22918 consonant wordsearch

L &R in Consonant Clusters Quiz.doc

L &R in Consonant Clusters Quiz.doc
... best results, _ the chicken in corn oil a fly b fry The boy virtually _ three inches over night a glue b grew A small herring fish is commonly called a _ a splat b sprat In order to _ almonds, ... against the wall a plop b prop 29 One of the most popular shellfish is the _ a clam b cram 30 The Queen of England wears a _ on her head a clown b crown L & R in Consonant Clusters Quiz Click ... in hot oil a flies http://binhqx.violet.vn b fries Orange, yellow and pink are considered to be _ colors a blight b bright 10 A _ is helpful for people with broken or injured legs a clutch b...
 • 13
 • 139
 • 0

Tài liệu Unit 30 Consonant / ʒ/ Phụ âm /ʒ/ doc

Tài liệu Unit 30 Consonant / ʒ/ Phụ âm /ʒ/ doc
... mirage /mɪˈrɑː / ảo vọng massage / məsɑːd / xoa bóp azure / æʒə(r )/ màu xanh da trời seizure / siːʒə(r )/ chiếm đoạt Identify the letters which are pronounced / / (Nhận biết chữ phát âm / /) "g" ... biết chữ phát âm / /) "g" phát âm / / Examples Transcriptions Listen Meanings massage ˈməsɑːd / xoa bóp mirage /mɪˈrɑː / ảo vọng "s" phát âm / / sau từ nguyên âm đứng trước u, ia, io Examples ... /kənˈkluːʒn/ tóm lại, tổng kết erosion / ˈrəʊʒən/ xói mòn explosion / kˈspləʊʒən/ tiếng nổ, nổ invasion / nˈveɪʒən/ xâm lược "t" phát âm / / equation / ˈkweɪʒən/ phương trình ...
 • 3
 • 194
 • 0

Tài liệu Unit 32 Consonant /dʒ/ Phụ âm /dʒ/ doc

Tài liệu Unit 32 Consonant /dʒ/ Phụ âm /dʒ/ doc
... danger /ˈdeɪndʒə(r)/ nghuy hiểm Identify the letters which are pronounced /dʒ/ (Nhận biết chữ phát âm /dʒ/) "d" phát âm /dʒ/ Liste Meanings n Examples Transcriptions soldier /ˈsəʊldʒə(r)/ binh ... /ˈsəʊldʒə(r)/ binh lính verdure /ˈvɜːdʒə(r)/ tươi tốt schedule /ˈskedʒul/ lịch trình "g" phát âm /dʒ/ đứng trước e, i, y từ có dạng tận là"ge" Liste Meanings n Examples Transcriptions cage /keɪdʒ/ ... gentle /ˈdʒentl/ dịu dàng gin /dʒɪn/ cạm bẫy ginger /ˈdʒɪndʒə(r)/ gừng ginseng /ˈdʒɪnseŋ/ nhân sâm gigantic /ˌdʒaɪˈgæntɪk/ khổng lồ gymnastic /dʒɪmˈnæstɪk/ thuộc thể dục geology /dʒiˈɒlədʒi/ địa...
 • 3
 • 288
 • 0

Tài liệu Unit 33 Consonant /f/ Phụ âm /f/ ppt

Tài liệu Unit 33 Consonant /f/ Phụ âm /f/ ppt
... đầy foal /fəʊl/ ngựa con, lừa Identify the letters which are pronounced /f/ (Nhận biết chữ phát âm /f/) "f" thường phát âm /f/ Examples Transcriptions Listen Meanings fan /fæn/ quạt fat /fæt/ béo ... đổ, lấp đầy foal /fəʊl/ ngựa con, lừa "ph" "gh" phát âm /f/ trường hợp Examples Transcriptions Listen Meanings phonetic /fəʊˈnetɪk/ thuộc ngữ âm học photo /ˈfəʊtəʊ/ ảnh phrase /freɪz/ cụm từ laugh...
 • 3
 • 175
 • 0

Tài liệu Unit 35 Consonant /w/ Phụ âm /w/ docx

Tài liệu Unit 35 Consonant /w/ Phụ âm /w/ docx
... 12 sweet /swiːt/ wh phát âm /w/ Examples Transcriptions Listen Meanings why /waɪ/ Tại when /wen/ wheel /wiːl/ bánh xe whale /weɪl/ voi Ngoài số từ bắt đầu phụ âm phát âm /w/ one /wʌn/ số ... nhanh sweet /swiːt/ way /weɪ/ đường Identify the letters which are pronounced /w/ (Nhận biết chữ phát âm /w/) "qu" phát âm /kw/ Liste Meanings n Examples Transcriptions quality /ˈkwɒlɪti/ chất lượng ... quarter /ˈkwɔːtə(r)/ phần tư quarrel /ˈkwɒrəl/ cãi nhau, gây chuyện quash /kwɒʃ/ hủy bỏ, bác w phát âm /w/ Liste Meanings n Examples Transcriptions win /wɪn/ chiến thắng wood /wʊd/ gỗ wet /wet/ ẩm...
 • 3
 • 108
 • 0

Tài liệu Unit 36 Consonant /j/ Phụ âm /j/ pptx

Tài liệu Unit 36 Consonant /j/ Phụ âm /j/ pptx
... /ˈmjuːzɪk/ âm nhạc produce /prəˈdjuːs/ sản xuất millionaire /ˌmɪljəˈneə(r)/ triệu phú Identify the letters which are pronounced /j/ (Nhận biết chữ phát âm /j/) "y" thường phát âm /j/ Examples ... Transcriptions Listen Meanings tuition /tjuːˈɪʃən/ dạy học suicide /ˈsuːɪsaɪd/ tự sát "ea" phát âm /j/ Examples Transcriptions beauty /ˈbjuːti/ Listen Meanings đẹp, vẻ đẹp beautiful / ˈbjuːtɪfl/ ... endue /in'djuː/ mặc, khoác áo commune /ˈkɒmjuːn/ xã, công xã immune /ɪˈmjuːn/ miễn dịch "ui" phát âm /juː/ Examples Transcriptions Listen Meanings suit /sjuːt/ com lê suitable /ˈsjuːtəbļ/ phù hợp...
 • 4
 • 159
 • 0

Tài liệu Báo cáo khoa học: "Discovering Global Patterns in Linguistic Networks through Spectral Analysis: A Case Study of the Consonant Inventories" pdf

Tài liệu Báo cáo khoa học:
... report the spectrum of the graph’s Laplacian matrix rather than the adjacency matrix It is increasingly popular these days to analyze the spectral properties of the graph’s Laplacian matrix However, ... process of dividing the entire range of a variable into smaller intervals and counting the number of observations within each bin or interval In fixed binning, all the intervals are of the same size ... presence in a particular consonant c of a language l indicates that the speakers of l are unable to make a distinction as to whether c is articulated with the tongue against the upper teeth or the alveolar...
 • 9
 • 320
 • 0

Unit 42 Consonant /ŋ/ Phụ âm /ŋ/ pdf

Unit 42 Consonant /ŋ/ Phụ âm /ŋ/ pdf
... g standing /ˈstændɪŋ/ xảy đứng Identify the letters which are pronounced /ŋ/ (Nhận biết chữ phát âm /ŋ/) "n" phát âm /ŋ/ đứng trước k g Example Transcription Liste Meaning s s n s uncle /ˈʌŋkļ/ ... ink /ɪŋk/ mực trunk /trʌŋk/ hòm, rương Ngoại lệ: "n" từ sau phát âm /n/ g ghép với nguyên âm phía sau để tạo nên âm khác phát âm /dʒ/ Example Transcription Liste Meaning s s n s /streɪndʒ/ challeng...
 • 3
 • 267
 • 0

Báo cáo khoa học: "Redundancy Ratio: An Invariant Property of the Consonant Inventories of the World’s Languages" pdf

Báo cáo khoa học:
... inventories The significance of the difference in the nature of the distribution of RRs for the vowel and the consonant inventories can be again estimated by performing a t-test The null hypothesis ... report the redundancy ratio of all the inventories of size less than or equal to 40 We neglect the inventories of the size greater than 40 since they are extremely rare (less than 0.5% of the languages ... Null Hypothesis: The nature of the distribution of RRs for the vowel and the consonant inventories is same We can now perform the t-test to verify whether we can reject the above hypothesis Table...
 • 8
 • 176
 • 0

Báo cáo khoa học: "Collapsed Consonant and Vowel Models: New Approaches for English-Persian Transliteration and Back-Transliteration" ppt

Báo cáo khoa học:
... association Covington considers consonant to consonant and vowel to vowel correspondence more valid than consonant to vowel Kang and Choi (2000) revise this method for transliteration where a skip ... that transliteration of each vowel sequence of the source is a vowel sequence in the target language, and similarly for consonants However, consonants not always map to consonants, or vowels to vowels ... a new algorithm for English to Persian transliteration, and a novel alignment algorithm applicable for transliteration Our new transliteration method ( CV- MODEL 3) outperforms the previous approaches...
 • 8
 • 97
 • 0

Unit 27 Consonant /s/ Phụ âm /s/ pptx

Unit 27 Consonant /s/ Phụ âm /s/ pptx
... bên spend /spend/ tiêu, tiêu pha Identify the letters which are pronounced /s/ (Nhận biết chữ phát âm /s/) "c" phát âm /s/ đứng trước e, i y Examples Transcriptions Listen Meanings city /ˈsɪti/ ... Transcriptions Listen Meanings soccer /ˈsɒkə(r)/ môn túc cầu sceptic /ˈskeptɪk/ hoài nghi "s" phát âm /s/ khi: - "s" đứng đầu từ Examples Transcriptions Listen Meanings see /siː/ nhìn thấy sad /sæd/ ... phố bicycle /ˈbaɪsɪkl/ xe đạp recycle /ˌriːˈsaɪkl/ tái sinh, tái chế center /ˈsentə(r)/ trung tâm century /ˈsentʃəri/ kỷ cigar /sɪˈgɑː(r)/ thuốc, xì gà circle /ˈsɜːkl/ vòng tròn citizen /ˈsɪtɪzən/...
 • 4
 • 160
 • 0

Unit 28 Consonant /z/ Phụ âm /z/ pdf

Unit 28 Consonant /z/ Phụ âm /z/ pdf
... /ðiːz/ thứ, việc Identify the letters which are pronounced /z/ (Nhận biết chữ phát âm /z/) "s" phát âm /z/ - Khi "s" bên chữ đứng hai nguyên âm ngoại trừ u, ia, io Examples Transcriptions Listen Meanings ... làm sống lại crusade /kruːˈseɪd/ chiến dịch, vận động lớn - Khi "s" cuối từ âm tiết sau nguyên âm (ngoại trừ u) sau phụ âm f, k, p, t gh Examples Transcriptions Listen Meanings as /əz/ như, is /ɪz/ ... phát âm /z/ Examples Transcriptions Listen Meanings xylophone /ˈzaɪləfəʊn/ đàn phiến gỗ, mộc cầm xenophobia /ˌzenəˈfəʊbiə/ tính ngoại xylem /'zailem/ chất gỗ xylem Lưu ý: có trường hợp "x" phát âm...
 • 4
 • 188
 • 0

Âm mũi Nasal consonant và âm mũi hóa Nasalization pot

Âm mũi Nasal consonant và âm mũi hóa Nasalization pot
... phát âm giọng mũi + Các âm /n,m,ng/ gọi nasal consonant, từ tiếng Latin nasus có nghĩa mũi, âm náy lúc phát có tiếng ngân từ mũi phát trước khởi động quan phát âm Âm /m/ đuợc gọi bilabial nasal, ... Nasalization, âm mũi hoá, nguyên âm chịu tác động phụ âm mũi phía sau, để biến thành nguyên âm mũi Đặc điểm giọng ngữ tiếng Pháp (từ un (một) tiếng Pháp có âm /o/ tiếng ngân mũi phụ âm mũi /n/ biến ... âm này, nằm phần nhiều cuối từ thêm suffix ing vào động từ Người Việt phát âm nasals dễ dàng có âm này, người số vùng miền Bắc (Tonkinoise accent) nói ngọng /l/ /n/ nên ý tập luyện + Đáng ý Nasalization, ...
 • 7
 • 327
 • 1

Xem thêm