Phân tích và đề xuất một số giải pháp chiến lược để phát triển hệ thống kênh phân phối tại xí nghiệp xăng dầu quảng ninh đến năm 2020

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển mô hình nông thôn mới tại xã phúc trìu – thành phố thái nguyên

Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển mô hình nông thôn mới tại xã phúc trìu – thành phố thái nguyên
... dung chủ yếu phát triển công nghiệp nông thôn 4.2.1 Các ngành công nghiệp nông thôn 4.2.2 Các cụm công nghiệp nông thôn 4.3 Những điều kiện chủ yếu để phát triển công nghiệp nông thôn 4.3.1 Sự phát ... nghiệp nông thôn 4.4.2 Các cụm công nghiệp nông thôn 4.5 Những điều kiện chủ yếu để phát triển CN nông thôn 4.5.1 Sự phát triển trình độ định sản xuất nông nghiệp 4.5.2 Khơi dậy phát triển kỹ ... điểm phơng hớng phát triển sản xuất nông nghiệp 54 54 55 59 59 3.1.1 Vai trò đặc điểm 59 3.1.2 Phơng hớng phát triển sản xuất nông nghiệp 3.2 Những giải pháp chủ yếu phát triển nông nghiệp 3.2.1...
 • 74
 • 193
 • 0

Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển NET Việt Nam đến năm 2010.pdf

Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển NET Việt Nam đến năm 2010.pdf
... NET thời gian qua Chương III: Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển NET đến năm 2010 -6- CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI I.1 LÝ LUẬN VỀ GIẢI PHÁP: I.1.1- Lý luận giải pháp: Giải ... thống hỗ trợ phát triển doanh nghiệp chưa phát triển -44- CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯC NHẰM GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN NET ĐẾN NĂM 2010 III.1 XÂY DỰNG MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA NET ĐẾN NĂM 2010: ... Trong số giải pháp để giải vấn đề giải pháp đưa phương pháp giải theo mục tiêu hoạch đònh trước biện pháp phân bổ nguồn lực thực mục tiêu gọi giải pháp chiến lược hay nói cách khác, giải pháp chiến...
 • 68
 • 237
 • 0

Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2010.pdf

Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2010.pdf
... NHẰM PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP ÔTÔ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 3.1 MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP ÔTÔ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 3.1.1 Một số quan điểm phát triển ngành công nghiệp ... SWOT, xin đề xuất số giải pháp chiến lược để đạt mục tiêu phát triển ngành sau 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯC PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP ÔTÔ VIỆT NAM 3.2.1 Các giải pháp chiến lược thâm nhập thò ... ngành nhằm tạo sở cho việc đònh hướng chiến lược đưa số giải pháp nhằm phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam 3 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯC PHÁT TRIỂN NGÀNH 1.1 Đònh nghóa chiến lược...
 • 60
 • 308
 • 1

Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam 2010

Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam 2010
... 3.2.2 Phát triển mơ hình ………………………………………….….53 Kết luận chương ……………………………………………… 54 Chương 4: Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro thẩm định giá ….55 4.1 Các giải pháp cục để quản trị rủi ro nghiệp ... Kiến nghị giải pháp tổng thể tồn ngành thẩm định giá cụ thể doanh nghiệp nhằm hạn chế rủi ro nghiệp vụ thẩm định giá Phạm vi, đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu nghiệp vụ thẩm định giá doanh nghiệp ... thuận lợi nghiệp vụ thẩm định giá" 1.2.2 Tồn rủi ro nghiệp vụ thẩm định giá Việt Nam: - Rủi ro tượng khách quan, xuất lúc, nơi, lãnh vực mà khơng ngờ tới - Nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh...
 • 80
 • 221
 • 0

Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến 2010

Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến 2010
... NHẰM PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP ÔTÔ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 3.1 MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP ÔTÔ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 3.1.1 Một số quan điểm phát triển ngành công nghiệp ... phân công lao động hợp tác quốc tế ngành công nghiệp Phát triển ngành công nghiệp phải gắn kết với tổng thể phát triển công nghiệp chung nước chiến lược phát triển ngành liên quan, nhằm ... Việt Nam đến năm 2010 Công nghiệp ngành công nghiệp quan trọng cần ưu tiên phát triển để góp phần phục vụ có hiệu trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Phát triển nhanh ngành công nghiệp...
 • 60
 • 329
 • 1

251 Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển NET Việt Nam đến năm 2010

251 Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển NET Việt Nam đến năm 2010
... hỗ trợ phát triển doanh nghiệp chưa phát triển -44- CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯC NHẰM GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN NET ĐẾN NĂM 2010 III.1 XÂY DỰNG MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA NET ĐẾN NĂM 2010: III.1.1 ... NET thời gian qua Chương III: Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển NET đến năm 2010 -6- CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI I.1 LÝ LUẬN VỀ GIẢI PHÁP: I.1.1- Lý luận giải pháp: Giải ... III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯC NHẰM PHÁT TRIỂN NET ĐẾN NĂM 2010 39 III.1.Xây dựng mục tiêu hoạt động NET đến năm 2010 39 III.1.1 Cơ sở để xây dựng mục tiêu .39 III.1.1.1 Đường lối phát...
 • 68
 • 191
 • 0

356 Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển ngành công nghiệp ôtô đến năm 2010

356 Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển ngành công nghiệp ôtô đến năm 2010
... NHẰM PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP ÔTÔ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 3.1 MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP ÔTÔ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 3.1.1 Một số quan điểm phát triển ngành công nghiệp ... SWOT, xin đề xuất số giải pháp chiến lược để đạt mục tiêu phát triển ngành sau 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯC PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP ÔTÔ VIỆT NAM 3.2.1 Các giải pháp chiến lược thâm nhập thò ... phân công lao động hợp tác quốc tế ngành công nghiệp ôtô Phát triển ngành công nghiệp ôtô phải gắn kết với tổng thể phát triển công nghiệp chung nước chiến lược phát triển ngành liên quan, nhằm...
 • 60
 • 213
 • 0

Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển du lịch bền vững ở vùng ven bờ hải phòng quảng ninh

Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển du lịch bền vững ở vùng ven bờ hải phòng  quảng ninh
... Phòng - Quảng Ninh CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG VÙNG VEN BỜ HẢI PHÒNG – QUẢNG NINH 3.1 Định hƣớng phát triển du lịch bền vững vùng ven bờ biển Hải Phòng Quảng ... Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển du lịch bền vững vùng ven bờ Hải Phòng - Quảng Ninh 2.2 Thực trạng phát triển du lịch vùng ven bờ biển Hải Phòng Quảng Ninh 2.2.1 Thị trường khách du ... luận phát triển du lịch bền vững + Chương 2: Các nguồn lực thực trạng phát triển du lịch vùng ven bờ Hải Phòng - Quảng Ninh + Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển du lịch bền vững vùng...
 • 71
 • 351
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC NHẰM PHÁT TRIỂN CÔNG TY NESTLE VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC NHẰM PHÁT TRIỂN CÔNG TY NESTLE VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010
... CUA CONG TY , NESTLE " VI~T NAM TRONG GIAI DO~N 1993- 2003 11.1 Gioi thic$u chung ve Nestle Vic$t Nam 11.1.1 So lu'qc ve t~p do~m Nestle to~m dlu 11.1.2 Gioi thic$u chung ve Nestle Vic$t Nam 11.1.2.1 ... nang rna Nestle rnu6n nhcirn tOi tu'dng lai 13 !/!u4Jt Wt t!tf!C dt 11.1.2 Gi6'i thi~u chung v~ Nestle Vi~t Nam 11.1.2.1 Qua trinh hinh cua Nestle Vi~t Nam Nestle da co m~t a Vi~t Nam tit nam 1916 ... cua Nestle Vic$t Nam 11.1.2.2 Mot s6 qua d~t du'qc nam dffu ho~t dong 11.2 Phan tfch chie'n lu'qc kinh doanh cua Nestle Vic$t Nam 11.2.1 Su m~ng cua t~p doan Nestle toan dlu 11.2.2 Su m~ng cua Nestle...
 • 79
 • 71
 • 0

Phân tích chiến lược đề xuất một số giải pháp chiến lược phát triển kinh doanh của công ty cổ phần thương cảng vũng tàu

Phân tích chiến lược và đề xuất một số giải pháp chiến lược phát triển kinh doanh của công ty cổ phần thương cảng vũng tàu
... thống chiến lược phát triển cảng biển phù hợp, nên chọn đề tài nghiên cứu” Phân tích chiến lược đề xuất số giải pháp chiến lược phát triển kinh doanh Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng tàu (VCP) ... pháp khắc phục Chương 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU (VCP) 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CP THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ... lược phận Phân lọai Theo xây Dựng chiến lược Theo nội dung Chiến lược Theo họat động Marketing Chiến Chiến Chiến Chiến Chiến Chiến Chiến Chiến Chiến Chiến lược dựa vào khách hàng lược dựa vào đối...
 • 196
 • 89
 • 0

PHÂN TÍCH ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐIỆN NĂNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020

PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐIỆN NĂNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020
... kinh doanh - Chương 2: Phân tích xây dựng chiến lược kinh doanh điện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - Chương 3: Một số giải pháp chiến lược kinh doanh điện cho Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) ... cứu đề tài: Phân tích đề xuất số giải pháp chiến lược kinh doanh điện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giai đoạn đến năm 2020 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đề tài sâu vào nghiên cứu ba vấn đề ... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - NGUYỄN ANH QUANG PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐIỆN NĂNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC GIAI ĐOẠN...
 • 163
 • 209
 • 0

PHÂN TÍCH ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CẢNG – ĐƯỜNG THỦY

PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CẢNG – ĐƯỜNG THỦY
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI   - TRẦN ĐÌNH THỦY PHÂN TÍCH VÀ Đề XUấT MộT Số GIảI PHÁP CHIếN LƯợC CHO CÔNG TY Cổ PHầN VấN XÂY DựNG CảNG ĐƯờNGTHỦY LUẬN ... cố phát triển công ty Đó lý mà tác giả chọn đề tài Phân tích đề xuất số giải pháp chiến lược cho công ty cổ phần vấn xây dựng Cảng Đường Thủy Học viên thực hiện: Trần Đình Thủy Trang GVHDKH: ... dựng Cảng Đường Thủy Công ty cổ phần vấn xây dựng Cảng Đường Thủy doanh nghiệp cổ phần trực thuộc tổng công ty vấn thiết kế GTVT - Bộ GTVT Là doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ vấn...
 • 113
 • 285
 • 2

Phân tích đề xuất một số giải pháp chiến lược phát triển công ty cổ phần sông đà 5 giai đoạn 2015 2020

Phân tích và đề xuất một số giải pháp chiến lược phát triển công ty cổ phần sông đà 5 giai đoạn 2015 2020
... phần Sông Đà .88 2 .5. 4 Cơ hội Công ty Cổ phần Sông Đà 89 2 .5. 5 Thách thức Công ty Cổ phần Sông Đà 90 CHƢƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ ... chọn luận văn: Phân tích đề xuất số giải pháp chiến lược phát triển Công ty Cổ phần Sông Đà giai đoạn 20 15- 2020 Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm đạt mục tiêu: - Phân tích tác động môi ... Quản lý 3.4.3 Chiến lược phát triển Công ty Cổ phần Sông Đà giai đoạn 20 15- 2020 .109 3.4.3.1 Chiến lược cấp công ty: chiến lược tăng trưởng tập trung .109 3.4.3.2 Chiến lược cấp đơn...
 • 132
 • 98
 • 0

Đánh giá kết quả đề xuất một số giải pháp cho quá trình xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu của công ty cổ phần đầu tư kiến trúc xây dựng toàn thịnh phát

Đánh giá kết quả và đề xuất một số giải pháp cho quá trình xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu của công ty cổ phần đầu tư kiến trúc xây dựng toàn thịnh phát
... công ty Chương : Quá trình xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu Công ty Cổ phần Đầu -Kiến trúc -Xây dựng Toàn Thịnh Phát Chương : Đánh giá kết đề xuất số giải pháp cho trình xây dựng hệ thống ... Quá trình xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu GVHD: TS Nguyễn Văn Trãi Phạm vi phƣơng pháp nghiên cứu: Đề tài đề cập đến tiến trình xây dựng hệ thống nhận diện Thương hiệu Công ty Cổ Phần ... DỰNG HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƢƠNG HIỆU CÔNG TY CP ĐẦU TƢ-KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG TOÀN THỊNH PHÁT 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngày 28/04/2002: Công ty TNHH Tân Thịnh Phát...
 • 67
 • 167
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề xuất một số giải pháp chiến lược ngành thuốc lá việt nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nguyễn đức thuận luận văn thạc sĩ đại học bách khoa hà nội 2005đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm phát triển kinh tế xã hội clvdt trong thời gian tớiđề xuất một số giải pháp marketing mix trong phát triển thị trường của vtvacbmột số giải pháp tăng cường việc phát triển sản phẩm dịch vụ nh tại chi nhánhmột số giải pháp cơ bản nhằm phát triển dịch vụ du lịch lntt tại thành phố huế đến năm 2020thử nghiệm một số giải pháp chiến lƣợc phát triển đào tạo nghề tỉnh nghệ an137 một số giải pháp marketing mix nhằm phát triển của thị trường máy tính của công ty cổ phần và thương mại tin học hvcomđề xuất một số giải pháp thực hiện nhằm giảm tỷ lệ nghèo do môi trường tại huyện cư jútchươn 3 đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệpđề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện nghĩa hưngmột số giải pháp cơ bản về phát triển vùng nguyên liệu công ty cổ phần mía đường lam sơn pdfthực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển chăn nuôi lợn tại huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúcphần iii một số giải pháp nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001 2000một số giải pháp của công ty phát triển kỹ thuật và đầu tư itdmột số giải pháp khuyến khích phát triển thị trường dvptkd từ phía nhà nước và các tổ chứcBusiness driven information systems 3rd edition baltzan test bankBusiness essentials 9th edition ebert test bankBusiness essentials 10th edition ebert test bankBusiness government and society a managerial perspective text and cases 13th edition steiner test bankBusiness in action 7th edition bovee test bankBusiness ethics case studies and selected readings 7th edition jennings test bankBusiness law 8th edition cheeseman test bankBusiness law and the regulation of business 11th edition mann test bankBusiness ethics now 4th edition andrew ghillyer test bankBusiness law text and cases legal ethical global and corporate environment 12th edition clarkson test bankBusiness law with UCC applications 13th edition brown test bankBusiness marketing management b2b 11th edition hutt test bankBusiness statistics 2nd edition donnelly test bankBusiness statistics 2nd edition sharpe test bankBusiness statistics 9th edition groebner test bankBusiness statistics communicating with numbers 1st edition jaggia test bankBusiness statistics in practice 8th edition bowerman test bankCampbell biology concepts and connections 8th edition reece test bankCareer development interventions in the 21st century 4th edition niles test bankCarpers understanding the law 7th edition mckinsey test bank