Dap an chi tiet de hoa khoi a 2013

Đáp án chi tiết đề hóa khói A 2013

Đáp án chi tiết đề hóa khói A 2013
... A Na, NaCl, CuO B Na, CuO, HCl C NaOH, Na, CaCO3 D NaOH, Cu, NaCl Cõu 17: Tờn thay th (theo IUPAC) ca (CH3)3C-CH2-CH(CH3)2 l A 2,2,4-trimetylpentan B 2,2,4,4-tetrametylbutan C 2,4,4,4-tetrametylbutan ... X v Y thu c amino axit, ú cú 30 gam glyxin v 28,48 gam alanin Giỏ tr ca m l A 77,6 B 83,2 C 87,4 D 73,4 Goi x l s mol Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val; y l s mol Gly-Ala-Gly-Glu 2x+2y=30:75=0,4 v 2x+y=28,48:89=0,32 ... mui Na2HPO4 Khi lng mui X = 0,1ì (46 + 96) = 14,2 Cõu 13: Cho X l hexapeptit, Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val v Y l tetrapeptit Gly-Ala-Gly-Glu Thy phõn hon ton m gam hn hp gm X v Y thu c amino axit,...
 • 8
 • 78
 • 0

Dap an chi tiet de hoa khoi a 2013

Dap an chi tiet de hoa khoi a 2013
... A Na, NaCl, CuO B Na, CuO, HCl C NaOH, Na, CaCO3 D NaOH, Cu, NaCl Cõu 17: Tờn thay th (theo IUPAC) ca (CH3)3C-CH2-CH(CH3)2 l A 2,2,4-trimetylpentan B 2,2,4,4-tetrametylbutan C 2,4,4,4-tetrametylbutan ... hirocacbon no sau õy tham gia phn ng th vi clo theo t l mol : 1, thu c ba dn xut monoclo l ng phõn cu to ca nhau? A isopentan B pentan C neopentan D butan CCCCC Cõu 12: Oxi h a hon ton 3,1 gam photpho ... 2,4,4,4-tetrametylbutan D 2,4,4-trimetylpentan Cõu 18: T nilon-6,6 l sn phm trựng ngng ca A etylen glicol v hexametyleniamin B axit aipic v glixerol C axit aipic v etylen glicol D axit aipic v hexametyleniamin...
 • 8
 • 29
 • 0

dap dan chi tiet mon hoa khoi A 2013

dap dan chi tiet mon hoa khoi A 2013
... gam hỗn hợp gồm X Y thu amino axit, có 30 gam glyxin 28,48 gam alanin Giá trị m A 77,6 B 83,2 C 87,4 D 73,4 → Ala–Gly–Ala–Val–Gly–Val ⎯⎯ Ala + 2Gly+ 2Val a mol 2a 2a 2a → Gly–Ala–Gly–Glu⎯⎯ Ala ... 12,06 gam Câu 16: Dung dịch axit axetic phản ứng với tất chất dãy sau đây? A Na, NaCl, CuO B Na, CuO, HCl D NaOH, Cu, NaCl C NaOH, Na, CaCO3 Câu 17: Tên thay (theo IUPAC) (CH3)3C-CH2-CH(CH3)2 A 2,2,4-trimetylpentan ... m gam H2O Giá trị m A 5,40 B 2,34 C 8,40 D 2,70 HD: Đặt an col a chức CnH2n+2 -2kOx, ancol không no CaH2aOz: Ta có: 0,07n + 0,0 3a = 0,23 Vậy 7n + 3a = 23 Suy ra: n = 2, a= phù hợp Ancol a chức...
 • 8
 • 564
 • 2

ĐỀ + ĐÁP ÁN CHI TIẾT MÔN LÝ KHỐI A NĂM 2009

ĐỀ + ĐÁP ÁN CHI TIẾT MÔN LÝ KHỐI A NĂM 2009
... cứng A 50 N/m B 100 N/m C 25 N/m D 200 N/m Câu 23: Một vật dao động điều h a có phương trình x = Acos(ωt + ϕ) Gọi v a vận tốc gia tốc vật Hệ thức : v2 a2 v2 a2 v2 a2 A + = A B + = A C + = A ... hai điểm pha D phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha Câu 30: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chi u ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 µm đến 0,76µm Tại vị trí vân sáng ... chùm sáng bị phản xạ toàn phần B so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch tia khúc xạ lam C tia khúc xạ ánh sáng vàng, tia sáng lam bị phản xạ toàn phần D so với phương tia tới, tia khúc...
 • 9
 • 284
 • 0

Đề&Đáp án chi tiết thi CĐ khối A

Đề&Đáp án chi tiết thi CĐ khối A
... dịch phát ánh sáng màu lục Đó tượng A phản xạ ánh sáng B quang - phát quang C h a - phát quang D tán sắc ánh sáng Giải: đáp án B Câu 48: Vật nhỏ lắc lò xo dao động điều h a theo phương ngang, mốc ... giao thoa ánh sáng, hai khe chi u ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Nếu điểm M quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) hiệu đường ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn A 2λ B ... Email: daotuansy_thcsdaidong@yahoo.com.vn ∆EY ∆E ∆E X ∆E ∆E X ∆E =2 Y >2 = 2ε X ; X = > Z = 2ε Z ⇒ ε Y > ε X > ε Z ⇒ đáp án A AY AX AX AX AZ AZ 210 Câu 7: Hạt nhân 84 Po đứng yên phóng xạ α, sau...
 • 9
 • 190
 • 0

GIAI CHI TIET DE HOA KHOI A VA B NAM 2009 (Cuc hay)

GIAI CHI TIET DE HOA KHOI A VA B NAM 2009 (Cuc hay)
... gồm ba muối (khơng có đồng phân hình học) Cơng thức ba muối là: A < /b> CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa HCOONa B HCOONa, CH≡C-COONa CH3-CH2-COONa C CH2=CH-COONa, HCOONa CH≡C-COONa D CH3-COONa, HCOONa CH3-CH=CH-COONa ... hồn tồn với 14,6 gam hỗn hợp X A < /b> 2,80 lít B 1,68 lít C 4,48 lít D 3,92 lít n Al = a < /b> ; n Sn = b Tacó { { 3a < /b> + b 3a < /b> + 2b = 2.0, 25 a < /b> = 0,1 ⇒ ⇒ V= 22, = 3, 92 2 7a < /b> + 119 b = 14, b = 0,1 Câu 43 Đốt ... : (a < /b> b) mol H2 , b mol CnH2n+2 ⇒ 2 .a < /b> + 14.n .b = 9,1.2. (a < /b> + b) ⇒ 3 .a < /b> = 7 .b → 14n = 56 → n = ⇒ 2. (a < /b> b) + (14n + 2) .b = 13.2 .a < /b> * GV : Quảng Thanh Lý * -4- Ứng dụng phương pháp giải tập h a < /b> học...
 • 7
 • 2,241
 • 38

giải chi tiết đề hóa khối A 2010

giải chi tiết đề hóa khối A 2010
... hợp gồm 0,1 mol axit cacboxylic đơn chức 0,1 mol muối axit với kim loại kềm có tổng khối lượng 15,8 gam Tên axit A axit propanoic B axit metanoic C axit etanoic D axit butanoic Giải: Gọi RCOOH ... ancol và 43,6 gam hỗn hợp muối cu a hai axit cacboxylic đơn chức Hai axit đó là A HCOOH và CH3COOH B CH3COOH và C2H5COOH C C2H5COOH và C3H7COOH D HCOOH và C2H5COOH Giải: nNaOH 0,6 = = ... 0,007 mol Na+; 0,003 mol Ca2+; 0,006 mol Cl-; 0,006 HCO3 và 0,001 mol − NO3 Để loại bỏ hết Ca2+ X cần một lượng v a đủ dung dịch chư a a gam Ca(OH)2 Gi a trị cu a a là A 0,222 B 0,120...
 • 7
 • 437
 • 3

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ HÓA KHỐI A 2011 a_stupid_man_1511

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ HÓA KHỐI A 2011 a_stupid_man_1511
... tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala 27,72 gam Ala-Ala-Ala Giá trị m A 90,6 B 111,74 C 81,54 D 66,44 Hướng dẫn: nAla = 0,32 ; nAla-Ala = 0,2 ; nAla-Ala-Ala ... Al dư Fe K → 1/2H2 K → 1/2H2 a -1/ 2a (I) a -1/ 2a Al → 3/2H Al→ 3/2H y 3/2y a 3/ 2a Ta có 1/ 2a + 3/ 2a = 0,488/22,4 → a = 0,01 Thế a = 0,01 vào (I) → 1/ 2a + 3/2y = 0,035 → y = 0,02 n Al ... hữu phản ứng sau không dùng để chế tạo tơ tổng hợp? A Trùng hợp vinyl xianua B Trùng ngưng axit -aminocaproic C Trùng hợp metyl metacrylat D Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit a ipic Hướng...
 • 14
 • 298
 • 1

giai chi tiet de hoa khoi A nam 2013

giai chi tiet de hoa khoi A nam 2013
... Fe2O3 = 0,01 > a = 0,02 Dung dịch ch a cation Fe2+; Fe3+ Al3+ > m(kết t a) = Fe(OH)2+ Fe(OH)3 > 90x + 107y = 1,97 x + y = 0,02 > x = y = 0,01 Ag Al3+ = 0,03 Ag Fe2+ =0,02 Ag Fe3+ =0,03 > ... > NH4NO3 8b b 3a = 1,2 + 0,96 + 8b 21 3a + 80b = 8*2 7a > a =0,8 b = 0,03 > m = 21,6g Câu 28: D Câu 29: A Câu 30: Gli =0,4; Ala = 0,32 > 2x + y = 0,32 (Ala) 2x+2y=0,4(Gli) > x = 0,12 y = 0,08 ... 25 :A Câu 26:C Câu 27: N2 = x (28) 18*2=36 N2O = y (44) > x = y = 0,24/2 = 0,12 Al > Al(3+) + 3e 2N(+5) + 10e > N2 a a 3a 1,2 0,12 2N(+5) + 8e > N2O 0,96 0,12 N(+5) + 8e > NH4NO3 8b b 3a =...
 • 13
 • 215
 • 0

Giải chi tiết đề hóa khối A _THPT VÂN NỘI

Giải chi tiết đề hóa khối A _THPT VÂN NỘI
... Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val v Y l tetrapeptit Gly-Ala-Gly-Glu Thy phõn hon ton m gam hn hp gm X v Y thu c amino axit, ú cú 30 gam glyxin v 28,48 gam alanin Giỏ tr ca m l A 77,6 B 83,2 C 87,4 D 73,4 HD Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val ... Dung dch axit axetic phn ng c vi tt c cỏc cht dóy no sau õy? A Na, NaCl, CuO B Na, CuO, HCl C NaOH, Na, CaCO3 D NaOH, Cu, NaCl Cõu 17: Tờn thay th (theo IUPAC) ca (CH3)3C-CH2-CH(CH3)2 l A 2,2,4-trimetylpentan ... v m gam H2O Giỏ tr ca m l A 5,40 B 2,34 C 8,40 D 2,70 HD t an col a chc l CnHmOx, ancol khụng no l CaH2aOz: Ta cú: 0,07n + 0,0 3a = 0,23 Vy 7n + 3a = 23 Suy ra: n = 2, a= l phự hp Ancol a chc...
 • 11
 • 146
 • 1

đáp án chi tiết môn toán khối a năm 2012

đáp án chi tiết môn toán khối a năm 2012
... Đặt: A( a; 2a − 3) 2 11   1  ⇒  a − ÷ +  2a − − ÷ = 2  2  45 2 11   7 45  ⇔  a − ÷ +  2a − ÷ = 2  2  ⇔ 5a − 2 5a + 20 = ⇔ a 5a + = a = ⇔ a = Vậy A1 (1; −1), A2 (4;5) Câu a) ... 2a − b  x =  a = x + y   b − a b = y + x y =   Thay vào P ta : a b≥0 P = 3a −b + 3a + 3b − a − ab + b 2  a+ b  a −b  = +3 +3 −2  + ÷  ÷     a+ b a −b ,v = Đặt u = u ≥ v ≥ ta ... H đến (SAD) 2a a · KH = AH sin KAH = = 3 Vì 2 1 24    3 · SHK = 90o nên = + = + =  ÷ HI HS HK  a 21 ÷   a ÷  7a ⇒ HI = a Vì BC//(SAD) HA = AB nên khoảng cách cần tìm 3 a a 42 HI =...
 • 14
 • 74
 • 0

GIAI CHI TIET DE DH KHOI À -2013

GIAI CHI TIET DE DH KHOI À -2013
... 0,98 gam HNG DN GII S mol Ba=0,01; s mol CuSO4=0,01 lng kt ta= 0,01ì98+0,01ì233=3,31 Cõu 11: Khi c chiu sỏng, hirocacbon no sau õy tham gia phn ng th vi clo theo t l mol : 1, thu c ba dn xut monoclo ... Cõu 41: Cho X v Y l hai axit cacboxylic mch h, cú cựng s nguyờn t cacbon, ú X n chc, Y hai chc Chia hn hp X v Y thnh hai phn bng Phn mt tỏc dng ht vi Na, thu c 4,48 lớt khớ H2 (ktc) t chỏy hon...
 • 9
 • 87
 • 0

GIAI CHI TIET DE THI KHOI A 2013

GIAI CHI TIET DE THI KHOI A 2013
... ton m gam hn hp gm X v Y thu c amino axit, ú cú 30 gam glyxin v 28,48 gam alanin Giỏ tr ca m l A 77,6 B 83,2 C 87,4 D 73,4 HNG DN GII Goi x l s mol Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val; y l s mol Gly-Ala-Gly-Glu ... Dung dch axit axetic phn ng c vi tt c cỏc cht dóy no sau õy? A Na, NaCl, CuO B Na, CuO, HCl C NaOH, Na, CaCO3 D NaOH, Cu, NaCl Cõu 17: Tờn thay th (theo IUPAC) ca (CH3)3C-CH2-CH(CH3)2 l A 2,2,4-trimetylpentan ... c chiu sỏng, hirocacbon no sau õy tham gia phn ng th vi clo theo t l mol : 1, thu c ba dn xut monoclo l ng phõn cu to ca nhau? A isopentan B pentan C neopentan D butan CCCCC Cõu 12: Oxi húa...
 • 8
 • 87
 • 0

đềđáp án chi tiết môn Hóa ĐH khối A năm2009

đề và đáp án chi tiết môn Hóa ĐH khối A năm2009
... chuyển h a sau: + NaOH (du) +X → Phenol → Phenyl axetat  Y (hợp chất thơm) t0 Hai chất X,Y sơ đồ là: A anhiđrit axetic, phenol B anhiđrit axetic, natri phenolat C axit axetic, natri phenolat ... Công thức ba muối là: A CH2=CH-COONa, HCOONa CH≡C-COONa B CH3-COONa, HCOONa CH3-CH=CH-COONa C HCOONa, CH≡C-COONa CH3-CH2-COONa D CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa HCOONa Câu 17: Lên men m gam glucozơ ... dịch tham gia phản ứng tráng bạc là: A Glucozơ, mantozơ, axit fomic, anđehit axetic B Frutozơ, mantozơ, glixerol, anđehit axetic C Glucozơ, glixerol, mantozơ, axit fomic D Glucozơ, frutozơ, mantozơ,...
 • 5
 • 261
 • 0

Đáp án chi tiết đề thi Đại học khối A môn Hóa học năm 2011

Đáp án chi tiết đề thi Đại học khối A môn Hóa học năm 2011
... mt phng hng Cõu 40: Thy phõn ht m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mch h) thu c hn hp gm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala v 27,72 gam Ala-Ala-Ala Giỏ tr ca m l A 66,44 B 111,74 C 81,54 D 90,6 ỏp ... chn ngu nhiờn nh sau: Phn ng thy phõn ca bi cú th túm tt l: Ala-Ala-Ala-Ala + H2O hh(Ala + Ala-Ala + Ala-Ala-Ala) m + m H2 O = m hh * m < m hh = 28,48 + 32 + 27,72 = 88,2 gam loại B D n õy ... tm thi ca nc l: A KCl, Ca(OH)2, Na2CO3 B NaOH, Na3PO4, Na2CO3 vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia Liờn h hc trc tip: 0985052510 Sao bng lnh giỏ V Khc Ngc http://www.facebook.com/vukhacngoc...
 • 39
 • 806
 • 5

Xem thêm