Giai chi tiet de thi hoa khoi a2014

Giai chi tiet de thi hoa khoi a2014

Giai chi tiet de thi hoa khoi a2014
... thực bình kín:  → CO ( k ) + H ( k ) ; ∆H < CO ( k ) + H 2O ( k ) ¬   Cân chuyển dịch theo chi u thuận A cho chất xúc tác vào hệ B thêm khí H2 vào hệ C giảm nhiệt độ hệ D tăng áp suất chung...
 • 7
 • 37
 • 0

Giải chi tiết đề thi hoá khối a năm 2009 (hay)

Giải chi tiết đề thi hoá khối a năm 2009 (hay)
... h a sau: + NaOH (du) +X → Phenol → Phenyl axetat  Y (hợp chất thơm) t0 Hai chất X,Y sơ đồ là: A anhiđrit axetic, phenol B anhiđrit axetic, natri phenolat C axit axetic, natri phenolat ... 0987626093 - Email: londonDL2003@yahoo.com m=mC+mH+mO=12.(V:22,4) +a: 9+16. (a: 18-V:22,4) Đáp án A Câu 37: Có ba dung dịch: amoni hiđrocacbonat, natri aluminat, natri phenolat ba chất lỏng: ancol etylic, ... Đáp án A GV: Nguyễn Đại Luân -ĐT: 0987626093 - Email: londonDL2003@yahoo.com Câu 44: Cacbohiđrat thi t phải ch a nhóm chức A Xeton B Anđehit C Amin D Ancol Cacbohiđrat phải có nhóm OH(ancol)...
 • 8
 • 705
 • 10

giai chi tiet de thi hoa khoi b nam 2010

giai chi tiet de thi hoa khoi b nam 2010
... quyển thi< /b> phá huỷ tầng ozon D Trong phòng thi< /b> nghiệm, N2 được điều chế b ̀ng cách đun nóng dung dịch NH4NO2 bão hoa< /b> Giải: 2Mg + SiO2 t → Si + 2MgO Câu 30: Có dung dịch riêng biệt: ... lít Câu 52: Phát biểu nào sau không đúng ? A Trong môi trường kiềm, muối Cr(III) có tính khử và bị các chất oxi hoa< /b> mạnh chuyển thành muối Cr(VI) B Do Pb2+/Pb đứng trước 2H+/H2 ... giảm áp suất của hệ, số cân b ̀ng bị chuyển dịch theo chi< /b> ̀u nghịch là A B C D Giải: (II) CaCO3 (r) CaO (r) + CO2 (k) Câu 35: Cho sơ đồ chuyển hoa< /b> : + H PO4 + KOH + KOH P2O5 ...
 • 9
 • 418
 • 6

Giải chi tiết đề thi hóa khối b 2014

Giải chi tiết đề thi hóa khối b 2014
... thu hỗn hợp khí Z có tỉ khối < /b> so với H2 Tỉ lệ a : b A 2: B 1: C 3: D 3: B i giải < /b> Để ý đáp án ta thấy: a : b ≥ ⇒ hiệu suất tính theo lưu huỳnh  Fe du a − 0, 5b mol  H a − 0, 5b mol  Fe (a mol) H ...   →  FeS 0, 5b mol  + HCl → M Z = 10    S (b mol)  H 2S 0, 5b mol S 0, 5b mol  du n H2 M H 2S − M Z a − 0, 5b 34 − 10 = ⇔ = ⇒ a : b = : ⇒ Chọn A n H 2S M Z − M H 0, 5b 10 − Câu 9: Đốt ... hiđrocacbon sau tạo polime dung để sản xuất cao su buna? A 2-metylbuta-1,3-đien B Penta-1,3-đien C But-2-en D Buta-1,3-đien Câu 14: Số đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C8H10O, chứa vòng benzen,...
 • 10
 • 1,291
 • 20

giai chi tiet de thi hoa khoi A năm 2013

giai chi tiet de thi hoa khoi A năm 2013
... Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val v Y l tetrapeptit Gly-Ala-Gly-Glu Thy phõn hon ton m gam hn hp gm X v Y thu c amino axit, ú cú 30 gam glyxin v 28,48 gam alanin Giỏ tr ca m l A 77,6 B 83,2 C 87,4 D 73,4 HD Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val ... Dung dch axit axetic phn ng c vi tt c cỏc cht dóy no sau õy? A Na, NaCl, CuO B Na, CuO, HCl C NaOH, Na, CaCO3 D NaOH, Cu, NaCl Cõu 17: Tờn thay th (theo IUPAC) ca (CH3)3C-CH2-CH(CH3)2 l A 2,2,4-trimetylpentan ... gam X, hp th ton b sn phm chỏy bng dung dch NaOH d, lng dung dch tng thờm 40,08 gam Tng lng ca hai axit cacboxylic khụng no m gam X l A 15,36 gam B 9,96 gam C 18,96 gam D 12,06 gam HD Gi CT axit...
 • 12
 • 164
 • 1

giai chi tiet de thi hoa khoi B năm 2013

giai chi tiet de thi hoa khoi B năm 2013
... Cl–, Br–, I– f) Trong phát biểu trên, số phát biểu A B C D Số phát biểu gồm : (a), (b) , (c), (e) Câu 20: Phát biểu sau không đúng? A Chất b o trieste etylen glicol với axit b o B Các chất b o ... khử D Cr chất khử, Sn + chất oxi hóa Câu 50 : Hiđrocacbon sau phản ứng với dung dịch brom thu 1,2-đibrombutan? A But-1-en B Butan C But-1-in D Buta-1,3-đien Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ ... tinh b t có liên kết α-1,4-glicozit e) Sacarozơ b hóa đen H2SO4 đặc f) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ dùng để pha chế thuốc Trong phát biểu trên, số phát biểu A B C D Có phát biểu (b) ...
 • 7
 • 227
 • 0

bài giải chi tiết đề thi ĐH Khôi B 2009

bài giải chi tiết đề thi ĐH Khôi B 2009
... CH3-CH(MgBr)-CH2-CH3 B (CH3)3C-MgBr C CH3-CH2-CH2-CH2-MgBr D (CH3)2CH-CH2-MgBr Chui vit li dng o HBr Mg,ete khan Bu tan ol H2SO4 ủaởc,t X(But en) + Y(2 brombut an) + Z(CH CH(MgBr) CH ... C2H2 + 2Br2 C2H2Br4 ;C2H4 + Br2 C2H4Br2 ; C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 C2 Ag2 + 2NH4NO3 c 2c b b c c nhhX = 0,6 ; nC2H2 = 36 : 240 = 0,15 nhh X = 4.nC2H2 hay: a + b + c = 4c(1) ; 16a + 2 8b + 26c ... + BaCl2 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 (3) Na2SO4 + BaCl2 (4) H2SO4 + BaSO3 (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 Cỏc phn ng u cú cựng mt phng trỡnh ion thu gn l: A (1), (2), (3), (6) B...
 • 10
 • 1,786
 • 39

Giải chi tiết đề thi ĐH khối A năm 2009

Giải chi tiết đề thi ĐH khối A năm 2009
... qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO Al 2O3 nung nóng đến phản ứng hoàn toàn, thu 8,3 gam chất rắn Khối lượng CuO có hỗn hợp ban đầu A 0,8 gam B 8,3 gam C 2,0 gam D 4,0 gam GIẢI Chỉ có CuO bị khử Khối ... Câu 8: Xà phòng h a hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este dung dịch NaOH thu 2,05 gam muối axit cacboxylic 0,94 gam hỗn hợp hai ancol đồng đẳng Công thức hai este A HCOOCH3 HCOOC2H5 B C2H5COOCH3 ... toàn m gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở thu V lít khí CO (ở đktc) a gam H2O Biểu thức liên hệ m, a V là: V V V V A m = a − B m = 2a − C m = 2a − D m = a + 5,6 11, 22, 5,6 GIẢI Theo...
 • 8
 • 1,764
 • 34

Giải chi tiết đề thi ĐH khối A - B năm 2010

Giải chi tiết đề thi ĐH khối A - B năm 2010
... A < /b> + HNO2  → N2 nên X amin b c => X CH3-CH2-CH2-NH2 Câu 55: Hiđro hoá chất hữu X thu (CH3)2CHCH(OH)CH3 Chất X có tên thay A < /b> metyl isopropyl xeton B 3-metylbutan-2-on C 3-metylbutan-2-ol D 2-metylbutan-3-on ... gồm ancol etylic ancol Y tạo anken Đốt cháy số mol ancol lượng nước sinh từ ancol 5/3 lần lượng nước sinh từ ancol Ancol Y D CH3-CH(OH)-CH3 A < /b> CH3-CH2-CH(OH)-CH3 B CH3-CH2-CH2-CH2-OH C CH3-CH2-CH2-OH ... gia giải < /b> đề < /b> Hệ thống đào tạo Công nghệ thông tin Quốc tế Bachkhoa-Aptech Bachkhoa-Npower cung cấp chọn A,< /b> PGS.TS Đào Hữu Vinh (ĐH Khoa học Tự nhiên - < /b> ĐH Quốc gia Hà Nội) ghi nguồn Violet chọn A,< /b> ...
 • 9
 • 364
 • 9

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi ĐH khối A môn Lý_2008 potx

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi ĐH khối A môn Lý_2008 potx
... gia lng ca cht Y v lng ca cht X l Z1 A1 A A2 B A2 A1 C A2 A1 D A1 A2 NY t T A mY N A N0 A2 A = = = HD: t NX mX A1 N T A1 A1 NA Cõu 39 : Phỏt biu no sau õy l ỳng núi v dũng in xoay chiu ba pha ... ? A Khi cng dũng in mt pha bng khụng thỡ cng dũng in hai pha cũn li khỏc khụng B Ch cú dũng in xoay chiu ba pha mi to c t trng quay C Dũng in xoay chiu ba pha l h thụng gm ba dũng in xoay chiu ... tớnh bng rad t tớnh bng giõy) Tc gúc v gúc m vt quay c sau thi gian s k t thi im t = ln lt l A 10 rad/s v 25 rad B rad/s v 25 rad C 10 rad/s v 35 rad D rad/s v 35 rad d = 2t = 2.5 = 10rad/ s ...
 • 10
 • 246
 • 3

giai ch tiet de thi hoa khoi a nam 2011

giai ch tiet de thi hoa khoi a nam 2011
... nAla-Ala-Ala = 0,12 mol MAla-Ala-Ala-Ala = 4.89 – 3.18 = 302 (g/mol) Ala–Ala–Ala–Ala → 0,32 mol Ala + 0,2 mol Ala–Ala + 0,12 mol Ala–Ala–Ala B o toàn nhóm Ala: => nAla-Ala-Ala-Ala = ∑n Ala trư c = ∑n Ala ... 2Ala-Ala 0,1 mol 0,2 mol Ala-Ala-Ala-Ala + H2O → Ala + Al-Ala-Ala 0,12 mol 0,12mol 0,12 mol 4Ala Ala-Ala-Ala-Ala + H2O → 0,05 mol 0,32 – 0,12 = 0,2 mol => T ng s mol Ala-Ala-Ala-Ala = 0,1 + 0,12 + 0,05 ... Ala–Ala–Ala–Ala (m ch h ) thu c h n h p g m 28,48 gam Ala, 32 gam Ala–Ala 27,72 gam Ala–Ala–Ala Giá tr c a m là: A 111,74 B 81,54 C 90,6 D 66,44 Phân t ch, hư ng d n gi i: Sơ : m gam Ala–Ala–Ala–Ala...
 • 28
 • 130
 • 3

Giải chi tiết đề thi Hóa CD DH từ 2007 2010

Giải chi tiết đề thi Hóa CD DH từ 2007 2010
... bước vào kỳ thi tới, xin cung cấp đáp án chi tiết cá nhân với đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ năm 2007 môn Hóa học, trước hết đề thi khối A (mã đề 930) II Đáp án chi tiết Đáp án: B Cho từ từ HCl Na2CO3 ... giá – Vũ Khắc Ngọc ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐH – CĐ KHỐI A NĂM 2007 – MÃ ĐỀ 930 I Đặt vấn đề Kỳ thi ĐH – CĐ năm 2007 đến qua gần năm, từ đến nay, nhiều tập đề thi tuyển sinh năm ngoái ... dạng tập thi trắc nghiệm rơi vào đề thi nên có chuẩn bị tốt − Hai là, đề thi năm không nhiều câu hỏi khó, câu hỏi dài, thêm dạng tập đặc sắc hơn, so với đề thi năm ngoái Với mức độ đề thi này,...
 • 221
 • 282
 • 5

Giải chi tiết đề thi thử khối chuyên đh vinh lần 1 năm 2016

Giải chi tiết đề thi thử khối chuyên đh vinh lần 1 năm 2016
... t = U t1 = 9U t1 = 9(U1 − ∆U1 ) = 8,1U1 I2 U U + ∆U 8 ,1 + / 90 Đáp án B Vậy: = t = = 8 ,11 1 U1 U1 81( 1 − 0 ,1) + 0 ,1 a (1 − n) + n Hoặc em áp dụng c/t tính nhanh U = U1 = U1 = 8 ,11 1U1 81 a λ λ ... = 3cm A2 A12 A Đáp án C 1 ∆U I R ∆P2  I  I Câu 43: + Ta có: = = =   = ⇒ = ⇒ ∆U1 I1R ∆P1  I1  81 I1 1 + Theo đề ra: ∆U1 = 0,1U1 ⇒ ∆U = ∆U1 = U1 90 I Mặt khác: Pt1 = Pt2 ⇒ U t1I1 = U t I ... T2 LỚP 13 A1 SÓNG ĐIỆN TỪ T3 T4 LỚP NHÓM LỚP 13 A1 SÓNG ĐIỆN TỪ T5 T6 LỚP 13 A1 SÓNG ÁNH SÁNG T7 CN LỚP A3: SÓNG ĐIỆN TỪ (LC) LỚP CẤP TỐC HS (12 ; 13 ) LỚP CẤP TỐC HS (12 ; 13 ) DAO ĐỘNG CƠ LỚP 11 HỌC...
 • 6
 • 1,628
 • 6

Xem thêm