Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu sàn chuyển bê tông dự ứng lực trong nhà cao tầng tại Đà Nẵng

báo cáo khoa học nông nghiệp NGHIÊN cứu sử DỤNG một số GIỐNG CAO sản để cải TIẾN DI TRUYỀN NĂNG SUẤT GIỐNG địa PHƯƠNG tại TỈNH TRÀ VINH1

báo cáo khoa học nông nghiệp NGHIÊN cứu sử DỤNG một số GIỐNG dê CAO sản để cải TIẾN DI TRUYỀN và NĂNG SUẤT GIỐNG dê địa PHƯƠNG tại TỈNH TRÀ VINH1
... học Công nghệ tỉnh Trà Vinh đề tài: Nghiên cứu sử dụng số giống cao sản để cải tiến di truyền suất địa phương tỉnh Trà Vinh” triển khai nhằm mục tiêu: Tạo đàn giống đàn lai (489 con) ... cao Bách thảo từ sơ sinh đến 12 tháng tuổi 34,92-74,58% (Đậu Văn Hải, 2006) Với kết trên, thấy việc sử dụng đực giống hướng thịt để cải tiến di truyền giống địa phương tốt sử dụng đực giống ... cải tiến trọng lượng đàn Bách thảo Jumnapari tốt nhóm đực lai Do để cải tiến di truyền đàn địa phương, nên sử dụng đực giống tốt giống Bách thảo Jamunapari Bảng 11 Tỷ lệ nuôi sống đàn dê...
 • 13
 • 175
 • 0

BÁO CÁO KHOA HỌC: "SƠ BỘ NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MỘT SỐ MỒI ĐỂ XÁC ĐỊNH HUYẾT THỐNG Ở NGƯỜI" ppsx

BÁO CÁO KHOA HỌC:
... công an sử dụng phức hợp 10 mồi [2,3] tiến hành giám định gen sử dụng hệ (9 gen) nineplex xác định tội phạm Ngoài có số sở khoa học đặt vấn đề nghiên cứu, có tính chất điều tra ... có giá trị để phân biệt cá thể Để xác định huyết thống phương pháp nhân cặp mồi đơn sử dụng cặp mồi TH01, F13A, vWA, FES để nhân đoạn gen tương ứng II Nguyên liệu phương pháp nghiên cứu Nguyên ... mà chưa có tính phổ cập ứng dụng rộng rãi Tuy nhiên, phân tích nhiều mồi tốn đòi hỏi phải có máy móc đại Vì vậy, thử nghiên cứu sử dụng số cặp mồi để giám định huyết thống nguời Việt Nam Như biết,...
 • 19
 • 281
 • 0

Báo cáo khoa học: Bước đầu nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời trong đun nước nóng dùng cho sinh hoạt ppt

Báo cáo khoa học: Bước đầu nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời trong đun nước nóng dùng cho sinh hoạt ppt
... nớc nóng dùng cho sinh hoạt hàng năm lớn, nên việc nghiên cứu ứng dụng lợng mặt trời để phục vụ nhu cầu sản xuất đời sống Việt Nam thực tế cần thiết số lĩnh vực: điện mặt trời, sấy, đun nớc nóng, ... Bớc đầu nghiên cứu ứng dụng lợng mặt trời đun nớc nóng dùng cho sinh hoạt An initial study on utilization of solar energy in heating ... nóng, Sử dụng thiết bị đun nớc nóng lợng mặt trời góp phần giảm lợng lớn nhiên liệu chi phí cho việc đun nớc nóng, đặc biệt giảm bớt tình trạng tải cho hệ thống điện, giảm ô nhiễm môi trờng sinh...
 • 6
 • 246
 • 0

Báo cáo khoa học: "bước đầu nghiên cứu sử dụng cát biển nam bộ làm tông xi măng" ppsx

Báo cáo khoa học:
... c¸t biĨn… N−íc Dïng n−íc m¸y th«ng th−êng Xi m¨ng Dïng xi m¨ng Hµ Tiªn PC30 Thµnh phÇn hçn hỵp bª t«ng xi m¨ng §−ỵc x¸c ®Þnh theo quy tr×nh cđa ViƯt Nam Bao gåm c¸c lo¹i m¸c 250, 300 vµ 350 Ti ... chØ tiªu vỊ c−êng ®é cđa bª t«ng xi m¨ng dïng c¸t biĨn nam bé Mơc ®Ých §óc mÉu, x¸c ®Þnh c−êng ®é chÞu nÐn vµ c−êng ®é kÐo n, sù t¨ng tr−ëng c−êng ®é cđa bª t«ng xi m¨ng øng víi c¸c lo¹i c¸t kh¸c ... lµm bª t«ng xi m¨ng dïng x©y dùng n−íc còng nh− trªn thÕ giíi ®Ịu ®· thÊy cã kh¶ n¨ng sư dơng c¸t biĨn ®Ĩ chÕ t¹o bª t«ng xi m¨ng, nhiªn sè l−ỵng kh«ng nhiỊu vµ thiÕu hƯ thèng ë ViƯt Nam trªn thùc...
 • 5
 • 344
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học Tính toán thiết kế kết cấu dầm chuyển tông cốt thép

Báo cáo nghiên cứu khoa học Tính toán và thiết kế kết cấu dầm chuyển bê tông cốt thép
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA KỸ THUẬT CƠNG TRÌNH  - BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI: TÍNH TỐN VÀ THIẾT KẾ KẾT CẤU DẦM CHUYỂN BÊ TƠNG CỐT THÉP SVTH: PHẠM XN TN NGUYỄN ... Tính tốn thiết kế kết cấu dầm chuyển tơng cốt thép 1.3 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Do nước ta chưa có tiêu chuẩn hay tài liệu hướng dẫn kỹ thuật thức tính tốn thiết kế dầm chuyển (dầm cao) BTCT cơng ... dạng cấu kiện bêtơng cốt thép Thơng thường, q trình tính tốn thiết kế, cấu kiện tơng cốt thép phân loại thành dạng cột, thanh, dầm, … hệ kết cấu khung, dàn, …theo đặc điểm chịu lực hình thức kết...
 • 76
 • 394
 • 1

Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp Nghiên cứu sử dụng phụ phế phẩm bón cho cà phê vối thời kỳ kinh doanh tại huyện CưM''Gar tỉnh Đăk Lăk

Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp Nghiên cứu sử dụng phụ phế phẩm bón cho cà phê vối thời kỳ kinh doanh tại huyện CưM''Gar tỉnh Đăk Lăk
... ng c a ph ph ph m n su t phê nhân 52 4.2.3 Hi u qu kinh t bón ph ph ph m cho phê 54 4.3 BI N PHÁP NÂNG CAO HI U QU PH PH PH M BÓN CHO CÀ PHÊ V I TH I KỲ KINH DOANH 55 4.3.1 ... v phê sau tháng 58 Hình 4.4: rãnh bón phân HCVS t v phê 63 Hình 4.5: Công th c không bón bón HCVS t v phê 64 Ph n I M 1.1 U TV N ăk Lăk t nh ng u c nư c v su t s n lư ng ... Nghiên c u s d ng ph ph ph m bón cho phê v i th i kỳ kinh doanh t i huy n Cư M’gar t nh ăk Lăk 1.2 M C TIÊU - Xác nhiêu TÀI nh nh hư ng c a ph ph ph m vi c c i thi n phì t tăng su t phê...
 • 104
 • 151
 • 0

Báo cáo tốt nghiệp ngành khoa học môi trường nghiên cứu một số mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào kiến thức bản địa ở xã

Báo cáo tốt nghiệp ngành khoa học môi trường nghiên cứu một số mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào kiến thức bản địa ở xã
... tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số hình sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào kiến thức địa Thanh Vận huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn” 1.2 Mục đích nghiên cứu - Giảm ... nghiệp - Hệ thống trồng địa bàn hình sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu - Một số hình trồng thích ứng với BĐKH dựa vào kiến thức địa 3.4 Phương pháp nghiên cứu 3.4.1 Phương pháp thu ... biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn - Xác định biểu biến đổi khí hậu tác động biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp - Xây dựng hình trồng thích...
 • 69
 • 222
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả tài trợ của quỹ phát triển khoa học công nghệ quốc gia cho hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên

Giải pháp nâng cao hiệu quả tài trợ của quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia cho hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
... tài trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên số quỹ phát triển khoa học công nghệ Chương Một số giải pháp nâng cao hiệu tài trợ cho hoạt động nghiên cứu lĩnh vực khoa học tự nhiên Quỹ phát ... lý luận tài trợ cho hoạt động nghiên cứu lĩnh vực khoa học tự nhiên Chương Thực trạng tài trợ cho hoạt động nghiên cứu lĩnh vực khoa học tự nhiên Quỹ phát triển khoa học công nghệ quốc gia Chương ... cao hiệu tài trợ cho hoạt động nghiên cứu lĩnh vực khoa học tự nhiên Quỹ phát triển khoa học công nghệ quốc gia Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Tài trợ cho nghiên cứu Quỹ phát...
 • 74
 • 179
 • 0

Nghiên cứu khoa học " Nghiên cứu sử dụng ván Nứa ép 3 lớp thay thế ván gỗ trong nhà ở của nhân dân vùng núi phía Bắc " doc

Nghiên cứu khoa học
... kết nghiên cứu tác giả thuộc Viện Công nghiệp rừng làm, xây dựng đề tài: "Nghiên cứu sử dụng ván nứa lớp thay ván gỗ nhà nhân dân vùng núi phía Bắc " nhằm đạt mục tiêu là: + Tạo loại ván nứa ... thân 8 ,3 54 5,0 5,0 49 3, 0 1 /3 thân 8,0 63 4,0 4,5 44 2,5 1/2 thân 7,8 54 3, 5 4 ,3 33 2,0 2 /3 thân 6,5 38 3, 0 3, 0 27 1,5 Gốc Bảng Giá bán nứa Bắc Kạn Hà Tây Loại nứa Đường kính Chiều dài (cm) ... khác (ván dăm, ván dán nhập từ Malaysia) Cường độ uốn tĩnh theo chiều dọc thớ tương đương gỗ nhóm III, IV; tính chất khác đảm bảo làm vật liệu thay ván gỗ nhà cho nhân dân vùng núi phía Bắc nước...
 • 12
 • 233
 • 1

Nghiên cứu áp dụng kết cấu thép ứng suất trước để tăng cường khả năng chịu lực cửa van thép trong công trình thủy lợi pot

Nghiên cứu áp dụng kết cấu thép ứng suất trước để tăng cường khả năng chịu lực cửa van thép trong công trình thủy lợi pot
... cửa van cung nhịp lớn sử dụng khối lượng thép lớn, vấn đề nghiên cứu tiết kiêm thép cần đặt ứng suất trước giải pháp cần xem xét Hình Cửa van thép công trình thủy lợi Để tăng cường khả chịu lực ... diện, lực căng ứng suất trước dễ dàng, từ tìm tiết hợp lý kết cấu, cho phép tính xác lực căng cáp tạo ứng suất trước để kết cấu làm việc có hiệu Việc áp dụng ứng suất trước cho kết cấu cửa van công ... (1+αβ) hệ số tăng khả chịu lực kết cấu ứng suất trước so với kết cấu ứng suất trước Phân tích dầm đơn ứng suất trước tiến hành sau: cáp căng với lực Pc đặt lệch tâm so với trọng tâm dầm, lực nén lệch...
 • 14
 • 207
 • 0

Giáo trình KHÓA HỌC KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Giáo trình KHÓA HỌC KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
... thảo trình nghiên cứu thị trường Nội dung • Khái quát nghiên cứu thị trường • Mục tiêu Quá trình nghiên cứu thị trường Trang bị cho học viên vấn đề sở lý thuyết, khoa học nghiên cứu marketing thị ... vấn đề nghiên cứu thị trường chất lượng • Vấn đề nghiên cứu nghiên cứu thị trường Hai mục tiêu cần đảm bảo xác định vấn đề nghiên cứu nghiên cứu thị trường là: o Xác định vấn đề nghiên cứu cách ... mục tiêu nghiên cứu 3.1.1 Xác định vấn đề nghiên cứu 3.1.1.1 Khái niệm vấn đề nghiên cứu thị trường • Quản trị marketing vấn đề nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường để phục vụ cho trình quản...
 • 178
 • 239
 • 0

Quy định trình bày báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Quy định trình bày báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên
... Mẫu trình bày tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ XỔ SỐ TẠI CÁC TỈNH PHÍA NAM VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1978 – 2009 Sinh viên thực hiện: Nguyễn ... hiệu TỒNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Có đề tài liên quan đến chủ đề xổ số mà tác giả tham khảo trình thực đề tài Đó là, đề tài Định hướng giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu tài từ hoạt động xổ số ... VIII KẾT LUẬN: Đề tài nghiên cứu nghiên cứu phạm vi rộng mặt nội dung, phạm vi địa lý khoảng thời gian nghiên cứu Chính không sâu vào nội dung nhỏ xổ số Đây hạn chế đề tài Mục đích đề tài đưa bước...
 • 9
 • 3,588
 • 33

BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC "NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TỈNH QUẢNG NGÃI" ppt

BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC
... thành phát triển nghề làng nghề Đề tài “Nghiên cứu phát triển làng nghề tỉnh Quảng Ngãi” giải vấn đề chủ yếu sau: Hệ thống hoá làm rõ vấn đề lý luận nghề, nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề ... làng nghề mới; tiêu chí phân loại nghề /làng nghề, làng nghề truyền thống; chuỗi giá trị làng nghề; định tiêu chí phát triển làng nghề, vai trò việc phát triển nghề làng nghề nói chung phát triển ... nhằm phát triển 10 nghề làng nghề huyện đồng bằng, trung du TP Quảng Ngãi Lựa chọn 02 làng nghề tiêu biểu, có nhiều tiềm phát triển để xây dựng đề án phát triển “Nghiên cứu phát triển làng nghề tỉnh...
 • 25
 • 671
 • 1

báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu cơ sở khoa học phân loại gỗ việt nam

báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu cơ sở khoa học phân loại gỗ việt nam
... dựng sở khoa học làm để phân nhóm gỗ Việt Nam đề xuất tiêu chuẩn phân nhóm Nội dung: - Tìm hiểu tiêu chuẩn phân nhóm gỗ nước - Phân tích tiếp thu văn phân nhóm gỗ nước - Đề xuất sở khoa học phân ... tại: Tiêu chuẩn phân nhóm chưa rõ ràng, nhiều sai sót tên, thiếu dẫn liệu khoa học, … - Qua nghiên cứu tài liệu, chuyên gia, hội thảo, đề tài đề xuất sở khoa học cho phân nhóm gỗ Việt Nam: lấy đặc ... thành nhóm nhiều 3.3 Đề xuất sở khoa học phân nhóm gỗ Việt Nam 3.3.1 sở khoa học: - Cấu tạo gỗ: Cấu tạo gỗ nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến tính chất gỗ Cấu tạo gỗ xem biểu bên tính chất (Lê...
 • 28
 • 284
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa họcquy định trình bày báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viênmẫu tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài dự án sản xuất thử nghiệmmẫu tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tàitóm tắt đề tài nghiên cứu khoa họcbảng tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa họcbài tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa họccách tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa họcmẫu tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa họcbản tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa họcbáo cáo tóm tắt đề tài sáng kiếnbáo cáo tóm tắt đề tài sáng kiến cấp tỉnhbáo cáo tóm tắt đề tài sáng kiến kinh nghiệmbao cao tom tat de taiphần 1 báo cáo tóm tắt để tàiBài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậuBài 17. Bài luyện tập 3Bài 13. Phản ứng hoá họcBài 10. Ghép các nguồn điện thành bộBài 7. Gương cầu lồiUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 6. CompetitionsUnit 3. A trip to the countrysideUnit 3. A trip to the countrysideKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014BAI 10 SINH SAN o SINH VATUnit 5. Study habitsUnit 5. Study habitsPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018nghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuNGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNGBài tập ôn Toeic cho người luyện thi ToeicDạy học đồng loạt cả lớpBáo Cáo Môn Học Máy Thu Hoạch Nông Nghiệp