35 thi online tổng ôn phi kim p2

35 thi online tổng ôn phi kim p2

35 thi online  tổng ôn phi kim p2
... Y Khí X A SO2 B NH3 C NO D NO2 Câu 35 [151428]Cho hai muối X, Y thỏa mãn điều kiện sau: X + Y → không xảy phản ứng X + Cu → không xảy phản ứng Y + Cu → không xảy phản ứng X + Y + Cu → xảy phản ... không nhóm oxi (nhóm VIA) Theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần: Độ âm điện nguyên tử nguyên tố B Bán kính nguyên tử nguyên tố tăng nhóm giảm Năng lượng ion hóa thứ nguyên tử C D Tính phi kim ... dd NH3 loãng D dd NaCl Câu 16 [151409]K chất kết tinh không màu, tác dụng với axit sunfuric đặc tạo khí không màu L Khi L tiếp xúc với không khí ẩm tạo khói trắng, dung dịch đặc L nước tác dụng...
 • 14
 • 82
 • 0

33 thi online tổng ôn phi kim p1

33 thi online  tổng ôn phi kim p1
... A dung dịch H2SO4 loãng B kim loại Cu dung dịch Na2SO4 C kim loại Cu dung dịch H2SO4 loãng D kim loại Cu Câu 24 [151300]Dãy gồm kim loại tác dụng với dung dịch HCl không tác dụng với dung dịch ... dung dịch NaOH (dư) vào Y, đun nóng thu khí không màu T Axit X A H2SO4 đặc B HNO3 C H3PO4 D H2SO4 loãng Câu 21 [151297]Phát biểu sau không ? Muối AgI không tan nước, muối AgF tan nước Trong hợp chất, ... trắng giấy bột giấy công nghiệp A N2O B CO2 C SO2 D NO2 Câu 17 [151293]Cho phát biểu sau: (a) Tất nguyên tố halogen có số oxi hoá: -1, +1, +3, +5 +7 hợp chất (b) Trong công nghiệp, photpho sản...
 • 5
 • 161
 • 0

44 thi online tổng ôn phi kim p3

44 thi online  tổng ôn phi kim p3
... 3H2O Câu 17 [183586]Khí sau không bị oxi hóa nuớc Gia-ven A HCHO B H2S C CO2 D SO2 Câu 18 [185664]Không khí phòng thí nghiệm bị ô nhiễm khí clo Để khử độc, xịt vào không khí dung dịch sau đây? A ... bán kính nguyên tử lớn brom D Flo có tính oxi hoá yếu clo Câu 23 [194362]Phát biểu sau không ? A Muối AgI không tan nước, muối AgF tan nước B Flo có tính oxi hoá mạnh clo C Trong hợp chất, số oxi ... [194367]Khí sau có khả làm màu nước brom? A N2 B SO2 C CO2 D H2 Câu 29 [194368]Phát biểu không là: A Trong công nghiệp, photpho sản xuất cách nung hỗn hợp quặng photphorit, cát than cốc 1200oC lò...
 • 10
 • 172
 • 0

Thi online tổng ôn phi kim p3

Thi online  tổng ôn phi kim p3
... chất không chứa photpho Độ dinh dưỡng loại phân lân là: A 16,03% B 25% C 7% D 35% Câu 18 [151821]Một loại phân Supephotphat kép có chứa 72,68% muối canxi đihiđrophotphat lại gồm chất không chứa ... tạp chất không chứa photpho), sản xuất từ quặng photphorit Độ dinh dưỡng phân lân A 14,34% B 8,30% C 16,00% D 19,00% Câu 20 [151823]Một loại phân kali có chứa 68,56% KCl, lại gồm chất không chứa ... bị thủy phân tạo môi trường trung tính Câu 13 [151816]Amophot có thành phần A NH4H2PO4 H3PO4 D không bị thủy phân B (NH4)2HPO4 NH4H2PO4 C (NH4)3PO4 (NH4)2HPO4 D NH3 (NH4)3PO4 Câu 14 [151817]Để...
 • 3
 • 175
 • 1

tổng ôn phi kim tài liệu học tập

tổng ôn phi kim tài liệu học tập
... B C D Bài20 dung dịch H2 SO4 loãng kim loại Cu dung dịch Na2 SO kim loại Cu dung dịch H2 SO loãng kim loại Cu Dãy gồm kim loại tác dụng với dung dịch HCl không tác dụng với dung dịch HNO đặc, ... Nhỏ từ từ dung dịch NaOH (dư) vào Y, đun nóng thu khí không màu T xit X H2 SO4 đặc HNO H3 PO4 H2 SO4 loãng Phát biểu sau không ? Muối gI không tan nước, muối gF tan nước Flo có tính oxi hoá mạnh ... trắng không khí Bài2 A B C D Đốt cháy hỗn hợp lưu huỳnh cacbon (thể tích không đáng kể) bình kín đựng oxi dư, sau đưa bình nhiệt độ ban đ u áp suất bình so với trước đốt tăng giảm không đổi tăng...
 • 61
 • 182
 • 0

07 thi online tổng ôn tập lý thuyết phản ứng hữu cơ p123

07 thi online  tổng ôn tập lý thuyết phản ứng hữu cơ p123
... [189864]Chất sau vừa phản ứng với dung dịch KOH, vừa phản ứng với dung dịch HCl ? A C6H5NH2 B H2NCH(CH3)COOH C CH3COOH D C2H5OH Câu 24 [189865]Chất sau không tham gia phản ứng thủy phân ? A Protein ... Câu 28 [189872]Chất sau không tham gia phản ứng trùng hợp ? D tím A CH2=CH2 B CH2=CH–CH=CH2 C CH3–CH3 D CH2=CH–Cl Câu 29 [189874]Dung dịch phenol (C6H5OH) không phản ứng với chất sau ? A Na B ... dịch AgNO3 NH3 dư, đun nóng, không xảy phản ứng tráng bạc ? A Fructozơ B Saccarozơ C Glucozơ D Mantozơ Câu 33 [189880]Dung dịch axit acrylic (CH2=CH–COOH) không phản ứng với chất sau ? A Na2CO3...
 • 6
 • 41
 • 0

08 thi online tổng ôn tập lý thuyết phản ứng hữu cơ p456

08 thi online  tổng ôn tập lý thuyết phản ứng hữu cơ p456
... tỉ lệ mol : 1, thu chất hữu Y (chứa 74 ,08% Br khối lượng) Khi X phản ứng với HBr thu hai sản phẩm hữu khác Tên gọi X A but-1-en B xiclopropan Câu 32 [150933]Cho phản ứng: HBr + C2H5OH C2H4 + ... tử có phản ứng với AgNO3/NH3 Y1 có quan hệ với CH4 theo sơ đồ chuyển hoá sau: CH4 X Y1 Khi cho mol X mol Y2 phản ứng với lượng dư AgNO3/NH3, khối lượng kết tủa thu lớn khối lượng X Y2 phản ứng ... AgNO3/NH3 thu 306 gam kết tủa Có công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất X ? A B C D Câu 20 [150915]X có công thức nguyên (CH)n Khi đốt cháy mol X không mol CO2 Biết X phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3...
 • 7
 • 77
 • 0

31 thi online tổng ôn dung dịch – sự điện li p5

31 thi online  tổng ôn dung dịch – sự điện li p5
... thêm dung dịch HCl B Khi pha loãng dung dịch độ điện li axit fomic tăng C Khi pha loãng 10 lần dung dịch thu dung dịch có pH = D Độ điện li axit fomic dung dịch 14,29% Câu 30 [150444]Một dung dịch ... ml dung dịch Z Dung dịch Z có pH (bỏ qua điện li H2O) 13 12 A B C D Câu 42 [150456]Trộn 100 ml dung dịch có pH = gồm HCl HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) thu 200 ml dung dịch ... với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH là: A 12 B 13 C 14 D 15 Câu [150422 ]Dung dịch chất X không làm đổi màu quỳ tím; dung dịch chất Y làm quỳ tím hóa xanh Trộn lẫn hai dung dịch...
 • 8
 • 186
 • 0

42 thi online tổng ôn dạng bài so sánh – sắp xếp

42 thi online  tổng ôn dạng bài so sánh – sắp xếp
... (3) Câu 55 [152392]Dãy chất sau xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi ? A HCOOH < CH3–CH2–OH < CH3–CH2–Cl < CH3COOH B C2H5Cl < C4H9Cl < CH3–CH2–OH < CH3–COOH C CH3–COOH < C4H9Cl < CH3CH2OH < HCOOCH3 ... tử: Amilopectin > amilozơ (7) Tính đàn hồi: Cao su buna > cao su thi n nhiên Số kết so sánh A B C D Câu 100 [152437]Cho kết so sánh sau: (1) Tính axit: CH3COOH > HCOOH (2) Tính bazơ: C2H5NH2 > ... (4) Nhiệt độ sôi: CH3COOH > CH3CHO (5) Tính tan nước: CH3NH2 > CH3CH2CH2NH2 Trong số so sánh trên, số so sánh là: A B C D Đáp án 1.A 2.D 3.D 4.D 5.D 6.B 7.D 8.A 9.A 10.D 11.D 12.C 13.B 14.D 15.B...
 • 16
 • 219
 • 0

Thi online tổng ôn lý thuyết phản ứng trong hoá học vô cơ

Thi online  tổng ôn lý thuyết phản ứng trong hoá học vô cơ
... độ phản ứng tăng lên lần là: A B C D Câu 23 [149790]Khi tăng nhiệt độ lên 10oC, tốc độ phản ứng hóa học tăng lên a lần (a coi hệ số nhiệt phản ứng) Biết phản ứng có a = Ở toC, tốc độ phản ứng ... Tại cân hoá học, nồng độ chất giữ không đổi (b) Tại cân hoá học, nồng độ chất sản phẩm đạt cực đại (c) Sự chuyển dịch cân hoá học trình chuyển trạng thái cân (d) Phản ứng thuận nghịch phản ứng xảy ... trái ngược điều kiện (e) Tại cân hoá học, phản ứng xảy ra, tốc độ phản ứng thuận tốc độ phản ứng nghịch Số mệnh đề là: A B C D Câu 31 [149800]Xét cân hóa học số phản ứng: (1) Fe2O3(r) + 3CO(k) (3)...
 • 9
 • 46
 • 0

Thi online tổng ôn nguyên tử – bảng tuần hoàn – liên kết hoá học

Thi online  tổng ôn nguyên tử – bảng tuần hoàn – liên kết hoá học
... có nguyên tử X A B C D Câu 17 [148862 ]Liên kết hóa học phân tử Br2 thuộc loại liên kết A cộng hóa trị không cực B cộng hóa trị có cực C ion D hiđro Câu 18 [148863 ]Liên kết hóa học nguyên tử phân ... nguyên tử (c) Đơn chất X kết tinh mạng tinh thể lập phương tâm diện (d) Liên kết hoá học tạo nguyên tử X nguyên tử Y liên kết ion Số nhận định là: A B C D Câu 25 [148873]Chất hữu X (phân tử chứa ... thường chất Nguyên tử R (ở trạng thái bản) có electron A B rắn s Trong bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, R C D Phân tử oxit cao R cực thuộc chu kì Câu 16 [148861]Ở trạng thái bản, nguyên tử nguyên...
 • 6
 • 86
 • 0

Thi online tổng ôn tập danh pháp hợp chất hữu cơ

Thi online  tổng ôn tập danh pháp hợp chất hữu cơ
... tên hợp chất có CTCT sau theo danh pháp gốc – chức A Etylmetylaminobutan B Butyletylmetylamin C Etylmetylbutylamin D metyletylbutylamin Câu 59 [190839]Gọi tên hợp chất có CTCT sau theo danh pháp ... nhựa phenol-fomanđehit, chất béo Số chất dãy polime A B C D Câu 27 [190796]Cho hợp chất: chất béo, tinh bột, protein, glucozơ, tơ tằm, xenlulozơ triaxetat, đường kính Có hợp chất thuộc loại polime ... hỗn hợp chất hữu cơ, Z có thành phần gồm A m-metylphenol o-metylphenol B benzyl bromua o-bromtoluen C o-bromtoluen p-bromtoluen D o-metylphenol p-metylphenol Câu 78 [190865]Hai hợp chất hữu X...
 • 13
 • 109
 • 0

Thi online tổng ôn tập danh pháp hợp chất hữu cơ

Thi online  tổng ôn tập danh pháp hợp chất hữu cơ
... tên hợp chất có CTCT sau theo danh pháp gốc – chức A Etylmetylaminobutan B Butyletylmetylamin C Etylmetylbutylamin D metyletylbutylamin Câu 59 [190839]Gọi tên hợp chất có CTCT sau theo danh pháp ... nhựa phenol-fomanđehit, chất béo Số chất dãy polime A B C D Câu 27 [190796]Cho hợp chất: chất béo, tinh bột, protein, glucozơ, tơ tằm, xenlulozơ triaxetat, đường kính Có hợp chất thuộc loại polime ... hỗn hợp chất hữu cơ, Z có thành phần gồm A m-metylphenol o-metylphenol B benzyl bromua o-bromtoluen C o-bromtoluen p-bromtoluen D o-metylphenol p-metylphenol Câu 78 [190865]Hai hợp chất hữu X...
 • 13
 • 65
 • 0

35 thi online ôn tập kim loại kiềm – kiềm thổ – nhôm đề 9

35 thi online  ôn tập kim loại kiềm – kiềm thổ – nhôm  đề 9
... [40 491 ]Lấy 7,11 gam phèn MAl(SO4)2.nH2O ( M kim loại kiềm ) nung tới khối lượng ko đổi thu 3,87 gam phèn khan Mặc khác lấy 7,11 gam phèn hòa tan vào nước cho tác dụng với dd BaCl2 dư tạo dc 6 ,99 ... 5x D y = 6x y ≥ 8x Câu 17 [4 095 3 ]Kim loại dùng để nhận dung dịch sau:(NH 4)2SO4, NH4Cl, Fe2(SO4)3, AlCl3 A Na B Ba C Cu D Mg Câu 18 [43 298 ]Cho 2,22 g hỗn hợp kim loại gồm K, Na, Ba vào nước 500 ... Giá trị lớn V là( biết phản ứng hoàn toàn) A 0,3 B 0,2 C 0,6 D 0 ,9 Câu 34 [78 535] Cho 19 gam hỗn hợp bột gồm kim loại M (hoá trị không đổi) Zn (tỉ lệ mol tương ứng 1,25 : 1) vào bình đựng 4,48 lít...
 • 5
 • 139
 • 0

chuyên đề ôn thi lý thuyết phần phi kim

chuyên đề ôn thi lý thuyết phần phi kim
... 194:Một hỗn hợp bột kim loại Mg R chia thành phần + Phần : cho tác dụng với HNO3 dư thu 1,68 lít N2O + Phần : hòa tan hết 400 ml HNO3 loãng 0,7M, dư thu V lit khí không màu, hóa nâu không khí Giá trị ... không xạ vũ trụ Chất khí sau nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính? A H2 B N2 C CO2 D O2 Câu 118: Công nghiệp silicat ngành công nghiệp chế biến hợp chất silic Ngành sản xuất sau không thuộc công ... tối thi u cần dùng để kết tủa hết Cu2+ X A 4,48 lít 1,2 lít B 5,60 lít 1,2 lít C 4,48 lít 1,6 lít D 5,60 lít 1,6 lít Câu 186: Chia m gam hỗn hợp A gồm hai kim loại Cu, Fe thành hai phần Phần...
 • 10
 • 140
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luyện thi đại học hoá phi kimbài tập ôn thi hoá phi kimchuyen de phi kim ôn thi hsgôn tập chương phi kimtổng ôn tập các chuyên đề tiếng anh ôn thi tốt nghiệp thpt đại học tác giả lưu hoằng tríon thi dai hoc hoa loai kimbài tâp ôn thi đại họcdowaload miễn phíđề cương ôn thi môn tổng quan du lịchtổng quan thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 2012tài liệu ôn thi vào tổng cục thuế năm 2012hệ thống bài tập có sử dụng đồ thị sơ đồ hình vẽ phần phi kim hóa họcnâng cao năng lực nhận thức và tư duy cho học sinh qua hệ thống bài tập có sử dụng hình vẽ sơ đồ đồ thị phần phi kim hoá học 10 thpt nâng caobài tập trắc nghiệm tổng ôn điện phân kim loại kiềm kiềm thổchuyên đề tài liệu ôn thi chứng chỉ thuế phí và lệ phítổng ôn tập luyện thi mon hoaSLIDE VẼ QUI ƯỚC BÁNH RĂNGLâm sàng phụ khoa và giải phẫu bệnh phàn 1chăm sóc bà mẹ trong khi đẻ phần 1chăm sóc bà mẹ trong khi đẻ phần 2Chữa bệnh không dùng thuốc phần 1Pháp điển hóa – Nghiên cứu lý luận, phân tích, so sánh các mô hình pháp điển hóa điển hình trên thế giới và kiến nghị đối với Việt Nam (tt)Quyền bào chữa của người bị buộc tội là người chưa thành niên theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (tt)Bệnh lý học sơ sinh p2Đề kiểm tra 1 tiết đại số 11 chương 2Bài giảng thiết bị phản ứng trong công nghiệp hóa chât dầu khí (Đại học Bách Khoa Hà Nội)Thiết kế nhà máy nhiệt điện công suất 300MW, nối với hệ thống và khử khí nước cấp trong nhà máy nhiệt điệnDự toán ngân quỹ tại chi nhánh công ty TNHH UNI - PRESIDENT Việt Nam tại Quảng NamGiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Kon Tum.Giải Pháp phát triển công nghiệp chế biến tỉnh Quảng NamPhát triển sản xuất cây vụ đông ở tỉnh Thái Bình (Luận án tiến sĩ)Hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP ngoại thương, CN Đà Nẵng.Chính sách thu hút nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước cho các trường đại học ở Việt Nam (Nghiên cứu một số trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo). (Luận án tiến sĩ)Vở bài tập Toán lớp 4- Tập 2Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam (tt)