Tài liệu chuyên mặt trận giải phóng dân tộc miền nam việt nam lịch sử 12 huy lôm côm

luận án chuyên ngành lịch sử đảng vận động trí thức trong đấu tranh giải phóng dân tộc từ năm 1930 1945

luận án chuyên ngành lịch sử đảng vận động trí thức trong đấu tranh giải phóng dân tộc từ năm 1930 1945
... HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NG TH MINH PHNG ĐảNG VậN ĐộNG TRí THứC TRONG ĐấU TRANH GIảI PHóNG DÂN TộC Từ NĂM 1930 ĐếN NĂM 1945 LUN N TIN S CHUYấN NGNH: LCH S NG CNG SN VIT NAM Mó ... sau: Tỏc phm Lch s ng b Tha Thiờn Hu, (1930 - 1945) [3] l cụng trỡnh kho cu qui mụ, ton din v lch s ca ng b Tha Thiờn Hu t nm 1930 n nm 1945 Trong khc bc tranh ton cnh v nhng ngy lch s sụi ng ... s u tranh cỏch mng ca nhõn dõn Vit Nam, ú cú nhng kinh nghim v CTVTT ca ng thi k 1930 - 1945 Xut phỏt t nhn thc trờn, nghiờn cu sinh chn ti: ng ng trớ thc u tranh gii phúng dõn tc t nm 1930...
 • 191
 • 46
 • 0

Trí thức đức thọ (hà tĩnh) trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc từ năm 1885 đến 1945

Trí thức đức thọ (hà tĩnh) trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc từ năm 1885 đến 1945
... Chơng Trí thức Đức Thọ nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc giai đoạn 1930- 1945 3.1 Vài nét phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc từ 1930- 1945 3.2 Trí thức Đức Thọ phong trào ... Chơng trí thức Đức Thọ phong trào chống thực dân Pháp cuối kỷ XIX (1885 - 1896) Chơng Trí thức Đức Thọ phong trào giải phóng dân tộc 30 năm đầu kỷ XX Chơng Trí thức Đức Thọ nghiệp đấu tranh giải phóng ... chống Pháp trí thức Đức Thọ trớc phong trào Cần Vơng 1858- 1884 1.3.2 Trí thức Đức Thọ phong trào Cần Vơng (1885- 1896) Chơng Trí thức Đức Thọ phong trào giải phóng dân tộc 30 năm đầu...
 • 150
 • 231
 • 1

Tri thức nghệ an trong phong trào cách mạng giải phóng dân tộc 30 năm đầu thế kỉ XX

Tri thức nghệ an trong phong trào cách mạng giải phóng dân tộc 30 năm đầu thế kỉ XX
... thống cách mạng trí thức Nghệ An 30 năm đầu kỷ XX Chơng 2: Trí thức Nghệ An phong trào cách mạng theo khuynh hớng dân chủ t sản năm đầu kỷ XX Chơng 3: Trí thức Nghệ An phong trào cách mạng theo ... thống cách mạng nhân dân Nghệ An giới trí thức 30 năm đầu kỷ XX - Đóng góp trí thức Nghệ An phong trào cách mạng theo khuynh hớng dân chủ t sản đầu kỷ XX - Đóng góp trí thức Nghệ An phong trào cách ... Nghệ An năm đầu kỷ XX 28 2.3 Trí thức Nghệ An phong trào cách mạng theo khuynh hớng dân chủ t sản năm đầu kỷ XX 32 Chơng Trí thức Nghệ An phong trào cách mạng theo...
 • 84
 • 352
 • 1

Diễn châu trong phong trào cách mạng giải phóng dân tộc từ năm 1930 đến năm 1945

Diễn châu trong phong trào cách mạng giải phóng dân tộc từ năm 1930 đến năm 1945
... thiết dân chúng .Từ lãnh đạo Đảng, nhân dân Diễn Châu vững bước tiến lên đường đấu tranh giải phóng dân tộc 1.3.2 Phong trào đấu tranh cách mạng nhân dân Diễn Châu năm 1930 – 1931 Trong năm 1929-1933, ... Diễn Châu phong trào giải phóng dân tộc từ năm 1930 đến năm 1945 Nó đề cập số khía cạnh, số kiện số công trình nghiên cứu như: 2.1 Luận án tiến sĩ: “Quá trình vận động cách mạng giải phóng dân ... Châu, tỉnh Nghệ An từ năm 1930 đến năm 1945 - Phạm vi nghiên cứu đề tài xác định từ Cấp Đảng đời năm 1930 lãnh đạo nhân dân huyện Diễn Châu vùng lên phong trào cách mạng từ 1930 đến khởi nghĩa giành...
 • 116
 • 157
 • 0

Trí thức hưng nguyên (tỉnh nghệ an) trong phong trào giải phóng dân tộc từ năm 1885 đến năm 1930

Trí thức hưng nguyên (tỉnh nghệ an) trong phong trào giải phóng dân tộc từ năm 1885 đến năm 1930
... tưởng dân chủ tư sản tới lớp trí thức Nho học Hưng Nguyên .62 2.3 Trí thức Hưng Nguyên tham gia phong trào giải phóng dân tộc từ năm 1897 đến năm 1918 66 2.3.1 Trí thức Hưng Nguyên ... tài: Trí thức Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) phong trào giải phóng dân tộc từ năm 1885 đến năm 1930, luận văn tập trung vào giải nhiệm vụ sau Thứ nhất, khái quát bối cảnh lịch sử dân tộc ảnh hướng đến ... vài nét vai trò, vị trí tầng lớp nhân dân Hưng Nguyên trí thức để làm bật, so sánh đặc trưng đội ngũ trí thức Hưng Nguyên phong trào giải phóng dân tộc từ năm 1885 đến năm 1930 4.2 Phạm vi nghiên...
 • 163
 • 86
 • 0

Đảng vận động trí thức trong đấu tranh giải phóng dân tộc từ năm 1930 đến năm 1945 tt

Đảng vận động trí thức trong đấu tranh giải phóng dân tộc từ năm 1930 đến năm 1945 tt
... tài: Đảng vận động trí thức đấu tranh giải phóng dân tộc từ năm 1930 đến năm 1945 làm sáng tỏ lãnh đạo Đảng vận động trí thức thời kỳ 1930 - 1945, từ rút số kinh nghiệm CTV TT 2 2.2 Nhiệm vụ ... năm 1930 2.2 CHỦ TRƯƠNG VÀ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC CỦA ĐẢNG TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 2.2.1 Đảng vận động trí thức giai đoạn 1930 - 1935 2.2.1.1 Quan điểm Nguyễn Ái Quốc Đảng trí thức vận động ... hoạt động trí thức yêu nước làm phong phú thêm hình thức vận động, tổ chức trí thức đấu tranh giải phóng dân tộc Nếu từ năm 1930 đến năm 1939, trí thức yêu nước, tiến đứng “ngã ba đường” đấu tranh...
 • 27
 • 66
 • 0

Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) và tác động của nó tới phong trào giải phóng dân tộc Đông Nam Á.

Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) và tác động của nó tới phong trào giải phóng dân tộc Đông Nam Á.
... : TÁC ĐỘNG CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 1939 - 1945) TỚI PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Ở ĐÔNG NAM Á 2.1 Diễn biến Chiến tranh giới thứ hai tác động tới phong trào giải phóng dân tộc Đông Nam ... phóng dân tộc Đông Nam Á sau Chiến tranh giới thứ hai (1939 - 1945) Còn tác động Chiến tranh giới hai tới phong trào giải phóng dân tộc Đông Nam Á dừng lại tác động kết chiến tranh thứ hai tạo điều ... cứu: Chiến tranh giới thứ hai (1939 - 1945) tác động tới phong trào giải phóng dân tộc Đông Nam Á Lịch sử nghiên cứu vấn đề Nghiên cứu Chiến tranh giới thứ hai tác động chiến tranh tới phong trào...
 • 66
 • 86
 • 0

Mặt trận Việt Minh và những phong trào đấu tranh giải phong dân tộc từ 1941- 1945

Mặt trận Việt Minh và những phong trào đấu tranh giải phong dân tộc từ 1941- 1945
... sản Việt Nam nói riêng có ý nghĩa vô to lớn máy tổ chức mặt trận Việt Minh II Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc nhân dân Việt Nam từ tháng - 1941 đến tháng - 1945 Phong trào đấu tranh giải ... lối trị Đảng Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc nhân dân Việt Nam đấu tranh để mở rộng mặt trận dân tộc thống chống Nhật- Pháp tính từ 2-1943 đến 2 -1945 4.1 Phong trào đấu tranh kinh tế, ... chuẩn bị chu đáo cho đấu tranh giải phóng dân tộc Trong đó, thắng lợi lớn công xây dựng cách mạng dân tộc dân chủ toàn dân đời mặt trận Việt Minh Có thể nói, mặt trận Việt Minh đời kết quả, đỉnh...
 • 33
 • 669
 • 4

Mặt trận Việt Minh và những phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc từ 1941- 1945

Mặt trận Việt Minh và những phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc từ 1941- 1945
... sản Việt Nam nói riêng có ý nghĩa vô to lớn máy tổ chức mặt trận Việt Minh II Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc nhân dân Việt Nam từ tháng - 1941 đến tháng - 1945 Phong trào đấu tranh giải ... lối trị Đảng Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc nhân dân Việt Nam đấu tranh để mở rộng mặt trận dân tộc thống chống Nhật- Pháp tính từ 2-1943 đến 2 -1945 4.1 Phong trào đấu tranh kinh tế, ... chuẩn bị chu đáo cho đấu tranh giải phóng dân tộc Trong đó, thắng lợi lớn công xây dựng cách mạng dân tộc dân chủ toàn dân đời mặt trận Việt Minh Có thể nói, mặt trận Việt Minh đời kết quả, đỉnh...
 • 33
 • 608
 • 3

Mặt trận Việt Minh và những phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc từ 1941-1945

Mặt trận Việt Minh và những phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc từ 1941-1945
... a m t tr n Vi t Minh II Phong trào tháng 5- 1941 n tháng 2- 1945 Phong trào tháng 5- 1941 u tranh gi i phóng dân t c c a nhân dân Vi t Nam t u tranh gi i phóng dân t c c a nhân dân Vi t Nam t ... a nhân dân ta 4.1 Phong trào t u 1943 ng n 2-1945 4.1.1 Phong trào u tranh kinh t tr c a cơng nhân nơng dân tồn qu c T năm 1943 tr i, phong trào u tranh v kinh t , tr c a cơng nhân nơng dân ngày ... có phong trào Vũ Nhai phong trào Cao B ng n i b t h n lên Phong trào u tranh kinh t tr c a t ng l p nhân dân tồn qu c y u g p nhi u tr ng i khó khăn chưa c ph c h i nhi u nơi.v.v M c dù phong trào...
 • 33
 • 365
 • 0

Mặt trận Việt Minh và những phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc từ 1941- 1945

Mặt trận Việt Minh và những phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc từ 1941- 1945
... a m t tr n Vi t Minh II Phong trào tháng - 1941 u tranh gi i phóng dân t c c a nhân dân Vi t Nam t n tháng - 1945 Phong trào tháng 5- 1941 u tranh gi i phóng dân t c c a nhân dân Vi t Nam t n ... t Minh T ch c c a m t tr n Vi t Minh 13 II Phong trào - 1941 u tranh gi i phóng dân t c c a nhân dân Vi t Nam t tháng n tháng - 1945 15 Phong trào u tranh gi i phóng dân ... 20 u tranh gi i phóng dân t c c a nhân dân Vi t Nam cu c Phong trào u tranh n 1943 16 m r ng m t tr n dân t c th ng nh t ch ng Nh t- Pháp tính n 2 -1945 22 4.1 Phong trào u tranh...
 • 34
 • 320
 • 0

Mặt trận Việt Minh và những phong trào đấu tranh giải phong dân tộc từ1941- 1945

Mặt trận Việt Minh và những phong trào đấu tranh giải phong dân tộc từ1941- 1945
... a m t tr n Vi t Minh II Phong trào tháng - 1941 u tranh gi i phóng dân t c c a nhân dân Vi t Nam t n tháng - 1945 Phong trào tháng 5- 1941 u tranh gi i phóng dân t c c a nhân dân Vi t Nam t n ... t Minh T ch c c a m t tr n Vi t Minh 13 II Phong trào - 1941 u tranh gi i phóng dân t c c a nhân dân Vi t Nam t tháng n tháng - 1945 15 Phong trào u tranh gi i phóng dân ... 20 u tranh gi i phóng dân t c c a nhân dân Vi t Nam cu c Phong trào u tranh n 1943 16 m r ng m t tr n dân t c th ng nh t ch ng Nh t- Pháp tính n 2 -1945 22 4.1 Phong trào u tranh...
 • 34
 • 257
 • 0

Mặt trận Việt Minh và những phong trào đấu tranh giải phong dân tộc từ 1941- 1945

Mặt trận Việt Minh và những phong trào đấu tranh giải phong dân tộc từ 1941- 1945
... XÃ HỘI VÀ QUAN NIỆM VĂN HỌC GIAI ĐOẠN 1975-2000 1.1 Cơ sở thực xã hội bối cảnh văn hoá Ngày 30 tháng năm 1975 mãi vào lòch sử dân tộc mốc son chói lọi Điều nghó tới sau đất nước phải đối mặt với ... tục hành trình đại hoá Hiện đại hoá văn học Việt Nam trình mở từ đầu kỷ XX với nhiều hệ nhà văn Sau 1975, đặc biệt từ Đổi văn học Việt Nam lại hội nhập vào dòng chảy chung văn học giới, nhu cầu ... Lợi), Âm vang chiến tranh (Xuân Thiều), Bức tranh, Mùa trái cóc miền Nam (Nguyễn Minh Châu)… Nét bật tác phẩm phản ánh kháng chiến chống Mỹ nhìn thực khắc nghiệt Trước chiến tranh không gian nghệ...
 • 8
 • 238
 • 0

Tài liệu CHƯƠNG II: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC pptx

Tài liệu CHƯƠNG II: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC pptx
... cứu vấn đề dân tộc Tây Âu vấn đề dân tộc giải cách mạng sản, Mác, vấn đề dân tộc thứ yếu so với vấn đề giai cấp Thời đại Lênin, CNĐQ trở thành hệ thống giới, cách mạng giải phóng dân tộc trở ... Dưới ánh sáng CNMLN Hồ Chí Minh bàn đến vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc độc lập dân tộc phải gắn với CNXH, mối quan hệ dân tộc giai cấp đặt Vấn đề dân tộc nhận thức giải theo lập trường ... chiếm- vấn đề dân tộc trở thành vấn đề dân tộc thuộc địa Vấn đề dân tộc thuộc địa thực chất vấn đề đấu tranh giải phóng dân tộc thuộc địa nhằm thủ tiêu thống trị nước ngoài, giành độc lập dân tộc, ...
 • 7
 • 1,751
 • 21

Tài liệu CHƯƠNG II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc pdf

Tài liệu CHƯƠNG II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc pdf
... ngăn cách thúc đẩy dân tộc xích lại gần nhau, thiết lập thống quốc tế CNTB đời sống kinh tế, trị, xã hội… Vấn đề dân tộc theo tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc thuộc địa Vấn đề dân tộc thuộc ... định Cách mạng Việt Nam trải qua hai giai đoạn: Làm sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng (tức cách mạng dân tộc -dân chủ) để tới xã hội cộng sản tưởng Hồ Chí Minh gắn bó thống độc lập dân ... cương vấn đề dân tộc thuộc địa Lênin, Hồ Chí Minh hình thành đường lối cứu nước: giải phóng dân tộc theo đường cách mạng vô sản, gắn bó thống dân tộc giai cấp, dân tộc quốc tế, độc lập dân tộc...
 • 8
 • 919
 • 3

Xem thêm