lịch sử 12 phần lịch sử việt nam chuẩn kiến thức 2010 lịch sử 12 trần công điền bích

MỐI QUAN hệ GIỮA lạm PHÁT và các BIẾN số vĩ mô QUA kết QUẢ PHÂN TÍCH tại VIỆT NAM GIAI đoạn 2000 – 2010 và cơ CHẾ TRẦN lãi SUẤT của VIỆT NAM HIỆN NAY

MỐI QUAN hệ GIỮA lạm PHÁT và các BIẾN số vĩ mô QUA kết QUẢ PHÂN TÍCH tại VIỆT NAM GIAI đoạn 2000 – 2010 và cơ CHẾ TRẦN lãi SUẤT của VIỆT NAM HIỆN NAY
... chế trần lãi suất Việt Nam nay, định chọn đề tài nghiên cứu: Mối quan hệ lạm phát biến số qua kết phân tích Việt Nam giai đoạn 2000- 2010 chế trần lãi suất Việt Nam nay Từ kết phân tích ... 17 2.3.1 Mối quan hệ lạm phát tăng trưởng…………………………………17 2.3.2 Mối quan hệ lạm phát cung tiền……………………………………19 2.3.3 Mối quan hệ lạm phát lãi suất ………………………………… 22 2.3.4 Mối quan hệ lạm phát, cán ... 1999 - 2010 (Nguồn: GSO - NDHMONEY.VN) 2.2.2 Thực trạng lạm phát Việt Nam giai đoạn 2000 2010 2.2.2.1 Diễn biến lạm phát Việt Nam giai đoạn 2000- 2010 Diễn biến lạm phát Việt Nam giai đoạn tương...
 • 96
 • 185
 • 0

giáo án lịch sử lớp 12 cả năm chuẩn kiến thức

giáo án lịch sử lớp 12 cả năm chuẩn kiến thức
... kênh hình SGK LỊCH SỬ 12 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MỚI LIÊN HỆ ĐT 0168.921.86.68 LỊCH SỬ 12 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MỚI LIÊN HỆ ĐT 0168.921.86.68 LỊCH SỬ 12 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG ... 0168.921.86.68 LỊCH SỬ 12 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MỚI LIÊN HỆ ĐT 0168.921.86.68 LỊCH SỬ 12 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MỚI LIÊN HỆ ĐT 0168.921.86.68 LỊCH SỬ 12 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG ... 0168.921.86.68 LỊCH SỬ 12 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MỚI LIÊN HỆ ĐT 0168.921.86.68 LỊCH SỬ 12 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MỚI LIÊN HỆ ĐT 0168.921.86.68 LỊCH SỬ 12 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG...
 • 33
 • 1,632
 • 0

giáo án lịch sử lớp 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

giáo án lịch sử lớp 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn
... thành tựu kinh tế Nhật Bản (từ 195 0- 197 0 * Thành tựu: kỷ XX) ? - Công nghiệp: Tăng trởng nhanh + Năm 195 0- 196 0 tăng 15% /năm + Năm 196 1- 196 9 tăng 13,5% /năm - Nông nghiệp: + Năm 196 7- 196 9 tự túc ... d- Cả câu 12- Cách mạng Cu-Ba thắng lợi vào ngày tháng năm ? a- 30/12/ 195 8 b- 01/11/ 195 9 c- 01/01/ 195 9 d- 11/1/ 195 8 II- Phần tự luận: 1- Nêu công khôi phục kinh tế sau chiến tranh ( 194 5- 195 0) ... sau chiến tranh: nớc Đức ? - Tháng 9/ 194 9 thành lập Cộng hòa Liên bang Đức - Tháng 10/ 194 9 thành lập Cộng hòa dân chủ Đức ? Tháng 10/ 199 0 diễn kiện ? - Ngày 3/10/ 199 0 thống thành Cộng hòa Liên...
 • 142
 • 305
 • 0

giáo án lịch sử lớp 8 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

giáo án lịch sử lớp 8 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn
... 1: Cả lớp 10 phút GV: Yêu cầu HS thống kê hiểu biết Lê-nin (những tài liệu Nga: học sưu tầm chuẩn bò nhà) - Em có hiểu biết Lê-nin? HS: Trả lời theo hiểu biết + kiến thức sgk 48 - Lê-nin sinh ... Qua học sinh nắm được: 1/ Kiến thức: -C.Mác Ph.ng-ghen đời CNXH khoa học -Phong trào công nhân vào năm 184 8- 187 0 2/ Tư tưởng: -Giáo dục tinh thần quốc tế chân chính, tinh thần đoàn kết đấu tranh ... từ năm 183 0 phát triển với tốc độ GV: Năng suất sử dụng máy dệt? nhanh trở thành đứng thứ hai Châu Âu HS: Tăng 40 lần so với dệt tay * Ở Đức: Diễn vào khoảng 184 0 đến 185 0- 186 0 GV: Khó khăn sử...
 • 168
 • 1,087
 • 1

ĐÁNH GIÁ CÔNG BẰNG xã hội TRONG PHÂN PHỐI THU NHẬP của VIỆT NAM GIAI đoạn 2001 2010 để GIẢM THIỂU bất CÔNG BẰNG xã hội TRONG GIAI đoạn tới, cần QUAN tâm GIẢI QUYẾT vấn đề gì

ĐÁNH GIÁ CÔNG BẰNG xã hội TRONG PHÂN PHỐI THU NHẬP của VIỆT NAM GIAI đoạn 2001 2010 để GIẢM THIỂU bất CÔNG BẰNG xã hội TRONG GIAI đoạn tới, cần QUAN tâm GIẢI QUYẾT vấn đề gì
... không gây bất bình đẳng (mô hình Oshima) + Các sách hội giải từ đầu vấn đền nghèo đói bất bình đẳng B – ĐÁNH GIÁ CÔNG BẰNG XÃ HỘI TRONG PHÂN PHỐI THU NHẬP CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001 - 2010 - ... nhà nước cần quan tâm nên có sách phân phối lại thu nhập cho hiệu quả, thiết thực để đảm bảo công hội - Đánh giá công hội phân phối thu nhập Việt Nam giai đoạn 2001 2010 Thứ nhất, với ... vấn đề hội khác Việt Nam A – CÔNG BẰNG XÃ HỘI TRONG PHÂN PHỐI THU NHẬP – Khái niệm 1.1 – Công hội - Theo nghĩa rộng: CBXH quyền ngang người với người phương diện hội kinh tế, trị, xã...
 • 18
 • 893
 • 0

Xé rào ưu đãi đầu tư của các tỉnh trong bối cảnh mở rộng phân cấp ở Việt Nam "sáng kiến" hay "lợi bất cập hại" potx

Xé rào ưu đãi đầu tư của các tỉnh trong bối cảnh mở rộng phân cấp ở Việt Nam
... Låt Ngên sấch 2002, Àiïìu 32 10 ng quan vïì Múã rưång phên cêëp úã Viïåt Nam ÚÃ àêy, cêìn lûu mưåt vâi thay àưíi mâ Låt Ngên sấch Nhâ nûúác nùm 2002 àem lẩi Thay àưíi àêìu tiïn lâ Låt Ngên ... 1000 dên Chng tưi hiïíu rùçng nhûäng thûúác nây lâ chûa hoân hẫo Trong sûã dng nhûäng thûúác nây, chng tưi àậ àûa nhiïìu giẫ àõnh ngêìm, mưåt sưë khưng cố mêëy nghơa Vđ d, chng tưi giẫ àõnh chêët ... trïn ëu ca mưi trûúâng kinh doanh ca 42 tónh, côn chó sưë nùm 2006 thò àûúåc tđnh dûåa trïn 10 ëu vâ bao trm cẫ 64 tónh thânh 10 ëu chó sưë PCI nùm 2006 lâ: chi phđ gia nhêåp (hay chi...
 • 36
 • 167
 • 0

giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam – pgd cát lái (2010 - 2012).

giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam – pgd cát lái (2010 - 2012).
... HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM PGD CÁT LÁI 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM PGD CÁT LÁI 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) ... gồm có phần: Phần 1: Cơ sở lý luận tín dụng rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng, sở nêu tác động rủi ro tín dụng Ngân hàng, loại rủi ro tín dụng biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng: nhóm biện pháp ... CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH  GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM PGD CÁT LÁI (2010 - 2012) ĐỀ TÀI: Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng Sinh viên thực hiện: Nguyễn...
 • 69
 • 118
 • 0

giáo án sử 6 cả năm chuẩn kiến thức chuẩn kỹ năng 2015

giáo án sử 6 cả năm chuẩn kiến thức chuẩn kỹ năng 2015
... tiêu a Kiến Thức: Khái qt tình hình nước ta thời kì Bắc thuộc bước ngoặt lịch sử đầu kỉ X b Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ trả lời câu hỏi, kỹ làm bài, trình bày kiến thức có liên quan - Rèn luyện kỹ phân ... thành Cổ Loa giá trị (2,5 điểm) Trần Thanh Hòa 36 Trường PTCS Tân Hiệp B3 Giáo án: Lịch Sử ĐÁP ÁN KIỂM TRA HKI LỊCH SỬ Năm học: 2014 -2015 Câu Đáp án Điểm * Chế độ thị tộc mẫu hệ: chế độ người huyết ... dục lòng u nước ý thức cảnh giác kẻ thù 2 .Kỹ : - Bồi dưỡng kỹ nhận xét, so sánh - Bước đầu tìm hiểu học lịch sử Tư tưỡng - Giáo dục lòng u nước ý thức cảnh giác kẻ thù B PHƯƠNG TIỆN, TÀI LIỆU:...
 • 76
 • 258
 • 0

giáo án sử 9 cả năm chuẩn kiến thức chuẩn kỹ năng 2015

giáo án sử 9 cả năm chuẩn kiến thức chuẩn kỹ năng 2015
... Asean 10 : (3đ) - Năm 198 4, Bru-nây trở thành thành viên thứ ASEAN - Tháng 7- 199 5 Việt Nam trở thành thành viên thứ - Tháng 9- 199 7, Lào, Mianma gia nhập ASEAN - Tháng 4- 199 9, Campuchia kết nạp ... - Tháng 9- 199 7, Lào, Mianma gia nhập chuẩn xác kiến thức ASEAN - Tháng 4- 199 9, Campu chia kết Cho HS quan sát hình 10, 11 SGK nạp vào tổ chức GV giới thiệu thêm việc kết nạp Đông Ti-mo vào năm ... Mô-dăm-bích (6- 197 5) +Ăng-gô-la (11- 197 5) III Giai đoạn từ năm 70 đến năm 90 kỉ XX - Sau nhiều năm đấu tranh ngoan cường, đến năm 198 0 quyền người da đen thành lập Rô-đêdi-a (Dim-ba-bu-ê), năm 199 0 Tây...
 • 142
 • 687
 • 2

Kế hoạch bộ môn Văn 9 phần Tiếng Việt (Theo chuẩn kiến thức)

Kế hoạch bộ môn Văn 9 phần Tiếng Việt (Theo chuẩn kiến thức)
... dùng hàm ý tiếng Việt 1/ Kiến thức: Hệ thống kiến thức khởi ngữ, thành phần biệt lập, liên kết câu liên kết đoạn văn, nghóa tường minh hàm ý 2/ Kỹ năng: 29 ÔN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT 138, 1 39 - Rèn ... tiếp tạo lập văn 15 15 17 THUẬT NGỮ ÔN TẬP TIẾNG VIỆT (Phần tiếng Việt học học kì I) KIỂM TRA TIẾNG VIỆT TRẢ BÀI KIỂM TRA TIẾNG VIỆT 29 73 74 80 1/ Kiến thức: - Khái niệm thuật ngữ - Những đặc ... Xuân Kế hoạch môn Ngữ văn Chín đạt có dùng khởi ngữ câu nhấn mạnh đề tài 1/ Kiến thức: - Đặc điểm thành phần tình thái, cảm thán - Công dụng thành phần 21 CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP 2/ Kỹ năng: 98 ...
 • 12
 • 284
 • 0

Vận dụng tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học phần sinh thái học theo chuẩn kiến thức kỹ năng sinh học 12 THPT

Vận dụng tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học phần sinh thái học theo chuẩn kiến thức kỹ năng sinh học 12 THPT
... “VẬN DỤNG TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH THÁI HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG SINH HỌC 12 THPT ” Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu nội dung vận dụng tích hợp giáo dục môi trường ... khoa học vận dụng tích hợp GDMT sinh học Chương 2: Quy trình vận dụng tích hợp GDMT dạy học phần sinh thái học theo chuẩn kiến thức kỹ sinh học 12 THPT Chương 3: Thực nghiệm sư phạm 11 PHẦN ... THCS THPT TN NGHĨA Bảo vệ môi trường Đối chứng Giáo dục Giáo dục đào tạo Giáo dục môi trường Giáo viên Học sinh Kiến thức kỹ Môi trường Nhân tố sinh thái Phương pháp dạy học Quan điểm dạy học...
 • 106
 • 147
 • 1

Nghiên cứu dạy học hoá học 12 trường trung học phổ thông nội dung kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm theo định hướng tích cực, phân hoá và bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng

Nghiên cứu dạy học hoá học 12 trường trung học phổ thông nội dung kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm theo định hướng tích cực, phân hoá và bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng
... trạng dạy học theo hƣớng phân hóa, tích cực, bám sát chuẩn KT- KN trƣờng THPT 3.2 Nghiên cứu dạy học theo định hƣớng tích cực, phân hóa bám sát chuẩn KT- KN nội dung Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm ... pháp dạy học Hóa học 12 THPT nội dung Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm theo định hƣớng tích cực, phân hóa bám sát chuẩn KT- KN 2.2.1 Biện pháp 1: So sánh nội dung phần Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm ... 2: NGHIÊN CỨU DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƢỚNG TÍCH CỰC, PHÂN HÓA VÀ BÁM SÁT CHUẨN KT- KN NỘI DUNG KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ, NHÔM” HÓA HỌC 12 THPT 34 2.1 Một số biện pháp chung để dạy học theo định...
 • 149
 • 133
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Bồi dưỡng học sinh giỏi môn sử ( phần 3 )Tuyển tập bộ 46 đề thi đai học khối c môn lịch sử thi THPT Đại học Cao đẳng 2018Cẩm nang luyện thi đh cđ và THPT quốc gia môn ngữ văn 2018 ( phần 4)Tuyển tập cá dạng phân tích và bình giảng văn học trong các tác phẩm văn tổng hợp các dạng câu hỏi thường ra đề thi môn ngữ văn 2018Phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh thông qua việc tổ chức hoạt động tự làm một số thí nghiệm đơn giản sau khi học bài các dạng cân bằng cân bằng của một vật cBiện pháp vận dụng tích hợp liên môn trong bài mắt phần quang học vật lý 11Giải một số bài toán về va chạm bằng động lượng và năng lượngNghiên cứu, vận dụng phương pháp dạy học theo lý thuyết phát triển bài tập vật lý xây dựng các dạng bài tập vật lý hạt nhân ( ban cơ bản)Phương pháp chuẩn hóa và gắn số liệu nhằm giúp học sinh giải nhanh các câu hỏi trắc nghiệm phức tạp phần dòng điện xoay chiềuPhương pháp dùng bất đẳng thức giải nhanh bài toán cực trị về điện xoay chiều trong bài tập vật lí 12Unit 4. School education systemPhương pháp vẽ bó sóng giải nhanh các bài toán hay và khó về sóng dừngUnit 4. School education systemSử dụng phần mềm matlab để thiết kế thí nghiệm mô phỏng cho quá trình γ + γ→ e +e+ môn vật lý 12 nâng caoXây dựng hệ thống câu hỏi về thực nghiệm sử dụng trong ôn thi THPT quốc gia và ôn thi học sinh gỏi cấp tỉnhCác dạng bài tập thấu kínhCách giải các dạng bài toán liên quan đến độ lệch pha trong điện xoay chiều thuộc chương trình vật lý 12 thptGiáo dục ý thức PCCC và kĩ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ do sử dụng điện cho học sinh THPT trong giờ vật líBài 9. Áp suất khí quyểnBài 8. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau