Thi online cấu tạo nguyên tử

bài tập ôn thi phần cáu tạo nguyên tử & bảng tuần hoàn

bài tập ôn thi phần cáu tạo nguyên tử & bảng tuần hoàn
... : 1- Khi nguyên tử Clo nhận thêm hay bớt số e biến thành nguyên tố khác 2- Khi nguyên tử clo nhận hay nhường bớt số e nguyên tố cl không biến thanøh nguyên tố khác 3- Khi hạt nhân nguyên tố ... hạt nhân ngun tử M N B Số electron lớp vỏ ngồi ngun tử M nhiều lớp vỏ ngồi ngun tử N C Số electron lớp vỏ ngun tử M nhiều lớp vỏ ngun tử N D Ngun tố M N phải nằm chu kì bảng tuần hồn Bài : 15078 ... thức phân tử M cơng thức sau đây: Chọn đáp án A B C D Bài : 15076 Ngun tử khối trung bình Bo 10,812 Mỗi có 94 ngun tử có ngun tử ? Chọn đáp án A 405 ngun tử B 403 ngun tử C 406 ngun tử D Khơng...
 • 53
 • 2,366
 • 31

Tài liệu Trắc nghiệm ôn thi Hóa phần Cấu tạo nguyên tử (Có đáp án) docx

Tài liệu Trắc nghiệm ôn thi Hóa phần Cấu tạo nguyên tử (Có đáp án) docx
... 24 Xét nguyên t mà nguyên t có l p electron l p M S nguyên t mà nguyên t c a có electron ñ c thân : A B C D 25 Có nguyên t hoá h c mà nguyên t c a có l p l p N ? A B C 18 D 32 26 Cho nguyên t ... 20 Cho nguyên t R có t ng s h t 115, h t mang ñi n nhi u h t không mang ñi n 25 h t C u hình electron nguyên t c a R A [Ne] 3s2 3p3 B [Ne] 3s2 3p5 C [Ar] 3d10 4s2 D [Ar] 3d10 4s2 4p5 21 Nguyên ... hàm lư ng % s nguyên t tương ng 16O (99,757%), 17 O (0,038%), 18O (0,205%) N u l y nguyên t kh i b ng s kh i nguyên t kh i trung bình c a O b ng A 16,0 B 16,2 C 17,0 D 18,0 13 Nguyên t kh i trung...
 • 4
 • 782
 • 16

Tài liệu (Luyện thi cấp tốc Hóa) Trắc nghiệm và đáp án Cấu tạo nguyên tử - Định luật tuần hoàn pdf

Tài liệu (Luyện thi cấp tốc Hóa) Trắc nghiệm và đáp án Cấu tạo nguyên tử - Định luật tuần hoàn pdf
... Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc A F, O, Li, Na B F, Na, O, Li C F, Li, O, Na D Li, Na, O, F Câu 17: Cho kim loại Fe, Co, Ni có số hiệu nguyên tử 26, 27, 28 Bán kính nguyên tử tăng ... nguyên tố X oxit cao A 50,00% B 27,27% C 60,00% D 40,00% Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc Đáp án tập cấu ... R bảng tuần hoàn A chu kì 4, nhóm IA B chu kì 4, nhóm IB C chu kì 4, nhóm IIA D chu kì 4, nhóm VIB Câu 20: Cation X 2+ có cấu hình electron lớp 3s 23p6 Vị trí nguyên tố X bảng tuần hoàn nguyên...
 • 3
 • 379
 • 15

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI MÔN HÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ- BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC- LIÊN pot

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI MÔN HÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ- BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC- LIÊN pot
... 165: Cấu hình electron lớp ngồi ngun tố ns2np5 Liên kết ngun tố với ngun tố hiđro thuộc loại liên kết sau đây? A Liên kết cộng hố trị khơng cực B Liên kết cộng hố trị có cực C Liên kết ion D Liên ... ngun tố X (Z = 19); Y (X = 17) hợp chất tạo X Y có cơng thức kiểu liên kết A XY, liên kết ion B X2Y , liên kết ion C XY, liên kết cọng hóa trị có cực D XY2, liên kết cọng hóa trị có cực Câu 1 81: ... Cho biết ngun tố thuộc loại ngun tố nào? A ngun tố s B ngun tố p C ngun tố d D ngun tố f Câu 60: Chu kì dãy ngun tố có A số lớp e B số e hóa trị D số điện tích hạt nhân C số p Câu 61: Chọn phát...
 • 47
 • 291
 • 1

BÁO CÁO THỰC TẬP-CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

BÁO CÁO THỰC TẬP-CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC CẤU TẠO NGUYÊN TỬ
... mayradapro@gmail.com Trang - - TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC – GS MAYRADA GROUPS Thể tích nguyên tử hạt nhân nguyên tử : V= r3 (đvtt) Trong : -  = 3,14 r bán kính nguyêntử hạt nhân nguyên tử Chú ý : 1nm  109 ... khối lượng Ngun tử khối C 12,011 đvC Tìm khối lượng ngun tử O theo đơn vị gam ? Hƣớng Dẫn Giải Cách : Tính ngun tử khối Oxi 2 .Nguyên tử khối O 72,7  Nguyên tử khối C 27,3 Nguyên tử khối C 72,7 ... + Các ngun tử dùng chung e ngồi tạo hợp chất cấu hình e ngun tử giống khí https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiHamHoc Email : mayradapro@gmail.com Trang - - TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC – GS MAYRADA...
 • 39
 • 147
 • 0

Đề thi tự luận học sinh giỏi cấu tạo nguyên tử

Đề thi tự luận học sinh giỏi cấu tạo nguyên tử
... nguyên tử trường hợp sau: 1) Nguyên tử A có số e phân lớp 3d nửa phân lớp s 2) Nguyên tử B có ba lớp e với e lớp 3) Ba nguyên tử X, Y, Z có số hiệu ba số nguyên liên tiếp, tổng số e nguyên tử ... tâm luyện thi Y - Dược Chuyên đề luyện thi Đại học 2015 - 2016 • Tìm số khối só n loại đồng vị • Tìm % số nguyên tử hai đồng vị lại 3) Khi có 50 nguyên tử đồng vị thứ hai có nguyên tử đồng vị ... 15 : Một nguyên tố X có hai đồng vị Số nguyên tử đồng vị tỷ lệ 27: 23 Hạt nhân thứ có 35 proton 44 nơtron Hạt nhân nguyên tử thứ hai hạt nhân nguyên tử thứ nơtron Tìm khối lượng nguyên tử trung...
 • 3
 • 572
 • 4

on thi DH phan cau tao nguyen tu cap toc

on thi DH phan cau tao nguyen tu cap toc
... hạt nơtron khác C ion có tổng số hạt electron D ion có tổng số hạt proton 15 Chọn nói nguyên tử 24 12 Mg sau A Mg có 12 electron B Mg có 24 proton C Mg có 24 electron D Mg có 24 nơtron 16 Phát ... hình electron lớp vỏ ion 2p Cấu hình electron nguyên tử tạo ion A 1s2 2s2 2p5 B 1s2 2s2 2p4 C 1s2 2s2 2p6 3s1 D Tất 14 Cho ion Na+, Mg2+, F sau sai? A ion có cấu hình electron giống B ion có tổng ... 22 25 Đẳng thức sau sai? Trong nguyên tử, ta có A Số điện tích hạt nhân = số electron B Số proton = số electron C Số khối = số proton + số nơtron D Số nơtron = số proton 26 Cho nguyên tố 16 X ;...
 • 4
 • 55
 • 0

on thi DH phan cau tao nguyen tu 2 cap toc

on thi DH phan cau tao nguyen tu 2 cap toc
... 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 B 1s 2s2 2p6 4s2 C 1s2 2s2 2p6 D 1s 2s2 2p6 3s2 20 Nguyên tử nguyên tố M có phân bố electron phân lớp 3d 64s2 Tổng số electron nguyên tử M A 24 B 25 C 26 D 27 21 Nguyên tử 27 X ... X có cấu hình electron 1s 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 Cấu hình electron ion tạo từ X A 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 B 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 C 1s2 2s2 2p6 3s2 D Tất sai Đáp án đề số 1.A 2. D 3.D 4.B 5.C 6.A 7.B ... electron 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 Hạt nhân nguyên tử X có số hạt nh nào? A 13 proton B 13 proton 14 nơtron C 13 nơtron 14 proton D 13 nơtron 13 proton n+ 22 Một cation M có cấu hình electron lớp 2p6...
 • 4
 • 56
 • 0

Luyên thi ĐH CĐ Chuyên đề Cấu tạo nguyên tử Hoá 10

Luyên thi ĐH CĐ Chuyên đề Cấu tạo nguyên tử Hoá 10
... hiệu nguyên tử , cấu hình e số hạt nguyên tử Câu Một nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron 52 có số khối 35 Số hiệu nguyên tử nguyên tố X A 17 B 15 C 23 D 18 Câu Nguyên tử ... tinh thể phân tử B Photpho trắng có cấu trúc tinh thể nguyên tử C Kim cương có cấu trúc tinh thể phân tử D Nước đá thuộc loại tinh thể phân tử Câu Dãy gồm ion X+, Y- nguyên tử Z có cấu hình electron ... electron 1s 2s 2p 3s23p64s1, nguyên tử nguyên tố Y có cấu hình electron 1s22s22p5 Liên kết hoá học nguyên tử X nguyên tử Y thuộc loại liên kết A cho nhận B kim loại C cộng hoá trị D ion Câu 12 Phát...
 • 5
 • 269
 • 2

BÀI TẬP CẤU TẠO NGUYÊN TỬ ÔN THI HSG

BÀI TẬP CẤU TẠO NGUYÊN TỬ ÔN THI HSG
... Tổng số phần tử đồng vị A1 A4 lớn tổng số hạt không mang điện đồng vị A2 A3 333 - Số khối đồng vị A4 33,5% tổng số khối ba đồng vị a) Xác định số khối đồng vị số điện tích hạt nhân nguyên tố A ... b)Các đồng vị A1 , A2 , A3 , A4 lần lợt chiếm 50,9% , 23,3% , 0,9% 24,9% tổng số nguyên tử Hãy tính KLNT trung bình nguyên tố A HD: 4p + n1 + n2 + n3 + n4 =825 (1) Theo ta có hệ n3 + n4 - n1 = ... M: 1s22s22p63s23p63d64s2 X: 1s22s22p63s23p5 Phng trỡnh H2S + 2FeCl3 2FeCl2 + 2HCl + S Cõu 4: Nguyên tố A có loại đồng vị có đặc điểm sau: - Tổng số khối đồng vị 825 - Tổng số nơtron đồng vị...
 • 11
 • 966
 • 1

Cấu tạo nguyên tử - Định luật tuần hoàn

Cấu tạo nguyên tử - Định luật tuần hoàn
... electron nguyên tử hoàn toàn xác định số lượng tử n,l,ml,ms 2.3.5 Nguyên tử nhiều electron - Cấu hình electron nguyên tử Sự phân bố electron nguyên tử nhiều electron tuân theo nguyên lý sau: * Nguyên ... (Z=24) Cấu hình dự đoán: 1s22s22p63s23p63d44s2 Cấu hình thực tế: 1s22s22p63s23p63d54s1 +Cu (Z=29): 1s22s22p63s23p63d104s1 2.4 Định luật tuần hoàn hệ thống tuần hoàn 2.4.1 Định luật tuần hoàn Định luật ... nguyên tử thuộc phân lớp ⇒ Sự biến đổi tuần hoàn tính chất nguyên tố lặp lại tuần hoàn cấu hình electron giống nguyên tử nguyên tố 2.4.2.3 Điện tích hạt nhân nguyên tử vị trí nguyên tố hệ thống tuần...
 • 15
 • 1,646
 • 3

Bài 1: Cấu tạo nguyên tử và định luật tuần hoàn

Bài 1: Cấu tạo nguyên tử và định luật tuần hoàn
... LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Sơn Bài Cấu tạo nguyên tử định luật tuần hoàn Câu 17 : Hợp chất khí với hiđro nguyên tố R : RH4 Oxit cao chiếm 53,3% oxi khối lượng Nguyên tử khối R A 30 B 28 C 24 D 23 ... hình electron lớp 4s 4p Số thứ tự X bảng tuần hoàn A 13 B 31 C 21 D 33 Câu 22 : Nguyên tố X tạo thành hợp chất với oxi hiđro có thành phần XO2 XH2 Nguyên tử X A O B P C N D S Câu 23 : Chiều tăng ... Số hiệu nguyên tử nguyên tố X, Y, Z 7, 19, 11 Nhận xét sau ? A X, Y, Z thuộc chu kì B X thuộc nhóm IIA C Z thuộc nhóm VIIA D Y, Z thuộc nhóm IA Câu 27 : Nguyên tố R có số hiệu nguyên tử 85 R...
 • 2
 • 1,639
 • 39

Xem thêm

Từ khóa: tài lue65u luyện thi cấu tạo nguyên tửchuyên đề luyện thi đại học cấu tạo nguyên tử 2014bài tập cấu tạo nguyên tử ôn thi đại họcôn thi học sinh giỏi hóa 11 chuyên đề cấu tạo nguyên tửcấu tạo nguyên tử gv trần thị thanh hàcấu tạo nguyên tửcấu tạo nguyên tửcấu tạo nguyên tử kim loạibài tập cấu tạo nguyên tửthuyết cấu tạo nguyên tử bohrthuyết cấu tạo nguyên tửcấu tạo nguyên tử hóađề kiểm tra chương cấu tạo nguyên tửđề kiểm tra cấu tạo nguyên tửcấu tạo nguyên tử định luật tuần hoànTuần 8. MRVT: Cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì?Thông tư 152 về Thuế BVMT (522.24KB)Rèn kĩ năng đọc hiểu nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra đánh giá nâng cao năng lực học sinhUnit 7: That is my schoolUnit 5: Are they your friends?https: drive.google.com open?id=0BwtFEPXEvuFjcktlM255VzhRY2sHDC DIEN TAP 2017 DIA LI CHINH THUCManagerial economics 3rd by froeb ch17Managerial economics 3rd by froeb ch19DE THI DIEN TAP 2017 HOA HOC CHINH THUC MA DE 209DE THI DIEN TAP 2017 HOA HOC CHINH THUC MA DE 357DE THI DIEN TAP 2017 HOA HOC CHINH THUC MA DE 485DE THI DIEN TAP 2017 HOA HOC CHINH THUC MA DE 485HDC DIEN TAP 2017 HOA HOC CHINH THUCĐồ án ngành hệ thống điện vũ thế anhĐồ án ngành hệ thống điện nguyễn nhị lờiĐồ án ngành hệ thống điện nguyễn văn namĐồ án ngành hệ thống điện đặng doãn tùngBài giảng cấu trúc máy tínhGIÁO TRÌNH KIẾN TRÚC máy TÍNH