11 v1 thi online PPGiaiBTTrungHoaAMinVaAMinoAxit

37 thi online ôn tập kim loại kiềm – kiềm thổ – nhôm đề 11

37 thi online  ôn tập kim loại kiềm – kiềm thổ – nhôm  đề 11
... Al Hiệu suất phản ứng điện phân là: A 100% B 85% C 80% D 90% Câu 12 [375 36]cho 1.6 gam hợp kim Ba va kim loại kiềm R tác dụng hết với nước dung dịch X 0.336 lit (dktc) thêm 99ml dung dịch ... Ba(OH)2, thêm tiếp 2ml dung dịch Na2SO4 0.1M thấy dung dịch dư Na2SO4 hỏi kim loại R kim loại nào? A Li B Na C K D Rb Câu 13 [378 80]Hoà tan 10,8 gam Al lượng axit H2SO4 vừa đủ thu dung dịch X Thêm ... [4 4375 ]Cho 200ml dd A chứa HNO3 1M H2SO4 0,2M trung hòa với dd B chứa NaOH 2M Ba(OH)21M.Thể tích dd B(lit) cần dùng: A 0,05 B 0,06 Câu 17 [50624]Cho sơ đồ chuyển hoá sau: CaO +X → CaCl2 +Y...
 • 5
 • 422
 • 1

11 thi online PP giải bài tập về phản ứng thế hidrocacbon

11 thi online  PP giải bài tập về phản ứng thế hidrocacbon
... hiệu suất phản ứng clo hóa 80% giá trị m A 5,76 B 7,2 C 7 ,112 D 4,61 Câu 10 [105689]Tiến hành phản ứng clo hóa 3-metylpentan tỉ lệ 1:1, ta thu dẫn xuất monoclo đồng phân ? A B C D Câu 11 [105690]Cho ... có phản ứng với AgNO3/NH3 Y1 có quan hệ với CH4 theo sơ đồ chuyển hoá sau: CH4 >X > Y1 Khi cho mol X mol Y2 phản ứng với lượng dư AgNO3/NH3, khối lượng kết tủa thu lớn khối lượng X Y2 phản ứng ... ? A B C D Câu 11 [105690]Cho 80 gam metan phản ứng với clo có chiếu sáng thu 186,25 gam hỗn hợp X gồm hai chất hữu Y Z Tỉ khối Y Z so với metan tương ứng 3,15625 5,3125 Để trung hòa hết khí HCl...
 • 6
 • 241
 • 0

21.11.2012_bo_10 thi ketthuc_HP_TTNT

21.11.2012_bo_10 thi ketthuc_HP_TTNT
... luật kết Trưởng khoa/BM Cán đề thi Cán đề thi Nguyễn Hữu Đông Ghi chú: Cán coi thi không giải thích thêm! TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN Đề thi gồm có 01 trang ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHOA: CNTT ... Trưởng khoa/BM Cán đề thi Cán đề thi Nguyễn Hữu Đông Ghi chú: Cán coi thi không giải thích thêm! TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN KHOA: CNTT BỘ MÔN: CNPM Đề thi gồm có 01 trang ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ... khoa/BM Cán đề thi Cán đề thi Nguyễn Hữu Đông Ghi chú: Cán coi thi không giải thích thêm! TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN KHOA: CNTT BỘ MÔN: CNPM ĐỀ SỐ: 05 Đề thi gồm có 01 trang ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC...
 • 10
 • 214
 • 2

11 de thi thu TN theo cau truc BGD

11 de thi thu TN theo cau truc BGD
... a ; Log1218 = b TÝnh Log2524 theo a vµ b C©u Cho h×nh chãp SABC cã ®¸y lµ tam giac ®Ịu c¹nh b»ng a , c¸c mỈt bªn t¹o víi ®¸y mét gãc 30o a) tÝnh thĨ tÝch khèi chãp theo a b) X¸c ®Þnh t©m vµ b¸n ... gi¸c SBD theo a b) TÝnh thĨ tÝch tø diƯn SBCD c) X¸c ®Þnh t©m vµ b¸n kÝnh mỈt cÇu ngo¹i tiÕp tø diƯn SABD C©u IV a) : LËp PT h×nh chiÕu cđa (d1) − x y −1 z −1 = = x −7 y −3 − z = = theo ph¬ng ... +1 C¾t (c) t¹i hai ®iĨm ph©n biƯt thc hai nh¸nh kh¸c C©u II a) Gi¶i PT: Log3x + Log9x + Log27x = 11 b) Gi¶i BPT: 3-x+3x+2 < 10 c) TÝnh tÝch ph©n I = ∫ln( x +1)dx C©u III Cho tam g¸c ABC c©n ë A...
 • 11
 • 221
 • 0

11 De thi thu DH - CD nam 2009 (ne tham khao)

11 De thi thu DH - CD nam 2009 (ne tham khao)
... Sở GD & ĐT Thanh Hóa Trờng THPT Lê Văn Hu đề thi thử vào đại học cao đẳng lần Môn thi: Toán (Thời gian làm bài: 180 phút) Ngày thi: 0 3-0 3-2 009 PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH ( 07 im ) 2x + ... Hóa Trờng THPT Lê Văn Hu đề thi thử vào đại học cao đẳng lần 11 Môn thi: Toán (Thời gian làm bài: 180 phút) Giáo viên: Phạm Đình Huệ - THPT Lê Văn H u Ngày thi: /2009 I PHN CHUNG CHO TT C CC ... Thanh Hóa Trờng THPT Lê Văn Hu đề thi thử vào đại học cao đẳng lần Môn thi: Toán (Thời gian làm bài: 180 phút) Giáo viên: Phạm Đình Huệ - THPT Lê Văn H u Ngày thi: /2009 I PHN CHUNG CHO TT C CC TH...
 • 11
 • 180
 • 0

11 Đề thi tôt nghệp ( theo cấu trúc của bô)

11 Đề thi tôt nghệp ( theo cấu trúc của bô)
... Cho hình phẳng (H) giới hạn đường ( C ) : y = x , (d) : y = − x trục hồnh Tính diện tích hình phẳng (H) Theo chương trình nâng cao : Câu IVb/.Cho A(1,1,1) ,B(1,2,1);C(1,1,2);D(2,2,1) a.Tính ... H,A,B,C,D nằm mặt cầu II PHẦN RIÊNG ( điểm ) 1 .Theo chương trình chuẩn : Câu IV.a ( 2,0 điểm ) Cho D(-3;1;2) mặt phẳng ( α ) qua ba điểm A(1;0 ;11) , B(0;1;10), C(1;1;8) 1.Viết phương trình tham số ... phẳng (Q) b Viết phương trình mặt phẳng ( R ) qua giao tuyến (d) (P) (Q) đồng thời vng góc với mặt phẳng (T) : 3x − y + = Câu V.a ( 1,0 điểm ) : Giải phương trình x3 + 27 = tập số phức Theo...
 • 10
 • 189
 • 0

Xem thêm