KG bai 5 bai tap an mon va bao ve kim loai

BÀI GIẢNG ĂN MÒN BẢO VỆ KIM LOẠI

BÀI GIẢNG ĂN MÒN VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI
... CHƯƠNG I KHÁI NIỆM VỀ ĂN MÒN KIM LOẠI I ĐỊNH NGHĨA ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU ĂN MÒN KIM LOẠI : Ăn mòn kim loại phá hủy kim loại tương tác hóa học điện hóa kim loại với môi trường ... HÓA : Bảo vệ protectơ : Bảo vệ Protectơ nối kim loại cần bảo vệ với kim loại có điện âm môi trường ăn mòn Kim loại có điện âm gọi protectơ Trong trình bảo vệ protectơ bò ăn mòn dần Để bảo vệ kết ... sau ăn mòn, kg/cm IV- KIM LOẠI VÀ HP KIM : Kim loại : Quá trình ăn mòn kim loại trình tương tác kim loại môi trường Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến trình ăn mòn Một yếu tố cấu tạo kim loại Trong kim...
 • 42
 • 770
 • 5

Bài giảng ăn mòn bảo vệ KIM LOẠI TRONG CÔNG NGHIỆP dầu KHÍ

Bài giảng ăn mòn và bảo vệ KIM LOẠI TRONG CÔNG NGHIỆP dầu KHÍ
... hủy bề mặt kim loại: Ăn mòn toàn bộ, ăn mòn cục ( ăn mòn galvanic ,ăn mòn hang hốc, ăn mòn điểm, ăn mòn khe ,ăn mòn hạt, ăn mòn chọn lọc ,ăn mòn xuyên tinh thể); ăn mòn điện hóa học kim loại kết hợp ... tố học (ăn mòn rạn nứt, ăn mòn xói mòn, ăn mòn mệt mỏi, ăn mòn khí xâm thực, ăn mòn ứng suất) 12 1.3.4.2 Phân loại theo môi trường ăn mòn • • • • • Ăn mòn khí Ăn mòn môi trường nước Ăn mòn môi ... Phân loại trình ăn mòn kim loại 1.3.1 Phân loại theo chế ăn mòn: Ăn mòn hóa học Ăn mòn điện hóa học; 1.3.2 Phân loại theo điều kiện ăn mòn: - Ăn mòn kim loại khí khô chất lỏng không điện ly; - Ăn...
 • 22
 • 512
 • 7

BÀI GIẢNG ăn mòn bảo vệ KIM LOẠI

BÀI GIẢNG ăn mòn và bảo vệ KIM LOẠI
... nối kim loại cần bảo vệ với cực âm nguồn điền chiều hay nối kim loại cần bảo vệ với kim loại có điện điện cực âm Trong hai trường hợp, kim loại cần bảo vệ đóng vai trò Cathod, nên tốc độ ăn mòn ... nhúng kim loại cần bảo vệ vào kim loại khác dạng nóng chảy kim loại nóng chảy bám lên bề mặt kim loại cần bảo vệ Những u cầu để tạo thành lớp phủ: + Kim loại nóng chảy có khả thấm ướt phủ bề mặt kim ... vào kim loại bảo vệ Như biết, yếu tố ắn mòn khí khí xâm thực, đặc biệt oxi Các khí khuếch tán tới kim loại, chí qua lớp sản phẩm ăn mòn Vì để bả vệ kim loại có hiệu quảm, phải ngăn ngừa oxi vào...
 • 56
 • 292
 • 2

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN: ĂN MÒN BẢO VỆ KIM LOẠI

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN: ĂN MÒN VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI
... nối kim loại cần bảo vệ với cực dương nguồn điện chiều hay nối kim loại Bài giảng: Ăn mòn bảo vệ kim loại cần bảo vệ với kim loại có điện điện cực dương Trong hai trường hợp, kim loại cần bảo vệ ... chuyển kim loại thành ion kim loại đồng thời kèm theo khử thành phần mơi trường sinh dòng điện Bài giảng: Ăn mòn bảo vệ kim loại 1.2 Ý nghĩa kinh tế ăn mòn kim loại: Vấn đề ăn mòn kim loại có ... dịch ăn mòn, ăn mòn khơng thể xảy ngun nhân lượng, đó, miền thụ động, ăn mòn bị hạn chế kìm hãm yếu tố hình học màng sản phẩm ăn mòn bám dính bề mặt kim loại tạo Bài giảng: Ăn mòn bảo vệ kim loại...
 • 58
 • 297
 • 3

Ăn mòn bảo vệ kim loại ( Trịnh Xuân Sén ) - Chương 5 doc

Ăn mòn và bảo vệ kim loại ( Trịnh Xuân Sén ) - Chương 5 doc
... CCu2 + (5 .5 1) Kết hợp phương trình (5 .4 5) (5 .4 6) (5 .5 1) áp dụng cho ion Cu2+ ta có: Cs + Cu o CCu2 + =1− i (5 .5 2) id Từ phương trình (5 .5 2) (5 .5 1) ta có: ηc = i ⎞ ⎛ ln ⎜ − ⎟ 2F ⎝ id ⎠ RT (5 .5 3) 2F ... CO2 δ (5 .10 6) id gọi dòng giới hạn Sau chia (5 .10 5) cho (5 .10 6) ta có: iC(O2 ) id hoặc: CS O o CO2 =1− =1− CS O (5 .10 7) o CO2 iC(O2 ) (5 .10 8) id Kết hợp (5 .10 8) (5 .10 4) ta có: iC(O2 ) = −i o (1 ... 10−6M); Hệ hỗn hợp (1 ) (2 ) (suy Eăm iăm) Các phương trình (5 .8 4) (5 .8 6) có dạng phương trình Tafel (5 .3 6) (5 .3 8) trình phân cực anot catot Trên hình (5 .1 0) trình bày đường cong quan hệ phân cực E(V)...
 • 42
 • 288
 • 0

Giáo trình Ăn mòn Bảo vệ kim loại

Giáo trình Ăn mòn và Bảo vệ kim loại
... Xẹt mäüt âiãûn cỉûc kim loải-ion kim loải nghéa l âiãûn cỉûc kim loải nhụng vo dung dëch chè chỉïa ion kim loải âọ Trong trỉåìng håüp ny cháút khỉí (RED) l nhỉỵng ngun tỉí kim loải trãn bãư màût ... hãû kim loải-nỉåïc cọ vng âàûc trỉng: a/ Vng kim loải cán bàòng våïi ion kim loải åí näưng âäü ≤ 10-6mol/l Theo quan âiãøm àn mn vng ny âỉåüc gi l vng an ton b/ Vng hydroxyt kim loải (hay oxyt kim ... bàòng våïi ion kim loải cọ näưng âäü ≤ 10-6mol/l Vng ny thỉåìng kãút ta dy âàûc v âỉåüc gi l vng thủ âäüng c/ Vng kim loải hay hydroxyt kim loải (oxyt kim loải) cán bàòng våïi ion kim loải cọ näưng...
 • 125
 • 1,342
 • 71

ăn mòn bảo vệ kim loại

ăn mòn và bảo vệ kim loại
... 11 Hình 1.3 Sự ăn mòn đồng (a) ăn mòn định xứ (ăn mòn vùng) (b) Kim loại ; Môi trường ăn mòn •→ Sự khử → Sự oxi hoá – Ăn mòn định xứ (local corrosion): Ăn mòn định xứ phá huỷ kim loại chỗ (hoặc ... liệu kim loại phân bố cách đồng phần bề mặt kim loại tiếp xúc với môi trường ăn mòn (ăn mòn kim loại môi trường axit) (xem hình 1.5a) b) Ăn mòn Ganvani (galvanic corrosion): (pin ăn mòn) gọi ăn mòn ... 7.2.1 Loại trừ cấu tử gây ăn mòn 133 7.2.2 7.3 Sử dụng chất ức chế bảo vệ kim loại khỏi ăn mòn 134 Nâng cao độ bền chống ăn mòn kim loại lớp sơn phủ 136 7.3.1 Phủ kim loại lên...
 • 183
 • 595
 • 9

Chương 1 Phần mở đầu Ăn mòn bảo vệ kim loại

Chương 1 Phần mở đầu Ăn mòn và bảo vệ kim loại
... liệu kim loại phân bố cách đồng phần bề mặt kim loại tiếp xúc với môi trường ăn mòn (ăn mòn kim loại môi trường axit) (xem hình 1. 5a) b) Ăn mòn Ganvani (galvanic corrosion): (pin ăn mòn) gọi ăn mòn ... mặt kinh tế 1. 3 Những khái niệm 1. 3 .1 Các phản ứng ăn mòn kim loại Ăn mòn kim loại phản ứng oxi hoá khử bất thuận nghịch xảy kim loại chất oxi hoá có môi trường xâm thực Sự oxi hoá kim loại gắn ... (xem hình 1. 5e) f) Ăn mòn chọn lọc (selective corrosion): oxi hoá thành phần hợp kim thường tạo cấu trúc kim loại xốp (xem hình 1. 5f) g) Ăn mòn mài mòn (erosion corrosion): ăn mòn kim loại gây...
 • 10
 • 298
 • 3

Ăn mòn bảo vệ kim loại ( Trịnh Xuân Sén ) - Chương 1 doc

Ăn mòn và bảo vệ kim loại ( Trịnh Xuân Sén ) - Chương 1 doc
... 10 4 1. 12 .1 Ăn mòn tiếp xúc (còn gọi ăn mòn Ganvanic) 10 4 1. 12.2 Sự ăn mòn kim loại chênh lệch khí 10 9 1. 13 Ăn mòn lỗ hay gọi ăn mòn điểm (pitting corrosion) 11 3 1. 14 Một ... ho¸ 11 Hình 1. 3 Sự ăn mòn đồng (a) ăn mòn định xứ ( n mòn vùng) (b) Kim loại ; Môi trường ăn mòn •→ Sự khử → Sự oxi hoá – Ăn mòn định xứ (local corrosion): Ăn mòn định xứ phá huỷ kim loại chỗ (hoặc ... dạng ăn mòn khác 11 5 6.5 .1 Ăn mòn ranh giới 11 5 6.5 .1 Ăn mòn nứt ứng suất 11 6 6.5 .1 Ăn mòn mỏi 11 7 6.5 .1 Ăn mòn chọn lọc 11 7 6.5 .1 Ăn mòn...
 • 13
 • 541
 • 7

Ăn mòn bảo vệ kim loại ( Trịnh Xuân Sén ) - Chương 2 ppt

Ăn mòn và bảo vệ kim loại ( Trịnh Xuân Sén ) - Chương 2 ppt
... ta có: i = χ.E (2 .1 8) So sánh (2 .1 7) (2 .1 8) rút ra: χ = 10−3 α C F ν Z (Uo + Vo) (2 .1 9) Mặt khác, ta có: λ= 1000.χ Cd lg/ l = α F (Uo + Vo) (2 .2 0) Các phương trình (2 .1 9) (2 .2 0) thể mối quan ... 1000 ( λ+ + λ− ) ∞ ∞ λ = ( λ+ + λ− ) ∞ ∞ (2 .2 6) (2 .2 7) Kết hợp với (2 .2 4) ta có: α= λ λ∞ (2 .2 8) Vậy độ dẫn điện riêng χ chất điện li yếu phụ thuộc vào nồng độ (xem hình 2. 3) song biến đổi nhỏ tăng ... đối cation Uo gọi linh độ cation: U = F Uo linh độ anion: (2 .2 1) V = F Vo (2 .2 2) Kết hợp (2 .2 2) (2 .2 0) ta có: λ = α (U + V) (2 .2 3) Đối với dung dịch loãng C → 0, α → độ dẫn điện đương lượng...
 • 14
 • 300
 • 3

Ăn mòn bảo vệ kim loại ( Trịnh Xuân Sén ) - Chương 3 doc

Ăn mòn và bảo vệ kim loại ( Trịnh Xuân Sén ) - Chương 3 doc
... 0 ,33 70 + Cu lg aFe2 + (3 .3 2) Cu 0,059 lg aCu2 + (3 .3 3) 41 Tại trạng thái cân bằng: Fe + Cu2+ Fe2+ + Cu phương trình (3 .3 2) (3 .3 3) ta có: –0,4402 + với 0,059 Kcb = aFe2 + aCu2 + lg aFe2 + = 0 ,33 70 ... với phản ứng (3 .1 8): o EO2 = 0,401 + 0,059 lg OH− 1/ PO2 (3 .2 0) aOH− Đối với phản ứng (3 .1 9): o EO2 H2O ( 1/4 = 1,229 + 0,059 lg aH+ PO2 ) (3 .2 1) 38 Hai phương trình (3 .2 0) (3 .2 1) tương đương ... e aCe4 + (3 .3 0) aCe3 + Fe2+ Với cân 25oC bằng: EFe3 + = 0,77 + 0,059 lg Fe2 + aFe3 + (3 .3 1) aFe2 + Sau trộn hai hệ oxi hoá khử vào phản ứng đạt trạng thái cân phương trình (3 .3 0) (3 .3 1) nhau:...
 • 22
 • 284
 • 1

Ăn mòn bảo vệ kim loại ( Trịnh Xuân Sén ) - Chương 4 doc

Ăn mòn và bảo vệ kim loại ( Trịnh Xuân Sén ) - Chương 4 doc
... phản ứng (4 .2 8), (4 .2 9), (4 .3 0), (4 .3 1), (4 .3 2) giá trị điện cực, pH ứng với phương trình: (4 .28a), (4 .29a), (4 .30a), (4 .31a), (4 .32a), giản đồ E - pH hệ Al - H2O trình bày hình (4 . 4) Trên đồ ... tăng Zn(OH)2 bị hoà tan thành dạng ion Zincat Zn(OH)2 = ZnO2− + 2H+ giá trị pH = 10,88 (4 .3 7) (4 .37a) Từ phản ứng (4 .3 3), (4 .3 4) , (4 .3 5), (4 .3 6), (4 .3 7) ứng với giá trị pH theo phương trình (4 .33a), ... pH = 2 ,44 – Với C Al3 + = 10 M pH = 4, 44 (4 .31a) −6 Trong vùng pH lớn xảy phản ứng: − Al(OH)3 + OH− = Al(OH )4 Với (4 .3 2) pH = 16,53 + lg C Al(OH)− Với −6 C Al(OH)− = 10 M pH = 10,53 (4 .32a) Trên...
 • 12
 • 302
 • 3

Ăn mòn bảo vệ kim loại ( Trịnh Xuân Sén ) - Chương 6 pptx

Ăn mòn và bảo vệ kim loại ( Trịnh Xuân Sén ) - Chương 6 pptx
... Zn/H2SO4/(H 2) Zn (+ ) (6 . 1) ( ) Fe/H2SO4/(H 2) Fe (+ ) (6 . 2) Zn Zn Đối với pin (6 . 1) hoạt động ta có dòng iăm kẽm bằng: i¨m = ia = iH2 ứng với c,Zn Zn ăn mòn E¨m 1 06 Tương tự pin (6 . 2), vùng anot sắt ... mòn (xem hình 6. 8) 113 Hình 6. 8 Ăn mòn lắng đọng Kim loại; 2-2 ’ Vùng giàu oxi; Vùng nghèo oxi che khuất; Vật lắng đọng 1.13 Ăn mòn lỗ hay gọi ăn mòn điểm (pitting corrosion) Ăn mòn lỗ dạng ăn ... triển ăn mòn lỗ tương tự ăn mòn khe Dưới giới thiệu số biện pháp bảo vệ kim loại thụ động khỏi ăn mòn lỗ – Lựa chọn kim loại Thép không gỉ hợp kim Fe-Ni-Cr xảy ăn mòn lỗ nước biển Hợp kim Fe,...
 • 21
 • 367
 • 3

Ăn mòn bảo vệ kim loại ( Trịnh Xuân Sén ) - Chương 7 ppt

Ăn mòn và bảo vệ kim loại ( Trịnh Xuân Sén ) - Chương 7 ppt
... Phủ phương pháp nhúng vào kim loại nóng chảy Sử dụng kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp Zn (4 19oC), Sn (2 32oC), Pb (3 27oC), Al (6 58oC) phủ lên vật liệu kim loại cần bảo vệ có nhiệt độ nóng chảy ... AlZn-Sn -nt- –1,0 ÷ –1,05 925 ÷ 2600 Zn -nt- –0,95 ÷ –1,03 76 0 ÷ 78 0 -nt- –1,05 78 0 ZnAl-Cd 146 MgAl-Zn MgMn -nt- –1,50 1230 -nt- –1 ,7 1230 Trong nước điện trở riêng khoảng 10 ÷ 30 Ω dùng loại ... iC(redox) tới hạn ECr phải lớn mật độ dòng tới hạn iCr ( ường hình 7. 1) 135 iC(redox) > iCr iăm ...
 • 22
 • 320
 • 1

Xem thêm