giáo trình ĐƠN bào SV

Giao trinh day bao tri

Giao trinh day bao tri
... EGA(Enhanced Graphic Adapter) 16 màu, 350x640 VGA(Video Graphic Array) 256 màu, 480x640 SVGA 16 tri u 32 tri u màu, 768x1024 Vũ Văn Nam Khoa 25 số loại card thường gặp Sound Card Là chip DSP (Digital ... Nam Khoa 23 expansion boards đặc tính plug and play Mỗi thiết bị ngoại vi cần số kênh riêng để giao tiếp với xử lý mà số kênh lại giới hạn nên thường xảy xung đột Hệ thống PnP hệ thống giải ... 26 số loại card thường gặp SCSI Card (Small Computer System Interface) (Đọc scuzzy ) Là chuẩn giao tiếp có tốc độ xử lý liệu cao Có thể truyền liệu song song Có thể cắm tối đa loại thiết bị...
 • 75
 • 200
 • 0

giáo trình Tế bào học

giáo trình Tế bào học
... phình thành tế bào lông hút .Tế bào tầng phát sinh có hình khối chữ nhật,thành mỏng,nhân lớn ,tế bào chất nhiều .Tế bào mô thịt gần trứng .Tế bào mô thịt chứa nhiều lục lạp hạt tinh bột .Tế bào mạch ... trừ tế bào khuẩn lam V.Sinh sản tế bào nhân sơ: Sự sinh sản tế bào vi khuẩn thường theo đường sinh sản vô tính-phân đôi tế bào. Trong tình có phân đôi thể nhiễm sắc phân chia phần lại tế bào. tế ... bào. tế bào thường có bốn nhiều số lượng miền nhân.Ở số loài tế bào mẹ kéo dài phân chia.Trong số tế bào khác hai tế bào tách lớn lên.Sự phân chia tế bào xảy nhanh vi khuẩn.Ở số lớn ,tế bào vi...
 • 31
 • 238
 • 1

Tài liệu Giáo trình hóa bảo vệ thực vật_Chương 1 docx

Tài liệu Giáo trình hóa bảo vệ thực vật_Chương 1 docx
... pháưn: tãn thúc, hm lỉåüng hoảt cháút v dảng thúc Thê dủ thúc trỉì sáu Basudin 10 H, âọ Basudin l tãn thúc, 10 l 10 % hm lỉåüng hoảt cháút v H l dảng thúc hảt û út: l thnh pháưn ch úu thúc cọ tạc ... Basudin 40 EC DC-Trons Plus 98.8 EC Dung dëch DD, SL, L, Bonanza 10 0 DD, AS Baythroid SL, Glyphadex 360 AS Bäüt nỉåïc BTN, BHN, Viappla 10 BTN, WP, DF, Vialphos 80 BHN, WDG, Copper-zinc 85 WP, SP ... WP, SP Padan 95 SP Huưn ph HP, FL, SC Appencarb super 50 FL, Carban 50 SC Hảt H, G, GR Basudin 10 H, Regent 0.3 G Viãn P Orthene 97 Pellet, Deadline 4% Pellet Thúc phun BR, D Karphos D bäüt Ts...
 • 7
 • 226
 • 6

Tài liệu Giáo trình hóa bảo vệ thực vật_Chương 2 doc

Tài liệu Giáo trình hóa bảo vệ thực vật_Chương 2 doc
... thạng nàm 20 01, Qúc Häüi nỉåïc Cäüng Ha xï Häüi Ch Nghéa Viãût Nam â thäng qua Phạp lãûnh Bo Vãû v Kiãøm Dëch Thỉûc Váût Phạp lãûnh ny bàõt âáưu cọ hiãûu lỉûc tỉì ngy 01 thạng giãng nàm 20 02 Chụng ... Hỉåïng dáùn sỉí dủng: näưng âäü, liãưu lỉåüng, thåìi âiãøm, âiãưu kiãûn ạp dủng Ts Tráưn Vàn Hai 12 Giạo Trçnh Họa Bo Vãû Thỉûc Váût Chỉång - Thäng tin vãư âäü âäüc - Nhỉỵng biãûn phạp an ton sỉí...
 • 6
 • 311
 • 6

Tài liệu Giáo trình hóa bảo vệ thực vật_Chương 3 pdf

Tài liệu Giáo trình hóa bảo vệ thực vật_Chương 3 pdf
... + 3- 5 lêt DDT 30 ND (hay 1,5-2 kg DDT 75BHN) + 1500 lêt nỉåïc/ha Trãn Âay: liãưu lỉåüng 2,5 - 3, 5 lêt DDT 30 ND/ha, näưng âäü 1: 30 0 Xỉí l âáút: dng 2,5 - 3, 5 lêt DDT 30 ND pha näưng âäü 1:200 -30 0 ... chiãưu täúi 3. 5 .3. 4 Chlorfluazuron - Tãn gi khạc: Atabron - Tãn họa hc: 1 [3, 5-Diclo-4- (3- clo-5-triflometyl-2-pyridyloxi)-phenyl] -3( 2,6-diflobenzoyl)rue - Cäng thỉïc họa hc: C20H9Cl3F5N3O3 - Cáúu ... Váût 3. 5 .3 MÄÜ Ú Ú Ø Chỉång Ü Ì Ø ÚN - Tãn gi khạc: Applaud - Tãn họa hc: 2-tert-Bytylimino -3- isopropyl-5-phenyl -3, 4,5,6-tetrahidro2H-1 ,3, 5-thiadiazin-4-one - Cäng thỉïc họa hc: C16H23N3OS -...
 • 83
 • 228
 • 6

Tài liệu Giáo trình hóa bảo vệ thực vật_Chương 4 doc

Tài liệu Giáo trình hóa bảo vệ thực vật_Chương 4 doc
... khê Läng âãưn 23 Äúc chàûn bi Äúc 24 Bi 10 Nàõp bçnh lc nỉåïc 25 Co låi 11 Bäü pháûn lc 26 Âạy hụt nỉåïc 12 Bçnh chỉïa thúc 27 Bẹc 13 Dáy âeo 28 Äúng xët 14 Co näúi äúng dáùn nỉåïc 29 Van 15 ... tiãún hnh âiãưu chènh lải bàòng cạch vàûn ạp sút hồûc thay âäøi läù åí vi phun cọ kêch thỉåïc khạc 4. 4 MÄÜ Ì Ø ï Ï ï Í ỵ û Û ï Ï Ú ï: o Thỉåìng xun kiãøm tra âäü cỉïng, âäü kên ca táút c âỉåìng äúng ... tiãúp tủc âáøy nỉåïc ngoi åí hnh trçnh khäng båm, nhåì váûy dng nỉåïc thúc âỉåüc phun liãn tủc 4. 2.3 Äú ù Cọ nhiãûm vủ dáùn cháút lng tỉì båm âãún vi phun Cháút lng âi äúng cọ ạp sút cao, váûy...
 • 9
 • 267
 • 5

giáo trình Tế bào học và ứng dụng

giáo trình Tế bào học và ứng dụng
... thể đơn bào có cấu tạo gồm tế bào sản phẩm tế bào Học thuyết tế bào tổng kết vĩ đại sinh học Học thuyết tế bào đời có ảnh hưởng lớn đến tất hướng nghiên cứu sinh học Sinh học tế bào học bắt ... Hình dạng Tế bào thường có hình dạng tương đối cố định đặc trưng cho loại tế bào Ví dụ: tinh trùng, tế bào trứng, tế bào thần kinh, tế bào hồng cầu, loại tế bào biểu mô Tuy vậy, có số tế bào luôn ... lượng tế bào thể khác khác Sinh vật đơn bào, thể có tế bào Các sinh vật đa bào, thể có từ vài trăm tế bào (như nhóm trùng bánh xe có 400 tế bào) đến hàng tỉ tế bào Ví dụ: thể người có 6.1014 tế bào...
 • 166
 • 459
 • 4

Giáo trình: Luật bảo hiểm xã hội doc

Giáo trình: Luật bảo hiểm xã hội doc
... gia bảo hiểm hội; tổ chức bảo hiểm hội; quỹ bảo hiểm hội; thủ tục thực bảo hiểm hội quản lý nhà nước bảo hiểm hội Luật không áp dụng bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi loại bảo hiểm ... Nguyên tắc bảo hiểm hội Mức hưởng bảo hiểm hội tính sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm hội có chia sẻ người tham gia bảo hiểm hội Mức đóng bảo hiểm hội bắt buộc, bảo hiểm thất ... 109 Sổ bảo hiểm hội Sổ bảo hiểm hội cấp người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng chế độ bảo hiểm hội sở để giải chế độ bảo hiểm hội 30 theo quy định Luật Mẫu Sổ bảo hiểm hội tổ...
 • 40
 • 251
 • 0

Giáo trình luật bảo vệ thực vật pptx

Giáo trình luật bảo vệ thực vật pptx
... thuốc bảo vệ thực vật danh mục cấm sử dụng, thuốc bảo vệ thực vật giả, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, thuốc bảo vệ thực vật có nhãn nhãn hiệu không quy định pháp luật, thuốc bảo vệ thực ... Thuốc bảo vệ thực vật danh mục cấm sử dụng Việt Nam b) Thuốc bảo vệ thực vật giả c) Thuốc bảo vệ thực vật hạn mà không giá trị sử dụng d) Thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc đ) Thuốc bảo vệ thực ... kiểm dịch thực vật; Nhập khẩu, buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng; Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật danh mục thuốc bảo vệ thực vật phép sử dụng, thuốc bảo vệ thực vật hạn chế...
 • 81
 • 274
 • 1

GIÁO TRÌNH HÓA BẢO VỆ THỰC VẬT part 10 pdf

GIÁO TRÌNH HÓA BẢO VỆ THỰC VẬT part 10 pdf
... Institute PGs Ts Trần Văn Hai 107 Giáo Trình Hóa BảoVệ Thực Vật Chương 10 Võ Thanh Hoàng Lâm Vĩ Tư, 1992 Tư liệu photocopies cá nhân 11 Trần Quang Hùng, 1999 Thuốc Bảo Vệ Thực Vật NXB nông nghiệp 12 ... Chinh, 2002 Cẩm nang thuốc bảo vệ thực vật Nhà xuất nông nghiệp Công ty dịch vụ bảo vệ thực vật An Giang, 2000 Sổ tay người nông dân trồng lúa cần biết Chi cục bảo vệ thực vật An Giang, 1998 Sổ tay ... nhóm gốc hóa học? PGs Ts Trần Văn Hai 106 Giáo Trình Hóa BảoVệ Thực Vật Chương Câu 2: Phân loại thuốc trừ bệnh theo nhóm gốc hóa học? Câu 3: Phân loại thuốc trừ cỏ dại theo nhóm gốc hóa học?...
 • 6
 • 552
 • 6

GIÁO TRÌNH HÓA BẢO VỆ THỰC VẬT part 9 doc

GIÁO TRÌNH HÓA BẢO VỆ THỰC VẬT part 9 doc
... khác: Aliette, Mikal Tên hóa học: Aluminium-etyl-hidrogenphotphonat Công thức hóa học: C6H18AlO9P3 Công thức cấu trúc hóa học: PGs Ts Trần Văn Hai 97 Giáo Trình Hóa BảoVệ Thực Vật - Chương Phân tử ... 1,3-Dithiolan-2-ylidenemalonate - Công thức hóa học: C12H18O4S2 PGs Ts Trần Văn Hai 96 Giáo Trình Hóa BảoVệ Thực Vật - Chương Công thức cấu trúc hóa học: - Phân tử lượng: 290 ,4 - Đặc tính: Thuốc nguyên chất ... Ridomil, Apron, Fubol - Tên hóa học: Metyl N -( 2-methoxyacetyl ) - N -(2, 6-xylyl) -DL-alaninate - Công thức cấu trúc hóa học: PGs Ts Trần Văn Hai 98 Giáo Trình Hóa BảoVệ Thực Vật Chương - Thuốc có...
 • 12
 • 668
 • 6

GIÁO TRÌNH HÓA BẢO VỆ THỰC VẬT part 8 docx

GIÁO TRÌNH HÓA BẢO VỆ THỰC VẬT part 8 docx
... Tigineb 80 WP, Zin 80 WP - Tên hóa học: Zinc-etylenbis (dithiocacbamat ) - Công thức hóa học: (C4H6N2S4Zn)X - Công thức cấu trúc hóa học: PGs Ts Trần Văn Hai 85 Giáo Trình Hóa BảoVệ Thực Vật Chương ... Antracol - Tên hóa học: Polymeric-kẽm-propylenebis (dithiocacbamat) - Công thức hóa học: (C5H8N2S4Zn)X - Công thức cấu trúc hóa học: PGs Ts Trần Văn Hai 87 Giáo Trình Hóa BảoVệ Thực Vật Chương - ... +50% phụ gia PGs Ts Trần Văn Hai 81 Giáo Trình Hóa BảoVệ Thực Vật Chương + Copper – zinc 85 WP: 60% Bordeaux khô + 25% zineb + 15% phụ gia - Tính chất vật hóa học: Thuốc dạng bột mịn, màu...
 • 12
 • 439
 • 7

Xem thêm