ÔN THI TRẮC NGHIỆM 12 (2016 2017)

800 Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm hóa học lớp 12

800 Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm hóa học lớp 12
... tăng dần E Tất câu không luôn Câu 12: 44 Một cation Mn+ có cấu hình electron lớp vỏ ngo i l 2p6 Vậy cấu hình electron lớp vỏ ngo i M l : B 3s2 C 3p1 A 3s1 D Cả A, B, C E Tất sai Câu 13: Phát biểu ... electron độc thân không? A H, Li, NaF B O C N D He, Ne E Tất sai Câu 10: Số phân lớp, số obitan v số electron tối đa lớp N l : A ; ; B ; ; 12 C ; ; 18 D ; 16 ; 32 E ; ; 16 Câu 11: Trong nguyên ... 35 E Kết khác Câu1 2: Biết hệ số nhiệt độ tốc độ phản ứng l 3, tăng nhiệt độ phản ứng từ 25oC đến 85oC tốc độ phản ứng hoá học tăng lên (lần): A 729 B 535 C 800 D 925 E Kết khác Câu 12b: Khi tăng...
 • 161
 • 2,509
 • 22

on thi trac nghiem bai 11, 12 S 12 (Đáp án)

on thi trac nghiem bai 11, 12 S 12 (Đáp án)
... thể s ng bị vi sinh vật phân hủy c Thi u điều kiện lịch s cần thi t d Cả a,b c 27/ Giai đoạn tiến hóa sinh học tính từ khi: a Hình thành côaxecva đến xuất sinh vật bSinh vật đa bào đến toàn sinh ... diễn nhanh hơn? a S xuất enzim b S hình thành lớp màng c S tạo thành côaxecva d S xuất chế chép 25/ Trong trình phát sinh s ngthì giai đoạn kéo dài là: a Giai đoạn tiến hóa sinh học b Giai ... 31/ S phát sinh s ng trái đất kết trình: a Tiến hóa hóa học đến tiến hóa tiền sinh học b Tiến hóa lí học c Tiến hóa sinh học d s ng tạo thượng đế 32/ S phát sinh phát triển s ng đất qua giai...
 • 3
 • 324
 • 1

678 cau hoi on thi trac nghiem Sinh 12

678 cau hoi on thi trac nghiem Sinh 12
... sức sinh sản, tử vong, kiểu tăng trưởng 627.Một quần thể với cấu trúc nhóm tuổi: trước sinh sản, sinh sản sau sinh sản bị diệt vong nhóm A trước sinh sản B sinh sản C trước sinh sản sinh sản D sinh ... A sinh thái, hình thái, trình sinh lí, hoạt động sống C sinh sản, hình thái, trình sinh lí B hoạt động kiếm ăn, hình thái, trình sinh lí D sinh thái, sinh sản, hình thái, trình sinh lí 607 .Sinh ... vô sinh hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh vật B vô sinh hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến đời sống sinh vật C hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh vật D hữu sinh...
 • 44
 • 617
 • 10

Bộ đề ôn thi trắc nghiệm sinh học 12

Bộ đề ôn thi trắc nghiệm sinh học 12
... Giai đoạn tiến hoá sinh học là giai đoạn tính từ sinh vật đầu tiên đến toàn sinh giới hiện b Giai đoạn tiến hoá tiền sinh học được tính từ hợp chất hữu đơn giản đến sinh vật đầu tiên ... thể các nhóm có tổ chức cao; C Sinh vật bậc thấp sinh vật bậc cao ln có thay đổi để thích nghi với điều kiện sống; D A và B ĐỀ ƠN TẬP SỐ – SINH HỌC 12 Họ tên HS: ……………………………………………Lớp:…………… ... AA : 3 ,125 % Aa : 53,4375% aa C 53,4375% AA : 3 ,125 % Aa : 43,4375% aa D 20% AA : 50% Aa : 30% aa 24 Bộ NST loài 2n = 24 A Số NST ở thể đa bội chẳn là 24 48 B Số NST ở thể đơn bội là 12 18...
 • 28
 • 512
 • 3

ÔN THI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 VẬT LÝ THEO CHỦ ĐỀ

ÔN THI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 VẬT LÝ THEO CHỦ ĐỀ
... quay mt khong r cú A tc gúc khụng bin i theo thi gian B gia tc gúc bin i theo thi gian C ln gia tc tip tuyn thay i theo thi gian D tc gúc bin i theo thi gian Cõu 4:Mt vt rn quay nhanh dn u t ... lớn, tác dụng vào vật Cõu 3: Phát biểu sau đúng? A Trọng tâm vật điểm nằm tâm đối xứng vật B Trọng tâm vật điểm phải nằm vật C Trọng tâm vật điểm đặt trọng lực vật D Trọng tâm vật điểm đặt hợp ... 0,83m C.0,72m Cõu 3:Phát biểu sau đúng? A Khối tâm vật tâm vật B Khối tâm vật điểm vật C Khối tâm vật điểm không gian có tọa độ xác định công thức r c = mi r i mi D.Khi tõm ca vt rn bt k luụn...
 • 25
 • 324
 • 4

ÔN THI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 THEO CHỦ ĐỀ

ÔN THI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 THEO CHỦ ĐỀ
... KÍNH THI N VĂN * Đònh nghóa (công dụng) Kính thi n văn dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông ảnh vật xa (các thi n thể) * Cấu tạo Kính thi n văn có phận Ôn thi trắc nghiệm 12 – ... sáng mặt phân cách lớp không khí lạnh (chiết suất lớn) lớp không khí nóng (chiết suất nhỏ) + Sợi quang học Là sợi chất suốt dễ uốn có thành nhẵn hình trụ Ôn thi trắc nghiệm 12 – Dương Văn Đổng ... chế tạo đọâng không đồng pha công suất nhỏ MÁY BIẾN THẾ: Máy biến thi t bò dùng để thay đổi hiệu điện không làm thay đổi tần số dòng điện xoay chiều * Cấu tạo Ôn thi trắc nghiệm 12 – Dương Văn...
 • 58
 • 319
 • 0

ÔN THI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 & ĐẠI HỌC ppt

ÔN THI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 & ĐẠI HỌC ppt
... Kính thi n văn dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt làm tăng góc trơng ảnh vật xa (các thi n thể) Cấu tạo Kính thi n văn có phận + Vật kính thấu kính hội tụ có tiêu cự dài, có tác dụng tạo ảnh thật vật ... vật ; d = 1,5f : ảnh thật ngược chiều lớn gấp đơi vật ; d = 0,5f : ảnh ảo chiều lớn gấp đơi vật Ảnh vật qua gương cầu lồi Vật thật ln cho ảnh ảo chiều nhỏ vật Khi d = |f| : ảnh ảo chiều cao vật ... vàlớn gấp đơi vật Khoảng cách ngắn vật thật ảnh thật 4f (d = d’ = 2f) Ảnh vật qua thấu kính phân kì Vật thật ln cho ảnh ảo chiều nhỏ vật Khi d = |f| : ảnh ảo chiều cao vật Khi nhìn vật đặt cực...
 • 55
 • 219
 • 0

ÔN THI TRẮC NGHIỆM ANH VĂN - TEST 12 ppsx

ÔN THI TRẮC NGHIỆM ANH VĂN - TEST 12 ppsx
... have/ would 59 Do you consider to the seaside this weekend? A going B to go C goes D go 60 Neither the teacher nor the students happy about the test results A are B is C has D have 61 Our teacher ... used 40 It’s the best book ………I have ever read A whom B who C that D what 41 “What about Peter?” - “He said he……….not sure he………come” A did / could B does / can C was / could D was / can 42 He ... looking forward to………….his old friends A meet B have met C meeting D met 43 It…………everyday so far this week A has rained B is raining C rained D rains 44 He speaks……….good English that it is a pleasure...
 • 3
 • 214
 • 0

Đề ôn thi trắc nghiệm anh văn 12 pptx

Đề ôn thi trắc nghiệm anh văn 12 pptx
... education consist of six or seven years of schooling starting at the age of or 6, A B although this varies within countries C D 63 The National curriculum is set by the Government and must be following ... differences, people highly value individualism – the differences among people – and independent thinking Teachers place a lot of importantce on the qualityies that make each student special The ... Asian societies, by contrast, the people have the same language, history and culture Perhaps for this reason, the educational system in much of Asia reflects society’s belief in group goals and...
 • 4
 • 223
 • 5

ÔN THI TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP 12 - ĐỀ SỐ 25 pot

ÔN THI TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP 12 - ĐỀ SỐ 25 pot
... spite of 25 When we got home, dinner , so we had a drink first A was preparing B had been prepared C was being prepared D was prepared 26 Since 1980, scientists in the world a lot of things ... AIDS A have done B are doing C did D had done 27 Linda her identity card again This is the second time this A lost/ happened B has lost/ has happened C has lost/ happened D lost/ has ... Let’s have this letter by express mail A sends B send C being sent D sent 33 “Can I help you?” _ “ _” A No, thanks I’m just looking B No, I’m seeing C Yes, I’m watching D Yes, I’m thinking...
 • 3
 • 293
 • 3

ÔN THI TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP 12 - ĐỀ SỐ 24 pptx

ÔN THI TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP 12 - ĐỀ SỐ 24 pptx
... arrived 27 Kenvin: “Let’s go to the movie now” - Lan: “ Oh! _” A I don’t B I need it C Why’s that D It’s a good idea 28 Nam: “ Whose book is this?” - Mai: “ _” A No, It’s over there B It’s ... 24 Tommy left high school _ the age _ seventeen A at / of B in / for C on / with D of / in 25 Maria: “Thanks for the lovely evening” - Diana:” _” A No, it’s ... students Students can often use type-writers, tape recorders, video machines, and computers at libraries and learning centres They can buy books, notebooks, and other things at campus stores They can...
 • 3
 • 295
 • 2

ÔN THI TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP 12 - ĐỀ SỐ 23 pdf

ÔN THI TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP 12 - ĐỀ SỐ 23 pdf
... students are not well-prepared for their future jobs A Vietnamese students are said not to be well-prepared for their future jobs B Vietnamese students are said to be not well-prepared for their ... for their future jobs C Vietnamese students say not to be well-prepared for their future jobs D Vietnamese students say to be not well-prepared for their future jobs 33 "Why don't you ask the teacher ... are big so that they are more comfortable ( 45) _, sailboats can travel into the ocean, but this would be very dangerous in a speedboat You can only use speedboats on rivers or lakes 41 A...
 • 3
 • 346
 • 3

ÔN THI TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP 12 - ĐỀ SỐ 22 ppsx

ÔN THI TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP 12 - ĐỀ SỐ 22 ppsx
... Cars work? The photo-voltaic cells absorb photons from sunlight This action generates heat, which the cells then convert into electrical energy and stores in an on-board battery This process of conversion ... continued to 45 Many people think Steve stole the money A It was not Steve who stole the money Page THE SECOND SEMESTER B Steve is thought to have stolen the money C Many people think the money is stolen ... often think of your image? How important is image? Obviously film stars have to look right for the part, but what about other people in _ (36) public eye? For example, politicians have to think...
 • 3
 • 281
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bộ đề ôn thi trắc nghiệm sinh học 12 có lời giảibài tập ôn thi trắc nghiệm tốt nghiệp môn hóa học 1235 chuyên đề ôn thi trắc nghiệm sinh học 12các chuyên đề ôn thi trắc nghiệm sinh học 12ôn thi trắc nghiệm anh văn lớp 12 đề số 6 potxôn thi trắc nghiệm toán 12ôn thi trắc nghiệm hóa họcôn thi trắc nghiệmôn thi trắc nghiệm môn lýôn thi trắc nghiệm sinh lýôn thi trắc nghiệm môn anhđề ôn thi trắc nghiệm đại học môn hóa học 2012đề ôn thi trắc nghiệm đại học khối a 2012đề ôn thi trắc nghiệm cao đẳng môn hóa học 2012đề ôn thi trắc nghiệm đại học khối b 2012Điều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm