Giaoan kiem toan 01

Tài liệu lý thuyết kiểm toán 01

Tài liệu lý thuyết kiểm toán 01
... văn kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán lập công bố thể ý kiến thức báo cáo tài đơn vị đ đợc kiểm toán Điều Giá trị kết kiểm toán Các tài liệu, số liệu kế toán báo cáo tài đơn vị đợc kiểm toán ... kiểm toán đợc đăng ký thực dịch vụ kiểm toán sau: a) Kiểm toán báo cáo tài chính; b) Kiểm toán báo cáo tài mục đích thuế dịch vụ toán thuế; c) Kiểm toán hoạt động; d) Kiểm toán tuân thủ; đ) Kiểm ... Báo cáo kiểm toán Công việc kiểm toán độc lập kiểm toán viên doanh nghiệp kiểm toán thực Khi kết thúc công việc kiểm toán, kiểm toán viên doanh nghiệp kiểm toán phải lập báo cáo kiểm toán, ghi...
 • 12
 • 615
 • 7

Tim hiểu chu trình kiểm toán và chu trình kinh doanh 01

Tim hiểu chu trình kiểm toán và chu trình kinh doanh 01
... người đảm nhiệm nhiều khâu chu trình (nếu có) Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng thức từ kỳ kiểm toán năm 2010 / 2011 ) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/ 10/ 2010 Chủ tịch VACPA) A410 ... chu trình không?   Có [trình bày việc kiểm tra vào Mẫu C110] Không [thực kiểm tra mức cao] Lý việc Có/Không kiểm tra hệ thống KSNB: Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng thức từ kỳ kiểm toán ... soát: Tất khoản doanh thu, phải thu DN kỳ ghi nhận Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng thức từ kỳ kiểm toán năm 2010 / 2011 ) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/ 10/ 2010 Chủ tịch VACPA)...
 • 7
 • 250
 • 1

báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn kế toán từ ngày 01 01 2011 đến ngày 30 06 2011 công ty cổ phần xây dựng 47 được soát xét công ty kiểm toán và tư vấn thăng long t d k

báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn kế toán từ ngày 01 01 2011 đến ngày 30 06 2011 công ty cổ phần xây dựng 47 được soát xét công ty kiểm toán và tư vấn thăng long t d k
... Nguyen gia TSCD So du tai 01/ 01/ 2011 Sd tang ky - Mua sam men - Xay dung mffi - Tang khac Sd giam ky - Thanh ly - Gidm khac Sd du tai 30/ 06/ 2011 II Gia tri hao mon luy ke Sd du tai 01/ 01/ 2011 Kha'u ... luy Ice Sddu tai 01/ 01/ 2011 Khau hao nam Giam nam Sddu tai 30/ 06/ 2011 Gia tri lai Sddu tai 01/ 01/ 2011 Sddu tai 30/ 06/ 2011 102.745.000 11.242.048 .017 Phan mem mdy vi tinh 566.937.273 Tong cong ... ,^^/^-27 2011 /BCKT - TC BAO CAO K E T QUA CONG T A C SOAT X E T Vg Bao cao tai chinh hffp nhat cho giai doan ke toan tir 01/ 01/ 2011 den 30/ 06/ 2011 cua Cong ty c6 phan Xay dung 47 Kinh giii: Hoi dong...
 • 32
 • 250
 • 0

CÔNG TY cổ PHầN PHÁT TRIểN NHÀ THủ dức báo cáo tài CHÍNH RIÊNG cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến 30 tháng 06 năm 2011 đã được kiểm toán

CÔNG TY cổ PHầN PHÁT TRIểN NHÀ THủ dức báo cáo tài CHÍNH RIÊNG cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến 30 tháng 06 năm 2011 đã được kiểm toán
... th c hi n soát xét Báo cáo tài riêng cho kỳ k toán t 01/ 01/ 2011 n 30/ 06/ 2011 c a Công ty Báo cáo tài riêng cho kỳ k toán t 01/ 01/ 2011 n 30/ 06/ 2011 Công ty C ph n Phát tri n Nhà Th c 13-15-17 ... Báo cáo tài riêng cho kỳ k toán t ngày 01/ 01/ 2011 n 30/ 06/ 2011 B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ k toán t 01/ 01/ 2011 I C I M HO T n 30/ 06/ 2011 NG C A DOANH NGHI P Hình th c s h u v n Công ... 23.167 .060 .857 c) 01/ 01/ 2011 VND 9.500.732.376 Báo cáo tài riêng cho kỳ k toán t 01/ 01/ 2011 n 30/ 06/ 2011 Công ty C ph n Phát tri n Nhà Th c 13-15-17 Trương nh, Qu n 3, TP HCM Hàng t n kho 30/ 06/ 2011 ...
 • 35
 • 172
 • 0

công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính từ 01 tháng 01 năm 2008 đến 31 tháng 12 năm 2008 đã được kiểm toán

công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính từ 01 tháng 01 năm 2008 đến 31 tháng 12 năm 2008 đã được kiểm toán
... tài riêng cho năm tài kết thúc ngày 31/ 12/ 2 008 Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức Kính gửi: Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức Chúng kiểm toán báo cáo ... Phát triển nhà Thủ Đức 384 Võ Văn Ngân, P Bình Thọ, Q Thủ Đ nh ức, TP HCM 10 Báo cáo tài chí cho kỳ kế toán từ 01/ 01 /2008 đến 31/ 12 /2008 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài từ ngày 01/ 01 /2008 ... đốc KIỂM TOÁN VIÊN Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế toán Kiểm toán (AASC) th ực kiểm toán Báo cáo tài cho kỳ kế toán từ 01/ 01 /2008 đến 31/ 12 /2008 Công ty TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỚI BÁO CÁO...
 • 24
 • 63
 • 0

công ty cổ phần sông đà 1.01 báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính 2013

công ty cổ phần sông đà 1.01 báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính 2013
... dai hl;m khac 2­ co BAo cAo T AI CHiNH TONG HQI> CONG TY PHAN SONG DA 1.01 T§ng 4, toa nM en Van K.he - Khu thl Van Khe cho niim tili chfnh 2013 PhuOng La Khe - Qu~n Ha Bong - Ha N9i Tel: (84-4) ... 12 nam 2013 Don vi tinh: VND Mil Iso TAl sAN A TAl sAN NGAN ~ 110 III 112 II Cae khoim dau to' tai ehinh ng~n hl;ln D~u tu ng1ln h~ Dv phong giam gia dAu tu ng1ln h~n 31112 /2013 01101 12013 182.006.360.180 ... BAo cAo TAl CHiNH TONG HQ'P CONG TY CO PHA.N SONG DA 1.01 Ding 4, toa nha en Van Khe - Khu d6 thi Van Khe eho niim tai ehinh 2013 Phuong La Khe - Qu~n Ha D6ng - Ha Ni)i Tel: (84-4)...
 • 33
 • 82
 • 0

công ty cổ phần sông đà 1.01 báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2010

công ty cổ phần sông đà 1.01 báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2010
... 31112 /2010 VND Van phong Cong ty Chi nhanh T6ng Cong ty Xay dl,ffig Duong thuy Cong ty C6 phAn dAu tu va XD Tan Vi~t Cong ty CP CK Thang Long Cong ty CP IDC Cong ty CP thep Tan D~i Phat Cty CP ... ToAN v~ Bao cao tili chinh nam 2010 cua Cong ty C6 ph~n Song Bil 1.01 Kinh giri: HQi d3ng quan tr! va Ban giam dc3c Cong ty C6 ph~n Song Da 1.01 · Chung toi, Cong ty TNHH KiSrn toan va Binh gia ... SONGDA 1.01 cho niim fiJi chfnh 2010 a Blnh, ph6 Ha NQi Fax: 043 7339959 M§u sa B 09 - DN BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH Nam 2010 · Hinh thtlc sO- hfru v6n Cong ty c6 phfuI Song Da 1.01 (sau...
 • 31
 • 205
 • 0

tiểu luận kiểm toán so sánh conceptual framework và vas 01

tiểu luận kiểm toán so sánh conceptual framework và vas 01
... SO SÁNH CONCEPTUAL FRAMEWORK VAS 01 SO SÁNH CONCEPTUAL FRAMEWORK VAS 01 SO SÁNH CONCEPTUAL FRAMEWORK VAS 01 MỤC LỤC MỤC LỤC Mở đầu ... phí Conceptual Framework VAS 01 12 SO SÁNH CONCEPTUAL FRAMEWORK VAS 01 Điểm khác biệt phần Các yếu tố Báo cáo tài Conceptual Framework VAS 01 phần Capital maintenance adjustments Phần này, VAS ... (Liabilities) Ở VAS 01 Conceptual Framework định nghĩa : Nợ phải trả (Liabilities) nghĩa vụ doanh nghiệp, phát sinh từ kiện qua có nghĩa vụ toán 11 SO SÁNH CONCEPTUAL FRAMEWORK VAS 01 Có khác biệt Conceptual...
 • 17
 • 2,750
 • 8

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01
... u ~ \ D\t1H ttAM ~ ~ J J J 18 -. I- ~ ' ' ~ ~-. J-' -. J u co CONG TY PHAN SONG DA 1.01 T~ng 4, toa nha CT1 Van Khe - Khu thi Van Khe - P La Khe - Q Ha Dong - Ha N9i Tel: 04222.53501 Fax: 04 222.53504 ... 09 - ON BAN THUYET MINH nAo cAo TAl CHiNH TONG HQP Cho nam tai ehinh kit thue 31112 /2014 (tidp theo) 12 Thu~ va cac khoan phai nQp nha nu6"c 31112 /2014 Khoan ml}c 01101 12014 VND - - - - - VND - ... 31112 /2014 01101 12014 VND - - - - - VND 35.331.402.568 7.845.591.233 27.430.161.335 IV HtlU 11.385.461.583 10.618.791 233 ~ ~ ~ CONG TV CO PHA.N SONG DA 1.01 T§ng 4, toa nha en Van Khe - Khu...
 • 34
 • 147
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01

Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01
... c ,- ~ - - ~ r-­ BAo cAo TAl CHINH TONG HA 1.01 cn Van Khe - Khu thi Van Khe - P La Khe - Q Ha Dong - Ha N(>i [ [ M1;JCL\JC r NQIDUNG TRANG BAo cAo CVA BAN GrAM DOC 02 - 03 BAo cAo...
 • 38
 • 43
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2013 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01

Báo cáo tài chính năm 2013 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01
... CONG TY PHAN SONG DA 1.01 T§ng 4, toa nM en Van K.he - Khu thl Van Khe cho niim tili chfnh 2013 PhuOng La Khe - Qu~n Ha Bong - Ha N9i Tel: (8 4-4 ) 222.53501 Fax: (8 4-4 ) 222.53504 M§u sa B 01 - DN ... TONG HQ'P CONG TY CO PHA.N SONG DA 1.01 Ding 4, toa nha en Van Khe - Khu d6 thi Van Khe eho niim tai ehinh 2013 Phuong La Khe - Qu~n Ha D6ng - Ha Ni)i Tel: (8 4-4 ) 222.53501 Fax: (8 4-4 ) 222.53504 ... BANG CAN DOl KIt ToA.N TONG HQP Tl;li ogay 31 thaog 12 Dam 2013 (ti~p t!teo) Don vj Hnh: VND Ma sa NGUONVON Thuy~t mioh 31112 /2013 01/01 12013 A NO PIIAI TRA (300=310+330) 300 124.152.308.753 147.793.009.428...
 • 33
 • 50
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2008 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01

Báo cáo tài chính năm 2008 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01
... Ban Giám đốc đính kèm Báo cáo ti Báo cáo hội đồng quản trị v Ban giám đốc Khái quát chung Công ty Cổ phần Sông Đ 9.01 Công ty Cổ phần Sông Đ 9.01 l loại hình Công ty cổ phần đợc chuyển đổi từ Doanh ... kiểm toán Về Báo cáo ti cho năm ti kết thúc ngy 31/12 /2008 Công ty Cổ phần Sông Đ 9.01 Kính gửi : Hội đồng quản trị; ban giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đ 9.01 Chúng tôi, Công ty Kiểm toán v Kế ... đốc 2-3 Báo cáo kiểm toán độc lập 4-5 Bảng Cân đối kế toán ngy 31/12 /2008 6-9 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh cho năm ti 2008 10 Báo cáo lu chuyển tiền tệ cho năm ti 2008 11 Thuyết minh Báo cáo...
 • 24
 • 22
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2009 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01

Báo cáo tài chính năm 2009 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01
... giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01 Chúng tôi, Công ty Kiểm toán Kế toán Hà Nội (CPA HANOI) tiến hành kiểm toán Báo cáo tài Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01 cho năm tài kết thúc ngày 31/12 /2009 bao ... Toàn Công ty TNHH TM & DV xây dựng 81 Chi nhánh Công ty CP Sông đà 406 Công ty CP XD&ĐT Việt Nam CAVICO VN JSC Công ty CPTMB Máy Hòa Bình Công ty cổ phần Xi măng Sông Đà Công ty CP Sông Đà Công ty ... ty CP Sông Đà 10.1 Công ty cổ phần Xi măng Sông Đà - Xêkaman1 Chi nhánh Sông Đà 9.04 Chi nhánh Sông Đà 9.07 Chi nhánh Sông Đà 9.02 Công ty CP Sông Đà TCT Cơ điện - Xây dựng No &TL Công ty ắc...
 • 23
 • 22
 • 0

Xem thêm