DHLAN1 HOA 485

DHLAN1 HOA 485

DHLAN1 HOA 485
... lít H2 - Phần nung không khí đến khối lượng không đổi thu 3,04 gam chất rắn Trang 2/4 - Mã đề thi 485 Giá trị m A 5,12 B 2,56 C 2,08 D 4,16 Câu 31: Dãy sau gồm chất khí làm màu dung dịch nước brom? ... dụng vừa đủ với 7,33 gam hỗn hợp X cần 70 ml dung dịch HCl 1M Mặt khác, đốt Trang 3/4 - Mã đề thi 485 cháy hoàn toàn 7,33 gam hỗn hợp X cần 0,3275 mol O2 Sản phẩm cháy thu gồm CO2, N2 m gam H2O ... (V) B 0,76 (V) C 0,85 (V) D 0,8 (V). HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 485 ...
 • 4
 • 15
 • 0

đề thi thử đại học -môn hóa - 485

đề thi thử đại học -môn hóa - 485
... C3H5Br3 A B C D - HẾT -Trang 5/6 - đề thi 485 TRƯỜNG THPT MINH KHAI TỔ HOÁ HỌC ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM 2013 Môn thi: Hoá học Câu 132 209 357 485 Câu 132 209 357 485 D D D D 31 B ... kết tủa vàng Khi hiđro hoá hoàn toàn X thu 2, 2- imetylbutan X A 2, 2- imetylbut-3-in B 3, 3- imetylpent-1-in C 3, 3- imetylbut-1-in D 2, 2- imetylbut-2-in Câu 33: Hỗn hợp X gồm anđehit, axit cacboxylic ... không tạo khí SO2 A B C D Câu 14: Cho dãy các chất: but-2-en, axit acrylic, propilen, ancol anlylic, 2-metylhex-3-en, axit oleic, hexa-1, 4- ien, stiren Số chất dãy có đồng phân hình học A B C...
 • 6
 • 114
 • 0

DHLAN1 HOA 357

DHLAN1 HOA 357
... nóng có khí thoát Nếu cho X vào dung dịch H2SO4 loãng sau thêm bột Cu vào thấy có khí không màu thoát hoá nâu không khí X A NH4NO3 B NaNO3 C (NH4)2SO4 D (NH2)2CO Câu 19: Nung 18,1 gam chất rắn ... tử metylmetacrylat A C4H8O2 B C5H10O2 C C4H6O2 D metylpropionat D C5H8O2 Trang 2/4 - Mã đề thi 357 Câu 30: Thí nghiệm sau thu kết tủa sau phản ứng kết thúc? A Cho từ từ đến dư dung dịch NH3 vào ... Cô cạn Z thu khối lượng chất rắn A 3,7 gam B 5,5 gam C 3,03 gam D 4,15 gam Trang 3/4 - Mã đề thi 357 Câu 44: Hỗn hợp X gồm amino axit no (chỉ có nhóm chức –COOH –NH phân tử), tỉ lệ mO : mN = 128...
 • 4
 • 18
 • 0

DHLAN1 HOA 703

DHLAN1 HOA 703
... đặc, nóng điều kiện thích hợp Số phản ứng lưu huỳnh thể tính khử A B C D Trang 2/4 - Mã đề thi 703 Câu 29: Khi cho loại phân bón hóa học X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng có khí thoát Nếu ... Phát biểu sau đúng? A Hỗn hợp CuS; PbS tan hết dung dịch HNO3 loãng, dư Trang 3/4 - Mã đề thi 703 B Hỗn hợp BaCO3; BaSO4 tan hết dung dịch H2SO4 loãng, dư C Hỗn hợp Ag3PO4; AgCl tan hết dung ... mắt xích butađien vinyl xianua A : B : C : D : - HẾT -Trang 4/4 - Mã đề thi 703 ...
 • 4
 • 13
 • 0

DHLAN1 HOA 951

DHLAN1 HOA 951
... nóng có khí thoát Nếu cho X vào dung dịch H 2SO4 loãng sau thêm bột Cu vào thấy có khí không màu thoát hoá nâu không khí X A NaNO3 B (NH4)2SO4 C (NH2)2CO D NH4NO3 Câu 29: Phenol phản ứng với tất ... Na; NaOH; NaHCO3 B Na; Br2; CH3COOH C Na; NaOH; (CH3CO)2O D Br2; HCl; KOH Trang 2/4 - Mã đề thi 951 Câu 30: Amin đơn chức X có phần trăm khối lượng nitơ 23,73% Số đồng phân cấu tạo X A B C D ... CnH2n – 2O2, n ≥ B CnH2n – 4O2, n ≥ C CnH2n – 4O, n ≥ D CnH2n – 4O2, n ≥ Trang 3/4 - Mã đề thi 951 Câu 44: Chất hữu X có công thức phân tử C 2H8N2O3 Cho 3,24 gam X tác dụng với 500 ml dung dịch...
 • 4
 • 9
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III NĂM HỌC 2012-2013 MÔN THI: HOÁ HỌC KHỐI A,B - TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN - Mã đề thi 485 pdf

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III NĂM HỌC 2012-2013 MÔN THI: HOÁ HỌC KHỐI A,B - TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN - Mã đề thi 485 pdf
... - HT Trang 7/9 - thi 485 Hochoahoc.com - Dõn ng vao hoc P N D THI TH I HC LN III MễN HO HC NM 2013 Trang 8/9 - thi 485 Hochoahoc.com - Dõn ng vao hoc Cõu ... COOH (2), H2N CH2 COONa (3), C6H5OH (4), C6H5NH2 (5), CH3NH2 (6), H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH (7), HOOC- CH2-CH2-CH(NH2)-COOH (8) Cỏc dung dch lm qu tớm i mu l: A (1), (2), (4), (5), (6) B (1), ... p-metylbenzoic < axit benzoic < axit p-nitrobenzoic D axit p-nitrobenzoic < axit benzoic < axit phenic < axit p-metylbenzoic Trang 4/9 - thi 485 Hochoahoc.com - Dõn ng vao hoc Cõu 36: Cho phn...
 • 9
 • 344
 • 4

đề thi thử đại học lần 3 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên lê quý đôn (mã đề 485)

đề thi thử đại học lần 3 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên lê quý đôn (mã đề 485)
... 10 11 Mó 132< /b> D A B C B C A D A A D 209 B D C B C B A D C D B 35< /b> 7 A A C C D B B B C A C 485 A C B B D D A B A C B Cõu 31< /b> 32< /b> 33< /b> 34< /b> 35< /b> 36< /b> 37< /b> 38< /b> 39< /b> 40 41 12 13 < /b> 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 < /b> 24 25 26 ... 60 Mó 132< /b> C C D A C B D C B D A C A C D D B B B B 209 A C C D C D A C A B B 35< /b> 7 D C B C D A C D A B A 485 D D C B C A D B C A B C A D C D B A A D D C A A B A B C D B B C C B B A B D D B A A D ... 29 30< /b> A B C C D B A D A C B B B A D A B D C A C D B B D C C D A A B A B D A B D A B C A C D C B D A D D B D B A B A D A C B C A A D C C A D B A D B D B A D C 42 43 < /b> 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53...
 • 9
 • 528
 • 3

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I MÔN HỌC: HÓA HỌC 10 TRƯỜNG THPT KRÔNG NÔ Mã đề 485 docx

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I MÔN HỌC: HÓA HỌC 10 TRƯỜNG THPT KRÔNG NÔ Mã đề 485 docx
... A Chất oxi hóa B Vừa chất khử vừa chất oxi hóa C chất bị khử D Chất khử Câu 13: Dãy xếp theo chiều tăng dần tính axit? A H2SiO3; H3PO4; H2SO4 B H3PO4; H2SiO3; H2SO4 C H2SiO3; H2SO4; ... hoàn theo chiều tăng i n tích hạt nhân? A Hóa trị cao v i oxi B Tính kim lo i tính phi kim C Nguyên tử kh i D Số electron lớp Câu 20: Chọn phát biểu đúng: Trong chu kì, theo chiều tăng i n tích ... mức lượng cao 3p Nguyên tử nguyên tố Y có electron mức lượng 3p có electron lớp Nguyên tử X Y có số electron Nguyên tố X, Y là: A kim lo i kim lo i B phi kim kim lo i C kim lo i khí D khí kim...
 • 4
 • 233
 • 0

đề thi thử đại học môn hóa năm 2014 lần 2 mã đề 485

đề thi thử đại học môn hóa năm 2014 lần 2 mã đề 485
... C 21 2 D 67,84 Câu 22 : Cho 2, 67 gam amino axit X (chứa nhóm COOH) vào 100 ml HCl 0,2M thu dung dịch Y Y phản ứng vừa đủ với 20 0 ml KOH 0 ,25 M Công thức X A H2N CH2COOH B H2N C2H4COOH C (H2N)2CHCOOH ... tạo E A CH3-CH2-OOC-CH2COOCH3 B CH3CH2CH2-OOC-CH2CH2COOCH3 C CH3- CH2-CH2-OOC-CH2COOCH3 D HCOOCH3 CH3COOC2H5 Câu 35: Cho luồng khí hiđro (dư) qua hỗn hợp X gồm oxit CuO.Fe 2O3,Al2O3,MgO nung nóng ... hoá học A Cu + dung dịch FeCl2 B Fe + dung dịch HCl C Fe + dung dịch FeCl3 D Cu + dung dịch FeCl3 Câu 42: Cho dung dịch hợp chất sau: H2N-CH2-COOH ; ClH3N-CH2-COOH ; H2N-CH2-COONa; H2N-(CH2)2CH(NH2)-COOH...
 • 4
 • 417
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 2 NĂM 2013 MÔN HÓA HỌC - Trường ĐHKH TỰ NHIÊN - MÃ ĐỀ THI 485 pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 2 NĂM 2013 MÔN HÓA HỌC - Trường ĐHKH TỰ NHIÊN - MÃ ĐỀ THI 485 pot
... A 28 , 02 B 10,80 C 19,41 D 17 ,22 HẾT ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 485 1C, 2C, 3B, 4B, 5D, 6A, 7A, 8D, 9D, 10D, 11C, 12B, 13D, 14D, 15B, 16C, 17A, 18D, 19A, 20 C, 21 A, 22 B, 23 B, 24 B, 25 A, 26 D, 27 A, ... có tỉ khối so với H2 13 Công thức cấu tạo anken là: A CH2=CH2 B CH3 – CH = CH – CH3 C CH2 = CH – CH3 D C2H5 – CH = CH – C2H5 Câu 24 : Cho chất sau: CH3COOCH2CH2Cl; CIH3N – CH2COOH; C6H5Cl (thơm); ... chất: H2N – CH2 – COOH ; HOOC – CH2 – CH2 – CH(NH2) – COOH ; H2NCH2COOC2H5; NaHCO3; CH3COONH4; Na2CO3; Al(OH)3 Số chất lưỡng tính là: A B C D Câu 48: Tiến hành thí nghiệm sau: (1) Sục khí H2S vào...
 • 4
 • 206
 • 2

ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC 10 TRƯỜNG THPT KRÔNG NÔ Mã đề thi 485 ppt

ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC 10 TRƯỜNG THPT KRÔNG NÔ Mã đề thi 485 ppt
... 17: Liti tự nhiên có đồng vị : ( 94% ) ; ( 6% ) Nguyên tử kh i trung bình liti A 13 B 6,94 C 3,18 D 9,64 Câu 18: Trong phản ứng oxi hóa khử , chất có số oxi hóa vừa tăng l i vừa giảm đóng vai trò ... nguyên tử nguyên tố A kim lo i B Phi kim C khí D Vừa kim lo i vừa phi kim Câu 49: Nguyên tử kh i trung bình nguyên tố R 79,91 R có hai đồng vị Biết 79zR chiếm 54,5% Nguyên tử kh i đồng vị thứ là: ... lớp electron C tính kim lo i, tính phi kim nguyên tố Trang 2/4 - đề thi 485 D bán kính nguyên tử, độ âm i n Câu 29: Nguyên tử X có phân lớp electron 3p4 Hãy câu sai n i nguyên tử X? A Hạt...
 • 4
 • 307
 • 3

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I MÔN HỌC: HÓA HỌC 11 TRƯỜNG THPT KRÔNG NÔ Mã đề 485 docx

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I MÔN HỌC: HÓA HỌC 11 TRƯỜNG THPT KRÔNG NÔ Mã đề 485 docx
... biểu đúng? A CO oxit trung tính B CO oxit axit C CO oxit bazơ D CO oxit lưỡng tính Câu 38: Nung kh i lượng Cu(NO3)2, sau th i gian dừng l i, làm ngu i, cân thấy kh i lượng giảm 0,54 gam Kh i lượng ... Theo Arenius nhận xét sau không đúng? A Những chất thành phần phân tử có H axit B Hydroxit lưỡng tính chất vừa i n li ion H+ vừa i n li ion OHC Al(OH)3, Zn(OH)2, Sn(OH)2 , Cr(OH)3 hydroxit lưỡng ... 12 gam Na2HPO4; 28,4 gam Na3PO4 Câu 19: Thuỷ tinh lỏng là: A Dung dịch bão hoà axit silisic B Silic dioxit nóng chảy C Dung dịch đặc Na2SiO3 K2SiO3 D thạch anh nóng chảy Câu 20: Hòa tan hoàn...
 • 4
 • 108
 • 0

Đề thi hóa vào 10 Mã đề 485 Tỉnh Thái Bình

Đề thi hóa vào 10 Mã đề 485 Tỉnh Thái Bình
... kì nhóm I B ô 6, chu kì nhóm VIII C ô 8, chu kì nhóm VI D ô 2, chu kì nhóm VIII Trang 2/3 - đề thi 485 Câu 30: Chất làm màu dung dịch brom A CH3 − CH3 B CH ≡ CH C C6H6 (benzen) D CH4 Câu 31: ... CH ≡ CH - HẾT PHẦN TRẢ LỜI CỦA THÍ SINH MÃ ĐỀ 485: (Thí sinh ghi A, B, C D) Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: Câu 9: Câu 10: ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ... 37: Câu 38: Câu 39: Câu 40: ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… Trang 3/3 - đề thi 485 ...
 • 3
 • 236
 • 0

KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC 11 MÃ ĐỀ 11-485 TRƯƠNG THPT TH CAO NGUYÊN pptx

KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC 11 MÃ ĐỀ 11-485 TRƯƠNG THPT TH CAO NGUYÊN pptx
... mol Na2CO3 đồng th i khuấy đều,thu V lít khí(đkc) dd Trang 2/9 - đề thi 485 X.Khi cho dư nước v i vào dd X th y có xuất kết tủa Biểu th c liên hệ V v i a b A V = 22,4(a+b) 11, 2(a+b) B V = ... dụng v i lít dung dịch NaOH 0,005M pH dung dịch sau pha trộn A 11 B 10,5 C 9,3 D 11, 3 Câu 16: Nhiệt phân hoàn toàn 18,8g mu i nitrat kim lo i M hoá trị II thu gam oxit kim lo i Kim lọai M A Ca ... khả phân li ion H+ nước axit D Một bazơ không thiết ph i có nhóm OH- th nh phần phân tử Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 28,8 g kim lo i Cu vào dung dịch HNO3loãng, tất khí NO thu đem oxi hóa th nh NO2...
 • 9
 • 179
 • 4

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: HOÁ HỌC LƠP 10 MÃ ĐỀ 485 TRƯƠNG THPT TH CAO NGUYÊN pdf

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: HOÁ HỌC LƠP 10 MÃ ĐỀ 485 TRƯƠNG THPT TH CAO NGUYÊN pdf
... D KNO3,K2SO4, Ba3(PO4)2, KHSO3 Trang 4 /10 - đề thi 485 Câu 11 : Cho nguyên tố M (Z = 11 ), X (Z = 17 ), Y (Z = 9) R (Z = 19 ) Độ âm điện nguyên tố tăng dần theo th tự A R < M < X < Y M < X < ... Câu 18 : X nguyên tố thuộc phân nhóm nhóm IVA Tỉ số th nh phần phần trăm oxi oxit cao X với th nh phần % hiđro hợp chất khí với hiđro X 32 :11 X Trang 6 /10 - đề thi 485 A Pb B Si C Sn D C Câu 19 : ... dung dịch H2SO4 10 % dung dịch muối có nồng độ 11 ,8% Oxit kim loại A ZnO B MgO C FeO D CaO Trang 5 /10 - đề thi 485 Câu 15 : Cho 3,2 (g) hỗn hợp kim loại thuộc nhóm IIA, chu kỳ BTH tác dụng hết...
 • 10
 • 323
 • 2

Xem thêm