De thi thu DH CD 2014 lan 4 ly thai to TSBN

De thi thu DH CD 2014 lan 4 ly thai to TSBN

De thi thu DH CD 2014 lan 4 ly thai to TSBN
... điện 42 hạt Tỷ số số proton X so với Y 10/13 A B A Ca, Fe B Mg, Ca C Fe, Al D Fe, Cu Câu 31: Cho peptit Ala-Gly; Gly-Gly-Gly; Gly-Gly; Glu-Lys-Val-Gly; Val-Val; Ala-Ala-Ala; Lys- Lys- Lys-Lys; ... với H 2SO4 đặc 140 oC thu m gam ete, biết hiệu suất phản ứng C 2H5OH 60% C4H9OH 40 % Giá trị m A 19, 04 B 53,76 C 23,72 D 28 ,4 Câu 21: Cho dãy chất: but-2-en, axit acrylic, propilen, ancol anlylic, ... nước dư thu 13 ,44 lít khí (đktc) Phần cho vào dung dịch HCl dư thu 20,16 lít khí (đktc) Giá trị m A 20 ,4 gam B 33 gam C 43 ,8 gam D 40 ,8 gam Câu 50: Dung dịch chất sau có nồng độ mol/lít: glyxin...
 • 4
 • 21
 • 0

Đề thi thử ĐH-CĐ 2009 lần 1

Đề thi thử ĐH-CĐ 2009 lần 1
... Aaaa tạo đời có tỉ lệ kiểu gen giống mẹ là: A 1/ 12 B .1/ 6 C 1/ 36 D 1/ 18 Câu 45 Bệnh sau ngời đột biến cấu trúc NST ? A Bạch tạng C Máu khó đông B Thi u máu hồng cầu hình liềm D Ung th máu ác tính ... Câu 10 Hiện tợng di truyền nhân đợc phát năm 19 09 bởi: A Men đen B Moocgan C Coren D Oatxơn-Crick Câu 11 Một mARN đợc cấu tạo loại nuclêôtit U, G, X Số codon chứa nuclêôtit loại X là: A B 19 C ... foocmin methionin D Methionin Câu 28 Để phát qui luật liên kết gen hon ton, Moocgan thực hiện: A.Lai phân tích ruồi F1 bố mẹ ruồi chủng xám, cánh dài đen, cánh ngắn B Lai phân tích ruồi đực F1 bố...
 • 5
 • 218
 • 0

Đề thi thử sinh học 2014 Lần 4 THPT lương sơn

Đề thi thử sinh học 2014 Lần 4 THPT lương sơn
... 7:6:3:5:2 Gen phiên mã lần, mARN có riboxom dịch mã lần Khối lượng nước giải phóng trình dịch mã lần Khối lượng nước giải phóng trình dịc mã : A 45 00 đvC B 144 270 đvC C 157500 đvC D 41 42 đvC Câu 38: ... 44 : Cho loại hệ sinh thái sau: Đồng rêu đới lạnh Hệ sinh thái ao hồ Rặng nhập mặt Sa mạc, hoang mạc Hệ sinh thái sông, suối Rạn san hô Hệ sinh thái nước mặn gồm: A 3,6 B 1,2,3 ,4 C D 5,6 Câu 45 : ... T X = 40 % số nucleotit mạch gen phiên mã cần Trang 3/6 - Mã đề thi 48 5 cung cấp 40 5 ribonucleotit loại U Tỉ lệ phần trăm loại ribonucleotit A,U,G,X mARN : A 30%,10%,20% ,40 % B 10%, 30% ,40 %,20%...
 • 6
 • 271
 • 1

DE THI THU DH-CD 2010-LAN 3

DE THI THU DH-CD 2010-LAN 3
... sau không thay đổi cấu trúc di truyền thực ngẩu phối? A) 0,04AA: 0 ,32 Aa : 0,64aa B) 0 ,36 AA: 0 ,38 Aa : 0 ,36 aa C) 0,09AA: 0,55Aa : 0 ,36 aa D) 0,2AA : 0,6Aa : 0,2 aa 22) Trong chọn giống người ta tiến ... xác định thân cao; gen a: thân thấp Trường hợp sau tạo 100% chuối 3n thân cao? A) P Aaaa( 4n) x aa ( 2n) B) P AAA( 3n) x AAA ( 3n) C) P AAAA( 4n) x aaaa ( 4n) D) P AAAA( 4n) x aa ( 2n) 20) Hầu ... TXGAATXGT D) AGXUUAGXA 30 ) Một gen có chiều dài 0,51 Micrô métvà có 39 00 liên kết hydrô, gen nhân đôi liên tiếp lần Số Nucleôtít tự loại cần môi trường cung cấp là: A) A=T= 4200; G= X= 630 0 B) A=T=4200;...
 • 4
 • 116
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ 2010 LẦN 2 ( ĐT)

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ 2010 LẦN 2 ( ĐT)
... trình lực kéo tác dụng lên vật A F=400cos (2 0 t+π) (N); B F=4cos (2 0 t) (N); C F=400cos (2 0 t) (N); D F=4cos (2 0 t+π) (N); Câu 37 Hai nguồn sáng kết hợp S1, S2 có tần số f = 6.1014 Hz cách 1mm cho hệ ... Câu 24 Hai cuộn dây (R1,L1) (R2,L2) mắc nối tiếp đặt vào hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng U Gọi U1 U2 hiệu điện hiệu dụng tương ứng hai cuộn (R 1,L1) (R2,L2) Điều kiện để U=U1+U2 L1 L2 ... L2 L1 L2 = ; = là: A ; B L1L2=R1R2; C L1+L2=R1+R2 D R2 R1 R1 R2 Câu 25 Dao động điện mạch LC chọn sóng máy thu là: A dao động tự B dao động cưỡng C dao động tắt dần D dao động trì Câu 26 Trong...
 • 4
 • 69
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ 2010 LẦN 1 ( VQ)

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ 2010 LẦN 1 ( VQ)
... dãn 10 cm, lấy g = 10 m/s Chu kỳ dao động lắc π 2π π π (s ) (s) (s) A B C (s) D 15 5 10 Trang 3/7 - Mã đề thi 283 Câu 30: Một vật có khối lượng m, gắn với lò xo có độ cứng k tần số dao động f1 = ... mảnh đồng chất, tiết diện đều, chiều dài l = 1( m) dao động điều hòa quanh trục qua đầu thước, lấy g = 10 (m/s2) π = 10 Chu kỳ dao động thước là: (s) B (s) C (s) D (s) 3 3 Câu 54: Hiện tượng ... 5mH , r = 0 ,1 Để trì dao động mạch với điện áp cực đại hai đầu tụ 6V phải bổ sung cho mạch lượng có công suất là: A 3,6 .10 −2 ( W ) B 1, 8 .10 −2 ( W ) C 0,9 .10 −2 ( W ) D 2,5 .10 −2 ( W ) A Câu...
 • 7
 • 122
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ 2010 LẦN 1 ( TRẦN PHÚ)

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ 2010 LẦN 1 ( TRẦN PHÚ)
... = R1 UC1, UR1 cos 1; R = R2 UC2, UR2 cosϕ2 Biết UC1 = 2UC2, UR1 = UR2/2 Giá trị cos 1 cosϕ2 A cos 1 = C cos 1 = 5 , cosϕ2 = , cosϕ2 = B cos 1 = , cosϕ2 = 5 1 D cos 1 = , cosϕ2 = 5 Câu 18 : ... 200cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm có độ tự cảm 1/ π (H) tụ điện có điện dung 10 -4/2π (F) mắc nối tiếp Cường độ dòng điện mạch A i = 2cos (1 0 0πt - π/2) (A) B i = cos (1 0 0πt + π/2) (A) ... = 50cos (1 0 0πt - π/3) (V) D uC = 50cos (1 0 0πt - 5π/6) (V) Câu 14 : Một vật dao động điều hòa theo trục Ox với phương trình x = 4cos(5πt - π/3)(x tính cm, t tính s) Quãng đường vật 4,5 s (kể từ t...
 • 4
 • 124
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ 2010 LẦN 2 ( TRẦN PHÚ)

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ 2010 LẦN 2 ( TRẦN PHÚ)
... phần tử R2, L2, C2 mắc nối tiếp có tần 2 Biết ω1 = 2 L1 = 2L2 Mắc hai mạch nối tiếp với tần số cộng hưởng mạch ω1 2 ω 12 + 2 22 2 12 + 22 A ω = B ω = ω1 + 2 C ω = D ω = ω1 + 2 số cộng ... 10π t-9 ,25 π ) cm B u M = A 2cos ( 100π t-8 ,25 π ) cm C u M = 2A 2cos ( 100π t-8 ,25 π ) cm D u M = A 2cos ( 100π t-9 ,25 π ) cm Câu 52: Con lắc lò xo treo thẳng đứng có m = 25 0g , k = 100N/m Kéo vật ... π 100 2cos ( 100π t+π /3 ) V Điện áp hai đầu tụ điện có biểu thức A uC = 50 2cos ( 100π t -2 /3) V B uC = 50 2cos ( 100π t-π /6 ) V C uL = 50 2cos ( 100π t+π /6 ) V D.uC = 100 2cos ( 100π...
 • 4
 • 145
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ 2010 LẦN 1 ( CHUYÊN TỈNH)

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ 2010 LẦN 1 ( CHUYÊN TỈNH)
... 5 .10 −5 J Khi hiệu điện hai tụ 3V lượng từ trường mạch là: A 3,50 .10 -5J B 3,00 .10 -5J C 2,75 .10 -5J D 1, 00 .10 -5J Câu 19 : Ăng–ten máy thu gồm cuộn cảm có độ tự cảm biến thi n khoảng 0,50μH đến 10 μH ... 0,50μH đến 10 μH tụ điện có điện dung biến thi n từ 10 ,0pF đến 500pF Máy bắt sóng điện từ dải sóng nào? A 18 ,8m đến 29,8m B 4,21m đến 13 3m C 18 ,8m đến 13 3m D 4,21m đến 29,8m Câu 20: Một mạch dao động ... -5 cm với vận tốc v = − 10 π cm/s Phương trình dao động vật 3π π A x = 10 cos(2πt − )cm B x = 10 cos(2πt − )cm 4 π π C x = cos(2πt + )cm D x = cos(2πt − )cm 4 Câu 41: Một lắc đơn gồm cầu kim...
 • 5
 • 79
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ 2011 LẦN 1 ( QUỲNH LƯU 1)

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ 2011 LẦN 1 ( QUỲNH LƯU 1)
... 2 011 * Môn Vật lý * Trang BẢNG ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ - THI THỬ ĐH LẦN CÂU 12 5 12 6 12 7 12 8 CÂU 12 5 12 6 12 7 12 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A C D D D A D D B D A C A D D A C A C ... cos (1 0 0 π t - π /3) (V ), uL =10 0 cos100 π t (V) Biêủ thức uMB : A uMB = 10 0 cos (1 0 0 π t - π /6) (V ), B uMB = 50 cos (1 0 0 π t - π /6) (V ), C uMB = 50 cos (1 0 0 π t - π /6)(V ), D uMB = 50 cos (1 0 0 ... tần số dòng điện 50 Hz Điện áp hiệu dụng tụ 10 0 (V), cuộn dây 10 0 (V), UAB = 10 0 (V), 0, −3 10 F Độ tự cảm L cuộn dây là: C= π 1 1 (H ) (H ) (H ) (H ) A B C D 2π 4π π 3π Câu 49: Phát biểu sau...
 • 6
 • 185
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH - 2010 LẦN 3 (MK)

ĐỀ THI THỬ ĐH - CĐ 2010 LẦN 3 (MK)
... dao động vật T’=π/2s Cho g=π2=10m/s2 Điện tích q vật A 6.1 0-6 (C) B -6 .1 0-5 (C) C -6 .1 0-6 (C) D 6.1 0-5 (C) Trang 2/4 - đề thi 209 Câu 32 : Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, khoảng cách khe ... 1=acos(100πt+ϕ)(cm); x2=6sin(100πt+π /3) (cm) Dao động tổng hợp x = x1+x2= 6 3 cos(100πt)(cm) Giá trị a ϕ A 6 3( cm); π/6(rad) B 6(cm); π/6(rad) C 6(cm); π /3( rad) D 6 3( cm); π /3( rad) Câu 24: Trong thí nghiệm ... 14 14 17 134 Câu 21: Xê si 55 Cs chất phóng xạ -, có chu kỳ bán rã năm Thời gian để 99% chất phóng xạ mẫu chất bị biến đổi thành chất khác A 13, 29 năm B 12 ,39 năm C 13, 92 năm D 19 ,32 năm Câu...
 • 4
 • 67
 • 0

Đề Thi thử ĐH 2011 Lần 3.29.05.2011.tvgroup

Đề Thi thử ĐH CĐ 2011 Lần 3.29.05.2011.tvgroup
... sau phản ứng xảy xong hỗn hợp không tan hết A Ba ZnO B Cu Fe2(SO4)3 C K2O Al D Na Al2O3 Câu 32: Lần lượt nhúng hai kim loại M (hoá trị II) có khối lượng vào dung dịch AgNO dung dịch FeSO4 Khi ... lượng dư natri số mol H2 thu số mol hỗn hợp X Nếu đốt cháy hỗn hợp X tổng số mol CO H2O thu gấp lần số mol hỗn hợp X Công thức ancol R A C3H6(OH)2 B CH3OH C C2H5OH D C2H4(OH)2 Câu 41: Trung hoà...
 • 4
 • 173
 • 0

Tài liệu Đề thi thử ĐH-CĐ 2010 môn Vật (BGD)_M095 ppt

Tài liệu Đề thi thử ĐH-CĐ 2010 môn Vật lý (BGD)_M095 ppt
... a l c v t ph thu c vào kho ng cách t tr c quay ñ n tr ng tâm c a v t r n C Chu kỳ dao ñ ng c a l c v t ph thu c vào mômen quán tính v i tr c quay D Chu kỳ dao ñ ng c a l c v t ph thu ... i l c bi n thi n tu n hoàn theo th i gian D Làm nh n, bôi trơn ñ gi m ma sát B – Theo chương trình Nâng cao, (t câu 51 ñ n câu 60) Câu 51: ði u sai nói v chu kỳ dao ñ ng c a l c v t A Chu kỳ ... hoàn toàn dòng ñi n D Không làm c n tr dòng ñi n Câu 16: Trong thí nghi m v i t bào quang ñi n N u thi t l p hi u ñi n th ñ cho dòng quang ñi n tri t tiêu hoàn toàn thì: A ch nh ng electron quang...
 • 6
 • 197
 • 0

Đề thi thử 2016 môn anh trường THPT thái tổ lần 1

Đề thi thử 2016 môn anh trường THPT lý thái tổ lần 1
... personality Mã đề 13 2 - THE END 7/7 Truy cập www.khongbocuoc.com để tải thêm nhiều tài liệu khác SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I MÔN TIẾNG ... QUỐC GIA LẦN I MÔN TIẾNG ANH Ngày thi : 8 /11 /2 015 Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm trang) M· ®Ò thi: 19 4 m Họ, tên thí sinh: …………………………………………… Lớp: ………… Số báo danh: ……… kh on gb oc uo c ... Question 11 : A during B for C on D with Question 12 : A how B that C what D whether Question 13 : A kill B spend C give D lose Question 14 : A gestures B health C postures D means Question 15 : A what...
 • 10
 • 581
 • 0

Xem thêm