A Hoá học góp phần giải vấn đề lương thực, thực phẩm B Hoá học góp phần giải vấn đề vật liệu tương lai C Chỉ có khí CO2 khí gây hiệu ứng ... Zn-Fe để không khí ẩm A vật bị ăn mòn điện hoá Fe bị ăn mòn B vật bị ăn mòn hoá học Fe bị ăn mòn C vật bị ăn mòn điện hoá Zn bị ăn mòn D vật bị ăn mòn hoá học Zn bị ăn mòn Câu 48: Cho hợp chất Fe ... - Hết ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ Câu số 10 11 12 13 14 15 16 Đáp án D D A D D B B B C B A C A D D C Đáp án Câu số 33 34 35 36 A D B D Câu số 41 42 43 44 C C C A Đáp án (Đề số 003) Câu số 17 18 19...
 • 5
 • 58
 • 2

bộ đề ôn tập tiếng anh 8, đề số 003

bộ đề ôn tập tiếng anh 8, đề số 003
... TRƯỜNG THCS BÙ NHO KỲ THI CHỌN HSG VÒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2009-2010 MÔN: TIẾNG ANH LỚP Thời gian làm 90 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ THI CHÍNH THỨC Họ tên học sinh ……………………………………………… Lớp…………… ... to lift that box  Your brother is not……………………………………………………………………………………………………………… HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HSG Page of TEST - 03 I/ Choose the words that has the underline pronounced differently from...
 • 7
 • 238
 • 0

Đề thi thử môn toán kỳ thi THPT quốc gia đề số 003

Đề thi thử môn toán kỳ thi THPT quốc gia  đề số 003
... hàm số y   x  x a) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số cho b) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C), biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y  3x  Lời giải a) Khảo sát biến thi n ... xác định: D = R Sự biến thi n: x  Chiều biến thi n y '  3x  6x  y '    x      khoảng nghịch biến: (-;0) (2;+); khoảng đồng biến: (0;2) Cực trị: Hàm số đạt cực tiểu x = 0, yCT ... biến thi n: x y' y x   - 0 – + + + –  - Đồ thị: y x -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 -2 -4 -6 -8 b) Viết phương trình tiếp tuyến:  Tiếp tuyến song song với đường thẳng y  x  nên có hệ số góc...
 • 6
 • 101
 • 1

Xem thêm