Đề kiểm tra kiến thức môn kinh tế vĩ mô

Đề kiểm tra kiến thức môn Kinh tế

Đề kiểm tra kiến thức môn Kinh tế vĩ mô
... Nhật bản? Điều xảy kinh tế VN mà đồng đô la Mỹ giảm? Kinh tế dài hạn a Sử dụng hình Solow để giải thích tượng sau chiến tranh giới lần thứ tốc độ tăng trưởng kinh tế Đức Nhật nhanh so ... luận lập luận c Gần số nhà kinh tế lo ngại chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch tái xuất mà kinh tế giới vào suy thoái Anh chị cho biết nhà kinh tế lại lo ngại vấn đề (HD: sử dụng hình số nhân sách tài ... suất bối cảnh kinh tế suy thoái nay? b Trong bối cảnh suy thoái kinh tế Mỹ, số nhà kinh tế cho cần phải kích thích kinh tế thông qua khoảng chi tiêu để gia tăng sản lượng theo hình số nhân Trong...
 • 3
 • 902
 • 4

Đề kiểm tra kiến thức môn kinh tế

Đề kiểm tra kiến thức môn kinh tế vĩ mô
... Nhật bản? Điều xảy kinh tế VN mà đồng đô la Mỹ giảm? Kinh tế dài hạn a Sử dụng hình Solow để giải thích tượng sau chiến tranh giới lần thứ tốc độ tăng trưởng kinh tế Đức Nhật nhanh so ... luận lập luận c Gần số nhà kinh tế lo ngại chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch tái xuất mà kinh tế giới vào suy thoái Anh chị cho biết nhà kinh tế lại lo ngại vấn đề (HD: sử dụng hình số nhân sách tài ... suất bối cảnh kinh tế suy thoái nay? b Trong bối cảnh suy thoái kinh tế Mỹ, số nhà kinh tế cho cần phải kích thích kinh tế thông qua khoảng chi tiêu để gia tăng sản lượng theo hình số nhân Trong...
 • 3
 • 181
 • 0

BÀI tập KIỂM TRA GIỮA kì môn KINH tế VI

BÀI tập KIỂM TRA GIỮA kì môn KINH tế VI mô
... dầu giới tăng đột biến, kinh tế giới rơi vào suy thoái dẫn đến vi c dòng vốn FDI ròng chảy vào Vi t Nam giảm Những tác động tình kinh tế Vi t Nam a Để tìm tác động này, vi t phương trình đại diện ... dụng hình thiết lập để dò tìm tác động định tính kiện lên kinh tế Vi t Nam (i) Những tác động vòng (3 điểm); (ii) Những tác động vòng hai (3 điểm) Nêu rõ tác động lên số mục tiêu kinh tế chọn ... nhập Giảm tổng cầu áp lực lạm phát giảm Vậy, vấn đề lớn nước kinh tế tăng trưởng nóng (với áp lực lạm phát) IS-LM sách Giả sử kinh tế tả qua phương trình sau: 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)...
 • 11
 • 224
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ MÔN KINH TẾ LƯỢNG

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ MÔN KINH TẾ LƯỢNG
... sản phẩm tăng lên 10 ngàn đồng số lượng sản phẩm bán trung bình giảm 120 sản phẩm hay không? 4.Hãy kiểm định phù hợp hàm hồi quy với mức ý nghĩa 5.Từ kết ước lượng, cho biết tuần giá bán không ... số lượng sản phẩm bán nhiều nhất? 6.Người ta ước lượng mô hình sau: (u sai số ngẫu nhiên), có hệ số Với mức ý nghĩa , cho biết mô hình nói lên điều gì? Cho biết giá trị tới hạn: HẾT TRƯỞNG BỘ MÔN ... nói lên điều gì? Cho biết giá trị tới hạn: HẾT TRƯỞNG BỘ MÔN DUYỆT PGS.TS LÊ ANH VŨ GIẢNG VIÊN RA ĐỀ TS.PHẠM VĂN CHỮNG ...
 • 3
 • 609
 • 3

đề kiểm tra kiến thức môn vật lý

đề kiểm tra kiến thức môn vật lý
... C.750m D.100m Câu 8: Một vật dao động điều hòa tuân theo quy luật x=2.cos(10t-  /6)(cm) Nếu thời điểm t1 vật có vận tốc dương gia tốc a1= m/s thời điểm t2=(t1+  /20)(s) vật có gia tốc là: A 0,5 ...  l ) N Câu 13: Có lắc đơn chiều dài dây treo treo nơi Ba vật 1,2,3 có khối lượng m1>m2>m3 Lực cản môi trường với vật Đồng thời kéo vật lệch góc nhỏ rùi buông nhẹ thì: A lắc dừng lại lúc B Con ... (s) Câu 12: Một lắc lò xo có độ cứng k treo thẳng đứng, đầu cố định đầu gắn vào vật Độ giãn vị trí cân l Cho vật dao động theo phương thẳng đứng với biên độ A (A< l ) Lực tác dụng nhỏ vào...
 • 4
 • 378
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 12 NĂM 2012 - THPT CHUYÊN KHTN potx

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 12 NĂM 2012 - THPT CHUYÊN KHTN potx
... tdp 1 2- ldn ndm hoc 20l l-2 012 www.VNMATH.com TRTJdNG DAr HOC KHTN Trucrng THPT Chuy6n KHTN oAp Aru BAI KIEM TRA KIEN THt/c MON HoA Hqc LoP 12 - 1 112 Ngdy thi: 1 9-0 2-2 012 MA de thi CAU CAu : 357 ... hqp chdt sau d6u c6 chrla nh6m thd d vi tri para: CH3{6Ha-C2H5 (l); CzHs-CoH+-tzHs (2); C2H3-C6Ha-CzHs (3); C2H3-C6Ha-CzHr (4); CH3-C6H4-CzH: (5) Sd chAt dun n6ng vdi dung dich KMnOa thu dugc ... Cdu 25: C Cdu 30: A Cdu 35: C Cdu 40: D C6u 45: B C6u 50: C -o0o - Ki€m tt'a ki6n thtic top t2-Mn ndm hqc 201l-2 012 ...
 • 4
 • 424
 • 3

ĐỀ KIỂM TRA LẦN 2 MÔN KINH TẾ LƯỢNG (ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT) docx

ĐỀ KIỂM TRA LẦN 2 MÔN KINH TẾ LƯỢNG (ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT) docx
... sau: ˆ Y = 2. 27404 + 0 .22 22 X + 0.5447 Z ( 0, 20 98) ( 0,0550 ) ( 0, 121 5) N = 10, R = 0,961 a) Nêu ý nghĩa hệ số hồi quy riêng? b) Theo bạn hệ số chức vụ có ảnh đến lương không? c) Kiểm định giả ... − 2 R s biến động nghịch chiều  (a) Hệ số (b) Nếu − R tăng lên chứng tỏ việc đưa thêm biến vào làm giảm độ xác ước lượng  (c) Nếu − R giảm chứng tỏ việc đưa thêm biến vào tốt (d) Đại lượng 2 ... câu hỏi sau: ^ Sử dụng hai tính chất thống kê ước lượng LS: (1) E ( β k ) = E ( β k + ^ Var ( β k ) = ∑c nk ε n ) ; (2) đánh giá sai số ước lượng s2 Khi đó, ta đến nhận định đưa thêm biến giải...
 • 3
 • 393
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG ĐH KHTN - MÃ ĐỀ 189 doc

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG ĐH KHTN - MÃ ĐỀ 189 doc
... 4l: C6 mQt lo4i.polime nhu sau : -CHz-CH2-CFI2-CHzlHz-CHz- C6ng thric mQt mit xich cta polime ndy lA A -CHz-CHr B -CHrCHz-C Hz-C Hz-C Hz-CHzc -cHz-cHzlHr D -CHr Ciu 42: HiQn tuqng quan sdt dugc ... CHr=611-COOH, CH3-CH2-CH2-OH, CaH6(OH)2, CH2(COOH); B C H3-C Hz-COOH, C F,lr= g 1 1-" tz-OH, CsHs(OH)3, CHa(COOH)2 c cH3-cooH, cH3-cH2-oH, c2H1(oH)2, Hooc-cooH D CHr=61'1-COOH, CH3-CH2-CH2-OH, CaHs(OH)3, ... AgNOa/NHg ' HCI HCH=O cHg-cHz-cH=o 80 " 33 +tt('t Cdu 7: Trong so d6: CH=C-CH3 > X, 4X, -: Y:Y + Xg thi Xs ld: B CH3-CH2-CHO A: CHyCH2(Ol-l)-CH20H D CH3-CH(OH)-CH2-OH c cH3-co-cH3 BaClz du vao c6u...
 • 54
 • 313
 • 0

Đề kiểm tra kiến thức môn sinh học khối B - Mã đề 401 pot

Đề kiểm tra kiến thức môn sinh học khối B - Mã đề 401 pot
... Cây chủng aabbdd có chiều cao 60cm Trong phép lai sau, phép lai đồng loạt cho F1 có chiều cao 110 cm? A AAbbDD x AABBdd B aabbDD x AABBDD C AABBDD x AABBdd D AABBDD x aabbdd Câu 14: ổ sinh < /b> thái ... sau sinh < /b> có tỷ lệ: mào hình hạt đào : mào hình hoa hồng : mào hình hạt đậu : mào hình lá? AaBb x aabb AaBb x aaBB aaBb x Aabb AaBb x AAbb Phơng án là: A 1, B 1, C 1, D 1, 3, Câu 54: Phát biểu ... đực) Kiểu gen b mẹ là: A P: aaXb Xb x AAXB Y B P: XaaXaa x XAB Y C P: AAXB XB x aaXb Y D P: XAB XAB x Xab Y Trong đó: Gen A: mắt đỏ, a: mắt trắng; Gen B: b nh thờng, b: cánh xẻ Câu 13: loài thực...
 • 6
 • 248
 • 0

Đáp án Đề kiểm tra kiến thức môn sinh học khối B - Mã đề 401 doc

Đáp án Đề kiểm tra kiến thức môn sinh học khối B - Mã đề 401 doc
... 58 59 60 A C D D B D A B A D C D C A D D B A B A D D C B D D A D A B D C D B D A C A A B HÕt - D A D C B D D B A A D C D B D C A B A B C D A B D D A B D D B D D C A B D C A A ...
 • 2
 • 407
 • 0

Đề cương ôn tập bộ môn kinh tế

Đề cương ôn tập bộ môn kinh tế vĩ mô
... gia LLLĐ= L/POP (%) Số người không nằm LLLĐ= POP - L IV Các đồng thức kinh tế bản: • Tổng đầu tư thực tế tổng tiết kiệm thực tế: I = S • Đồng thức kinh tế quan hệ khu vực: (T-G) = (I-S) ... vụ cuối công dân nước sản xuất thời kỳ định (thường năm)  GNP ko quan tâm sản phẩm làm đâu mà quan tâm sản phẩm làm - Sơ đồ luân chuyển kinh tế kinh tế giản đơn: + tả kinh tế giản đơn ... lượng tiềm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Tổng cầu kinh tế giản đơn: Sản lượng cân bằng: Y01 = - Một kinh tế thêm tác nhân kinh tế đặc biệt: AD = C+I+G Nền kinh tế đóng chưa thuế: + Tổng cầu: +...
 • 25
 • 504
 • 9

đề thi trắc nghiệm kinh tế vi

đề thi trắc nghiệm kinh tế vi mô
... nước có giải pháp kinh tế khác trước tình hình suy thoái kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc b Kinh tế vĩ mô, chuẩn tắc c Kinh tế vĩ mô, thực chứng d Kinh tế vi mô, thực chứng 3/ ... TC=5000 Câu 43: Hàm sản xuất có dạng A Năng suất tăng dần theo qui B Năng suất giảm dần theo qui C Năng suất không đổi theo qui D Không thể biết Câu 44: Để kết hợp sản xuất tối ưu lao động ... = A Kα L β R γ = (0 < α, β > γ > 0) là hàm sản xuất a) tăng theo quy b) giảm theo quy c) cố định (không đổi) theo quy d) tất câu Câu 38: Để tối đa hóa lợi nhuận thị trường cạnh tranh...
 • 14
 • 422
 • 1

đề thi và đáp án môn kinh tế

đề thi và đáp án môn kinh tế vĩ mô
... xăng dầu vào google tìm có nhiều ) sau phân tich ngắn ví dụ Câu 3: Một tập tổng cầu tính sản lượng bạn ko nhớ đề ==>> Học kĩ phần hàm tổng cầu Theo nhớ hàm tổng cầu nên kinh tế mơ AD vào làm ko ... cho vay ko phụ thuộc vào mình, nên vay ko đủ nên tài trợ thâm hụt ko đạt hiệu nữa, năm nói tiếp năm khác, nợ nần chồng chất, hệ sau khó ko có khả năg toán Bị sức ép kinh tế, lệ thuộc kt dẫn đén ... bán 2000 tỷ đồng trái phiếu, ứng trước 37200 tỷ đồng cua ngân sách năm sau, giảm chi tiêu công, cắt giảm hạng mục đầu tư hiệu Câu : Hàm cầu tiền thực tế LP = 2600 - 250r , mức cung tiền thực tế...
 • 5
 • 407
 • 6

Tuyển tập đề thi và đáp án môn kinh tế

Tuyển tập đề thi và đáp án môn kinh tế vĩ mô
... Cobb-Douglas Q = A.K L R (0 < , > > 0) là hàm sản xuất a) tăng theo quy b) giảm theo quy c) cố định (không đổi) theo quy d) tất câu Cõu 38: ti a húa li nhun th trng cnh tranh hon ho, doanh ... u thỡ K bng: A 225 B 325 C C ba cõu u sai D 555 Cõu 20: Kt hp sn xut ti u thỡ chi phớ sn xut ti thiu TCmin bng: A 1.200 B 1.574 C 3.000 D C ba cõu u sai C 337 D 450 Cõu 21: Kt hp sn xut ti u thỡ ... 30Q2-8Q+20 C C ba cõu u sai D 10Q2-4Q+20 Cõu 24: Giỏ th trng bng bao nhiờu thỡ doanh nghip ngng kinh doanh: A 250 B 265,67 C C ba cõu u sai D 300 Cõu 25: Giỏ th trng bng bao nhiờu thỡ doanh nghip...
 • 7
 • 1,179
 • 28

Đề thi và đáp án môn kinh tế

Đề thi và đáp án môn kinh tế vĩ mô
... 37: Hàm sản xuất Cobb-Douglas a) tăng theo quy c) cố định (không đổi) theo quy Q = A.K L R (0 < , > > 0) là hàm sản xuất b) giảm theo quy d) tất câu Cõu 38: ti a húa li nhun th trng ... 30Q2-8Q+20 C C ba cõu u sai D 10Q2-4Q+20 Cõu 24: Giỏ th trng bng bao nhiờu thỡ doanh nghip ngng kinh doanh: A 250 B 265,67 C C ba cõu u sai D 300 Cõu 25: Giỏ th trng bng bao nhiờu thỡ doanh nghip ... doanh nghip bng: A =100,50 B =2.000 C C ba cõu u sai D =846,18 Cõu 29: im hũa cng chớnh l im ngng kinh doanh ca doanh nghip doanh nghip cú: A FC=0 B C ba cõu u sai C TR=TC D TR=TVC Cõu 30: Mc tiờu...
 • 5
 • 2,229
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra kiến thức môn hóa học lớp 12kiến thức về kinh tế vĩ môkiến thức về kinh tế vi môđề kiểm tra kiến thức giáo viên thcs môn toánđề kiểm tra kiến thức giáo viên môn mỹ thuậtđề kiểm tra kiến thức giáo viên môn âm nhạcđề kiểm tra kiến thức giáo viên thcs môn toán năm 2102 của phòng giáo dục và đào tạo thuận thànhbài kiểm tra kiến thức môn hóa học lớp 12đề kiểm tra kiến thức giáo viên thcsđề kiểm tra kiến thức giáo viên tiếng anhđề kiểm tra kiến thức giáo viênđề kiểm tra kiến thức giáo viên tiểu họcđề kiểm tra kiến thức tiếng anh lớp 9đề kiểm tra kiến thức tiếng anhde kiem tra kien thuc mam nonPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm