Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý trường THPT Yên lạc, vĩnh phúc lần 5

Đề thi thử THPT quốc gia môn vật của Sở giáo dục vĩnh phúc lần 1 năm 2016 đề 485

Đề thi thử THPT quốc gia môn vật lý của Sở giáo dục vĩnh phúc lần 1 năm 2016 mã đề 485
... tiểu gia tốc lắc a1 vật có động 10 gấp ba lần lần thứ ba gia tốc lắc a2 Khi lắc có gia tốc a3 = a1 + a2 chiều dài lò xo lúc A 98,75 cm B 10 3,75 cm C 10 1,25 cm D 97,25 cm Câu 46: Dao động vật tổng ... chu kì T1 T2 Nếu T1 = 0,5T2 A l1 = 4l2 B l1 = 0, 25l2 C l1 = 2l2 D l1 = 0,5l2 Câu 20: Suất điện động e = 220 cos (10 0π t ) (V) có giá trị hiệu dụng A 220 V B 10 0 V C 10 0 2V D 220 2V Câu 21: Một ... lớn gấp lần cường độ âm N? A 3000 lần B 10 00 lần C 10 0 lần D 300 lần Câu 42: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân với biên độ A chu kì T Quãng đường dài mà vật khoảng...
 • 14
 • 810
 • 2

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật trường THPT Yên lạc, vĩnh phúc lần 5

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý trường THPT Yên lạc, vĩnh phúc  lần 5
... thời gian số Câu 16: Một vật nhỏ dao động điều hòa trục tọa độ Ox vật đạt gia tốc lớn li độ x1 Sau đó, vật qua điểm có li độ x2, x3, x4, x5 khoảng thời gian Δt = 0, 25( s) Biết thời gian vật từ ... dây dài 75cm Lần lượt thay nặng 15g, 20g lặp lại việc đo thời gian t2 t3 20 dao động với biên độ góc 50 Bước Giữ nặng 10g, thay dây 75cm dây 100cm đo thời gian t4 20 dao động với biên độ 50 Bước ... ứng 0,85eV; 3,4eV; 10,2eV; 12,75eV Các phôtôn bị đám nguyên tử hấp thụ có lượng A 10,2 eV 12, 75 eV B 0, 85 eV 3,4 eV C 0, 85 eV 12, 75 eV D 3,4 eV 10,2 eV Câu 19: Trong thí nghiệm Y- âng giao thoa...
 • 14
 • 690
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (lần 5)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (lần 5)
... đề thi 132 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC (Đáp án có 01 trang) ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2014 -2015 Môn: TIẾNG ANH (Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề) ... - Mã đề thi 132 VII Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks TV dinners? TV programmes with ( 35) ... Trang 4/7 - Mã đề thi 132 For almost 20 years researchers have known that chemicals, called flavonoids, most common in dark chocolate, help blood flow and lower blood pressure This new finding,...
 • 7
 • 440
 • 2

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2016 trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 5)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2016 trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 5)
... Hailey’s Comet When this When this happens, dust left behind from the comet falls to Earth The dust burns and makes brilliant lights like falling stars in the sky You can see this happen every ... see it very often In fact, it can only be seen from the Earth when it moves close the sun This means that this beautiful comet only comes into our sky every 77 years or so The last time Halley's ... that the comet would come again in 1758, and it did! This comet was named “Halley’s Comet” and can be seen from Earth The first reports of this comet in history were made in 240 B.C by Chinese...
 • 11
 • 373
 • 0

20 đề thi thử thp quốc gia môn địa năm 2016 có đáp án và thang điểm

20 đề thi thử thp quốc gia môn địa lý năm 2016 có đáp án và thang điểm
... DƯƠNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 201 6 TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG MÔN THI: ĐỊA LÝ Đề thức Thời gian làm bài: 180 phút (gồm 01 trang) (không kể thời gian giao đề) Câu I (2,0 điểm) Trình bày đặc điểm ... GD&ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG - Câu ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 201 6 MÔN THI: ĐỊA LÝ Ý Nội dung Điểm Trình bày đặc điểm chủ yếu thi n nhiên phần lãnh ... 0,25 TRƯỜNG THPT SÔNG LÔ ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 201 6 Môn: Địa (Đề thi 01 trang) Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu (3,0 điểm) a Nêu biểu thi n nhiên...
 • 103
 • 3,437
 • 5

ĐỀ THI THỬ CAO ĐẲNG & ĐH MÔN VẬT - TRƯỜNG THPTTT NGUYỄN KHUYẾN CƠ SỞ 3A doc

ĐỀ THI THỬ CAO ĐẲNG & ĐH MÔN VẬT LÝ - TRƯỜNG THPTTT NGUYỄN KHUYẾN CƠ SỞ 3A doc
... cường độ dòng điện mạch  Câu 16 Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(t - ) Nếu chọn gốc tọa O vị trí cân vật gốc thời gian t = lúc vật A vị trí vật có li độ cực đại B qua vị trí ... cao là: A 1,6 km B 3,2 km C 4,8 km D 2,7 km Câu 19 Một vật rắn quay nhanh dần từ trạng thái nghỉ quanh trục cố định Góc mà vật quay khoảng thời gian t, kể từ lúc vật bắt đầu quay = 3cos(2πt - ... nghỉ electrôn 9,1.10 -3 1kg vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện 4.105m/s Công thoát electrôn kim loại làm catốt A 4,6.10 -2 0J B 3,37.10 -1 8J C 3,37.1 0-1 9J D 6,4.10 -2 0J Câu 21 Khi nói sóng...
 • 5
 • 169
 • 0

Đề thi thử môn tiếng anh trường THPT yên lạc vĩnh phúc lần 5 năm 2015

Đề thi thử môn tiếng anh trường THPT yên lạc vĩnh phúc lần 5 năm 2015
... 41 A 42 D 43 B 44 A 45 D 46 D 47 A 48 C 49 C 50 B 51 D 52 C 53 B 54 D 55 C 56 A 57 D 58 D 59 A 60 B 61 D 62 B 63 B 64 B B PHẦN TỰ LUẬN(2 điểm) I SENTENCE TRANSFORMATION (0 ,5 điểm: 0,1 điểm/ câu) ... TRƯỜNG THPT YÊN LẠC (Đáp án có 01 trang) ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2014-20 15 Môn: TIẾNG ANH (Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề) A PHẦN TRẮC NGHIỆM GỒM 64 CÂU (TỪ ... paragraph of 120- 150 words about your dream job and explain why you want that job - - HẾT Trang 6/7 - Mã đề thi 132 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC (Đáp án...
 • 7
 • 82
 • 0

đề thi thử thpt hóa chuyên vĩnh phúc lần cuối

đề thi thử thpt hóa chuyên vĩnh phúc lần cuối
... 11Na trạng thái là: A 1s22s22p63s1 B 1s22s22p63s2 C 1s22s22p63s23p1 D 1s22s22p6 Trang 2/5 - Mã đề thi 109 Câu 23: Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu Fe 2O3 vào 200,0 ml dung dịch chứa NaNO 1M H2SO4 2M, ... 4,48 lít khí H2 (đktc) Phần 2: tác dụng với AgNO3 dư dung dịch NH3, thu a gam Ag Trang 3/5 - Mã đề thi 109 Giá trị m a A 16,0 75,6 B 12,8 64,8 C 20,0 108,0 D 16,0 43,2 Câu 33: Loại phản ứng hoá ... Câu 45: Xác định chất (hoặc hỗn hợp) X Y tương ứng không thỏa mãn thí nghiệm sau: Trang 4/5 - Mã đề thi 109 A NaHCO3, CO2 B Cu(NO3)2; (NO2, O2) C K2MnO4; O2 D NH4NO3; N2 Câu 46: Cho 0,10 mol Ba...
 • 5
 • 549
 • 2

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật Trường Chuyên ĐHSP Hà Nội năm 2015

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý Trường Chuyên ĐHSP Hà Nội năm 2015
... 75540) : Một vật dao động điều hòa theo trục cố định (mốc vị trí cân bằng) A vật cực đại vật vị trí biên B vật từ vị trí cân biên, vận tốc gia tốc vật dấu C động vật cực đại gia tốc vật có độ lớn ... A Khoảng thời gian hai lần liên tiếp lượng điện trường đạt cực đại T/2 B Năng lượng điện trường lượng từ trường hiển nhiên tuẩn hoàn theo thời gian với chu kì T C Khi lượng từ trường có giá trị ... Một vật nhỏ dao động điều hòa theo trục cố định, Phát biểu saụ đúng? A Quỹ đạo vào vật đoạn thẳng B Lực kéo tác dụng vào vật không đổi C Quỹ đạo chuyển động vào vật đường hình sin D Li độ vào vật...
 • 13
 • 334
 • 1

Đề thi thử THPT quốc gia môn vật trường THPT chuyên vinh lần 3 năm 2015

Đề thi thử THPT quốc gia  môn vật lý trường THPT chuyên vinh lần 3 năm 2015
... 15 ,32 cm B 14,27cm C 13, 11cm D 11,83cm Câu 6: Một lắc lò xo dao động điều hòa tự với tần số f = 3, 2Hz Lần lượt tác dụng lên vật ngoại lực biến thi n tuần hoàn F 1cos(6,2πt) N, F2cos(6,5πt) N, F3cos(6,8πt) ... ) Câu 27: Một vật dao động điều hòa với phương trình Biết chu kỳ, khoảng thời gian ngắn hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân khoảng m(cm) với khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật cách vị trí ... có màu tổng hợp 3i 3i1 = ki2 ⇔ 6, 0 .3 = k λ k nguyên dương λ∈ (38 ,0 →76,0)μm thay vào k = Thay ngược lại ta có: λ= 45,0μm Đáp án D Câu 35 Vật dao động điều hòa đổi dấu; đổi chiều vật VT biên độ...
 • 27
 • 606
 • 1

Đề thi thử THPT quốc gia môn vật trường THPT chuyên ĐHSP hà nội lần 3 năm 2015

Đề thi thử THPT quốc gia  môn vật lý trường THPT chuyên ĐHSP hà nội lần 3 năm 2015
... 1.D 11.B 21.C 31 .D 41.D 2.D 12.C 22.B 32 .B 42.B 3. A 13. A 23. B 33 .A 43. C 4.C 14.D 24.C 34 .D 44.B 5.D 15.C 25.C 35 .D 45.D 6.C 16.A 26.A 36 .B 46.A 7.D 17.B 27.A 37 .B 47.D 8.D 18.B 28.A 38 .A 48.B 9.C ... án B λ= Câu 45: Ta có hc 6, 625.10 34 .3. 108 = = 2, 07 pm ε 0,6.1, 6.10 − 13 =>Đáp án D Câu 46: Giới hạn quang điện kim loại : λ= hc 6, 625.10 34 .3. 108 = = 0 ,33 125µ m ε 6.10−19 =>Đáp án A Câu 47: ... h = 6,625.10 -34 (Js) ; tốc độ truyền ánh sáng chân không c = 3. 108 (m/ s) Công thoát kim loại dùng làm catot A = 6.10-19J Giới hạn quang điện kim loại : A 0 ,33 1 µm B 0,662 µm C 3, 31 µm D 1,26...
 • 25
 • 329
 • 1

25 đề sưu tầm thi thử THPT Quốc gia môn vật (cớ lời giải chi tiết năm 2014) (5)

25 đề sưu tầm thi thử THPT Quốc gia môn vật lý (cớ lời giải chi tiết năm 2014) (5)
... theo thi gian B tc gúc khụng bin i theo thi gian C tc gúc bin i theo thi gian D gia tc gúc cú ln khỏc khụng v khụng i theo thi gian Cõu 57: Mt ngi ng trờn mt chit gh ang quay hai tay cm hai qu t ... mt thi gian sau tt ỏnh sỏng kớch thớch D hu nh tt sau tt ỏnh sỏng kớch thớch Cõu 23: Mt mch dao ng in t tng ang cú dao ng in t t Ti thi im t = 0, in tớch trờn mt bn t in cc i Sau khong thi gian ... gia tc khụng i a thỡ chu kỡ ca lc tng 8,46% so vi chu kỡ dao ng ca nú thang mỏy ng yờn, ly g = 10m/s2 Xỏc nh chiu v ln ca gia tc a? A gia tc hng xung, a = m/s2 B gia tc hng lờn, a = m/s2 C gia...
 • 10
 • 301
 • 0

25 đề sưu tầm thi thử THPT Quốc gia môn vật (cớ lời giải chi tiết năm 2014) (5)

25 đề sưu tầm thi thử THPT Quốc gia môn vật lý (cớ lời giải chi tiết năm 2014) (5)
... Mo A 25 mF B 25 nF C 25 pF D 25 μF Giải: Vẽ vòng tròn lượng giác ta có: góc M0OI0 =π/3 Thời điểm gần (kể từ lúc t=0) đến dòng điện i=0 ta có góc quét : π/3+π/2= 5π/6 ứng với khỏang thời gian ... hòa D Khi vật nặng vị trí biên, lắc Giải: Khi vật nặng vị trí biên W =WTMAX Chọn D Câu 8: Một lắc đơn có chi u dài dây treo ℓ=90cm, khối lượng vật nặng m=200g Con lắc dao động nơi có gia tốc trọng ... đại vật 0,288J Quĩ đạo dao động vật đoạn thẳng dài A 10 cm B cm C cm D 12 cm t 2π T = = = 0, 25s ω= = 8π rad / s k = mω2 = 0, 250 .(8π) = 160N / m N T Giải: => -> Trung tâm LT ĐH Tân Việt - 54 Quốc...
 • 17
 • 296
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật trường THPT Lấp Vò 1, Đồng Tháp năm 2015

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý trường THPT Lấp Vò 1, Đồng Tháp năm 2015
... 12: Một vật thực dao động điều hoà Khi vật qua vị trí cân A độ lớn vận tốc lớn nhất, gia tốc B độ lớn gia tốc lớn nhất, vận tốc C vận tốc gia tốc vật có giá trị lớn D vận tốc gia tốc vật Câu ... Khoảng thời gian ∆t băng A 4,83 B 49,83 C 54,66 D 45,00 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - Trang 2/6 HĐBM – TỔ BỘ MÔN VẬT LÝ GV: Nguyễn Bá Tước – THPT Lấp I Câu 19: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, vật treo ... HĐBM – TỔ BỘ MÔN VẬT LÝ GV: Nguyễn Bá Tước – THPT Lấp I 208 – Câu 10: Xét phản ứng: 232 90 Th → 82 Pb + x He + y −1 β Chất phóng xạ Th có chu kỳ bán rã T Sau thời gian t = 2T tỷ số số...
 • 6
 • 164
 • 0

Xem thêm