Giao an tin 10 Giao an Tin Học 10

Giáo án tin hoc 10_Tiết 10 pot

Giáo án tin hoc 10_Tiết 10 pot
... thầy trò Em cho ví dụ toán toán học? HS cho ví dụ Vậy em có nhận xét toán toán học? Khái niệm toán HS trả lời: Cho giả thiết a Khái niệm tìm kết luận Là việc mà ta Bài toán tin học muốn máy tính ... thực tương tự để từ thông tin đưa vào Nội dung cần đạt Hoạt động thầy trò (Input) tìm thông tin (Output) HS ghi Vậy toán tin học gồm: Thông tin, liệu vào: Input Thông tin ra, kết quả: Output b.Ví ... Tổng N số nguyên dương Củng cố dặn dò Xác định Input Output toán Đọc trước phần trang 33 SGK Câu hỏi tập Xác định Input Output toán sau: S  1 1 1    N 1 N Tìm Max của: a1, a2, a3, a4,...
 • 8
 • 193
 • 0

Giáo án tin học 10_2009

Giáo án tin học 10_2009
... liu Mi bng cha thụng tin v mt ch th xỏc nh Mu hi (Query): L i tng cho phộp kt xut thụng tin t mt hoc nhiu bng Biu mu (Form): Giỳp cho vic nhp hoc hin th thụng tin mt cỏch thun tin hoc giỳp iu khin ... trỡnh phc v to lp v khai thỏc thụng tin Trỡnh by cỏc chc nng ca mt h QTCSDL? Tr li: Cung cp cỏch to lp CSDL Cung cp cỏch cp nht v tỡm kim thụng tin v kt xut thụng tin Cung cp cỏc cụng c kim soỏt, ... (Database) l mt hp cỏc d liu cú liờn quan n nhau, cha thụng tin ca mt t chc no ú, c lu tr trờn cỏc thit b nh ỏp ng nhu cu khai thỏc thụng tin ca nhiu ngi s dng vi nhiu mc ớch khỏc 2 S CN THIT PHI...
 • 108
 • 200
 • 1

Giáo án tin học 10_full_chương 1

Giáo án tin học 10_full_chương 1
... säú 3 010 sang hãû cå säú âỉåüc A) 11 011 B) 10 110 C) 11 110 D) 10 011 Cáu 10 Âån vë nh nháút âãø âo thäng tin l A) Byte B) Bit C) Gi-ga-byte D) Ki-lo-byte Cáu 11 CPU l thiãút bë dng âãø A) Âỉa dỉỵ ... thäng tin A) KB, TB B) PB,GB C) MB D) C âãưu âụng Cáu Biãøu diãùn säú (10 10)2 no sau âáy l âụng? A) 0x23 + 1x22 + 0x 21 + 1x20= 510 B) 1x23 + 0x22 + 1x 21 + 0x20 =10 10 C) 0x2-3 + 1x2-2 + 0x2 -1 + 1x20=5/ 410 ... âon vë âo thäng tin Kê hiãûu 1B 1KB 1MB 1GB 1TB 1PB Âc l Âäü låïn Bai Ki-lä-bai Mã-gabai Gi-ga-bai Tã-ra-bai Pã-ra-bai Bit 10 24 B 10 24 KB 10 24 MB 10 24 GB 10 24 TB Cạc dảng thäng tin - Dảng vàn...
 • 66
 • 261
 • 1

Giáo án tin học 10_full_chương 2

Giáo án tin học 10_full_chương 2
... toạn Dàûn d - Tiãút sau KTHK I - Bi táûp vãư nh: P = 1 *2* 3* *n S = 12 + 22 + 32 + + n2 S = 12 + 32 + 52 + + k2 (k...
 • 35
 • 197
 • 1

Giáo án tin học 10_full_chương 3

Giáo án tin học 10_full_chương 3
... trang vàn bn? HS: ? Nãu mäüt säú chỉïc nàng khạc náng cao? HS: Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905 139 111 - Email: quynhvista@gmail.com Trang - 101 - Chỉång 3: Soản tho vàn bn Trỉåìng THPT Triãûu Phong - ... K tỉû, tỉì, cáu, dng, âoản, trang, HS: Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905 139 111 - Email: quynhvista@gmail.com Trang - 1 03 - Chỉång 3: Soản tho vàn bn Trỉåìng THPT Triãûu Phong trang mn hçnh, vàn bn ... måïi mäüt vàn bn ? Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905 139 111 - Email: quynhvista@gmail.com Trang - 109 - Chỉång 3: Soản tho vàn bn C2: Nụt lãûnh Open C3: Ctrl + O B2: Trong häüp thoải: Lookin: Tçm nåi...
 • 22
 • 222
 • 1

Giáo án tin học 10_full_chương 4

Giáo án tin học 10_full_chương 4
... Giao thỉïc âiãưu khiãøn truưn tin Giao thỉïc ny cọ chỉïc nàng phán chia thäng tin thnh cạc gọi nh, phủc häưi thäng tin tỉì cạc gọi tin nháûn âỉåüc v truưn lải cạc gọi tin cọ läùi Trỉåìng THPT Triãûu Phong ... Chỉång 4:  Mảng mạy tênh v internet Trỉåìng THPT Triãûu Phong Lỉu thäng tin 4. 1 Lỉu hçnh nh: - Nhạy phi vo hçnh - Chn Save Picture AS - Chn nåi lỉu - G tãn cáưn lỉu - Chn Save 4. 2 Lỉu thäng tin ... G tãn lỉu - Chn Save 4. 3 Lỉu âịa chè trang web - Vo Favorite v chn Add Favorite Tiãút 44 : Thỉûc hnh - Truy cáûp vo cạc trang web tçm kiãúm GV: Phán nhọm thỉûc hnh thäng tin GV: Nãu u cáưu tiãút...
 • 25
 • 273
 • 1

Giáo án tin hoc 10_Tiết 1 pps

Giáo án tin hoc 10_Tiết 1 pps
... dụng tin học thực tiễn mà em biết? Trả lời: Ứng dụng quản lý, kinh doanh, giáo dục, giải trí, Sự hình thành phát - Vậy em có triển tin học biết ngành tin học hình thành phát 18 90 19 70 19 20 19 50 ... động kỷ nguyên thông tin ngày có thêm nhiều khả kỳ diệu Thuật ngữ tin học Tin học ngành khoa học có: HS ghi Đối tượng nghiên cứu: Thông tin Công cụ nghiên cứu: MTĐT Vậy: Tin học ngành khoa học ... phát triển HS ghi máy tính điện tử số thành tựu khoa học kỹ thuật khác  19 70 - nay: Thời kỳ phát triển thông tin toàn cầu Vì tin học (Internet) hình thành Với đời máy tính phát triển thành điện...
 • 8
 • 160
 • 0

Giáo án tin hoc 10_Tiết 2 pps

Giáo án tin hoc 10_Tiết 2 pps
... 1K B 1M HS ghi = 1 024 KB = 1 024 MB 1TB = 1 024 GB 1PB = 1 024 TB B 1G B Các dạng thông tin a Dạng văn bản: sách, báo, Vậy thông tin Nội dung cần đạt Hoạt động thầy trò bảng tin đưa vào máy tính ... thông tin lượng thông tin Đơn vị đo thông tin bit Bit người ta sử dụng phần nhỏ nhớ đơn vị đo máy tính lưu trữ hai kí hiệu Các đơn vị đo thông tin Nội dung cần đạt Hoạt động thầy trò = bit = 1 024 ... trò Unicode sử dụng byte để mã hóa 21 6=65536 ký tự Củng cố dặn dò Khái niệm thông tin liệu, đơn vị đo thông tin Đọc trước phần Biểu diễn thông tin máy tính Thông tin liệu Câu hỏi tập Bài tập: đĩa...
 • 9
 • 186
 • 0

Giáo án tin hoc 10_Tiết 3 doc

Giáo án tin hoc 10_Tiết 3 doc
... Kiểm tra cũ Nêu khái niệm thông tin, đơn vị đo thông tin? Giải tập nhà Bài Hoạt động thầy Nội dung cần đạt trò Biểu diễn thông tin máy tính Con người thường a Thông tin loại số dùng hệ đếm nào? ... 111111112 127 = 11111112 Hoạt động thầy Nội dung cần đạt trò t7 t6 t5 t4 t3 t2 t1 t0 HS ghi Vd: 1 234 .56 = Một byte biểu diễn số 0.1 234 56x104 từ - 127 đến 127 Bit bit dấu đó: dấu dương HS ghi dấu âm Vd: ... phần dư viết kết 13 phần dư theo chiều 4510 = 2D16 ngược lại Các số dư phải viết hệ số Vd: 1111112 ta chuyển thành Hoạt động thầy Nội dung cần đạt trò 0011 11112 = 3F16 vì: 0011 = 3; 1111 = F Đổi...
 • 12
 • 173
 • 0

Giáo án tin hoc 10_Tiết 4 docx

Giáo án tin hoc 10_Tiết 4 docx
... lượng thông tin người ta dùng gì? Dữ liệu thông tin HS trả lời: đơn vị đo thông mã hóa tin đưa vào máy tính Tin học dùng hệ đếm nào? HS trả lời: hệ nhị phân Các đơn vị đo thông hexa tin: byte, ... 10 24 MB số dư theo chiều Vậy 12 GB = 12288 MB ngược lại Số trang văn mà ổ đĩa Luyện tập cứng lưu trữ là: Bài 1: đĩa mềm có 341 3333.33 văn dung lượng 1 ,44 MB HS tra phụ lục SGK trang lưu trữ 40 0 ... Bài 4: Viết số 5D16 = 5x161 + 13x160 = thực sau 9310 dạng dấu phẩy động 7D716 = 7x162 + 13x161 + 11005; 25.879; 0.0009 84 14x160 = 200710 Nội dung cần đạt Hoạt động thầy trò 1111112 = 1x25 + 1x24...
 • 9
 • 204
 • 0

Giáo án tin hoc 10_Tiết 5 pot

Giáo án tin hoc 10_Tiết 5 pot
... số sau sang hệ nhị phân hexa: 234.6 251 0 KQ: 234.6 251 0 = 11101010.1012 = EA.A Bài Lời vào bài: Như biết, tin học ngành khoa học có đối tượng nghiên cứu thông tin công cụ máy tính Vậy máy tính cấu ... ta tìm hiểu chúng Nội dung cần đạt Hoạt động thầy trò Trước hết Khái niệm hệ thống tin tìm hiểu hệ thống học tin học Nội dung cần đạt Hoạt động thầy trò Khái niệm: SGK trang 19 HS đọc khái niệm ... trình  Sự quản lý điều khiển người lý bán hàng, website, Trong quản lý điều khiển người quan trọng Nội dung cần đạt Hoạt động thầy trò hệ Sơ đồ cấu trúc thống tin học máy tính Bộ nhớ Mọi máy tính...
 • 10
 • 155
 • 0

Giáo án tin hoc 10_Tiết 6 pps

Giáo án tin hoc 10_Tiết 6 pps
... Thông tin - Đọc, ghi nhà sản xuất đưa liệu thời vào Chỉ có gian xử lý thể thông đọc (người sử tin dụng đưa HS ghi Nội dung cần đạt Hoạt động thầy trò ROM vào) - Không thể xóa, không - Thông tin, ... thầy trò RAM * ROM (Read Only Memory): nhớ cố Thông tin ROM định cho phép người lưu trữ tắt sử dụng đọc liệu mà máy điện không cho phép ghi Thông tin ROM liệu vào nhà sản xuất đưa vào người sử * ... liệu vào nhà sản xuất đưa vào người sử * RAM (Random Access dụng xóa Memory): Bộ nhớ truy Thông tin RAM cập ngẫu nhiên Là nhớ bị tắt máy đọc ghi liệu điện Nội dung cần đạt Hoạt động thầy trò...
 • 11
 • 198
 • 0

Giáo án tin hoc 10_Tiết 7 pot

Giáo án tin hoc 10_Tiết 7 pot
... lôgic Mỗi chương trình - Lưu trữ liệu: dãy lệnh Thông nhớ tin lệnh bao gồm: - Di chuyển liệu: - Địa lệnh vào, nhớ - - Mã thao tác nhánh kiểm tra Điều khiển: phân - Địa ô nhớ Vd: Tính giá trị ... cần đạt Hoạt động thầy trò Thiết bị vào, a Thiết bị vào Là thiết bị dùng để đưa Em kể tên thông tin vào máy tính thiết bị vào mà em biết? Thiết bị vào: Bàn phím, HS trả lời: chuột, máy quét, Nội ... cần đạt Hoạt động thầy trò tính dạng mã nhị c phân để lưu trữ, xử lý liệu khác Quá trình tính toán Nguyên lý truy cập theo thực sau: địa Đọc a vào A Việc truy cập liệu Cộng A với b máy tính thực...
 • 7
 • 174
 • 0

Giáo án tin hoc 10_Tiết 11 docx

Giáo án tin hoc 10_Tiết 11 docx
... phép tính toán : Thao tác so sánh : Quy trình thực thao tác Củng cố Trọng tâm: cách biểu diễn thuật toán hai dạng: liệt kê sơ đồ khối Bài tập Tìm Input, Output biểu diễn thuật toán toán sau hai ... Input Output toán: S  1 1 1    N 1 N Bài Nội dung cần đạt Hoạt động thầy trò Trong toán học từ giả thiết ta tìm kết luận? HS trả lời: tìm cách Khái niệm thuật toán giải toán Vd: giải phương ... hiệu quả: + Phải sử dụng dung lượng nhớ nhỏ Vd: Thuật toán nấu cơm viết sau: B1: Lấy gạo theo định + Số phép toán lượng cần thiết + Thuật toán dễ hiểu B2: Vo gạo đổ gạo, không? + Dễ khai báo máy...
 • 9
 • 175
 • 0

Xem thêm