Bài tập trắc nghiệm môn giáo dục công dân lớp 12 công dân với các quyền dân chủ

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Thực hiện pháp luật có lười giải

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Thực hiện pháp luật có lười giải
... Câu 20: Thực pháp luật là: A Không làm pháp luật cấm B Làm pháp luật qui định phải làm C Làm pháp luật không cấm D Cả phương án Câu 21: Thực pháp luật là: A Đưa pháp luật vào đời sống công dân B ... Hiến pháp Câu 30: Các hình thức thực pháp luật điểm giống nhau? A Công dân thực đắn quyền theo quy định Pluật B Công dân thực đầy đủ nghĩa vụ theo quy định Pluật C Công dân không làm điều pháp ... vi trái pháp luật C Người vi phạm pháp luật phải lỗi D dấu hiệu Câu 10: Quyền lao động công dân bắt đầu thực nào? A Phải người nhu cầu sử dụng lao động (thuê mướn) B Công dân phải...
 • 8
 • 2,080
 • 4

Bài tập trắc nghiệm môn tài chính công có đáp án

Bài tập trắc nghiệm môn tài chính công có đáp án
... lời A) Chính phủ liên bang Sai • B) Chính phủ bang công ty tư nhân Sai • C) Các công ty tư nhân phủ liên bang Sai • D) Chính phủ liên bang, phủ bang công ty tư nhân Đúng Sai Đáp án là: Chính phủ ... A) Công nghệ, lao động, vốn sản xuất Sai • B) Công nghệ, lao động, tài nguyên Sai • C) Chỉ phụ thuộc vào công nghệ hành Sai • D) Công nghệ hành, lao động,vốn sản xuất, tài nguyên Đúng Sai Đáp án ... bang công ty tư nhân Vì: Ở Mỹ, sở hữu mặt đất quyền sở hữu tài nguyên, khoáng sản lòng đất hoàn toàn thống với chia theo cấp: Chính phủ liên bang, Chính phủ bang công ty tư nhân Tham khảo: Bài...
 • 17
 • 655
 • 8

Câu hỏi trắc nghiệm môn giáo dục công dân lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm môn giáo dục công dân lớp 12
... D Công dân thiếu hiểu biết pháp luật mà vi phạm pháp luật chịu trách nhiệm pháp lý Câu 15: Công dân bình đẳng trước pháp luật là: A Công dân có quyền nghĩa vụ giới tính, dân tộc, tôn giáo B Công ... người có định tòa án Câu 28: Các quyền tự công dân quyền ghi nhận Hiến pháp luật, quy định mối quan hệ giữa: A Công dân với công dân B Nhà nước với công dân C A B D A B sai Câu 29: Bắt người trường ... tạo rạng danh phát triển Câu 11: Quyền phát triển công dân có nghĩa là: A Mọi công dân có đời sống vật chất đầy đủ B Mọi công dân có quyền hưởng chăm sóc y tế C Mọi công dân hưởng ưu đãi học tập...
 • 17
 • 2,073
 • 4

51 công thức giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn hóa

51 công thức giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn hóa
... khối so với H2 6,25 Xác định công thức phân tử M M1= 10 M2 = 12,5 Ta có : n = (12,5  2)10 =3 14(12,5  10) M có công thức phân tử C3H6 16 Công thức xác định công thức phân tử ankin dựa vào phân ... hiđro hóa ankin hoàn toàn ) o Số n ankin (CnH2n-2 ) = 2( M  2) M 14( M  M ) 17 .Công thức tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anken H% = 2- Mx My 18 .Công thức tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anđehit ... gam H2O Tìm công thức phân tử A ? ( Với nH O = 0,7 mol > n CO = 0,6 mol ) => A ankan Số C ankan = nCO2 n H 2O  nCO2 = 0,6 0,7  0,6 =6 Vậy A có công thức phân tử C6H14 11 Công thức tính khối...
 • 9
 • 5,483
 • 123

câu hỏi bài tập trắc nghiệm môn luật kinh tế - phần công ty

câu hỏi bài tập trắc nghiệm môn luật kinh tế - phần công ty
... a,b,c Câu1 :d Câu2 :d Câu3 :d Câu4 :b Câu5 :a Câu6 :e Câu7 :e Câu8 :d Câu9 :b Câu1 0 :e Câu1 1 :a Câu1 2 :a Câu1 3 :c Câu1 4 :b Câu1 5 :e Câu1 6 :d Câu1 7 :d 1.Trong cơng ty cổ phần, cổ phần thể hình ... cơng ty chuyển đổi lẫn Cơng ty TNHH cơng ty cổ phần Cơng ty hợp danh hợp tác xã Cơng ty cổ phần cơng ty hợp danh Tất a) b) c) d) Tách cơng ty Áp dụng cho cơng ty TNHH cơng ty cổ phần Cơng ty bị ... thành: A:cổ phần cổ đơng-cổ phần ưu đãi biểu B.cổ phần cổ đơng-cổ phần ưu đãi C.cổ phần cổ đơng-cổ phiếu ưu đăi hồn lại D.cổ phiếu ưu đãi cổ tức-cổ phần cổ đơng 2.Cơ quan định cao cơng ty cổ phần là:...
 • 95
 • 1,519
 • 1

MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH ỨNG DỤNG CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH VÀO GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC THPT.

MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH ỨNG DỤNG CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH VÀO GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC THPT.
... Sau học xong công thức giải nhanh, học sinh vận dụng tốt để giải dạng tập trắc nghiệm đề thi năm gần đề thi tương tự Trước học công thức giải nhanh sau học công thức giải nhanh, cho học sinh ... pháp giải nhanh xuất hiện, công thức giải nhanh đưa nhiều tài liệu Khi hệ thống lại công thức giải nhanh thấy học sinh có hứng thú học tập cao hơn, tạo niềm tin lòng say mê môn Hóa học, học sinh ... thức giải nhanh, hướng dẫn học sinh áp dụng vào toán phù hợp Làm vừa giúp em giải nhanh, đáp ứng yêu cầu tạo cho em hứng thú, niềm say mê học tập môn Hoá - Đưa tập trắc nghiệm để em giải nhanh, ...
 • 29
 • 635
 • 0

cong thuc tinh cuc nhanh cac bai tap trac nghiem mon hoa

cong thuc tinh cuc nhanh cac bai tap trac nghiem mon hoa
... nguoc pha Tr6n mdt chdt l6ng xiy sr-r giao thoa cua hai song Bi6t t6c dQ truy6n s6ng tr€n mat ch6t long v li: 8.6 : 90cm/s Sd ducrng cuc ti€u giao thoa kho6ng SrSz A.5 Ciu 30: Chi6u mQt chirm ... ngoai.kich thich sp ph6t qua+g cua nhi6uchAt B Tinh chAt n6i bat vd quan trgng nhAt cuatia X ld kha ndng ddm xuyen , tu ngoai C Thiry tinh th6ng thucrng trongiu6t eOi vOi 6nh s6ng khA ki6n nhtmg ... 2.10-7cos(2.5.106t JJ ! 'n 4'" - iF Cffu 48: MQt t6cCcrn dao dQng di6u hoa quanh vi trf cdn bing cua n6 v6i li dO cong s, bi€n d6 cong '.chu ki T vir vdn t6c v Bi6u thirc ndo dudi d6y m0td dring mdi...
 • 8
 • 184
 • 0

NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MỘT SỐ BÀI HỌC PHÁP LUẬT MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY CHO HỌC SINH LỚP 12 TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MỘT SỐ BÀI HỌC PHÁP LUẬT MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY CHO HỌC SINH LỚP 12 TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
... - Việc sử dụng đồ nâng cao kết học tập số học pháp luật môn GDCD học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh khiêm không? Giả thuyết nghiên cứu: Sử dụng đồ dạy học số học pháp ... NGHỊ Kết luận: Việc sử dụng đồ dạy học số học pháp luật cho học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm nâng cao kết học tập môn GDCD học sinh Khuyến nghị: Trang GV: Nguyễn Thị Liên Trường THPT ... pháp luật môn GDCD nâng cao kết học tập học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm PHẦN III-PHƯƠNG PHÁP Khách thể nghiên cứu: Tôi lựa chọn học sinh lớp 12A3 lớp 12A4 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm...
 • 21
 • 68
 • 0

Bài tập trắc nghiệm môn luật

Bài tập trắc nghiệm môn luật
... 19: Tập quán pháp là: a b c d a b c d Biến đổi tục lệ, tập quán có sẵn thành pháp luật Biến đổi thói quen hành xử người lịch sử thành pháp luật Biến đổi quy phạm tôn giáo thành quy phạm pháp luật ... Nội là hình thức sử dụng pháp luật nào? a b c d Tuân thủ pháp luật Thi hành pháp luật Sử dụng pháp luật Áp dụng pháp luật Câu 34: Phương pháp điều chỉnh của ngành Luật hình sự là: ... qua sông Sóng to làm đò bị lật làm chết nhiều học sinh Hành vi khách quan cấu thành vi phạm pháp luật ông A là: a b c d a b c d a b c d Đưa người sang sông điều kiện mưa lũ Chở tải Hành vi góp...
 • 6
 • 1,183
 • 11

Bài tập trắc nghiệm môn luật 2

Bài tập trắc nghiệm môn luật 2
... Câu 26 Quốc hội có quyền sau đây: a b c d Truy tố cá nhân, tổ chức trước pháp luật Công bố Luật, pháp lệnh Ban hành văn pháp luật Cả a,b,c Câu 27 : Tập quán pháp là: a b c d Biến đổi tục lệ, tập ... kinh tế xã hội Câu 24 Quyết định văn pháp luật ban hành bởi? a b c d Thủ tướng phủ Bộ trưởng Chủ tịch UBND Cả a,b,c Câu 25 Cơ quan quyền lực nhà nước cao theo Hiến pháp 19 92 là: a c Chính phủ ... tục lệ, tập quán có sẵn thành pháp luật Biến đổi thói quen hành xử người lịch sử thành pháp luật Biến đổi quy phạm tôn giáo thành quy phạm pháp luật Cả a,b,c Câu 28 : Chọn phát biểu sai: a Phó thủ...
 • 6
 • 1,070
 • 15

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm môn Hóa

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm môn Hóa
... *Hướng dẫn giải: Với cách giải thông thường, ta phải viết phương trình phản ứng , đặt ẩn số số mol chất giải hệ phương trình phức tạp dài Để giải nhanh toán này, ta áp dụng phương pháp bảo toàn ... Qui đổi tác nhân oxi hóa phản ứng oxi hóa – khử Với toán trải qua nhiều giai đoạn oxi hóa khác chất oxi hóa khác nhau, ta qui đổi vài trò oxi hóa chất oxi hóa cho chất oxi hóa để toán trở nên ... pháp thường áp dụng giải toán vô hữu cơ, tránh việc lập nhiều phương trình, từ giải hệ phương trình phức tạp b) Bài tập minh họa: 1/ Bài 1: Hòa tan 14 gam hỗn hợp muối MCO N (CO )3 dung dịch HCl...
 • 9
 • 3,874
 • 216

Bài tập trắc nghiệm môn vật lý

Bài tập trắc nghiệm môn vật lý
... Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều Câu 11) Khung dây hình chữ nhật dài 30cm, rộng 20cm đặt từ trường ... 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 2- Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều Câu 23) Giá trị hiệu dụng dòng điện xoay chiều có biểu thức i ... 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 3- Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều Câu 34) Chọn phát biểu vôn kế ampekế A Giá trị đo vôn kế ampe...
 • 30
 • 1,210
 • 4

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN LỊCH SỬ 5 -HK2

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN LỊCH SỬ 5 -HK2
... chia cắt lâu dài đất nước ta Ngày 30-4-19 75 quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc thắng lợi kháng chiến chống thực dân Pháp bè lũ tay sai Ngày 19 -5- 1 959 Trung ương Đảng định mở đường Trường Sơn ... nhằm góp phần mở rộng giao thông để phát triển kinh tế miền núi 17 30 phút ngày 7 -5- 1 954 , tướng Đờ Ca-xto7-ri Bộ huy tập đoàn điểm Điện Biên Phủ bị bắt sống ... hội Phần 4: Điền vào chỗ chấm Câu 1: Viết tiếp vào chỗ trống cho hoàn chỉnh đoạn văn nói phút lịch sử: Lễ kí Hiệp định Pa-ri Tại phòng họp lớn tòa nhà, ánh sáng chùm đèn pha lê, trước chứng kiến...
 • 3
 • 1,604
 • 14

Xem thêm